Beslut vid Getinges årsstämma den 26 april 2022

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Getinge AB (publ):s årsstämma hölls den 26 april 2022 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till torsdagen den 28 april 2022. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 3 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson till styrelseledamöter. Den tidigare styrelseledamoten Sofia Hasselberg har avböjt omval.

Till styrelseordförande omvaldes Johan Malmquist.

Det upplystes att Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn utsetts ordinarie styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationerna med Åke Larsson och Pontus Källsom suppleanter.  

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 6 075 000 kronor, varav 1 525 000 kronor till ordföranden och 650 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisions- och riskutskottet ska utgå med 290 000 kronor till ordföranden och 142 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 145 000 kronor till ordföranden och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och arvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvällja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Peter Nyllinge kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2021 dock att (i) målen för rörlig årlig ersättning har kompletterats med ett hållbarhetsmål, (ii) att mätperioden för LTI-bonus avser justerat resultat per aktie under en treårsperiod samt att (iii) en begränsning av utbetalning till verkställande direktören av rörlig ersättning under ett år har maximerats till en årslön. Riktlinjerna omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Getinge AB (publ):s koncernledning.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Mattsson, Head of Investor relations
Telefon: +46 (0)73-4244692
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 k 14:00 CEST.

Kort om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.