Connect with us

Marknadsnyheter

Bactiguard Holding AB:s bokslutskommuniké 2023

Published

on

Stabilt fjärde kvartal avslutar ett utmanande år

Fjärde kvartalet 2023 oktober – december

 • Totala intäkterna uppgick till 61,3 (72,2) MSEK, en minskning med 15,0 %. Nettoomsättningen uppgick till 56,3 (61,3) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,8 (-13,3) MSEK, en minskning med 10,5 MSEK.
 • EBITDA uppgick till -4,2 (-1,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -27,2 (-14,2) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,78 (-0,40) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,1 (7,0) MSEK, motsvarande 0,29 (0,20) kr per aktie.
 • Nya finansiella mål för 2028: Nettoomsättning 1 000 MSEK, EBITDA 500 MSEK.

Perioden januari – december 2023

 • Totala intäkterna uppgick till 223,2 (253,5) MSEK, en minskning med 12,0 %. Nettoomsättningen var 201,5 (223,6) MSEK. Justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 13 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -131,9 (-55,7) MSEK, en minskning med 76,3 MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen per Q2.
 • EBITDA uppgick till -76,1 (-6,4) MSEK, varav 42 MSEK är hänförligt till engångsreserveringen.
 • Periodens resultat uppgick till -138,4 (-52,9) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till -3,95 (-1,51) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52,3 (3,1) MSEK, motsvarande -1,49 (0,09) kr per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Offentliggjorde förtydligad strategi med fokus på licensaffären och utfasning av BIP-portföljen.
 • Stefan Grass, CMO meddelade att han lämnar Bactiguard.
 • Studie kring de antitrombotiska effekterna av Bactiguards coating (utförd av Bactiguard, KTH och Karolinska Institutet) publicerades i Scientific Reports.
 • Nya finansiella mål för 2028: Nettoomsättning 1 000 MSEK, EBITDA 500 MSEK.
 • Patrick Bach utsågs till ny CFO.
 • Tillkännagav stärkt relation till Beckton Dickinson (BD), med ett interimsavtal som ger BD exklusiv global licens (exklusive Kina), för Foleys med Bactiguards ytskikt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Christine Lind utsedd till ny Vd och börjar på Bactiguard i början av maj 2024.
 • Överenskommelse med Dentsply Sirona att inte driva vidare utvecklingsprojektet på grund av förändrade prioriteringar hos Dentsply Sirona.
 • Hydrocyn aqua erhöll godkännande från CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) för att påbörja kommersialisering i Indien.

VD kommentar

Bokslutskommuniké 2023: Stabilt fjärde kvartal avslutar ett utmanande år
Intäkterna för Q4 2023 uppgick till SEK 61 miljoner, en minskning med 15 procent jämfört med Q4 2022. De totala intäkterna för 2023 uppgick till SEK 223 miljoner, en minskning med 12 procent (2022: SEK 253 miljoner). EBITDA för Q4 2023 uppgick till SEK -4 miljoner (Q4 2022: SEK -1 miljon) vilket var i linje med förväntningarna givet den nya strategin och utfasningen av BIP-portföljen. För helåret 2023 uppgick EBITDA till SEK -76 miljoner (2022: SEK -6 miljoner). Kostnaderna för Q4 uppgick till SEK 85 miljoner (Q4 2022: SEK 85 miljoner) och för helåret 2023 till SEK 356 miljoner (2022: SEK 309 miljoner) vilket inkluderar reserveringen om SEK 42 miljoner från vinstvarningen i juli 2023.

Ett år av omfattande förändring
2023 var ett år som innebar en omfattande förändring; förändring genom en förtydligad strategi med fokus på licensverksamheten och en utfasning av den olönsamma BIP-portföljen (dvs urinkatetern Foleys, centrala venkatetrar och endotrakealtuber med Bactiguards ytskiktsteknologi). Men även förändring när det gäller kultur och arbetssätt – Bactiguard är nu helt inriktat på att utvecklas till en renodlad kunskaps- och specialistorganisation. Det är en stor förändring men också en förutsättning för att nå lönsamhet och våra finansiella mål.

Och på tal om förändring, vi tillkännagav en riktigt spännande nyhet igår kväll. Bactiguard har utsett Christine Lind till ny Vd. Med hennes internationella bakgrund, gedigna erfarenhet från vår bransch i kombination med en modern, kollaborativ och exekutiv ledarstil är Christine perfekt för Bactiguard och för vår strategi framåt.

För 2023 uppgick intäkterna från BPP (dvs Bactiguards produktportfölj) till SEK 84 miljoner, en ökning med 36 procent jämfört med 2022, vilket delvis kan kopplas till utförsäljningen av BIP-produkter under Q4. Som tidigare meddelats kommer, till följd av den licensfokuserade strategin, BIP intäkterna påverkas negativt med SEK 25 miljoner rullande tolv månader medan de årliga besparingarna förväntas uppgå till över SEK 25 miljoner när BIP-portföljen helt har fasats ut. Wound Management, som nu är en fristående verksamhet inriktat på tillväxt och lönsamhet, står för SEK 54 miljoner av BPP:s intäkter för helåret 2023. Det motsvarar en ökning med 24 procent jämfört med 2022 och är i linje med våra förväntningar.

Ett viktigt första steg i att fasa ut BIP-produkterna var den fördjupade relationen med vår licenspartner Beckton Dickinson (BD), ett av världens största globala medicinteknikbolag. Under Q4 tecknade vi ett interimsavtal i vilket BD får en exklusiv global licens (exklusive Kina) för Foleys-katetrar med Bactiguards ytskikt. Överlämningen pågår och har landat väl bland distributörer och slutanvändare. Vi förväntar oss att det utökade BD-avtalet kommer att ha en liten men positiv påverkan på resultaträkningen för 2024 och bidra mer väsentligt på sikt. Vi för dessutom dialog med både nuvarande och potentiella partners för att licensiera ut Bactiguards teknologi för centrala venkatetrar och endotrakealtuber, med stöd av den solida kliniska data vi har avseende produkterna i BIP-portföljen. Detta kommer dock att ha en begränsad påverkan på resultaträkningen för 2024.

Vår infektionsförebyggande teknologi är vår viktigaste tillgång
Bactiguards unika infektionsförebyggande teknologi är vår viktigaste tillgång. Under året har vi ökat fokus på R&D och stärkt organisationen som utvecklar ytskiktsteknologin. Som ett resultat av den strategiska översynen kommer alla ytskikts- och utvecklingsaktiviteter att ske i Sverige och under Q4 påbörjade vi bygget av en ny laboratorie-anläggning i Markaryd. Här kommer vi att hålla utbildning och certifieringsaktiviteter för teknologin och det kommer även att vara en kompletterande plats för R&D samt användas för att sätta upp demo-produktionslinjer för licenspartners.

Immateriella rättigheter och patent är en integrerad del av vår strategi, och vi övervakar och finjusterar kontinuerligt vår immaterialrättsliga portfölj för att hålla högsta möjliga skydd. Vår teknologi har ett starkt skydd i åtta olika relevanta patentfamiljer och under 2023 godkändes patent i USA vilket kan upprätthållas till 2040.

För att sätta vår teknologi i ett ännu längre perspektiv, acceptans för förändring och innovation i vår bransch tar tid. Bactiguard har investerat hundratals miljoner kronor i våra egna medicintekniska produkter under det senaste decenniet. Även om avkastningen ännu inte har materialiserats är den starka kliniska evidens som skapats över tid grunden för Bactiguards förtydligade strategi och framtida licenspartnerskap.

Största framtidspotentialen är licensverksamheten
Under Q4 fokuserade vi primärt på licensverksamheten, det är där den största framtida potentialen för Bactiguard finns, både ur ett lönsamhets- och påverkransperspektiv. Licensintäkterna uppgick till SEK 32 miljoner för Q4 vilket var 31 procent lägre än Q4 2022.

Helåret 2023 landade licensintäkterna på SEK 117 miljoner, en minskning med 27 procent jämfört med 2022. Q4 2022 specifikt var ett rekordkvartal i vårt samarbete med BD, vilka byggde upp lagernivåer som sedan justerades under 2023. Dessa justeringar är det främsta skälet till att licensintäkterna minskade under 2023. Under Q4 2023 var BD tillbaka på samma nivåer som före covid-19.

Zimmer Biomet fortsätter lanseringen i Europa med ökande försäljning på både befintliga och nya europeiska marknader. Dessutom planeras lansering i Japan i juli 2024 och efter det kommer Zimmer Biomet att erbjuda produkter med Bactiguards ytskiktsteknologi på marknader motsvarande cirka 50 procent av deras traumaförsäljning. Som rapporterades vid Q3-rapporten är det vår mest kvalificerade gissning att Zimmer Biomet får ett godkännande från FDA tidigt 2026. Värt att notera dock är att cirka 50 procent av Zimmer Biomets traumaerbjudande sker utanför USA.

När det gäller Dentsply Sirona har vi kommit överens om att inte driva vidare utvecklingsprojektet på grund av förändrade prioriteringar hos Dentsply Sirona. Vi för redan dialoger med andra ledande dentalorganisationer och det finns ett fortsatt stort intresse, mycket tack vare att kliniska evidens bekräftar att den infektionsförebyggande teknologin är effektiv även i munhålan.

Från och med 2024 kommer vi att redovisa intäkter i tre olika partnerskapssteg: applikationsutvecklings-partners, exklusivitets-partners och licenspartners. Vi kommer att publicera signerade partnerskap i de två sista stegen, eftersom det är här intäktsgenereringen tar fart. Med den nya strategin förväntas Bactiguards intäkter och marginaler öka väsentligt, och vi är fast beslutna om att nå de finansiella mål som sattes i oktober 2023.

Utblick – de globala hälsovårdsutmaningarna mer akuta än någonsin
När vi blickar framåt är jag övertygad om vår förmåga att ta vara på de stora möjligheterna kring att möta medicinska behov som ännu inte uppfyllts – de globala samhällsutmaningarna, inklusive vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens, är mer akuta än någonsin. Med ökad politisk oro och naturkatastrofer världen över blir behovet av säkra medicintekniska produkter i krissituationer smärtsamt uppenbart. Vi ser indikationer på en betydande förändring och ett ökat intresse och efterfrågan från både statliga försvarsrelaterade organisationer och NGO:er. Jag upprepar det jag har sagt många gånger tidigare, för att minska riskerna kring bildandet av biofilm bör medicintekniska produkter som är avsedda att stanna i kroppen i mer än två dagar coatas. Och Bactiguard har lösningen, en säker och biokompatibel ytskiktsteknologi som gör det enkelt att undvika infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Genom att samarbeta med ledande medtech-partners är jag övertygad om att vår infektionsförebyggande teknologi kommer att bli global vårdstandard, precis det vi säger i vår vision.

I juni 2024 har Bactiguard varit noterat på Nasdaq Stockholm i tio år – vi kan titta tillbaka på 10 år med en rad möjligheter och utmaningar, och både med- och motgångar. En sak har varit konstant – en stark vilja att påverka hälso- och sjukvården positivt och bidra till patienters välbefinnande runt om i världen. I jubileumsandan öppnar vi ett nytt kontor, centralt beläget i Stockholm, för att enklare kunna interagera med partners och attrahera talang.

Jag vill avsluta 2023 med att uttrycka min djupa uppskattning till investerare, partners och anställda för ert förtroende och engagemang. Jag vill också passa på att välkomna Christine ombord – ser fram emot att frigöra den verkliga potentialen i vår unika teknik tillsammans!

Thomas von Koch, Vd

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2024-02-08 kl 08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Patrick Bach, CFO +46 761 295 911
Nina Nornholm, Head of Communications & Investor Relations +46 708 550 356

Presentation av Bactiguard Holding AB:s bokslutskommuniké 2023
En audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag den 8 februari 2024 klockan 11:00 CET, där Vd Thomas von Koch presenterar bokslutskommunikén och svarar på frågor tillsammans med Finanschef Patrick Bach.

För att delta i audiocasten, använd denna länk: Bokslutskommuniké 2023

Om Bactiguard
Bactiguard är ett globalt medtech-företag som utvecklar säker och biokompatibel teknologi för att förhindra infektioner relaterade till medicintekniska produkter. Bolagets unika teknologi bygger på en ultratunn ädelmetallbeläggning som förhindrar bakteriell adhesion och biofilmbildning på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande teknologi och lösningar minskar patienternas lidande, räddar liv och avlastar sjukvårdens resurser samtidigt som de bekämpar antimikrobiell resistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala MedTech-företag som tillämpar teknologin på sina medicintekniska produkter och säljer dem under eget varumärke eller tillsammans med Bactiguard. Företaget har också en portfölj med produkter för sårbehandling.

Bactiguard har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om Bactiguard www.bactiguard.com
Följ Bactiguard på LinkedIn

Continue Reading

Marknadsnyheter

Svefa stärker transaktionsrådgivning och utser Sissel Andersson till affärschef Stockholm

Published

on

By

Svefa fortsätter sin offensiva tillväxtsatsning och stärker sitt transaktionsrådgivningserbjudande genom att utse Sissel Andersson till affärschef Stockholm. Samtidigt får Erik Norrman, idag affärschef Väst, utökat ansvar och blir affärschef för både Syd och Väst.

Svefa har, med sin unika position i gränslandet mellan den offentliga och privata sektorn, utvecklat ett unikt erbjudande inom transaktionsrådgivning. Förändringarna är en del i Svefas strategiska tillväxtplan och en förutsättning för fortsatt expansion.

Sissel Andersson, idag projektledare inom Svefas transaktionsteam får utökat ansvarsområde som affärschef för Stockholm. Erik Norrman, idag affärschef i Väst ges utökat ansvar för såväl Syd som Väst

”Under 2023 har vi stärkt vår ställning som strategisk transaktionsrådgivare med god affärskraft och marknadskännedom. Genom att bredda Eriks och Sissels ansvar ser vi ökad förmåga att tillvarata nya möjligheter i marknaden samt för fler att få ta del av ett inspirerande ledarskap” säger Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning. 

För mer information och kommentarer

Stefan Timan, affärsområdeschef Svefa Transaktionsrådgivning,
tel: 010-603 87 38 stefan.timan@svefa.se

Johan Hopstadius, press och marknad, tel: 076-634 20 05
johan.hopstadius@svefa.se

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering & analys, samhällsbyggnad & fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, strategiskt affärsstöd samt transaktionsrådgivning. Tillsammans är vi över 250 medarbetare fördelade på kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Svefa Partnergruppen som består av Svefa, Värderingsdata och Set Up omsätter årligen drygt 450 MSEK. Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

SBB etablerar joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake vilket tillför likvid till SBB om cirka 5,2 miljarder kronor

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB[1] (”SBB Infrastucture”), tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP (”Castlelake”). I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners (“Atlas”), om cirka 5,2 miljarder kronor[2]. SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB (”Transaktionen”).

SBB Infrastructure förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor. Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.

SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.

”Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av Transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.

J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se eller press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2024 kl. 15:15 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

[1] För närvarande SBB Elderly Care Properties AB, org. nr. 559448-7125, under namnändring till SBB Infrastructure AB.

[2] EURIBOR utgör basränta för EUR-delen av lånet, motsvarande 217 miljoner EUR, och STIBOR utgör basränta för SEK-delen av lånet, motsvarande 2 745 miljoner SEK. Räntesatsen för lånet uppgår till EURIBOR/STIBOR + 500bps.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stockholm Stadsteater erbjuder syntolkning

Published

on

By

I ett nytt samarbete kommer föreningen Syntolkning Nu i Sverige, tillsammans med Stockholm Stadsteater erbjuda livesyntolkning till några utvalda produktioner.

Den 11 maj kommer ”En midsommarnattsdröm” erbjudas med livesyntolkning. Det är en mörk komedi fylld av kärlekstrassel, magi, drömmar och förväxlingar med bland andra Leif Andrée i rollen som Puck, Angelika Prick som Titania och Bahador Foladi som Botten.

En månad senare, den 8 juni, får man som se en av de sista föreställningarna av ”Matilda-The musical” livesyntolkad. Ett musikaliskt och fantasifullt äventyr om den begåvade flickan Matilda Wormwood som tar ställning mot en orättvis och kall vuxenvärld. 

I oktober kommer den stora musikalen ”Company” att livesyntolkas. Det är en av världens mest älskade musikaler som kommer till Stockholm stadsteater. I Company följer vi Bobbies sökande efter kärlek och mening, omgiven av vänner i parrelationer och mitt i den pulserande storstaden.

Platser till samtliga syntolkningar är placerade långt fram och ledsagare medföljer utan kostnad. Man bör boka platser nu, för att försäkra sig om att få ta del av syntolkningarna. Bokas via länkarna till vår hemsida eller via e-post, boka@syntolkning.nu

Kontakt:
Peter Lilliecrona, verksamhetsledare i Syntolkning Nu i Sverige, 0730-345112, peter@syntolkning.nu 

Om syntolkning: 

Syntolkningen är ett icke subventionerat hjälpmedel, främst för personer med synnedsättning. Förmedlas från en syntolk, som beskriver det som syns. Livesyntolkning kan ske trådlöst i en lokal eller utomhus. Syntolkning kan ske enskilt, men oftast till grupp och då även på flera olika språk samtidigt. Syntolkning skall inte förväxlas med teckenspråkstolkning, eller referat.
Livesyntolkning av evenemang sker lika bra både utomhus som inomhus. Ibland sker det i stora teatersalonger eller arenor liksom i små intima teaterlokaler. Någon gång kan det ske på en utomhusteater liksom utomhus på stora ytor i en park eller nöjesfält. Syntolkning sker alltid med respekt för scenen, evenemanget och för publiken, både de som tar del av syntolkningen liksom de som inte gör det. Syntolkningen finns där utan att märkas, då den sänds trådlöst, från digitala sändare till mottagare hos berörda. 
Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. Läs mer om syntolkning på Wikipedia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.