Connect with us

Marknadsnyheter

Cereno Scientific publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2023 (1 januari – 31 mars)

Published

on

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023 (1 januari – 31 mars).

 Sammanfattning av första kvartalet, januari-mars 2023

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 409 588 (-5 246 969)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,05) före utspädning och -0,03 SEK (-0,04) efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 94,3% (93,4%)
 • Kassa och bank uppgick till 44 622 145 SEK (77 268 668)

Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 469 970 (-5 247 501)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,05) före utspädning och -0,03 SEK (-0,04) efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 95,8% (93,4%)
 • Kassa och bank uppgick till 41 281 024 SEK (77 221 636)

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I januari tillkännagavs att prekliniska data kring läkeme­delskandidaten CS585 hade accepterats som en mode­rerad posterpresentation på ACC.23/WCC. Kongressen arrangeras av American College of Cardiology tillsam­mans med WCC (World Congress of Cardiology), I New Orleans, USA, den 4-6 mars 2023. Postern med titeln ”CS585 is a novel orally available prostacyclin receptor agonist with long-term in vivo inhibition of platelets and thrombosis formation in mouse without increased risk of bleeding” som presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director Translational Research hos Cereno.
 • I slutet av januari tillkännagav bolaget utnämningen av Etienne Adriansen till den nyinrättade positionen som Chief Business Officer, från och med den 1 mars 2023. Genom denna utnämning tillförs kommersiell expertis och mer affärsutvecklingskapacitet till Cerenos verkstäl­lande ledningsgrupp då detta är en aktiv och viktig del av bolagets tillväxtstrategi.
 • I början av februari lanserade Cereno en “Insights serie” som ger en unik inblick i olika aspekter av behand­lingslandskapet för kardiovaskulära sjukdomar, genom intervjuer och samtal med personer från Cerenos led­ningsgrupp, samarbetspartners och globala opinions­ledare. Videorna spelades huvudsakligen in i samband med European Society of Cardiology (ESC) kongressen i Barcelona i slutet av augusti 2022, och är centrerade kring PAH och trombos.
 • I februari rapporterade Cereno framstegen med sin CS1 Fas II-studie inom PAH. Alla 9 kliniker har aktiverats, stu­dieprotokollet har ändrats till bredare inklusionskriterier, tre patienter har hittills randomiserats och gått in i be­handlingsperioden. Studiens top-line resultat förväntas i slutet av 2023.
 • I februari tillkännagavs att Cerenos prekliniska läkeme­delskandidat CS014 initialt kommer att fortsätta mot klinisk utveckling som en behandling för att förebygga trombos. CS014, en ny HDAC-hämmare med epigene­tiska effekter, har i prekliniska studier visat anti-trom­botiska egenskaper som stödjer valet av indikationen trombosprevention. Läkemedelskandidaten befinner sig i slutfasen av det prekliniska utvecklingsprogram­met och en Fas I-studie förväntas starta under 2024.
 • I början av mars tillkännagavs att Cerenos läkemedel­skandidat CS585s andra patentfamilj har erhållit ett for­mellt utfärdat patent i Europa, en av de största markna­derna för hjärt-kärlsjukdomar. Detta stärker och breddar de immateriella rättigheterna (IPR) för CS585 som för närvarande befinner sig i ett prekliniskt utvecklingspro­gram i samarbete med University of Michigan.

 

 Väsentliga händelser efter periodens slut

 • I början av april tillkännagavs det att Cereno har tecknat ett licensavtal för läkemedelskandidaten CS585 med University of Michigan. Avtalet ger Cereno exklusiva rättigheter till CS585 för vidare utveckling och kommersialisering. Bolaget förlänger även det prekliniska samarbetsavtal man har med UoM för de två programmen CS585 och CS014.
 • I början av april, meddelade Cereno betydande framsteg i patientrekryteringen av studien av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) med dess ledande läkemedelskandidat CS1. Nu har totalt 10 patienter skrivits in i studien som planerar att studera 30 patienter.
 • I slutet på april meddelades att styrelsen i Cereno beslutat om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK för att möjliggöra fortsatt utveckling av bolagets alla tre läkemedelskandidater till nästa värdehöjande milstolpar. Teckningsperioden löper under 8–24 maj. I samband meddelades även att Cereno avser byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market under andra kvartalet 2023. Mer information finns på bolagets hemsida.
 • Nya prekliniska data kring läkemedelskandidaten CS585 har blivit accepterat som ett muntligt föredrag på den vetenskapliga konferensen Vascular Discovery 2023: From Genes to Medicine som arrangeras av American Heart Association, i Boston Massachusetts, USA den 10-13 maj 2023. Presentationen med titeln “The eicosanoid analogue CS585 represents a first-in-class in prevention of platelet activation and thrombosis through direct activation of the prostacyclin receptor”, kommer att presenteras av Adriana Yamaguchi, Postdoctoral Research Fellow vid University of Michigan.
 • Tidigt i maj så rapporterade Cereno att två patienter framgångsrikt avslutat behandlingsperioden med läkemedelskandidaten CS1 i den pågående Fas II-studie i sällsynta sjukdomen PAH.
 • I maj så publicerades valberedningens beslutsförslag till årsstämman 2023, vilket inkluderar nyval av Joakim Söderström som styrelseordförande. Valberedning föreslår även att styrelsen ska konsolideras till att innefatta fem ledamöter och inga suppleanter. Mer information kan hittas på bolagets hemsida under sektionen Bolagsstyrning.
 • I maj delade bolaget en uppdaterad lägesrapport av Fas II-studien i pulmonell arteriell hypertension (PAH) med läkemedelskandidaten CS1. Studien fortlöper väl och har nu 16 patienter som gjort ett första besök i studien, 9 patienter som har fått CardioMEMS HF System implanterat, 5 patienter som har randomiserats och är i aktiv behandling och 2 patienter som har genomfört hela studien. Rekryteringen av de 30 PAH-patienter som ska inkluderas i studien går enligt plan och top-line resultat förväntas i slutet av 2023.
 • I maj meddelades att nya data för den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 accepterades som ett muntligt föredrag av den vetenskapliga kommittén vid EHA2023 Hybrid Congress som anordnas av European Hematology Association den 8–11 juni 2023 i Frankfurt, Tyskland. Presentationen med titeln “Sustained inhibition of platelet activity and thrombosis via IV and oral administration of CS585” kommer att presenteras av Dr. Michael Holinstat, ansvarig för Cerenos prekliniska utvecklingsprogram vid University of Michigan och Director of Translational Research på Cereno.

 

VD:s kommentar

Första kvartalet 2023 har för oss på Cereno inneburit ett stort fokus på vår pågående Fas II-studie med CS1 i den sällsynta sjukdomen PAH. Det gläder mig att kunna rapportera att vi har gjort betydande framsteg i studien och i mitten av maj så hade 16 patienter gjort sitt första besök i studien, 9 patienter hade fått CardioMEMS HF System implanterat, 5 patienter hade randomiserats och var i aktiv behandling och 2 patienter hade genomfört hela studien. Vi räknar med en ytterligare stabil rekryteringstakt under de kommande veckorna, och vår tidslinje för att rapportera top-line resultat från studien i slutet av 2023 består. Samtidigt har våra två prekliniska läkemedelskandidater framgångsrikt fortsatt sina respektive utvecklingsprogram. Bolaget beslutade även att åberopa optionen att licensiera CS585, vilket stärker portföljen och stöder vår tillväxtstrategi. Sammantaget har vi en portfölj med tre läkemedelskandidater i utveckling med mål att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för personer med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

 

Ökad rekryteringstakt i Fas II-studien med PAH

Tidigare har vi meddelat att vi har jobbat intensivt tillsammans med vår samarbetspartner Abbott och CRO:t som exekverar studien och de deltagande klinikerna för att öka rekryteringen av personer med PAH till studien. Vi ser positiva resultat av våra ansträngningar. Alla nio deltagande kliniker är nu aktiverade och patientrekrytering pågår. I mitten på maj så hade 16 patienter gjort sitt första besök i studien, 9 patienter hade fått CardioMEMS HF System implanterat, 5 patienter hade randomiserats och var i aktiv behandling och 2 patienter hade genomfört hela studien. Vi är optimistiska att vi kommer att uppnå vårt mål att rekrytera 30 patienter som uppfyller kriterierna för studien under de kommande månaderna och därmed förväntar vi oss att kunna rapportera top line-resultat i slutet av 2023 som tidigare meddelats.

 

Vi vet att det stora medicinska behovet för personer med PAH idag är en behandlingsutmaning. Vi tror att vår läkemedelskandidat CS1 har potential att möta denna utmaning och kommer att göra skillnad i den framtida behandlingsarsenalen för personer som drabbats av PAH.

 

CS014 utvecklas för att förbygga trombos

Under kvartalet tog vi ett betydande beslut i att förbereda CS014 för fortsatt klinisk utveckling som en behandling för att förebygga trombos. CS014 har visat lovande antitrombotiska egenskaper i det pågående prekliniska programmet samtidigt som att biverkningsprofilen har visat sig vara gynnsam då den inte ökar risken för blödning. Detta är en mycket eftertraktad egenskap för ett antitrombotisk läkemedel då det idag inte finns något behandlingsalternativ med en sådan profil. Det prekliniska programmet är för närvarande i ett slutskede med obligatoriska säkerhetsstudier och förberedelser för en Fas I-studie pågår parallellt. Om allt går enligt planerna kommer vi att initiera den första studien i människa, en klinisk Fas I-studie, med CS014 under första halvåret av 2024.

 

Ytterligare prekliniska och kliniska studier kommer att vara avgörande för att välja den första anti-trombosindikationen – venös tromboembolism eller arteriell trombos – där CS014 har hög potential att fylla det stora kliniska behovet av en mer effektiv antitrombotisk behandling utan blödning.

 

I april förlängdes även samarbetsavtalet om preklinisk utveckling med University of Michigan under ledning av Dr. Holinstat.

 

Licensavtal signerat för prekliniska CS585

Sedan våren 2021 när vi ingick avtal om CS585 med University of Michigan så har vi sett lovande resultat från det pågående prekliniska utvecklingsprogrammet. Vi är därför nöjda över att vi nu har ingått licensavtal vilket ger Cereno exklusiva rättigheter till CS585 för vidare läkemedelsutveckling och kommersialisering. CS585 har möjlighet att addera värde till vår portfölj inom PAH och trombos. Resultat från prekliniska studier som visar att CS585 har en lovande effektprofil med ihållande förebyggande effekt mot blodproppsbildning (trombos) utan ökad risk för blödning.CS585s potential utvärderas för närvarande inom flera kardiovaskulära sjukdomar och indikation för klinisk utveckling är ännu inte bestämd.

 

Samarbetsavtalet om preklinisk utveckling med University of Michigan under ledning av Dr. Holinstat förlängdes även i början av april. Läkemedelskandidaten CS585 uppnådde även en stor milstolpe under kvartalet genom att det första patentet i Europa nu är formellt utfärdat som ett sista steg i godkännandeprocessen. Detta är en viktig aspekt i förberedelse för den framtida kommersiella positioneringen tillsammans med starka kliniska resultat.

 

Synlighet vid flera vetenskapliga kongresser

Vi fortsätter att aktivt etablera bolaget, vår forskning och innovativa läkemedelskandidater bland medicinska experter i området. Under det första kvartalet presenterade vi prekliniska data vid American College of Cardiology Together With WCC (World Congress of Cardiology), i New Orleans, USA, i mars 2023. Vi har ytterligare flera nya abstrakts med prekliniska data inom kardiovaskulär forskning som är accepterade och kommer att presenteras på de främsta vetenskapliga kongresserna under de kommande månaderna bland annat EHA2023 Hybrid Congress och ISTH 2023 Congress.

 

Utblick 2023

År 2023 är ett betydande år för Cereno då vi hoppas kunna avsluta vår första Fas II-studie. Detta kommer att vara en viktig milstolpe inte bara för oss på Cereno, utan för alla involverade i utvecklingen av CS1, personer med PAH och även våra aktieägare. Slutförandet av vår Fas II-studie förväntas att vidare stärka vår position som ett ledande biotechbolag med en lovande läkemedelsportfölj samt stärka vår trovärdighet bland externa parter.

 

Vi har nu en läkemedelskandidat i klinisk Fas II och två prekliniska kandidater, vilka sammantaget utgör en bred portfölj med avsevärd potential att förändra behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Inom dryga ett års tid räknar vi med att ha två läkemedelskandidater som utvecklas i klinisk utveckling och en läkemedelskandidat som nästan är Fas I-redo.

 

Liksom för andra biotechbolag krävs regelbundet kapitaltillskott för att fortsätta utveckla vår portfölj. Alla våra tre läkemedelskandidater är för närvarande i viktiga utvecklingsskeden och ett kapitaltillskott nu möjliggör fortsatt utveckling till nästa värdehöjande milstolpar. Cereno genomför just nu en företrädesemission med teckningsperiod från 8-24 maj 2023. I samband med detta så avser vi även att byta marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market för att vara bättra positionerade för både nationella och internationella investerare. Mer information om detta kan hittas på vår hemsida.

 

Vi tar kontinuerligt nya steg mot vår vision att utveckla nya behandlingar för att förlänga livet och förbättra livskvaliteten för personer med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser att vårt engagemang för innovation och att utveckla behandlingar som gynnar patienter med vanliga och sällsynta sjukdomar kommer att fortsätta att driva vår framgång.

 

Tack för ditt fortsatta stöd.

 

Sten R. Sörensen, VD

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Fogelberg, Interim CFO
E-post: info@cerenoscientific.com
http://www.cerenoscientific.se/

 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.