Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké 2023: Dämpad efterfrågan avslutar rekordår

Published

on

Fjärde kvartalet

 • Orderingången minskade till 478,0 mkr (602,8).
 • Nettoomsättningen uppgick till 589,7 mkr (588,6).
 • Rörelseresultatet var 61,5 mkr (62,7).
 • Rörelsemarginalen blev 10,4 procent (10,7).
 • Resultatet efter skatt minskade till 34,1 mkr (51,1).
 • Resultatet per aktie minskade till 1,18 kronor (1,77).
 • Fritt kassaflöde ökade till 109 mkr (57).
 • Affärsenheten Westermo tog beslut om etablering i Indien med fokus på tillväxt inom tåg och energi.
 • Affärsenheten Beijer Electronics avslutade strategiöversyn; beslut om ny strategi väntas i första kvartalet 2024.
   

Helåret

 • Orderingången minskade till 2 307,0 mkr (2 552,0).
 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 470,6 mkr (2 128,4).
 • Rörelseresultatet steg till 321,7 mkr (201,1).
 • Rörelsemarginalen ökade till 13,0 procent (9,4).
 • Resultatet efter skatt ökade till 200,4 mkr (146,4).
 • Fritt kassaflöde ökade till 118 mkr (35).
 • Resultatet per aktie förbättrades till 6,93 kronor (5,07).
 • Styrelsen föreslår en fördubblad utdelning om 1,00 kronor (0,50) per aktie för 2023.

  

Den 5 mars klockan 13.00-16.00 genomför Ependion en kapitalmarknadsdag i Stockholm som även kommer att kunna följas digitalt. Mer information presenteras på www.ependion.com inom kort.
   

 

VD JENNY SJÖDAHL KOMMENTERAR

”Med det fjärde kvartalet 2023 bakom oss kan vi summera ett nytt rekordår för koncernen avseende försäljning, resultat och kassaflöde. Mycket har hänt under året, där nyckelhändelserna var tillsättning av ny VD för affärsenheten Beijer Electronics, tillsättning av en hållbarhetschef, strategiarbetet inom Beijer Electronics och namnbytet på koncernen.

Ependions fjärde kvartal 2023 landade i nivå med motsvarande period i fjol, vilket var i linje med vår förväntan. Det mer blandade mönstret i utvecklingen av vår affär som vi såg redan under det andra och tredje kvartalet påverkade även den gångna perioden. Efter några rekordstarka kvartal ser vi nu en period av svagare efterfrågeutveckling som speglar osäkerheten i världsekonomin. Vi känner oss emellertid fortsatt mycket trygga med att Ependion är på rätt väg, inte minst mot bakgrund av alla framåtriktade aktiviteter i affärsenheterna som har präglat både perioden och året.

Koncernens orderingång minskade till 478 mkr för perioden och båda affärsenheterna noterade lägre orderbokningstakt. För helåret uppgick orderingången till 2 307 mkr och Ependion hade en orderstock på 1 247 mkr vid årets utgång. För Westermo minskade orderingången till 277 mkr i kvartalet, vilket främst beror på justeringar av de stora ordervolymer för tågsegmentet som bokades under det andra kvartalet, men också på en generellt svagare efterfrågan i övriga segment. Orderstocken minskade, men uppgick ändå till 936 mkr vid utgången av perioden. För Beijer Electronics minskade orderingången till 201 mkr, vilket beror på samma faktorer som hade påverkan under det andra respektive tredje kvartalet 2023: beställningar med kortare tidshorisont i kombination med svagare industrikonjunktur framför allt i Asien. Europa utvecklades stabilt medan Nordamerika var svagare under perioden.

Ependions försäljning för perioden uppgick till 590 mkr, vilket är i nivå med motsvarande period i fjol. För helåret ökade försäljningen till en ny rekordnivå på 2 471 mkr. Westermos fakturering ökade till 362 mkr för det fjärde kvartalet drivet av fortsatt hög leveranstakt inom samtliga fokussegment. Under perioden togs beslutet att etablera en legal enhet för försäljning och produktion i Indien, vilket ger närvaro på den marknad som bedöms ha allra störst framtida potential inom tågsegmentet givet de stora infrastrukturinvesteringar som planeras. För Beijer Electronics
minskade försäljningen i kvartalet till 228 mkr i linje med den lägre orderbokningstakt som vi sett de senaste kvartalen. Den strategiöversyn för affärsenheten som inleddes under det tredje kvartalet är nu avslutad. Beslut om ny strategi med tydligare fokus väntas tas under det första kvartalet 2024.

Koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet landade på 61 mkr – marginellt lägre än för motsvarande period i fjol – med rörelsemarginalen 10,4 procent. Denna något svagare lönsamhetsnivå är vi självfallet inte nöjda med. För helåret ökade Ependion rörelseresultatet till en ny rekordnivå om 322 mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,0 procent. Det innebär att vi tar ett stort steg i riktning mot att nå det finansiella lönsamhetsmålet, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att vässa verksamheten för att ta ytterligare kliv.

För Westermo ökade rörelseresultatet till 56 mkr och rörelsemarginalen till 15,4 procent. Affärsenheten påverkades tillfälligt negativt av en mindre fördelaktig mix i faktureringen under perioden, samtidigt har betydande satsningar gjorts för att stärka leveranskedjan. För Beijer Electronics minskade rörelseresultatet till 19 mkr, med rörelsemarginalen 8,3 procent. Även här påverkades rörelsemarginalen av sämre produktmix, med högre andel äldre produkter som närmar sig slutet av livscykeln. Den omstrukturering av verksamheten i Asien som initierades under det tredje kvartalet i syfte att sänka kostnadsnivån är klar och får full effekt med 20 mkr på årsbasis från och med det första kvartalet 2024.

Båda affärsenheterna håller en fortsatt hög takt i produktutvecklingsarbetet. I Westermos fall handlar det om att fortsätta stärka produktportföljerna inom såväl järnväg som energi, men också om att möjliggöra en utvecklad serviceaffär. Beijer Electronics slutför utvecklingen av nästa generation
HMI:er som väntas lanseras i slutet av 2024.

Till följd av minskad kapitalbindning utvecklades fritt kassaflöde positivt till 109 mkr för perioden och koncernen stärker därmed sin finansiella ställning.

Under året har vårt hållbarhetsarbete accelererat och hållbarhetsaspekten har integrerats som en naturlig del i våra affärsstrategier och processer. Samtidigt som vi har förberett oss för att möta nya rapporteringskrav, har stort fokus också legat på utbildning av medarbetare och att skapa forum för att driva initiativ som bidrar till lägre klimatavtryck. Kärnan i vår affär, robusta och effektiva produkter med lång livslängd och låg  energiförbrukning, har en klar fördel när hållbarhet blir ett allt viktigare beslutskriterium hos kunderna.

Inför 2024 är omvärldsfaktorerna fortsatt osäkra och utvecklingen geopolitiskt och ekonomiskt kan gå både i mer positiv och i mer negativ riktning. Vår i grunden positiva syn på tillväxten i våra fokussegment kvarstår, då behovet av våra produkter och lösningar drivs av starka globala trender som digitalisering och den gröna omställningen. Vi har vårt fokus på långsiktig tillväxt och på det vi kan påverka: under perioden och året som gått har vi gjort stora satsningar på ett ännu vassare erbjudande, samt på att stärka och effektivisera våra affärsenheter. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till samtliga medarbetare för mycket goda insatser under året som gått!”
  

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Jenny Sjödahl samt CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: torsdagen den 25 januari kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46(0) 0200 899 189
Från Storbritannien: +44(0) 800 652 2435

 

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://momentum.adobeconnect.com/ependionfinancialstatement2023/

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ependion.com. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

   

 

Denna information är sådan som Ependion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-25 13:00 CET.

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel  +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel  +46 (0)703 35 84 96

   

Ependion AB är en växande global teknikkoncern som erbjuder digitala lösningar för säker kontroll, styrning, visualisering och datakommunikation för industriella tillämpningar i miljöer där tillförlitlighet och hög kvalitet är kritiska faktorer. Bland kunderna finns några av världens ledande företag. Ependion består av självständiga affärsenheter och har en omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor 2023 samt dryga tusentalet medarbetare. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen EPEN. ependion.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Speqta utser Gustav Norberg till CFO

Published

on

By

Speqta AB (publ) (”Speqta”) har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Han tillträder tjänsten den 29 februari 2024.

 
Speqta har idag beslutat att utse Gustav Norberg till CFO för Speqta. Gustav har sedan januari 2023 ansvaret för ekonomifunktionen på BrightBid och är därmed väl insatt i Speqtas affär. Han har även varit en central del i samgåendet mellan BrightBid och Speqta. Gustav har tidigare erfarenheter från bland annat ICA Gruppen och Nordic Cinema Group inom olika delar av ekonomifunktionen. Gustav har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala Universitet. Avgående CFO Adam Jonsson har på egen begäran valt att lämna sin tjänst i bolaget efter drygt tre år av förändringsarbete och värdeskapande för aktieägare, men finns kvar i bolaget en tid för överlämning. 

 

Speqtas vd Gustav Westman kommenterar:
”Processen att få ihop BrightBid och Speqta har varit ett omfattande arbete där både Gustav och Adam tillsammans varit centrala i genomförandet. När samgåendet nu är på plats är det ett naturligt steg att Gustav tar över som CFO för hela koncernen, detta givet att BrightBids affär nu över 95% av bolagets intäkter. Stort tack till Adam för starka insatser och all lycka till framöver.”

Gustav Norberg, tillträdande CFO, kommenterar:
“Det känns mycket spännande och jag är tacksam över att få förtroendet som CFO för Speqta. Jag ser fram emot att leda bolaget finansiellt under kommande tillväxtresa och att bistå i företagets utveckling med en marknadsledande SaaS tjänst för onlineannonsering. Vi har en stabil grund att stå på och ett fantastiskt team på plats vilket gör oss väl förberedda för framtiden.”

Kort om Gustav Norberg
Född: 1990
Utbildning: Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag: Group Business Controller ICA Gruppen och Head of Treasury Nordic Cinema Group
Aktier: 33 736
Optioner: 10 000

Denna information är regulatorisk och lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen nedan klockan 20.05 CET den 28 februari 2024.
 
För mer information:
Johan Rutgersson
Styrelseordförande Speqta AB (publ)
johan@dewell.se
+46 708157200

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lennart Hero avgår som styrelseledamot i Mackmyra på egen begäran

Published

on

By

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

Lennart Hero har meddelat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) att han omgående lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-28 17:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Continue Reading

Marknadsnyheter

Observit (publ) och Corepart, en del av Nordic Level Group (publ), ingår strategiskt samarbete för nordisk transportsäkerhet

Published

on

By

Observit (publ) har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Corepart, en del av Nordic LEVEL Group (publ.). En central del av avtalet är en återförsäljningsrätt för Observits videobaserade säkerhetsplattform anpassad för den kommersiella fordons- och transportsektorn på den nordiska marknaden. Genom en kombination av Obersvits videoplattform och Coreparts omfattande expertis inom rådgivning, och säkerhetsteknik kan kunder inom transportsektorn och andra relevanta områden erbjudas en heltäckande lösning för områdes- och fordonssäkerhet.

Det strategiska samarbetsavtalet ger Corepart återförsäljarrätt av Observits plattform för kommersiell transport inom den nordiska regionen. Partnerskapet stärker Coreparts befintliga erbjudande genom möjligheten att erbjuda kunderna en omfattande och skräddarsydd säkerhetslösning som täcker alla aspekter av deras verksamhet, inklusive fordon, medarbetare och transporter. 

Återförsäljarrätten ger tillgång till Observits expertis inom videoapplikationer för fordon, vilket inkluderar både inbyggda system för passagerar- och lastskydd samt externa system för dokumentation vid eventuella olyckor. Videoplattformen är unik, där kameror med integrerade smarta applikationer utan inspelningsenheter, kommunicerar direkt med molnbaserade lösningar för övervakning och larmhantering. Resulterande videodata, som även kan kombineras med övriga fordonsdata, öppnar upp betydande nya möjligheter för att maximera kundvärdet. Med lång erfarenhet av integration av säkerhetsfunktioner i det egna erbjudandet och konceptet Security-as-a-Service, kan Corepart nu erbjuda en bredare och mer djupgående säkerhetslösning som adresserar kundernas behov inom den kommersiella transportsektorn och andra relevanta områden.

”Partnerskapet ger oss möjlighet att skapa en unik och holistisk säkerhetslösning där Observits videoplattform spelar en viktig roll i vårt tjänsteutbud. Det möjliggör att vi kan adressera varje aspekt av våra kunders verksamhet inom transportsektorn, inklusive säkerheten för fordon och personal. Från skräddarsydd rådgivning och kompetensutveckling för medarbetarna till att säkerställa fysisk säkerhet både på depåer och i fordon samt krishantering. Genom att kombinera mjuka värden med teknologisk innovation stärker vi vårt erbjudande och levererar ett integrerat tillvägagångssätt som kompletterar vår nuvarande satsning inom segmentet på ett mycket värdeskapande sätt,” säger Michael Ekelund, CCO på Corepart.

”Corepart erbjuder redan helhetslösningar som integrerar kamerateknologi med arbetsprocesser för att höja tryggheten för fordonsflottor. Observits specialiserade kamerateknologi kompletterar detta genom att förebygga risker och optimera processer. Med Coreparts expertis inom integration, kan Observits videoapplikation tillföra ytterligare säkerhetstjänster. Genom att införliva kontinuerlig övervakning och inkludera övriga fordonsdata, kan vi effektivt identifiera och förebygga riskfyllda händelser vilket bidrar till att öka säkerhet och trygghet i trafiken och reella kostnadsbesparingar för kunderna”, säger Björn Callenfors, CEO på Observit.

För mer information:

Björn Callenfors, VD
+46 70 535 00 76
Bjorn.callenfors@observit.se

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB (556072-2596)
Box 7415 103 91 Stockholm
Telefon: +46 8 506 517 03

ca@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Om Observit AB

Observit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande cirka 40 000 licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information www.observit.com. Mer information www.observit.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.