Connect with us

Marknadsnyheter

BioGaia AB: Bokslutskommuniké januari – december 2023

Published

on

FJÄRDE KVARTALET 2023
 

(Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år, om inget annat anges)

 • Nettoomsättningen uppgick till 297,8 (274,3) miljoner kronor, en ökning med 23,5 miljoner kronor, eller 9 % (exklusive valutaeffekter 7 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 220,0 (207,4) miljoner kronor, en ökning med 6 % (exklusive valutaeffekter en ökning med 5 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 76,4 (64,7) miljoner kronor, en ökning med 18 % (exklusive valutaeffekter en ökning med 17 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 144,9 (136,9) miljoner kronor, en ökning med 8,0 miljoner kronor (6 %). Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 7 % till 144,9 (135,1) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet ökade med 13 % till 80,5 (71,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 27 % (26 %).
 • Justerat rörelseresultat ökade med 10 % till 80,5 (72,9) miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 27 % (27 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 67,4 (139,4) miljoner kronor, en minskning med 52 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,67 (1,38) kronor före och efter utspädning[1].
 • Kassaflödet uppgick till 100,2 (89,0) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2023 till 1 544,2 (1 488,4 per 31 december 2022) miljoner kronor.
   

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2023
16 oktober. BioGaia meddelade att resultaten för tredje kvartalet överträffade marknadens förväntningar.
 

JANUARI – DECEMBER 2023

(Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år, om inget annat anges)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 296,5 (1104,0) miljoner kronor, en ökning med 192,5 miljoner kronor, eller 17 % (exklusive valutaeffekter 11 %).
 • Nettoomsättningen inom segmentet Barnhälsa uppgick till 1 013,5 (868,4) miljoner kronor, en ökning med 17 % (exklusive valutaeffekter 11 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 275,2 (230,2) miljoner kronor, en ökning med 20 % (exklusive valutaeffekter en ökning med 14 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 507,1 (440,5) miljoner kronor, en ökning med 66,6 miljoner kronor (15 %).
 • Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 16 % till 505,9 (435,4) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet ökade med 23 % till 443,1 (361,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 34 % (33 %).
 • Justerat rörelseresultat ökade med 21 % till 444,2 (366,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 34 % (33 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 365,4 (373,8) miljoner kronor, en minskning med 2 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,62 (3,70) kronor före och efter utspädning[1].
 • Kassaflödet uppgick till 66,6 (-12,8) miljoner kronor.
 • I kassaflödet ingår utdelning på 292,8 (301,3) miljoner kronor.
 • I oktober 2020 meddelade BioGaia att bolaget hade genomfört en riktad emission om 2,86 miljoner B-aktier, vilket gav en likvid på 1,1 miljard kronor. Sedan dess har BioGaia utvärderat ett flertal större potentiella förvärv, men har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat bekräfta att dessa var möjliga att genomföra eller var strategiskt passande. Under de närmaste åren kommer BioGaia att fokusera på mindre och mer taktiska förvärv. I och med denna förändring i förvärvsstrategin har BioGaia överkapacitet i sin nettokassa och har därför fattat beslut om att öka framtida utdelningar enligt följande. Utöver den nuvarande utdelningspolicyn om 50 % av koncernens resultat efter skatt och efter justeringar för jämförelsestörande poster avser BioGaia att för de nästkommande åren betala extra utdelningar om 50–100 % av koncernens resultat efter skatt och efter justeringar för jämförelsestörande poster, förutsatt att framtida kassaflöden är i linje med BioGaias prognoser. BioGaia kommer fortfarande att ha en tillräckligt stor nettokassa för att medge utvalda förvärv av betydande storlek och ändå bibehålla tillräckliga medel för att kunna hantera framtida potentiella variationer i koncernens intäkter.
 • Styrelsen föreslår att den kommande årsstämman den 7 maj 2024 godkänner en ordinarie utdelning i enlighet med policyn om 1,90 (1,45) kronor per aktie, plus en extra utdelning om 5,00 (1,45) kronor per aktie, vilket ger en total utdelning om 6,90 (2,90) kronor per aktie, motsvarande 696,8 (292,8) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår vidare en avsättning till Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens om 4,4 (4,4) miljoner kronor.
   

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser som inte har tagits upp i denna rapport har ägt rum efter fjärde kvartalets utgång.
 

[1] Nyckeltal definierat enligt IFRS. För definition av övriga nyckeltal se sidan 17.
 

VD HAR ORDET

Ytterligare ett rekordår
Årets fjärde kvartal är mitt första hela kvartal som VD för BioGaia. Det har varit ett framgångsrikt och händelserikt kvartal – och jag har haft tid att bilda mig en uppfattning om var våra möjligheter och utmaningar finns och hur vi ska prioritera dem för att driva fortsatt tillväxt i framtiden. Jag är tacksam att ha fått förtroendet att leda BioGaia in i nästa expansionsfas.

När vi nu rundar av 2023 kan vi konstatera att vi har lyckats upprätthålla en stark tillväxt trots de många utmaningarna i omvärlden, som krig, inflation och geopolitiska spänningar. Nettoomsättningen under 2023 uppgick till 1 297 miljoner kronor, en ökning med 17 % jämfört med föregående år. Justerat för valutaeffekter var ökningen var 11 %. Vi har trots de pågående investeringarna i utbyggnaden av vår direktdistributionsverksamhet lyckats upprätthålla våra höga rörelsemarginaler.

Segmentet Barnhälsa, som står för huvuddelen av vår försäljning, ökade med 17 % jämfört med föregående år. Segmentet Vuxenhälsa har ökat med 20 % jämfört med föregående år. Det är ett styrkebesked eftersom vi under året har haft ännu större fokus på att öka medvetenheten om våra produkter bland vuxna.

Americas och APAC utvecklas starkt
I början av 2023 började vi med direktdistribution i Kanada efter att det tidigare distributionsavtalet med vår partner Ferring upphörde. Beslutet att starta vår egen direktverksamhet har visat sig vara framgångsrikt, och vi har haft fördel av de operativa synergier vi nu har med vår direktverksamhet i USA.

Americas, där USA, Kanada och Latinamerika ingår, visade prov på en positiv utveckling under året. Online-försäljningen fortsatte att växa starkt i USA med vår direktverksamhet. En av våra partners, Gerber, ett Nestlé-bolag, beslutade att sluta sälja sina och BioGaias gemensamma produkter under varumärket Gerber/BioGaia (co-branding) och enbart fokusera på sina egna produkter. Trots det fortsatte USA att gå bättre än väntat med en tillväxt på 26 % under fjärde kvartalet.

Även om det var först i början av året vi tog över distributionen i Kanada har vi noterat en stark försäljningsökning för BioGaias produkter under 2023. Det är resultatet av ett utmärkt arbete av det kanadensiska teamet med att etablera BioGaias varumärke på Amazon, hos Costco och hos flera detaljhandelskedjor i landet. För att öka medvetenheten om våra produkter i Kanada har vi investerat i att utbilda apotekare och apotekspersonal och har även blivit mer synliga genom samarbeten med influencers samt partnerskap med föräldrasajter. I Latinamerika fortsätter försäljningen att öka kraftigt tack vare våra engagerade distributionspartners. Det är framför allt Brasilien, Mexiko och Guatemala som sticker ut med exceptionella resultat.

APAC-regionen, i synnerhet Kina, Sydkorea och Filippinerna har uppvisat en imponerande tillväxt både under kvartalet och helåret. I Kina har vi rönt stora framgångar med digital marknadsföring och försäljning via olika sociala plattformar, där TikTok är ett lysande exempel. I Japan är vår främsta målgrupp tandvårdspersonal och vi har sett en stark tillväxt genom att bygga upp ännu fler relationer med tandvårdskliniker samt genom deltagande på viktiga tandvårdskongresser.

Under kvartalet anordnades en försäljnings- och marknadsföringskonferens för regionala distributionspartners i APAC för att samla och dela bolagets strategi och bästa praxis från hela regionen. Detta kommer att utgöra grunden för våra tillväxtplaner för regionen under de närmaste åren.

Vår försäljning i EMEA under fjärde kvartalet minskade med 29 %, vilket delvis förklaras av att BioGaia avslutade distributionsavtalet med och upphörde med leveranserna till det italienska bolaget Nóos S.r.l. i augusti 2023 på grund av att bolaget inte fullgjorde sina åtaganden. Medan frågan är föremål för ett skiljedomsförfarande säkrar BioGaia tillgången på våra produkter i Italien genom vår tidigare underdistributör.

Trots den globala ekonomiska nedgången har vi en imponerande och stabil försäljningstillväxt i Americas och APAC. Det bekräftar vår uppfattning att BioGaias Protectis droppar för spädbarn står emot även en lågkonjunktur och dessutom att konsumenterna kommer att agera utifrån sin övertygelse om betydelse och att äta kosttillskott med probiotika för att förebygga problem med hälsan.

Vi fortsätter att öka medvetenheten om BioGaia och välfungerande probiotika
Det är hela tiden en prioritet att stärka BioGaias varumärke och vi utvärderar fortlöpande hur kunderna ser på oss. För att fortsätta bygga upp varumärket anordnade vi bland annat kampanjer som vänder sig till olika konsumentsegment via diverse kanaler. Vi arbetar också för att öka kunskapen om vissa särskilda typer av probiotika och därför har vi under kvartalet lanserat en ny uppdaterad konsumentsajt (www.biogaia.com) där utbildning om probiotika har fått en framträdande roll. BioGaia är en av världsledarna inom probiotika, och som ledare är det helt avgörande att driva och vara en del av initiativ som fortlöpande driver branschen framåt. Det är av den anledningen vi är medlemmar i organisationer som International Probiotic Association (IPA), en global icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja en säker och effektiv användning av pre-, pro- och postbiotika över hela världen. IPA presenterade mig nyligen som ny styrelseledamot i den globala IPA, och som ny styrelseledamot vill jag ta tillfället i akt och lyfta utbildning, hållbarhet och lobbyarbete högst på dagordningen. Jag är fullt och fast övertygad om att det är nyckelfaktorer i att driva branschen framåt.

Milstolpar i vår forskning
I och med att vi prioriterar forskning och utveckling är det glädjande att World Gastroenterology Organization (WGO) under 2023 uppdaterade och publicerade nya riktlinjer för probiotika där BioGaias stam återigen omnämns. I publikationen är L. reuteri DSM 17938 den enda probiotiska stammen med evidensnivå 1 för spädbarnskolik. BioGaias probiotika för vuxna rankas också bland de högsta evidensnivåerna.

Vi har genom vår nybyggda pilotanläggning i Eslöv tagit ett viktigt steg mot att utveckla och skala upp produkter som kommer att innehålla nästa generations probiotika. Anläggningen hanterar produktionen av nya strikt anaeroba (syrekänsliga) stammar som kräver nya utmanande åtgärder under fermenteringen, samt produktion av traditionella laktobaciller. Vidare har vi under året investerat i en andra produktionslinje för BioGaia Protectis Easy Dropper-produkter.

Med vår forskning lägger vi grunden till fortsatt innovation för framtiden och fortsätter att befästa de kliniska bevisen för våra probiotiska stammar i såväl befintliga som nya indikationer.

Går in i nästa tillväxtfas
BioGaia är på väg mot att fortsätta öka försäljningen. Efterfrågan förblir stark på BioGaias Protectis droppar för spädbarn och visar därmed på en stor motståndskraft under den ekonomiska nedgången. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt för att se över våra kostnader för att fortsätta att navigera genom den oförutsägbara omvärlden. Under 2024 ska vi göra evidensbaserade, riktade och väsentliga investeringar i marknadsföring och försäljning, i syfte att ytterligare öka vår tillväxttakt för våra produkter för både barn och vuxna.

Vi har en unik konkurrensfördel när vi lyckas kombinera BioGaias konsumentanpassade portfölj, vår evidensbaserade forskning och vår välfungerande omnikanalstrategi för att tillgodose kundernas behov. Dessutom har vi skickliga distributionspartners som arbetar oförtröttligt för att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal, och återförsäljare över hela världen om våra produkter och vår forskning. Utifrån dessa styrkor är hela BioGaia-teamet och jag själv redo att öka tillväxten och ta ytterligare steg mot att bli världens mest pålitliga probiotikavarumärke.

Theresa Agnew
Koncernchef och VD, BioGaia
7 februari 2024
 

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://sv.biogaiagroup.com/investerare/finansiella-rapporter/
 

Telefonkonferens:
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående bokslutskommuniké som kommer att hållas idag 7 februari 2024 kl. 09:30 CET med vd Theresa Agnew och finansdirektör Alexander Kotsinas. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/48493

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost:
alexander.kotsinas@biogaia.com
Telefon: +46 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: mikaela.idermark.stern@biogaia.com
Telefon: +46 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaiagroup.com

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Published

on

By

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Avhandlingen: Novel Marine Ingredients for Aquaculture – Fish Nutrition, Physiology and Intestinal Health

Kontakt: Niklas Warwas, doktorand på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, telefon: 0736-94 26 75, e-post: niklas.warwas@bioenv.gu.se

Olof Lönnehed
Pressansvarig kommunikatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 69 70

e-post: olof.lonnehed@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 800 studenter och 6 700 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Jetpak Top Holding AB (publ):Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Published

on

By

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023

 • Totala intäkter minskade med -7,4 % till 297 121 (320 778) TSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -12,6 % (6,4 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,1 % (32,3 %)
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 33 045 (29 979) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 432 (29 131) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 24 881 (21 570) TSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,04 (1,77) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 915 (46 453) TSEK
 • Likvida medel uppgick till 227 239 (178 646) TSEK
 • Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: -0,1 (0,2)
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2023
   

Viktiga affärshändelser under kvartalet
 

 • BudAB AB förvärvades med tillträde från och med oktober 2023
 • Kvalitetstransport A/S förvärvades med tillträde från och med januari 2024

 

Helåret 1 januari – 31 december 2023
 

 • Totala intäkter minskade med -5,5 % till 1 183 714 (1 253 147) TSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -9,1 % (11,4 %)
 • Bruttomarginalen uppgick till 30,6 % (31,3 %)
 • Justerat EBITA resultat uppgick till 121 561 (125 602) TSEK
 • Nedskrivning av goodwill uppgick till -51 705 (-) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 193 (122 215) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till 39 379 (86 922) TSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 3,23 (7,13) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 133 795 (127 033) TSEK

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej annat anges.

 
 

VD kommenterar

Det fjärde kvartalet kännetecknades av en fortsatt lägre efterfrågan inom våra huvudmarknader, något som påverkade de flesta aktörerna inom vår bransch. Detta ledde till en fortsatt prispress och en ökad efterfrågan på billigare, men långsammare transporttjänster.

 

Trots nuvarande marknadsvillkor och prispress har Jetpak uppnått solida resultat under såväl fjärde kvartalet som helåret. Detta drivet av en stark kostnadskontroll, en kostnadsvariabel produktionsmodell i kombination med fortsatt hög kvalitet och väl kontrollerade omkostnader.
Vår prissättning har anpassats i takt med de förändrade marknadsförhållandena och vår ”cash conversion” har upprätthållits på en hög nivå.
 

Jetpaks totala intäkter under kvartalet uppgick till 297 121 (320 778) TSEK, motsvarade en negativ tillväxt på -7,4 % (16,5 %).
Rörelseresultatet blev 31 432 (29 121) TSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på
10,6 % (9,1 %).
Jetpaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 40 915 (46 453) TSEK.

Express Air-segmentet hade en nettoomsättning på 137 893 (161 525) TSEK, vilket motsvarade en minskning på -14,6 % (26,0 %), medan bruttomarginalen uppgick till 36,6 % (38,6) %.
Den största intäktsminskningen inom segmentet kom från Europa och Danmark, med intäktsminskningar på 34,6 respektive 20,0 %. Vår europeiska verksamhet påverkades fortsatt av lägre volym och intäkter från marknaden för reservdelslogistik, där kunder har initierat kostnadsbesparingsprogram och gått över till mindre tidskritiska vägtransportlösningar. 

I vår danska verksamhet drevs intäktsminskningen av minskade volymer samt att vissa kunder valde mer standardiserade lösningar. Även Sverige, Norge och Finland redovisade minskade intäkter, främst drivet av en minskad volym inom sjuk- och hälsovård.
 

Express Road-segmentet hade en nettoomsättning på 152 024 (149 244) TSEK, motsvarande en intäktsökning på 1,9 % (7,4 %), och bruttomarginalen ökade till 22,9 % (21,3 %), huvudsakligen drivet av förändrad kundmix och en volymminskning för större kunder med lägre marginaler. Nedgången inom Road segmentet kom från Norge, Danmark och Finland, som tillsammans minskade med -8,1 %. Sverige och Europa redovisade ökade intäktsnivåer.

 

Resultatförbättringsprogrammen för både Danmark och Europa följer vår plan.

Båda länderna arbetar hårt med nya kommersiella initiativ och med sin pipelineuppbyggnad,
trots att det tar längre tid att stänga nya affärer på grund av den fortsatta konjunkturella osäkerheten.

Jetpaks ESG-strategi är baserad på vårt långsiktiga engagemang för miljön samt engagemang för våra kunder, anställda och andra intressenter. Vi har lanserat vår ESG-strategi för att ytterligare integrera hållbarhet i alla våra affärsprocesser. En del av ESG- strategin är att gå mot ny och effektivare teknologi.
Jetpak har under kvartalet fortsatt att undersöka i vilken utsträckning drönartekniken kan stödja Jetpaks framtida leveranskedja. Vi har ett fortsatt samarbete kring flera möjliga distributionsområden för drönarleveranser inom Norden. Kommersiellt startdatum är ännu inte definierat men väntar på myndighetsgodkännande samt kommersiellt åtagande från kunder.

 

Inom vårt Express Road segment kan stora fördelar vinnas genom att nyttja nya teknologier.
Vi undersöker och analyserar AI-baserade lösningar, vilket kan resultera i förbättrad ruttplanering och förbättrat fordonsutnyttjande. Ett avtal har träffats med en av våra större kunder där ett antal elfordon kommer att introduceras under kommande månader. Dessutom görs en fördjupad analys inom våra tätaste distributionsområden, då en ökad batteriräckvidd och lastkapacitet ger fler möjligheter i framtiden.

Under 2023 genomförde vi tre bolagsköp, vilket var ett rekord i Jetpaks historia; först Budakuten i Malmö i maj, därefter BudAB vid Stockholm-Arlanda i oktober samt dagarna innan jul annonserades förvärvet av Kvalitetstransport vid Oslo-Gardermoens flygplats, med tillträde från och med januari 2024.
Dessa förvärv var viktiga för att förstärka Jetpaks marknadsnärvaro, inte minst vid Nordens viktigaste hubbar för flygtransporter. Tillsammans med CTS förvärvet under 2022 så har vi nu stärkt vår marknadsposition vid både Kastrup, Arlanda och Gardermoen och kan samordna dessa förvärv med Jetpaks befintliga verksamheter vid dessa flygplatser och huvudstadsregioner i våra nordiska hemmamarknader.

Direkt efter övertagandet av Kvalitetstransport i januari 2024 inleddes integrationsarbetet med Jetpaks befintliga verksamhet vid Gardermoen, och vi räknar med att redan under 2024 succesivt kunna realisera integrationsvinster.  

Vi kommer att fortsätta att konsolidera den nordiska marknaden för snabb och tidskritisk logistik, nu när försäljningsmultiplarna kommit ner på mer attraktiva nivåer. Dock kommer vi att dra ner på antalet förvärv under kommande kvartal för att fokusera på att säkerställa en god integration med under året förvärvade verksamheter.

Vi gör vårt yttersta för att motverka den nuvarande volatiliteten i efterfrågan och minskande volymer. Inom ramen för våra strategiska fokusområden har vi ökat på aktiviteter med fokus på organisk tillväxt.
Detta inkluderar införandet av en vidare geografisk täckning av utvalda tjänster, såsom special- och temperaturkontrollerade tjänster. Dessutom rampar vi upp våra försäljningskanaler samt lanserar digitaliserade marknadsföringskampanjer.

 

Direkt och indirekt kostnadseffektivisering eftersträvas i våra kostnadsbesparingsprojekt, när vi siktar på ytterligare kostnadsbesparingar baserat på optimering av våra leverantörsmodeller samt även synergier från nyförvärvade verksamheter.

 

Baserat på nuvarande marknadssituation förväntar vi oss att åtminstone första hälften av 2024 fortsätter att vara utmanande. Den negativa tillväxten förväntas fortsätta även under kommande kvartal, men vi räknar med en fortsatt stabil justerad EBITA, tack vare vår fortsatt goda kostnadskontroll. Vi förväntar oss en långsam marknadsåterhämtning från slutet av det andra kvartalet 2024.

Till årsstämman i juni 2024 föreslår styrelsen ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2023. 

 

Trots dessa makroekonomiska utmaningar återupprepar vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt samt en kontinuerligt förbättrad justerad EBITA.

Kenneth Marx,
Verkställande direktör

Telefonkonferens
 

Idag klockan 10:00 kommer VD Kenneth Marx, tillsammans med finanschef Håkan Mattisson
att presentera Jetpaks resultat. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Vänligen ring in på något av följande nummer för att komma in till telefonkonferensen:

Sverige:   020 089 63 88 
Norge:  +47 2 156 3319 
Finland:  +358 9 2319 5436                          
Danmark:  +45 3272 9274 
Tyskland:  +49 (0) 89 2444 32976     
Belgien:  +32 (0) 2 792 0435 
Holland  +31 (0) 20 794 8428                   
USA:  +1 786 496 5601
England:  +44 (0) 33 0551 0202 

Inloggningskod (samma kod gäller för samtliga ovan angivna nummer): 650 79 26 #

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in några minuter innan konferensen börjar.

________________________________________________________________________

Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB.

Denna information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
28 februari 2024 kl. 06.30 CET.
Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Rapporten i sin helhet finns bilagd till detta pressmeddelande, samt även på bolagets hemsida: https://jetpakgroup.com/investerare/finansiella-rapporter/

 
För ytterligare information

Håkan Mattisson, CFO
telefon: +46 (0)8 5558 52 20
e-mail: ir@jetpak.com

Om Jetpak

Jetpak är en logistikkoncern som finns på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa.
Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka
4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med cirka 950 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten.
Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.

Jetpaks verksamhet är uppdelat i ett Express Air segment, där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.

Koncernens moderbolag, Jetpak Top Holding AB (publ), är sedan den femte december 2018 noterad till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.
Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Besök gärna: https://jetpakgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen i Minesto AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdag den 14 mars 2024 i stället för onsdagen den 13 mars 2024. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Endast datum för stämman, sista dag för anmälan samt aktuella avstämningsdagar har uppdaterats, kallelsen är i övrigt oförändrad. Uppdaterad kallelse återfinns nedan. Den uppdaterade kallelsen publiceras även på bolagets webbplats och ersätter tidigare publicerad version.

Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 (”Minesto” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 mars 2024, samt
 2. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 mars 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 mars 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 8 mars 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

 1. genom post till Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”), eller
 2. genom e-post till ir@minesto.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”) i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 8 mars 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.minesto.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Beslut om justeringsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2024 om en nyemission om högst 40 183 173 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 009 158,65 kronor, samt en emission av högst 13 394 391 teckningsoptioner av serie TO4, berättigande till teckning av totalt 13 394 391 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 669 719,55 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och ska genomföras genom utgivande av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.
 2. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.
 3. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 15 mars 2024.
 5. Teckningskursen per unit ska vara 9,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den eventuella del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.
 6. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 19 mars 2024 till och med den 2 april 2024. Teckning av units med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för units som tecknats utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 9. För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units:
 • i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 • i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 • i sista hand tilldelas de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata i förhållande till deras ställda garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst aktiernas kvotvärde och högst 4,50 kronor per aktie.
 2. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 12 nedan.
 3. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4 framgår av de särskilda villkor som kommer att tillgängliggöras inför stämman i enlighet med rubriken ”Övrigt” nedan.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om Företrädesemissionen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de angivna rösterna.

8 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 160 732 694. Bolaget inne­har inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på J A Wettergrens Gata 14 i Västra Frölunda och på Bolagets webbplats, www.minesto.se, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i februari 2024

Minesto AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 45 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.