Cantargia rapporterar prekliniska data som påvisar fördelarna med nadunolimabs verkningsmekanism

| 30 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Cantargia AB rapporterar idag nya prekliniska data för antikroppen nadunolimab (CAN04) i kombination med cellgiftet docetaxel. CAN04 ökade antitumöreffekten av docetaxel, men däremot uppnåddes inte denna effekt med en antikropp mot IL-1β-signalering som enbart blockerar en av signaleringsvägarna som påverkas av CAN04. Dessutom ökar docetaxel och andra cellgifter frisättningen av den andra formen av IL-1, IL-1α, från tumörceller. Dessa data visar att CAN04, som blockerar både IL-1α och IL-1β, har förmåga att öka effekten av cellgifter. CAN04 har påbörjat klinisk utveckling i kombination med docetaxel för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade terapier mot interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP). Den IL1RAP-bindande antikroppen CAN04 är Cantargias huvudprojekt och utvärderas för närvarande i ett flertal kliniska studier i kombination med cellgifter för behandling av cancer. CAN04 är unik jämfört med andra koncept riktade mot IL-1 då CAN04 har en bredare verkningsmekanism. CAN04 bidrar till avdödning av IL1RAP-uttryckande tumörceller via så kallad Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) och blockerar signaler från både IL-1α och IL-1β som bidrar till tumörtillväxt. Det är sedan tidigare känt att IL-1β kan stimulera tumörtillväxt genom en rad olika mekanismer, och studier har även påvisat att IL-1α är nödvändig för att bibehålla ett inflammationssvar, som bidrar till tumörtillväxt, samt ger upphov till resistens mot cellgifter1,2.

Flera strategier för att blockera aktiviteten av individuella komponenter inom IL-1-systemet utvärderas kliniskt. Kliniska studier där sådana behandlingar kombineras med olika cellgifter för behandling av cancer är pågående. En standardbehandling inom cancer, inklusive NSCLC i sen fas, är cellgiftet docetaxel. De nya prekliniska data visar att CAN04 ökar effekten av docetaxel i möss med växande subkutana MC38-tumörer. Denna effekt jämfördes mot antikroppsblockering av enbart IL-1β, som i denna modell inte påverkade effekten av docetaxel.

Dessutom visar in vitro-data att tillsats av cellgifter till tumörceller ökar både genuttrycket och frisättningen av IL-1α från dessa celler. Med hänsyn till tidigare observationer som visat att IL-1α bidrar till resistens mot cellgifter2, indikerar dessa data att CAN04:s blockering av signalering av båda former av IL-1 är en huvudfunktion i dess verkningsmekanism för att öka tumörers känslighet mot cellgifter.

Cantargia planerar att presentera dessa data på en kommande vetenskaplig konferens.

”Dessa nya data är mycket intressanta och stärker tron på vår strategi att kombinera CAN04 med docetaxel för behandling av lungcancer i den kommande CESTAFOUR-studien”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

Referenser:
1Tjomsland et al, Neoplasia 2011, 13:664-675
2Liu et al, Cancer Res 2018, 78(8):2040-2051

För ytterligare information kontakta:
Göran Forsberg, VD
Telefon: +46 (0)46-275 62 60
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 14.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791–6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04, studeras kliniskt som kombinationsterapi med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA).

Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till målmolekylen IL1RAP och fungerar genom både ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i tre pågående kliniska studier. I den första fas I/IIa-studien, CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med två olika standardcellgifter hos patienter med NSCLC (gemcitabin/cisplatin) eller PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel), samt monoterapi hos patienter i sen fas (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267316). Fas I-monoterapidata från 22 patienter presenterades vid ASCO 2019 och visade en god säkerhet, där infusionsrelaterad reaktion var den vanligaste biverkningen. Dessutom minskade biomarkörerna IL-6 och CRP med behandlingen. Positiva interimsdata från kombinationsterapierna visar långvariga responser eller pseudoprogression hos patienter med PDAC vilket ger 7.8 mån iPFS samt att en högre andel patienter med NSCLC svarar på behandlingen med s.k. respons än vad som förväntas med enbart cellgifter. En fas I-studie, CAPAFOUR, påbörjades H1 2021 och kommer att undersöka CAN04 i kombination med cellgiftsregimen FOLFIRINOX för första linjens behandling mot metastaserande PDAC (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04990037). En fas I-studie, CIRIFOUR, undersöker även CAN04 i kombination med en immunkontrollhämmare och startade under H2 2020 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04452214). Fler kliniska kombinationsstudier planeras starta under 2021.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *