CIMON Acquisition AB offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudande till aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ)

| 27 juli, 2022 | 0 kommentarer

ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV AKTIEÄGARE I NÅGOT LAND DÄR ERBJUDANDET, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERING SKER ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Budbolaget CIMON Acquisition AB (”CIMON Acquisition”) lämnade den 5 juli 2022 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) (”TCTECH”) i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar (”Erbjudandet”). TCTECHs aktier är upptagna för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggörs idag.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på CIMON Acquisitions hemsida cimonacquisition.se och på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida hagberganeborn.se. Anmälningssedel kommer även att distribueras till aktieägare i TCTECH vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 25 juli 2022. Erbjudandehandlingen kan även skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare som begär det hos CIMON Acquisition och som uppger sin postadress.

Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 27 juli 2022 och avslutas den 24 augusti 2022.

Utbetalning av vederlag kommer att ske vid två tillfällen; dels runt den 15 augusti 2022 för de accepter som inkommit senast klockan 15:00 den 10 augusti 2022, dels runt den 29 augusti 2022 för de accepter som inkommit därefter, dock senast klockan 15:00 den 24 augusti 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Mattisson, +46 70 855 34 34, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022 klockan 09:45.

Se även CIMON Acquisitions hemsida www.cimonacquisition.se.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. CIMON Acquisition AB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: [email protected]
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 juli 2022 10.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH är ett innovativt teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade
plastdetaljer med nanostrukturmönster. Grunden för verksamheten är en patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis har
TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av diffusers för mini-LED och s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar,
men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material.
TC TECH har sitt säte och huvudkontor i Stockholm (Spånga), där även forskning och utveckling
bedrivs.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: [email protected], tel: +46 844 68 61 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.