beslut vid årsstämma 2021

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning och ändring av bolagsordning.
Stämman beslutade således 

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 0,1 euro per stamaktie av serie D.
Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna av serie D betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar 22 000 000 euro.
Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 0,025 euro per stamaktie av serie D vid respektive utdelningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås 2021-05-05,
2021‑08‑05,
2021‑11‑05 respektive
2022‑02‑04.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2021‑05‑10,
2021‑08‑10,
2021‑11‑10 respektive
2022‑02‑09;

 

att i enlighet med ett förslag från ägare av samtliga stamaktier av serie A lämna vinstutdelning med ett belopp om 0,0375 euro per stamaktie av serie A.

Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 119 692 842,75 euro.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A;

att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning;

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter 300 000 kronor i styrelsearvode.
Arvode utgår inte till ledamot som anställd i koncernen;

att arvode till det registrerade revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att omvälja Anders Lindskog, Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Lars Åhrman till styrelseledamöter;

att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande;

att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för bolaget;

att valberedning ska inrättas och bestå av tre ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna; samt

att ändra bolagets bolagsordning så att antalet bankdagar mellan avstämningsdag och utbetalningsdag för vinstutdelning på stamaktier av serie A och D justeras från tredje till femte bankdagen från avstämningsdagen ifråga.

 

Stockholm 2021-04-09

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
[email protected]

 

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, [email protected],
+46-8-409 421 20.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *