Beslut vid Semcons årsstämma 2022

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Semcons årsstämma hölls fredagen den 29 april 2022. Årsstämman genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande 

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Disposition av bolagets vinst 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 4,00 kronor per aktie i vinstutdelning och att övriga till stämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning. Totalt uppgår vinstutdelningen till 70,4 miljoner kronor. Avstämningsdagen för utdelningen blir den 3 maj 2022 och utbetalning beräknas ske via Euroclear Sweden ABs försorg den 6 maj 2022. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Carl Backman, Carsten Browall, Eva Elmstedt, Jeanette Reuterskiöld och Karl Thedéen till styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Eva Elmstedt.

Revisorer

Stämman omvalde Ernst & Young Aktiebolag som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade om att ett sammanlagt arvode om 1 830 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 295 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Särskilt arvode ska inte utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Bemyndigande att emittera nya aktier 

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. 

Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier 

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur eller möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Förvärv av egna aktier får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. 

Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.semcon.com

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 15.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Elmstedt, styrelseordförande
Tel: +46 (0) 31-721 03 06

Björn Strömberg, finanschef
Tel: +46 (0) 31-721 03 06

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är cirka 2 000 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.