Connect with us

Marknadsnyheter

Comintelli: Delårsrapport januari – mars 2024

Published

on

Finansiell sammanfattning

Koncernen Comintelli, inklusive moderbolaget Comintelli AB, org. nr. 556593-4907, offentliggör härmed Delårsrapporten för perioden januari – mars 2024.

VD har ordet: ”Flera framgångsrika steg mot våra mål”

Vi presenterar med glädje en positiv rapport för det första kvartalet 2024. Följande är några av höjdpunkterna:

 • ARR når milstolpen 30 mkr
 • Hög kundnöjdhet
 • SaaS andelen ökar till 2/3
 • Lansering av innovativa AI funktioner
 • Aktiv marknadsföring & PR

ARR (Årligen återkommande intäkter) når milstolpen 30 mkr

Vårt viktigaste nyckeltal ARR når rekordhöga 30,3 miljoner kronor att jämföra med 29,0 mkr i slutet på 2023. Det är därmed första gången i bolagets historia som ARR överstiger 30 mkr.

Hög kundnöjdhet

Churn är låg med endast en förlorad kund under kvartalet. Per sista mars har vi en total kundbas på 80 företag, varav hälften finns i Nordamerika. Osäkerheterna i omvärlden medför att det tar något längre tid att stänga nya affärer, men vi ser en stor potential för fortsatt tillväxt både i vår befintliga kundbas och i våra målsegment, Energi & Kemi, Pharma & Hälsovård, IT & Tech, samt Tillverkning.

SaaS andelen ökar till 2/3

Migrering av befintliga kunder till SaaS är ett huvudfokus. Därför var en av kvartalets höjdpunkter den lyckade migreringen av en av våra största kunder till SaaS plattformen. I och med detta utgör SaaS nu 67% av ARR volymen (58% i dec. 2023).

Lansering av innovativa AI funktioner

Utvecklingen av AI-drivna funktioner fortsätter i snabb takt på marknaden. Comintelli lanserade under kvartalet Telli, en innovativ AI-assistent som hjälper analytiker i sitt arbete.

Aktiv marknadsföring & PR

Vi har nyligen inlett ett strategiskt samarbete med amerikanska Mercyhurst University. Deras studenter får tillgång till vår plattform i utbyte mot att de testar och ger feedback till vår produktutveckling.

Comintelli har deltagit aktivt (både som talare och som sponsorer) på branschmässorna Cimicon i Berlin, Tyskland, samt på SCIP Intellicon i Nashville, USA. Under våren har våra webinars varit populära med rekordhögt deltagande.

Sammanfattningsvis

Vi exekverar konsekvent vår strategi och ser med glädje att den ger resultat. Vi är övertygade om att vi har rätt förutsättningar för en fortsatt framgångsrik tillväxt under resten av 2024 och framåt.

Kommentarer till resultat och finansiell ställning

Koncernen 

Januari – mars 2024

Intäkter

Koncernens totala intäkter i årets första kvartal uppgick till 8,1 mkr (5,0 mkr). Ett större licensavtal förlängdes med tre år vilket genererade 2,3 mkr i intäkter. Under det första kvartalet föregående år löpte relativt få licensavtal ut till förlängning. 

Två nya kunder vanns under kvartalet vilket genererade 1,2 mkr i intäkter och därmed högre genomsnittliga avtalsvärden än Bolagets genomsnittliga avtalsvärde.

En mindre kund valde att inte förlänga sitt licensavtal. Antalet kunder ökade i kvartalet från 79 till 80.

Råvaror och förnödenheter

I perioden har 0,6 mkr resultatförts som kostnad sålda varor till följd av förvärvet av tillgångar från Cipher.

Förvärvsavtalet anger att köpeskillingen baseras på konverterat ARR-belopp. Resultatföring av kostnad sålda varor har skett i takt med att intäkten för respektive konverterad kund har resultatförts, i enlighet med Bolagets redovisningsprinciper för intäkter. En förutsättning för att förvärvsköpeskilling skall utgå är att konverterad kund har tecknat licensavtal på totalt minst tolv månader.

I det första kvartalet förlängdes ett licensavtal med en konverterad kund från Cipher vilket då totalt sett översteg 12 licensmånader och därmed utlöste förvärvsköpeskilling. Inga fler kunder från förvärvet kommer att utlösa förvärvsköpeskilling.

Omkostnader och resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till -0,9 mkr (-2,6 mkr). Omkostnaderna uppgick till 7,9 mkr där Bolaget har uppbyggd kapacitet för att skala upp verksamheten och nå lönsam tillväxt.

I kvartalet uppgick valutakurseffekterna av rörelsekaraktär totalt till +0,1 mkr (0,0 mkr) varav +0,5 mkr (+0,1 mkr) valutakursvinster av rörelsekaraktär och -0,4 mkr (-0,1 mkr) valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgick vid utgången av kvartalet till 4,7 mkr att jämföra med 4,9 mkr i helårsbokslutet 2023. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning. I linje med strategin att mer bli ett SaaS-bolag så tecknas färre avtal med löptider överstigande 12 månader.

Räntebärande skulder och eget kapital

Totala räntebärande skulder uppgick vid kvartalets utgång till 3,2 mkr (4,0 mkr). 1,0 mkr av de räntebärande skulderna hänförs till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och resterande 2,2 mkr till ett konsortium av aktieägare i samband med finansieringen av förvärvet av tillgångar från Cipher. Under kvartalet förlängdes lån, 2,0 mkr, till konsortiet av aktieägare med sex månader till den 30 juni 2024. Lånevillkoren bedöms som marknadsmässiga med 1 % månatlig ränta och 5 % uppläggningsavgift. Genom kvartalets negativa resultat efter skatter, -1,1 mkr, minskar Eget kapital i kvartalet från 5,7 mkr till 4,7 mkr.

Kassaflöde

Kassaflödet i kvartalet uppgick till +1,2 mkr (-4,7 mkr). Rörelsekapitalet minskade med 2,7 mkr däribland kundfordringarna som minskade med 1,0 mkr och skuldposten ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” som ökade. I det första kvartalet 2023 gjordes förskottsinbetalning, 4,2 mkr, för förvärvade tillgångar från Cipher. Amortering av räntebärande lån har gjorts med 0,4 mkr. Checkkrediten på 2,0 mkr är outnyttjad. Kassa och bank uppgick till 3,6 mkr (2,2 mkr) vid kvartalets utgång.

ARR (Årligen återkommande intäkter)

ARR ökar till 30,3 mkr, motsvarande 30,8 %. Ökningen 30,8 % beräknas som ARR-värdet i mars 2024 (30,3 mkr) jämfört med ARR-värdet i mars 2023 (23,1 mkr). För första gången i Bolagets historia så överstiger ARR 30 mkr. Ett flertal av konverteringarna från förvärvet av Cipher hade licensperiod som startade i det andra kvartalet 2023 vilket kommer att påverka den procentuella ökningen vid andra kvartalsmätningen 2024.

Från och med 2023 redovisas ARR i enlighet med en mer gängse ARR-definition för SaaS-bolag. Detta betyder att den senaste månadens repetitiva intäkter multipliceras med tolv för att få årsvärdet, ARR. Samtliga värden i diagrammet nedan är beräknade i enlighet med Bolagets nya ARR-definition.

SaaS-plattformen (Software as a Service)

Vid kvartalets utgång så driftades 67 % (58 % vid utgången av det fjärde kvartalet 2023) av kundvolymen (Årligen återkommande intäkter) på SaaS-plattformen. Med 2/3 av kundvolymen på SaaS så har en viktig milstolpe nåtts.

Samtliga nya kunder under 2023 och 2024 driftas på SaaS-plattformen. Migreringen av befintliga kunder kommer att accelerera under det kommande året. Implementeringen av SaaS-strategin kan komma att medföra en något högre churn än tidigare på grund av en mer restriktiv hållning till kundanpassningar.

Moderföretaget

Moderföretagets totala intäkter i det första kvartalet uppgick till 8,9 mkr (5,2 mkr). Ett större licensavtal förlängdes med tre år vilket genererade 2,3 mkr i intäkter. Under det första kvartalet föregående år löpte relativt få licensavtal ut till förlängning. Två nya kunder vanns under kvartalet med högre genomsnittliga avtalsvärden än Bolagets genomsnittliga avtalsvärde. En mindre kund valde att inte förlänga sitt licensavtal.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, i kvartalet uppgick -1,0 mkr (-2,6 mkr) och resultatet efter skatter uppgick till -1,2 mkr (-2,9 mkr). 0,6 mkr har resultatförts som kostnad sålda varor till följd av förvärvet av tillgångar från Cipher. Genom kvartalet negativa resultat efter skatter, -1,2 mkr, minskar Eget kapital från 5,1 mkr till 3,9 mkr.

Väsentliga risker

Det råder en betydande osäkerhet i omvärlden bl. a till följd av konflikten i Ukraina och Israel/Hamas-konflikten. Koncernen har ingen verksamhet varken i Ryssland, Ukraina eller i Israel med omnejd varför den direkta påverkan av konflikterna är begränsad. Utvecklingen följs dock noggrant i syfte att kunna kontrollera och begränsa eventuella negativa effekter för koncernen.

Flera av bolagets större licensavtal löper ut till förnyelse under räkenskapsåret.

Omedelbar riskexponering rör främst valutarisker i EUR och USD.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2024

 • Migreringen till SaaS har accelererat och vid utgången av kvartalet driftades 67 % (19 % första kvartalet 2023) av ARR-volymen på SaaS-plattformen.
 • För första gången i Bolagets historia överstiger ARR 30 mkr (30,3 mkr).
 • Lån på 2,0 mkr till ett konsortium av befintliga aktieägare har förlängts i sex månader till den 30 juni 2024.
 • Tecknat ett ettårigt licensavtal med ett nordamerikanskt teknikbolag med ordervärde 0,7 mkr vilket motsvarar ARR (Årligen återkommande intäkter).
 • Lanserat Telli, en innovativ AI-driven assistent utformad för att förbättra produktiviteten hos användare av Intelligence2day®.
 • Augvest AB, en av Comintellis största aktieägare, har förvärvat aktier och når därmed över 10 % (10,0 %) av aktiekapital och röster.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Lanserat Comintelli Professional Services, en omfattande serie professionella tjänstepaket, med syftet att maximera värdet av kundernas omvärldsanalys och bevakning.
 • Inlett ett samarbete med Mercyhurst University, USA, för att främja utbildning och forskning inom omvärldsanalys.
 • Medverkade och var sponsor på SCIP IntelliCon 2024 i USA, världens största konferens för Market & Competitive Intelligence.

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 8 948 332 (8 948 332).

Finansiell kalender

 • Delårsrapport för 2024 års första kvartal offentliggörs onsdagen den 29 maj 2024.
 • Årsstämma för räkenskapsåret 2023 hålles i Kista onsdagen den 29 maj 2024.
 • Delårsrapport för 2024 års andra kvartal offentliggörs onsdagen den 28 augusti 2024.
 • Delårsrapport för 2023 års tredje kvartal offentliggörs torsdagen den 21 november 2024.
 • Bokslutskommuniké för 2024 offentliggörs onsdagen den 26 februari 2025.

 

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

 • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

 • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

 • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.