Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Metacon har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119 MSEK och offentliggör villkor för företrädesemissionen

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Metacon AB (publ) (”Metacon” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagstämman den 24 januari 2024, beslutat om en företrädesemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 om cirka 119,2 MSEK (”Företrädesemissionen”), i enlighet med det tidigare publicerade pressmeddelandet utfärdat den 20 december 2023. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 1,74 SEK per unit, motsvarande 0,29 SEK per aktie (teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt). Aktieägare i Metacon per avstämningsdagen den 1 februari 2024 har för varje fem (5) befintliga aktier företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av sex (6) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Sammantaget uppgår teckningsåtaganden från personer ur Bolagets styrelse och ledning till cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 97,6 MSEK, motsvarande cirka 81,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed av tecknings- och garantiåtaganden till cirka 100,0 MSEK, motsvarande cirka 83,9 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Metacon har idag beslutat om en företrädesemission av units om cirka 119,2 MSEK, innan avdrag för emissionskostnader.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) Återbetalning av brygglån, (ii) internationell expansion och kapacitetsuppbyggnad i strategiska projekt, (iii) stärkt organisation, (iv) rörelsekapitaländamål och (v) utveckling av partnerskap.
 • Teckningskursen är fastställd till 1,74 SEK per unit, motsvarande 0,29 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 1 februari 2024. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Teckningsåtaganden från personer ur Bolagets styrelse och ledning uppgår till sammanlagt cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen.
 • Bolaget har erhållit garantiåtaganden om sammanlagt cirka 97,6 MSEK, motsvarande cirka 81,9 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med ingångna teckningsåtaganden omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om upp till cirka 100,0 MSEK, motsvarande cirka 83,9 procent av Företrädesemissionen.
 • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas för teckning av aktier kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 60,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024.
 • Teckningsoptioner av serie TO 1 kan utnyttjas för teckning av aktier från och med den 7 mars 2025 till och med den 21 mars 2025.

Bakgrund och motiv
För att stödja Metacons strategi och möjligheter att uppnå sina framtida kommersiella och finansiella mål, avser styrelsen att besluta om Företrädesemissionen. Nettolikviden från Företrädesemissionen förväntas hjälpa Bolaget att främja tillväxt och kommersialisering, med fokus på att stärka Bolagets produktionskapacitet, vilket bland annat inkluderar etablering av serietillverkning av Metacons patentskyddade katalytiska reaktorer, vilka är hjärtat i Bolagets reformeringsprodukter samt etablering av en fabrik för tillverkning av alkaliska trycksatta elektrolysanläggningar i Sverige alternativt någon annanstans i Europa med en förväntad kapacitet på 1 GW fullt utbyggd. Detta bedöms nödvändigt för att kunna möta förväntad efterfrågan från Metacons framtida kunder samt de tidigare annonserade samarbetena med PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. för den kinesiska marknaden och för pågående samarbetsprojekt med Bolagets partners inom ammoniak för deep sea shipping och etanol-till-vätgas för snabbladdning av batterifordon och för så kallade microgrids. Vidare planerar Bolaget att expandera internationellt, satsa på forskning och utveckling samt stärka sin organisatoriska kapacitet för att optimera verksamheten och effektivt hantera sin tillväxt och optimera verksamheten.

Inräknat de nya större satsningar som Bolaget planerar att göra är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna.

Användning av emissionslikvid
Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 119,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 18,4 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om cirka 100,8 MSEK enligt nedan prioriteringsordning:

 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för återbetalning av brygglån inklusive ränta och uppläggningsavgift. Lånebeloppet uppgår till cirka 25 MSEK vid fullt utnyttjande och syftar till att upprätthålla likviditeten under hela januari till februari för att börja initiera tillväxt- och expansionsplaner.
 • Cirka 20 – 30 procent kommer att användas för att börja etablera egen tillverkningskapacitet som levererar fullskaliga reaktorer till Metacons vätgasgeneratorer (HHG) och förbereder tekniköverföring för produktion av kompletta vätgasgeneratorer till partners inklusive PERIC, för att säkerställa leveranskapacitet och utöka internationell närvaro av Metacons vätgasgeneratorer på den europeiska och kinesiska marknaden. Samtidigt påbörjas projektet mot etableringen av en fabrik för tillverkning av alkaliska trycksatta elektrolysanläggningar i antingen Sverige eller någon annanstans i Europa med en förväntad kapacitet på 0,5 GW i ett första steg och 1 GW eller mer fullt utbyggt.
 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för att stärka och expandera organisationen med erfaren ledning, ingenjörs- och försäljningsresurser för att driva global expansion, försäljningstillväxt och leveransförmåga för företagets produkter och tjänster inklusive att leda eller delta i storskaliga försäljningsprojekt av industriella elektrolysanläggningar med en kapacitet på 10 – 500 MW i olika europeiska länder.
 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för att stärka Bolagets rörelsekapital inklusive trade finance behov för att möta den ökade efterfrågan på elektrolysörer och tillhörande system för lagring, transport och tankstationer.
 • Cirka 10 – 20 procent kommer att användas för att utveckla strategiska partnerskap och tillväxtinitiativ med branschledande aktörer inom biogas, vätgas och relaterade industrisektorer för att bland annat skapa demonstrationsplatser för att påskynda försäljningsinsatser genom långsiktiga partnerskap.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 förväntas Bolaget tillföras ytterligare upp till cirka 60,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att användas till samma användningsområden som ovan.

Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 1 februari 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Metacon erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskursen är fastställd till 1,74 SEK per unit, motsvarande 0,29 SEK per aktie (teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att Metacon kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 119,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 mars 2025 till och med den 21 mars 2025. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 20 februari 2025 till och med den 5 mars 2025, dock lägst 0,01 SEK per aktie och högst 0,44 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Metacon att öka med 411 102 960, från 342 585 803 till 753 688 763 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 111 029,60 SEK, från 3 425 858,03 SEK till 7 536 887,63 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 54,5 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer antalet aktier öka med ytterligare 137 034 320 och aktiekapitalet kommer att öka med 1 370 343,20 SEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 15,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Sista dagen för handel i Metacons aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 30 januari 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 31 januari 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 februari 2024 till och med den 14 februari 2024 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 5 februari 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från personer ur Bolagets styrelse och ledning om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen.

Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 97,6 MSEK, motsvarande cirka 81,9 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om upp till cirka 100,0 MSEK, motsvarande cirka 83,9 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om elva (11) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Lock-up åtaganden
Inför genomförandet av Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de har åtagit sig att, med vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 180 dagar efter likviddagen i Företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Pareto Securities AB, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 12 månader efter teckningsperiodens utgång.

Indikativ tidplan

Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt 30 januari 2024
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 30 januari 2024
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt 31 januari 2024
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 1 februari 2024
Handel med uniträtter 5 – 14 februari 2024
Teckningsperiod 5 – 19 februari 2024
Handel i betald tecknad unit (BTU) 5 – 27 februari 2024
Beräknad dag för offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen 19 februari 2024
Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 1 7 – 21 mars 2025

Prospekt
Ett prospekt och anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på Metacons webbplats, www.metacon.com såväl som på Pareto Securities AB:s webbplats, www.paretosec.com.

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Christer Wikner
Verkställande direktör
info@metacon.com
+46 70 7647 389

Denna information utgör insiderinformation som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 13:15 (CET).

Om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av fossilfri ”grön” vätgas. Produkterna inom affärsområdet Reformering är bland annat baserade på en patenterad teknologi som genom s.k. katalytisk ångreformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Metacon S.A i Patras, Grekland. Verksamheten är inriktad på katalytisk processkemi och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion.

Metacon erbjuder även kompletta elektrolysanläggningar och integrerade tankstationer för grön vätgas, ett stort och globalt växande område för små- och storskalig tillverkning av grön vätgas. Elektrolys är en process där man driver en kemisk reaktion för att spjälka vatten genom att tillsätta elektricitet. Om elektriciteten som används är icke-fossil blir därmed också vätgasen fossilfri och klimatneutral. Grön vätgas kan användas inom bland annat transportsektorn, basindustrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. www.metacon.com

För ytterligare information se:

www.metacon.com | X: @Metaconab| LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamtVärdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i Metacon AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Metacon AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat enRelevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (Föreskriften), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Metacon AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamtRelevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Metacons aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Metacons aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Metacons aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Metacons aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Metacons aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Metacons aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.