Connect with us

Marknadsnyheter

Årsredovisning 2022 Miris Holding AB

Published

on

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk AnalyzerTM (Miris HMATM), säljs globalt och finns representerade på alla kontinenter. Idag är c:a 500 instrument installerade och fördelade på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då Miris analysinstrument för bröstmjölk är ensamt om att ha medicintekniskt godkännande i världen.

Bolagets kontor och kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av analysinstrumenten sker i Sverige. Ett arbete för att utveckla nästa generations analysinstrument påbörjades under 2021 och förväntas vara klart för marknaden inom 4 – 5 år. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
 

VD har ordet

Välkomna till årsredovisningen för 2022.

Vilket fantastiskt år vi har haft! Stark försäljningstillväxt, ISO- certifiering, utvecklingsarbete och förbättrat resultat. Även detta år har bjudit på utmaningar, som komponentbrist och ökande priser, men en höjdpunkt har definitivt varit att åter få komma ut till sjukhusen, medverka på konferenser och ha fysiska möten med potentiella och existerande kunder. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 har ägt rum, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande cirka 89% av utestående teckningsoptioner för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader. Vi mottog även stöd från Tillväxtverket om 150 tkr.

Nettoomsättningen för perioden januari – december 2022 landade på 18,7 mkr (15,2 mkr), en ökning på 22,5% jämfört med 2021. Huvuddelen av den ökande försäljningen avspeglar den växande efterfrågan som vi har mött under hela det gångna året. Miris har levererat en stark försäljningstillväxt under hela 2022 och vi sätter igen nytt rekord för både nettoomsättning och bruttomarginal.

Ökningen i antalet installerade instrument och den ständigt ökande användningen av bröstmjölksanalys inom neonatalvården och mjölkbanker fortsätter visa sig också i försäljningen av förbrukningsartiklar för analysinstrumentet. Under 2022 har försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökat med 33% jämfört med 2021. De totala återkommande intäkterna, som inkluderar förbrukningsartiklar för Miris HMA™, serviceavtal etc., stod under 2022 för dryga 27% av den totala nettoomsättningen. Under 2021 var denna siffra 22%. Vi fortsätter med andra ord att öka delen av nettoomsättningen som kommer från de totala återkommande intäkterna. Detta är viktigt för en ökande stabilitet i våra prognoser och vår försäljning. Samtidigt visas att användningen av Miris HMA™ ökar.

Resultatet efter skatt för året 2022 uppgick till -11,37 mkr (-13,36 mkr). Bruttomarginalen för året landade på rekordhöga 75%. En positiv trend för rörelsemarginalen har utvecklats under hela 2022 med ett allt bättre resultat.

Vårt arbete med att informera och utbilda sjukvårdspersonal om fördelarna med individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn har haft hög prioritet under 2022. Vi har deltagit vid många internationella konferenser i USA, Europa och Mellanöstern. Det har även genomförts ett stort antal seminarier och demonstrationer av vår utrustning via Miris Studio. Responsen vi får är överväldigande positiv. Det är verkligen en ynnest att få arbeta med en produkt som blir mottagen så fantastiskt positivt i marknaden.

Komponentbristen i världen har under 2022 påverkat Miris, men tack vara vårt mycket lösningsorienterade team har vi klarat av att leverera alla inkomna ordrar det gångna året. Som följd av svårigheter att få tag på vissa komponenter har bolaget vidtagit olika åtgärder för att säkerställa en hållbar produktionsplan under tiden som komponentbrist pågår.

Den instabila världsekonomin har medfört en utmaning för Miris under första kvartalet 2023. Vi, som andra bolag i samma bransch, ser att sjukhus i större utsträckning prioriterar existerande verksamhet och avvaktar med nya investeringsprojekt. Samtidigt ser vi att kunder som redan har Miris HMA™ installerad i hög utsträckning använder instrumentet då försäljningen av förbrukningsartiklar ökade med mer än 33% under första kvartalet. Miris har också en stark orderbok och vi bedömer därför försäljningsminskningen av instrument som tillfällig. Samtidigt har Miris vidtagit kostnadsreducerande åtgärder. Vår bedömning är nu att bolaget är finansiellt rustat för att fortsätta sin ordinarie verksamhet trots en försening i försäljningstillväxten.

Tack till alla aktieägare för fortsatt tålamod och förtroende i vårt arbete för att nå våra mål. Jag hoppas att ni, som vi, är stolta över den försäljningsutveckling som Miris har haft under 2022. Vi kan konstatera att kunskapen om hur viktig tillgången till, och analys av bröstmjölk är för prematura barn fortsätter att växa globalt. Det är fantastiskt att se hur denna kunskap utvecklas med våra utbildningsinsatser. Nutrition för prematura barn har nu blivit en viktig punkt på agendan inom neonatalvården i stora delar av världen.

Camilla Myhre Sandberg, VD
 

Höjdpunkter under 2022:

  • Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™: ökade med 33% jämfört med 2021. Ökningen är en direkt effekt av en ökande kundbas och ökande användning av instrumenten.

  • Återkommande intäkter: dryga 27% av omsättningen under 2022

  • Bruttomarginal-rekord: 75%.

  • Fokus på tillväxt och lönsamhet: under hela 2022 har rörelsemarginalen haft en positiv trend med ett allt bättre resultat.

  • Marknaden växer: Försäljningen av instrument har varit jämnt fördelat mellan USA och Europa. Vi har även levererat flera instrument till Asien. I USA täcker Miris vid årsslutet 34% av alla mjölkbanker och 7,1% av de totalt 700 high level NICUs. Den ökande kunskapen om vikten av korrekt nutrition för prematura barn växer i snabb takt med den evidens som nu kommuniceras av oss och av våra kunder via pågående studier och program. I Europa har vi även där sett en ökande efterfrågan. Effekten av att en ”key opinion leader” inom individuell berikning, Dr Chris Fusch, har flyttat tillbaka till Tyskland från Canada och introducerat bröstmjölksanalys och individuell berikning vid sin NICU i Nürnberg, har bidragit till en ökat efterfråga i landet. Efterfrågan fortsätter även att växa i stora delar av Östeuropa.

  • ISO 13485 certifiering: slutlig granskning av Miris kvalitetsledningssystem resulterade i certifiering enligt ISO 13485:2016. En mycket viktig milstolpe för Miris som har uppnåtts. Som tillverkare av medicintekniska produkter är Miris ålagt att följa strikta och omfattande regulatoriska krav. Genom att certifiera bolagets kvalitetssystem enligt den internationella standarden ISO 13485:2016 visar Miris att bolaget på ett effektivt och systematiskt sätt uppfyller både kundkrav och regulatoriska krav. Certifieringen är även mycket viktig för att etablera Miris på nya kliniska marknader. Detta då flera länder kräver certifiering enligt ISO 13485:2016 för medicintekniska produkter.

  • Nyttjande av teckningsoptioner: totalt nyttjades 5 851 664 teckningsoptioner, motsvarande 89% av de utestående teckningsoptionerna, för teckning av 5 851 664 aktier till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillfördes Miris cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.

  • Stöd från Tillväxtverket: Miris beviljades under 2022 stöd i form av en automationscheck på 150 tkr. Stödet har används till att effektivisera bolagets produktionsprocess genom automatisering av ett produktionssteg. Långsiktigt kommer detta medföra sänkta produktionskostnader.

  • Utveckling HMA 2.0: Arbetet att ta fram nästa generations HMA, HMA 2.0, har pågått under hela året. Förstudien har genomförts och det är oerhört spännande att ha kommit i gång med själva utvecklingsarbetet.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Energy Save tidigarelägger bokslutskommunikén

Published

on

By

ES Energy Save Holding AB (publ) kommer att tidigarelägga offentliggörandet av sin bokslutskommuniké för tiden maj 2022-april 2023 till fredagen den 16 juni klockan 08:30.

Tidigare kommunicerat datum för bokslutskommunikén var satt till tisdagen den 20 juni 2023.

Anledningen till tidigareläggandet av rapporten är att den kommer att vara färdigställd tidigare tack vare en snabbare administrativ process än beräknat.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: fs@energysave.se

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nischer Properties AB:s företrädesemission övertecknad

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nischer Properties AB:s (publ) (”Nischer” eller ”Bolaget”) har den 15 maj 2023 offentliggjort att styrelsen med stöd av årsstämmans emissionsbemyndigande den 24 maj 2022 beslutat om företrädesemission om högst 35 331 074 aktier, utan någon övertilldelningsoption (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 7 juni 2023. Teckningssammanställningen visar att cirka 93,95 procent av aktierna i Företrädesemissionen tecknades med teckningsrätt. Återstående del av aktierna i Företrädesemissionen har tecknats enligt tillämpliga tilldelningsprinciper som angetts i informationsmemorandumet, vilket betyder att Företrädesemissionen är fulltecknad och Nischer därmed tillförs cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

Genom emissionen så säkerställs Bolagets akuta behov av rörelsekapital. Det glädjande utfallet i emissionen visar på att våra aktieägare har fortsatt stark tro på Nischer som bolag, och vi vill tacka alla som deltagit i emissionen och visat sitt fortsatta stöd”, säger Samuel Beckstrand, VD på Nischer.

Utfall

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 7 juni 2023 och sammanställningen visar att 33 192 656 aktier, motsvarande 93,95 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 15 753 189 aktier, utan stöd av teckningsrätter för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om 48 945 845 aktier. Företrädesemissionen är således övertecknad och tillsammans motsvarar teckningarna av Företrädesemissionen cirka 138,5 procent, och inga garantiåtaganden har behövts tas i anspråk. Nischer tillförs således cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader. Tilldelning av de 2 138 418 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker enligt tillämpliga tilldelningsprinciper som angetts i informationsmemorandumet, innebärandes att tilldelning sker till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 969 829,819698 SEK till sammanlagt 1 939 659,639396 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 35 331 074 aktier till totalt 70 662 148 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 50 procent av röster och kapital i Bolaget.

Handel med BTA

Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet NIS BT fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 25.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Nischer i samband med företrädesemissionen och Born Advokater är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD, Samuel Beckstrand, samuel@nischer.se.

Denna information är sådan information som Nischer Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2023 kl. 15:45 (CEST).

Om Nischer Properties

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den Företrädesemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer inte att upprättas.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed. Eminova Fondkommission agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Eminova Fondkommission är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Rättelse: I föregående pressmeddelandet stod det felaktigt ”84 MSEK aktiverats”, rätt enligt nedan ska vara ”1,9 MSEK aktiverats”.          Vultus AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

Published

on

By

Teckningstiden i Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 7 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 35 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om cirka totalt cirka 48 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om 83 procent. Vultus tillförs därmed cirka 3,44 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 3,44 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 35 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 1,9 MSEK aktiverats. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 83 procent, vilket medför att Vultus tillförs cirka 3,44 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK.

Totalt har 2 146 308 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 3 147 918 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således 5 294 226 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Vultus ha ökat med 5 294 226 aktier, från 4 970 020 aktier till 9 588 452 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 1 058 845,2 SEK, från 994 004 SEK till 2 052 849,2 SEK. Den totala utspädningen som den initiala företrädesemissionen medför för de aktieägare som inte har deltagit i företrädesemissionen uppgår till cirka 46,6 procent avseende röster och kapital.

Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 22 juni 2023.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Vultus anlitat Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut och Skill Advokater AB som legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enighet med EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes
hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world’s farmers and landowners – 365 days a year – in all-weather types – in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.