Connect with us

Marknadsnyheter

BellPal Holding AB (publ), org. nr. 559274-9997, kallar till extra bolagsstämma den 11 oktober 2023 kl. 13.00 på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Published

on

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 3 oktober 2023 och dels senast den 5 oktober 2023 anmäla sitt
deltagande till Bolaget antingen per post till BellPal Holding AB, att: Bolagsstämma,
Linnégatan 87 c, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till
info@bellpal.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis för juridisk person och fullmakt för ombud.
Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bellpal.com, och skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 oktober 2023,
genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att
deltaga vid stämman.

Fullmaktsformulär och årsredovisning finns tillgängliga hos bolaget på adress Linnégatan 87
c, 115 23 Stockholm, och på hemsidan, www.bellpal.com, och översänds kostnadsfritt på
begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Framläggande och godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Huvudägare föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) stycken
utan suppleanter.

Punkt 8 – Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag
Förslag
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelsen av samtliga 17
926 078 aktier i dotterbolaget BellPal AB, org.nr 559079-6958 till det amerikanska bolaget
Citta Strategy Group LLC ("Citta Strategy").

Bakgrund

BellPal Holding AB ingick söndagen den 3 september 2023 en avsiktsförklaring (Letter of
Intent) med det amerikanska bolaget Citta Strategy gällande en överlåtelse av samtliga aktier
i BellPal Holding AB:s helägda dotterbolag BellPal AB till en köpeskilling om 15 miljoner
USD. Denna summa baseras på en skuldfri basis och att erforderligt rörelsekapital är
tillskjutet i dotterbolaget.

Genom överlåtelsen kommer BellPal Holding AB att överföra hela sin verksamhet till den
nya ägaren. Köpeskillingen ska i enlighet med villkoren i avsiktsförklaringen betalas i två
rater, varvid 1 500 000 USD ska erläggas kontant av köparen senast tre dagar efter
bolagsstämmans godkännande och den resterande summan om USD 13 500 000 ska erläggas
senast den 31 december 2023. Förstnämnda del om 1 500 000 USD är juridiskt bindande och
ingen återbetalningsskyldighet föreligger för Bellpal oavsett om något slutligt
aktieöverlåtelseavtal undertecknas eller inte. Ingen bankgaranti eller motsvarande säkerhet
har erhållits till säkerställande av erläggandet av den första delbetalningen om 1 500 000
USD.

En slutversion av ett aktieöverlåtelseavtal är upprättat och det som återstår är en extra
bolagsstämma i BellPal Holding AB där aktieägarna godkänner affären.

Bolagets nettobehållning efter uppskattade avtalade transaktions- och rådgivningskostnader
samt tillskjutet rörelsekapital uppgår till 2,60 kronor per aktie.

Styrelsen i Bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

Upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i september 2023

BellPal Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westman, tfVD, BellPal Holding AB
E-post: ph@bellpal.com
Telefon: +46 70 398 15 91

Mentor
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03
rutger.ahlerup@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten.

För mer information, se BellPals hemsida www.bellpal.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

YA Holding erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i sitt befintliga obligationslån

Published

on

By

YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) meddelar att det skriftliga förfarandet som initierades den 13 september 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende vissa ändringar i villkoren för Bolagets seniora säkerställda hållbarhetslänkade företagsobligationer med ISIN SE0016831150 (“Obligationerna”) idag har avslutats.

Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av de deltagande obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets begäran i enlighet med det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna som framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Villkorsändringarna trädde ikraft idag kl. 15.00 i samband med att röstfristen löpte ut. De justerade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Villkorsändringarna framgår av kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Avsändare
Martin Modig, VD YA Holding AB (publ)

För pressfrågor, vänligen kontakta:
Alice Hedin, tillförordnad pressekreterare
Tel: +46 (0) 70 878 91 05
E-mail: alice.hedin@ya.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Önskar du som aktieägare i Hamlet BioPharma AB information från bolaget via e-post?

Published

on

By

Följande information har nyligen skickats ut via brev-post till aktieägare i Hamlet BioPharma:

Vill du ge oss din e-postadress för att få information från Hamlet BioPharma?

Vi vill från Hamlet BioPharma att så många aktieägare som möjligt ska nås av all information från Bolaget.

Hittills har det varit svårt för oss att nå alla, delvis på grund av olika informationspolicys hos era aktieförvaltare.

Via e-post skulle vi kunna skicka ut all information direkt till er.

Vi ber er därför att skicka oss er e-postadress till info@hamletbiopharma.com och godkänna att vi skickar information till din e-postadress.

Vi kommer att svara per mejl när vi får mejl från dig.

Du kan alltid besöka vår nya hemsida på www.hamletbiopharma.com och läsa mer om oss.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet BioPharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@hamletpharma.com

Petter Segelman Lindqvist, CEO Hamlet BioPharma

petter.s.lindqvist@hamletbiopharma.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan: Presentation av Sandviks rapport för tredje kvartalet 2023

Published

on

By

Sandvik publicerar sin rapport för tredje kvartalet måndagen den 23 oktober 2023, cirka kl. 11.30.

En kombinerad webcast och telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media kommer att hållas kl. 13.00. Rapporten presenteras i en webcast och telefonkonferens av Stefan Widing, VD och koncernchef samt av Cecilia Felton, ekonomi- och finanschef.

Presentationen kommer att sändas direkt på vår hemsida home.sandvik/se

Kontaktinformation för konferenssamtal:

SE: +46 (0) 8 505 100 31

UK: +44 (0) 207 107 06 13

US: +1 (1) 631 570 56 13

Från cirka kl. 12.30 återfinns presentationsmaterial på home.sandvik/se

Stockholm, 2 oktober 2023

Sandvik AB
 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, Presschef, tel. 070 721 1008.

Sandvik-koncernen
Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant inom digitalisering och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering. Koncernen hade 2022 omkring 40 000 medarbetare och intäkter på cirka 112 miljarder SEK i runt 150 länder i kvarvarande verksamheter.
 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.