Connect with us

Marknadsnyheter

Årsredovisning 2022 Miris Holding AB

Published

on

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM), säljs globalt och finns representerade på alla kontinenter. Idag är c:a 500 instrument installerade och fördelade på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då Miris analysinstrument för bröstmjölk är ensamt om att ha medicintekniskt godkännande i världen.

Bolagets kontor och kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av analysinstrumenten sker i Sverige. Ett arbete för att utveckla nästa generations analysinstrument påbörjades under 2021 och förväntas vara klart för marknaden inom 4 – 5 år. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
 

VD har ordet

Välkomna till årsredovisningen för 2022.

Vilket fantastiskt år vi har haft! Stark försäljningstillväxt, ISO- certifiering, utvecklingsarbete och förbättrat resultat. Även detta år har bjudit på utmaningar, som komponentbrist och ökande priser, men en höjdpunkt har definitivt varit att åter få komma ut till sjukhusen, medverka på konferenser och ha fysiska möten med potentiella och existerande kunder. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 har ägt rum, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande cirka 89% av utestående teckningsoptioner för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader. Vi mottog även stöd från Tillväxtverket om 150 tkr.

Nettoomsättningen för perioden januari – december 2022 landade på 18,7 mkr (15,2 mkr), en ökning på 22,5% jämfört med 2021. Huvuddelen av den ökande försäljningen avspeglar den växande efterfrågan som vi har mött under hela det gångna året. Miris har levererat en stark försäljningstillväxt under hela 2022 och vi sätter igen nytt rekord för både nettoomsättning och bruttomarginal.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvården och mjölkbanker fortsätter visa sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar för analysinstrumentet. Under 2022 har försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökat med 33% jämfört med 2021. De totala återkommande intäkterna, som inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA™, serviceavtal etc., stod under 2022 för dryga 27% av den totala nettoomsättningen. Under 2021 var denna siffra 22%. Vi fortsätter med andra ord att öka delen av nettoomsättningen som kommer från de totala återkommande intäkterna. Detta är viktigt för en ökande stabilitet i våra prognoser och vår försäljning. Samtidigt visas att användningen av Miris HMA™ ökar.

Resultatet efter skatt för året 2022 uppgick till -11,37 mkr (-13,36 mkr). Bruttomarginalen för året landade på rekordhöga 75%. En positiv trend för rörelsemarginalen har utvecklats under hela 2022 med ett allt bättre resultat.

Vårt arbete med att informera och utbilda sjukvårdspersonal om fördelarna med individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn har haft hög prioritet under 2022. Vi har deltagit vid många internationella konferenser i USA, Europa och Mellanöstern. Det har även genomförts ett stort antal seminarier och demonstrationer av vår utrustning via Miris Studio. Responsen vi får är överväldigande positiv. Det är verkligen en ynnest att få arbeta med en produkt som blir mottagen så fantastiskt positivt i marknaden.

Komponentbristen i världen har under 2022 påverkat Miris, men tack vara vårt mycket lösningsorienterade team har vi klarat av att leverera alla inkomna ordrar det gångna året. Som följd av svårigheter att få tag på vissa komponenter har bolaget vidtagit olika åtgärder för att säkerställa en hållbar produktionsplan under tiden som komponentbrist pågår.

Den instabila världsekonomin har medfört en utmaning för Miris under första kvartalet 2023. Vi, som andra bolag i samma bransch, ser att sjukhus i större utsträckning prioriterar existerande verksamhet och avvaktar med nya investeringsprojekt. Samtidigt ser vi att kunder som redan har Miris HMA™ installerad i hög utsträckning använder instrumentet då försäljningen av förbrukningsartiklar ökade med mer än 33% under första kvartalet. Miris har också en stark orderbok och vi bedömer därför försäljningsminskningen av instrument som tillfällig. Samtidigt har Miris vidtagit kostnadsreducerande åtgärder. Vår bedömning är nu att bolaget är finansiellt rustat för att fortsätta sin ordinarie verksamhet trots en försening i försäljningstillväxten.

Tack till alla aktieägare för fortsatt tålamod och förtroende i vårt arbete för att nå våra mål. Jag hoppas att ni, som vi, är stolta över den försäljningsutveckling som Miris har haft under 2022. Vi kan konstatera att kunskapen om hur viktig tillgången till, och analys av bröstmjölk är för prematura barn fortsätter att växa globalt. Det är fantastiskt att se hur denna kunskap utvecklas med våra utbildningsinsatser. Nutrition för prematura barn har nu blivit en viktig punkt på agendan inom neonatalvården i stora delar av världen.

Camilla Myhre Sandberg, VD
 

Höjdpunkter under 2022:

 • Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™: ökade med 33% jämfört med 2021. Ökningen är en direkt effekt av en ökande kundbas och ökande användning av instrumenten.

 • Återkommande intäkter: dryga 27% av omsättningen under 2022

 • Bruttomarginal-rekord: 75%.

 • Fokus på tillväxt och lönsamhet: under hela 2022 har rörelsemarginalen haft en positiv trend med ett allt bättre resultat.

 • Marknaden växer: Försäljningen av instrument har varit jämnt fördelat mellan USA och Europa. Vi har även levererat flera instrument till Asien. I USA täcker Miris vid årsslutet 34% av alla mjölkbanker och 7,1% av de totalt 700 high level NICUs. Den ökande kunskapen om vikten av korrekt nutrition för prematura barn växer i snabb takt med den evidens som nu kommuniceras av oss och av våra kunder via pågående studier och program. I Europa har vi även där sett en ökande efterfrågan. Effekten av att en ”key opinion leader” inom individuell berikning, Dr Chris Fusch, har flyttat tillbaka till Tyskland från Canada och introducerat bröstmjölksanalys och individuell berikning vid sin NICU i Nürnberg, har bidragit till en ökat efterfråga i landet. Efterfrågan fortsätter även att växa i stora delar av Östeuropa.

 • ISO 13485 certifiering: slutlig granskning av Miris kvalitetsledningssystem resulterade i certifiering enligt ISO 13485:2016. En mycket viktig milstolpe för Miris som har uppnåtts. Som tillverkare av medicintekniska produkter är Miris ålagt att följa strikta och omfattande regulatoriska krav. Genom att certifiera bolagets kvalitetssystem enligt den internationella standarden ISO 13485:2016 visar Miris att bolaget på ett effektivt och systematiskt sätt uppfyller både kundkrav och regulatoriska krav. Certifieringen är även mycket viktig för att etablera Miris på nya kliniska marknader. Detta då flera länder kräver certifiering enligt ISO 13485:2016 för medicintekniska produkter.

 • Nyttjande av teckningsoptioner: totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande 89% av de utestående teckningsoptionerna, för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

 • Stöd från Tillväxtverket: Miris beviljades under 2022 stöd i form av en automationscheck på 150 tkr. Stödet har används till att effektivisera bolagets produktionsprocess genom automatisering av ett produktionssteg. Långsiktigt kommer detta medföra sänkta produktionskostnader.

 • Utveckling HMA 2.0: Arbetet att ta fram nästa generations HMA, HMA 2.0, har pågått under hela året. Förstudien har genomförts och det är oerhört spännande att ha kommit i gång med själva utvecklingsarbetet.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Marknadsnyheter

edyoutec publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.edyoutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post:
eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec
edyoutec AB
är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERBOO HOLDING AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i Wonderboo Holding AB, org.nr 559397–1723 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2024 via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per post till Wonderboo Holding AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER           

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wonderboo.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic SME. Fram till att ansökan har godkänts är förslaget att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Anders Blom, Björn Rosengren och Daniel Rudeklint omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Angelica Stebrant har avböjt omval. En fjärde styrelseledamot kommer att presenteras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB omväljs.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 5 756 612 aktier, vilket motsvarar 5 756 612 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.wonderboo.com senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2024

Wonderboo Holding AB

Styrelsen

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.