Connect with us

Marknadsnyheter

Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

Published

on

Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

– För att fortsatt upprätthålla innovations- och ingenjörslandet Sverige när konkurrensen hårdnar alltmer i omvärlden krävs investeringar i tekniska utbildningar. Med fler utbildade ingenjörer kan vi möta behovet av kompetens som följer av industrins gröna och digitala omställning samt de stora företagsetableringar och expansioner som pågår runt om i landet. På så sätt kan Sverige ta en ledande ställning i de industrier som bidrar till den globala klimatomställningen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen föreslår en riktad satsning för att utöka civilingenjörsutbildningarna under kommande år. Under 2024 tillförs 62 miljoner kronor inklusive studiemedel för att permanent bygga ut civilingenjörsutbildningarna och för utbildning på avancerad nivå vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. När satsningen är fullt utbyggd 2029 uppgår den till cirka 200 miljoner kronor inklusive studiemedel. För att fler ska kunna utbilda sig till ingenjörer byggs även basårsutbildningarna vid dessa lärosäten ut. Satsningen på basårsutbildningar omfattar 31 miljoner kronor inklusive studiemedel 2024 och 74 miljoner kronor inklusive studiemedel från 2025.

Den snabba teknikutvecklingen ställer stora krav på kompetensförsörjningen och möjligheterna till omställning och vidareutbildning för den som redan har läst en ingenjörsutbildning behöver också förbättras. Därför föreslås även en bredare satsning på 93 miljoner kronor inklusive studiemedel för att permanent bygga ut utbildning på avancerad nivå vid flera lärosäten.

För att stärka kvaliteten inom ingenjörsutbildningarna föreslår regeringen en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Detta kommer att möjliggöra mer lärarledd tid och tillgång till utbildningsmiljöer som kan rusta studenterna för deras kommande yrkesliv. Kvalitetssatsningen omfattar 100 miljoner kronor 2024, 200 miljoner kronor 2025 och 305 miljoner kronor från och med 2026.

Regeringen föreslår också en strategisk satsning på höjda forskningsanslag om 45 miljoner kronor från och med 2024. Syftet är att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom elektrifiering och batteriteknik vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. Genom den här satsningen skapar regeringen snabbt förutsättningar för att lärosätena ska kunna rekrytera fler forskare och lärare med nyckelkompetens inom ett område där den internationella konkurrensen är hög.

– Elektrifieringen är helt central för att industrin och transportsektorn ska kunna ställa om. En viktig del av detta är utvecklingen av gröna, effektiva och säkra batterier. Regeringen bedömer att satsningen på batteriforskning kommer att stärka hela Sverige med kunskap och bidra till näringslivets och lärosätenas internationella konkurrenskraft, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

För att möta det stora behovet av teknisk kompetens behöver också fler unga välja en ingenjörsutbildning. Satsningen Tekniksprånget innebär att unga med examen från naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet får fyra månaders betald praktik på ett teknikföretag. Regeringen föreslår en förstärkning av tidigare aviserade medel för 2024 till sammanlagt 18 miljoner kronor, samt en förlängning på den nivån till och med 2026. Dessutom föreslås att statsbidraget för ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan förstärks med 25 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Tillskottet innebär att fler elever kommer att kunna gå den riksrekryterande utbildningen som leder till en gymnasieingenjörsexamen.

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett skolutvecklingsprogram som syftar till att utveckla och stödja lärares lärande och kompetensutveckling inom naturvetenskap, teknik och matematik. För att verksamheten och dess material ska kunna utvecklas och för att öka intresset för de naturvetenskapliga ämnena och teknikämnet, inte minst hos flickor, föreslår regeringen ett fortsatt bidrag till NTA på 3,5 miljoner kronor per år till och med 2026.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-142 63 78, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Niki Westerberg, pressekreterare hos Romina Pourmokhtari, 070-250 59 40, niki.westerberg@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 123/24 – Vadsbo SwitchTech Group AB changes name to Lightning Group AB

Published

on

By

The change affects the company name, instrument name, short name and FISN. The shares will be traded under the new name as of June 18, 2024. 

Information about the share: 

New company name: Lightning Group AB 
Previous Company name Vadsbo SwitchTech Group AB  
LEI (unchanged): 549300EI0J8FQT84ED43 
Company registration number (unchanged): 556476-0782 
New instrument name: Lightning Group 
Previous instrument name: Vadsbo Switchtech 
New short name: LIGR 
Previous short name: VADS 
ISIN-number (unchanged): SE0007980362 
Orderbook ID (unchanged): 303157 
CFI (unchanged): ESVUFR 
New FISN: LIGHTNINGGR/SH  
Previous FISN: VADSBO/SH 
First date of trade with new name: June 18, 2024 

Stockholm June 12, 2024 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.