Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2021-09-30

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Resultat och ställning, kvartal 3 2021

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 124 (1 913) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 124 (1 775) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 580 784

(785 200) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 619 294 (845 186) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 369 (4 934) tkr. 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3 2021

Under kvartalet har inga nya lån lämnats utan det primära fokuset har legat på processer i anknytning till Nordic City Properties AB och Apex 5.

Vi har under kvartalet även fört diskussion med en befintlig låntagare som amorterat ett lån i takt med att underliggande fastighet avyttrats. Låntagaren har önskat vidareutlåning med säkerhet i ny underliggande fastighet. Det nya lånet har kreditprövats och godkänts och vi avser att göra en samtyckesövning med andelslåneinnehavarna i Apex 10 under Q4. 

Händelser efter kvartalets utgång

Apikal kan meddela att andellåneinnehavarna har godkänt förslagen som Apikal la fram i det skriftliga förfarandet 28 september 2021 avseende värdepappret med ISIN: SE0007100557, i korthet (i) en tillfällig förlängning av Andelslånen under en period om ytterligare femton (15) månader från Final Repayment Date, d.v.s. till och med 3 januari 2023 och (ii) förlängning av andelslånsinnehavarkommitténs mandat till den tidigare tidpunkten av (1) den dag då Andelslånen återbetalts i dess helhet och (2) 3 januari 2023.

Värdepappret Apex 9 (ISIN: SE0010441311) har förfallit och återbetalningsdag blev enligt plan 2021-11-03. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 91 750 000 SEK.

20 000 000 kronor av de medel som inflöt genom utgivande av Apex-lånen har använts för att finansiera låntagare i Apex 10, som nu valt att amortera detta lån i förtid i och med försäljning utav underliggande fastighet. Andelsägarna har genom ett skriftligt förfarande lämnat sitt godkännande om vidare utlåning utav 20 000 000 kronor till låntagare med säkerhet i ny underliggande fastighet.

Kommande rapportdatum

Helårsrapport för 2021 publiceras 17 februari 2022.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *