Connect with us

Marknadsnyheter

Bactiguard stärker licensieringsverksamheten med Anders Göransson i ny roll som Global Head of Licensing. Thomas von Koch utses till tf VD

Published

on

Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (“Bactiguard”) meddelar idag att nuvarande VD Anders Göransson lämnar rollen som VD och utses till Global Head of Licensing och vice VD. Med anledning av detta har styrelsen utsett nuvarande ordförande Thomas von Koch till tf VD. Vice Ordförande Christian Kinch har utsetts till Ordförande för den tid som Thomas von Koch på grund av VD-befattningen inte också kan vara styrelseordförande.

Anders Göransson började på Bactiguard i oktober 2021 med målet att formulera en långsiktig strategi och skärpa de interna processerna. Under drygt ett och ett halvt år inom företaget har dessa mål uppnåtts. Bactiguard har en tydlig tillväxtstrategi och fem väldefinierade terapiområden. Dessutom har två långsiktiga finansiella mål fastställts, nämligen att uppnå en omsättning på 1 miljard kronor och en EBITDA på 400 MSEK till 2026. Med den nya strategin med inriktning på tillväxt på plats går Bactiguard in i en ny fas av bolagets utveckling med fokus på att bygga en ännu starkare licensierings verksamhet och etablera sig på den amerikanska marknaden. Bactiguard genomgår även en transformationsresa, från att vara ett bolag med fokus på medicintekniska produkter till att bli ett medtech bolag. Denna förändring kräver andra ledarerfarenheter, från till exempel digital disruption och internationalisering, för att kunna öka tempot.

 

”Anders Göransson har varit avgörande i att starta transformationen av Bactiguard och lägga grunden för vår tillväxtstrategi. Vi tar nu nästa steg i utvecklingen och att stärka Licensiering är av största vikt. Jag är därför glad att Anders går in i en roll som Global Head Licensing för att driva ett av våra viktigaste tillväxtområden framåt. Skiftet från att fokusera på medicintekniska produkter till att bli ett fullskaligt medtech-företag har bara just börjat,” säger Thomas von Koch, tf VD.

 

“Jag ser fram emot att ta Bactiguards Licensiering till nästa nivå och få möjlighet att fokusera på det helt och hållet. Med en tydlig strategi som bas kommer mitt fokus att ligga på att bygga ett starkare Licensing team och intensifiera våra aktiviteter för att kapitalisera på marknadspotentialen inom våra definierade terapiområden, i storleksordningen USD 80 miljarder,” säger Anders Göransson, Global Head of Licensing.

 

Alla ovan nämnda roller gäller med omedelbar verkan. Rekryteringsprocessen av en ny VD påbörjas omedelbart.

 

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-21, kl. 22:45 CEST.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Nina Nornholm, Director Communications & IR, +46 708 550 356

About Bactiguard

Bactiguard är ett globalt medicinteknikbolag med syfte att förebygga infektioner. Vi erbjuder säker, kostnadseffektiv och lättanvänd infektionsförebyggande teknologi och lösningar inom fem terapeutiska områden – ortopedi, urologi, intravaskulär/intensivvård, dental och sårvård.

Bactiguards unika teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att mikrober fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards lösningar är biokompatibla och har en positiv påverkan genom att minska patienters lidande, spara liv och sjukvårdsresurser. Lösningarna bekämpar även antimikrobiell resistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenspartnerskap med ledande globala medicintekniska företag, till exempel BD och Zimmer Biomet, vars medicintekniska produkter differentieras med vår ytskikts-teknologi, och med produktportföljen Bactiguard Infection Protection (BIP). BIP omfattar medicintekniska produkter med infektionsförebyggande ytskikt som katetrar och traumaimplantat, samt sårvårdsprodukter och suturer.

Bactiguards har sitt huvudkontor i Stockholm och produktion i Sverige och Malaysia, och totalt circa 210 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och redovisade intäkter på 253,5 MSEK 2022.

Läs mer www.bactiguard.com

Följ Bactiguard på LinkedIn

Continue Reading

Marknadsnyheter

Förvärvar välbelägen fastighetsportfölj om ca 85 200 kvm för 1,3 Mdr kr

Published

on

By

Pressmeddelande
Stockholm den 28 maj 2024

Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal om förvärv av en portfölj med handelsfastigheter för 1,3 Mdr kronor. Säljare är Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden, som agerar på uppdrag av sina klienter. Portföljen består av sju välbelägna fastigheter i Kristianstad, Kalmar, Västerås, Österåker och Sundsvall med en sammanlagd yta om cirka 85 200 kvm. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO hör till de största hyresgästerna och portföljens driftnetto uppgår till cirka 95 Mkr.

Portföljen håller god standard då samtliga fastigheter är uppförda 2008 – 2022. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och genomsnittlig hyresduration till cirka 4,8 år. Fastigheterna är strategiskt belägna i handelsområden just utanför respektive stadskärna. Beståndet passar väl in i Svenska Handelsfastigheters förvaltningsorganisation då flertalet fastigheter är belägna i anslutning till existerande bestånd.

”Vi ser goda möjligheter att vidareutveckla beståndet och därmed potential för att skapa ytterligare värde för våra ägare, bland annat då portföljen även innehåller byggrätter. Förvärvet förbättrar våra möjligheter att erbjuda nya och existerande hyresgäster än fler attraktiva etableringsmöjligheter i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Genom förvärven stärker Svenska Handelsfastigheter sin position vid handelsplatserna Härlöv i Kristianstad, Hansa City i Kalmar, Erikslund i Västerås samt i Sundsvall där Birsta är det tredje största externhandelsområdet i Sverige. Därtill tillkommer Åkersberga som ny etableringsort för bolaget.

Tillträde beräknas ske den 30 maj 2024.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd, Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se      
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef, Svenska Handelsfastigheter
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
0707-97 14 75

Denna information är sådan information som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2024 kl. 21.00 CEST.

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Published

on

By

2024-05-28
Partners Group, en ledande global aktör inom den icke-noterade marknaden som agerar på uppdrag av sina klienter, har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.

Portföljen omfattar sju fastigheter belägna i Västerås, Kalmar, Österåker och Kristianstad. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 85 200 kvm, där ca 95 procent är uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktsperiod på 4,8 år. Bauhaus, Willys, XXL, Rusta och EKO är bland de största hyresgästerna.

“Vi är glada att ha genomfört denna försäljning på uppdrag av Partners Group. Under de senaste åren har vi genomfört betydande initiativ i portföljen, inklusive säkrat stora hyresgäster, byggt om 8 500 kvm till EKO i Västerås, och utvecklat tre snabbmatsrestauranger för att ytterligare stärka lokala serviceerbjudanden. Vi vill tacka vår lokala samarbetspartner P&E Fastighetspartner för det goda samarbetet under åren och önskar Svenska Handelsfastigheter framgång med den fortsatta förvaltningen av denna välpositionerade portfölj”, kommenterar Annika Fridolf, VD för Fersen och Partner på Brunswick Real Estate.

Jan Hannappel, del av ledningsgruppen för Private Real Estate Europe på Partners Group, tillägger: ”Efter försäljningen av vårt finska innehav till Nyfosa 2022 är vi glada att rapportera ytterligare en stor avyttring inom Fersen-strukturerna med denna försäljning av vår svenska handelsportfölj, där vi genomfört flera värdeskapande projekt under åren.”

Colliers och Kilpatrick har agerat rådgivare åt säljaren i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Fridolf, VD Fersen och Partner på Brunswick Real Estate
p: +46 73 125 15 05
e:
annika.fridolf@brunswickrealestate.com

Om Brunswick Real Estate:
Brunswick är en nordisk fastighetsinvesterare som erbjuder förvaltningstjänster inom olika tillgångsslag. Brunswick bygger oberoende, hållbara investeringsplattformar inriktade på specifika investeringsstrategier, och arbetar nära tillsammans med nordiska och internationella investerare samt lokala fastighetspartners. Teamet består av cirka 65 personer i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. För mer information, vänligen besök: www.brunswickrealestate.com

Om Partners Group
Partners Group är en av de största aktörerna inom den globala icke-noterade marknaden, med 1 900 medarbetare och cirka 150 miljarder USD i förvaltade tillgångar. Företaget har investeringsprogram och anpassade mandat inom private equity, private credit, infrastruktur, fastigheter och royalties. Med sitt arv i Schweiz och sin huvudsakliga närvaro i Amerika i Colorado är Partners Group byggt annorlunda än resten av branschen. Företaget nyttjar sin differentierade kultur och sin operativt inriktade strategi för att identifiera attraktiva investeringsteman och bygga upp företag och tillgångar till marknadsledare. För mer information, besök gärna www.partnersgroup.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Wyld Networks AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published

on

By

Wyld Networks AB offentliggör härmed årsredovisningen för 2023.

Årsredovisningen är bifogad till detta meddelande. Den finns också tillgänglig för nedladdning på företagets webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende fortsatt drift

Revisorn lämnade följande upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentlig osäkerhetsfaktor om fortsatt drift.

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen under avsnittet Likviditet och finansiering där det framgår att styrelsen är medveten om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. Vid varje finansieringsrunda föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

 

Styrelsen och verkställande direktören i Wyld Networks AB är medvetna om att bolaget har ett fortsatt behov av långsiktig finansiering.

Styrelse och VD arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter. I alla finansieringsrundor föreligger det dock alltid en risk att kapital inte kan anskaffas, varför det föreligger en osäkerhet om fortsatt drift till dess ytterligare kapital betalats in.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.