Connect with us

Marknadsnyheter

CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2023

Published

on

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättning: 945 MSEK (1 033), den redovisade omsättningen minskade med 9% jämfört med föregående år. Inga väsentliga valutaeffekter förelåg under kvartalet.
 • Rörelseresultat: 105 MSEK (172), en rörelsemarginal om 11,1% (16,7). Justerat för kostnader relaterade till kostnadsbesparingsprogrammet på 10 MSEK, uppgick rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster till 12,1% (16,7).
 • Periodens resultat: 87 MSEK (111), resultat per aktie före utspädning om 2,31 SEK (2,92).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: Starkt kassaflöde under kvartalet, med ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 227 MSEK (200).

HELÅR 2023

 • Nettoomsättning: 4 205 MSEK (4 056), den redovisade omsättningen ökade med 4% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter om +5%, minskade omsättningen med 1%.
 • Rörelseresultat: Rörelseresultatet uppgick till 595 MSEK (677), vilket gav en rörelsemarginal om 14,2% (16,7). Justerat för kostnader relaterade till kostnadsbesparingsprogrammet på 10 MSEK samt kostnader avseende stängningen av anlägningen i Itasca på 12 MSEK, uppgick rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster till 14,7% (16,5).
 • Periodens resultat: 417 MSEK (501), resultat per aktie före utspädning om 11,00 SEK (13,20).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: Kassaflödet från den löpande verksamheten var 615 MSEK (529) med en konverteringsgrad om 141%.
 • Koncernens nettoskuld: Koncernens nettoskuld minskade till 617 MSEK (925), innebärande en skuldsättningsgrad om 28% (45).
 • Utdelning: Mot bakgrund av koncernens resultat och starka finansiella ställning föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 4,25 SEK (4,00) per aktie för räkenskapsåret 2023. Styrelsen föreslår också att nuvarande mandat för återköp av egna aktier förnyas.

VD och koncernchef, Martin Kunz, kommenterar rapporten för fjärde kvartalet 2023:

Försäljningen påverkades av en svagare marknad och lagerminskningar hos kunderna, vilket medfört att ytterligare åtgärder för att minska rörelsekostnaderna vidtagits. Samtidigt fortsatte det framgångsrika genomförandet av vår plan för elektrifiering och tillväxt.

Finansiellt resultat

Marknadsutmaningarna kvarstod under årets fjärde kvartal, framför allt på slutmarknaderna för Hydraulik som minskade med 10%, medan efterfrågan på slutmarknaderna för Motorer var oförändrad. Överlag visade den publicerade marknadsstatistiken på att produktionstalen, viktad för våra slutmarknader och regioner var oförändrade. Trots detta så fortsatte våra kunder att minska sina komponentlager som svar på de försvagade ekonomiska utsikterna och återvände till de lagernivåer som rådde före krisen i leverantörskedjan.

Koncernens redovisade nettoomsättning för kvartalet uppgick till 945 MSEK (1 033), en minskning med 9%. Lagerminskningar samt en svagare marknad har påverkat vår försäljning signifikant. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 115 MSEK (172), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 12,1% (16,7). Valutaeffekterna var marginella jämfört med föregående år. Som svar på den svagare efterfrågan från våra kunder har vi minskat rörelsekostnaderna ytterligare under kvartalet. De finansiella fördelarna av detta kommer att materialiseras fullt ut under årets första kvartal. Dock kostnadsfördes omstruktureringskostnader relaterade till kostnadsbesparingsprogrammet om totalt 10 MSEK under det här kvartalet.

Båda våra segment påverkades av en kombination av generellt svagare marknad och kundernas kontinuerliga lagerminskningar. Medan omsättningen inom segmentet Motorer har minskat jämfört med föregående år, men är på liknande nivåer som föregående kvartal, så har läget för segmentet Hydraulik förvärrats ytterligare. Rörelsemarginalen för båda segmenten har påverkats av lägre försäljningsvolymer och högre kapacitets- och arbetskostnader i relation till den redovisade omsättningen.

Trots de utmanande marknadsförhållandena upprätthölls vårt starka kassaflöde från den löpande verksamheten: 227 MSEK (200) för kvartalet respektive 615 MSEK (529) för helåret. Det motsvarar en konverteringsgrad om 141% för helåret tack vare en positiv påverkan från minskning av rörelsekapitalet, främst under årets sista kvartal.

Omsättning och marknadsutveckling

Försäljningen på våra slutmarknader minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år, framför allt på marknaderna för entreprenadmaskiner och industriapplikationer som minskade med tvåsiffriga procentandelar. Försäljningen på båda våra geografiska kärnmarknader minskade jämfört med föregående år och där våra europeiska kunder fortsätter påverkas mer än kunderna i Nordamerika. Trots detta var efterfrågan på elektriska produkter fortsatt god med en nettoomsättning på 227 MSEK, vilket motsvarar 24% av koncernens försäljning. Förhållandet orderstock/fakturering för elektriska produkter översteg fortsatt 100%.

Stora framsteg i genomförandet av vår strategi

Vi har gjort stora framsteg i genomförandet av vår elektrifieringsstrategi. Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi har nått vårt nyckelmål som fastställdes 2019, nämligen att försäljningen av e-produkter ska utgöra mer än 20% av koncernens omsättning 2025. Detta mål uppnåddes redan i år, två år tidigare än initialt förväntat.

Dessutom fortsätter vi göra framsteg i diversifieringen av vår elektrifieringsverksamhet mot nya slutmarknader. Några exempel på detta är ett nytt viktigt kontrakt på den snabbväxande energilagringsmarknaden, vår första kundorder på tillväxtmarknaden för vätskekylningslösningar för datacenter samt en ny, spännande, drivlineoberoende lösning för elektrifiering av släp till tunga lastbilar.

I år har vi vunnit affärer inom både vår basverksamhet och inom elektrifiering och vi har gjort investeringar i våra anläggningar som stöd för våra tillväxtprojekt, bland annat satsningarna på våra marknadsledande högspänningslösningar i Nordamerika.

Slutligen, är jag glad att välkomna dr. Roger Ingemey till Concentric som SVP för segmentet Hydraulik. Han tillträdde den 1 februari 2024 och ingår i ledningsgruppen.

Utsikter

När vi nu rör oss in i 2024 befinner vi oss i en fortsatt osäker omvärld. Baserat på tillgänglig information förväntar vi oss svagare slutmarknader under året. Vi förväntar oss därför en något lägre nettoomsättning för första kvartalet 2024 jämfört med fjärde kvartalet 2023.

Under det fjärde kvartalet vidtog vi åtgärder för att anpassa vår kostnadsmassa till den minskande kund- efterfrågan. Dessa åtgärder kommer bidra till att möjliggöra en återgång till förbättrade lönsamhetsnivåer. Upplever vi fortsatt minskad försäljning under 2024 kommer ytterligare åtgärder vidtas i god tid.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Kunz (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på  tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com

Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 klockan 08:00 CET. 

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av entreprenadmaskiner, lastbilar, lantbruksmaskiner och industriprodukter. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i USA, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Indien och Kina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknik genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, och hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat. Concentric erbjuder även flertalet produkter som utvecklats för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon, däribland elektriska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, temperaturregleringssystem och elektrohydraulisk styrning. 2022 hade koncernen en omsättning om 4 056 MSEK och 1 207 anställda.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gå inte vilse på vägen – Grävkurs den 24 april i Stockholm

Published

on

By

En heldagsutbildning som riktar sig till både reportrar och arbetsledare. Kursen ger tips och verktyg för att jobba mer effektivt och strukturerat med gräv.

 • Vi går igenom grävprocessens olika faser och varför det är viktigt att inte bara rusa in i researchen.
 • Vi visar hur man kan jobba med idén och ta grävprojektet i mål – varje gång.
 •  Vi djupdyker i reporterns och arbetsledarens olika roller och arbetsuppgifter, och visar hur ett sammansvetsat team får bättre resultat.
 •  Kursen inkluderar workshops där deltagarna får spåna fram konkreta lösningar för just sin arbetsplats. Målet är att deltagarna ska komma hem med en grund till en grävplan för sin redaktion.

Kursledare: Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Bra att veta 

 • Tid: 9–15
 • Plats: Helio Slussen
 • Kursen är kostnadsfri
 • Deltagare står själva för resa, lunch och eventuellt boende.
 • Vi uppmanar redaktioner att skicka en reporter och en arbetsledare för bästa resultat.  Ansök separat och skriv i din ansökan vem du söker tillsammans med.
 • Några ord om höstens kurs:

  ”Konkreta tips och roligt med exempel. Bra upplägg med arbetsledare och reporter tillsammans på kursen”

  ”Jag fick inspiration för att på riktigt dra igång ett strukturerat arbete med gräv”

  ”Jag och min arbetsledare fick ut väldigt många konkreta idéer under de diskussioner vi hade under kursen.”

Läs mer och sök här!

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Published

on

By

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige. Delegationen betonar den centrala roll arbetsmarknadens parter har för att motverka arbetslivskriminaliteten.

– Regeringen ser mycket allvarligt på att människor blir utnyttjade på den svenska arbetsmarknaden. Den ofta gränsöverskridande arbetslivskriminaliteten skapar stor otrygghet, snedvrider konkurrensen och är en del av den kriminella ekonomin. Jag ser särskilt fram emot att ta del av delegationens förslag om hur myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet kan stärkas, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021 och leds av Ola Pettersson. 2022 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till delegationen. Genom tilläggsdirektiven fick delegationen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet och lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt
Emelie Franzén
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
076-771 09 51
emelie.franzen@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Viktig milstolpe för OXC-201 – patentet godkänt i Japan

Published

on

By

Patentet för OXC-201, Oxcias potentiellt banbrytande tillvägagångssätt för behandling av IPF (idiopatisk lungfibros), har nyligen blivit godkänt i Japan. Det är det första land patentet blivit godkänt i och en mycket viktig milstolpe. Japan och Asien generellt är centrala marknader för OXC-201. Asien uppskattas ha det största antalet sjukdomsfall av lungfibros i världen.

Ytterligare nationella och regionala patentansökningar är under granskning i USA, Europa (EPO – Europeiska patentorganisationen) Kina och Kanada.

Som kommunicerats tidigare, tilldelade EIC (European Innovation Council) i början av 2023 Oxcia AB ett bidrag på 2,5 miljoner euro inom EIC-Transition programmet för nästa fas av utvecklingen av OXC-201.
 

Om OXC-201

OXC-201 är en småmolekylär hämmare av OGG1. Genom att rikta in sig på DNA-reparationsenzymet OGG1 (8-oxo guanin DNA-glykosylas-1), hämmar OXC-201 bindning av OGG1 till DNA och därigenom moduleringen av gentranskription. OGG1 spelar en betydande roll i modulering av inflammation och fibrogenes; genetisk nedreglering eller kemisk hämning av OGG1 har visat sig skydda mot inflammation och fibros i flera experimentella sjukdomsmodeller.

 

För mer information vänligen kontakta:

 

Christina Kalderén, Pre-clinical Director

Email: christina.kalderen@oxcia.com
 

Eller:
 

Ulrika Warpman Berglund, CEO

Email: ulrika.warpmanberglund@oxcia.com

 

Kort om Oxcia AB

Oxcia AB bedriver nydanande forskning genom sitt unika sätt att utnyttja oxidativa DNA-skador och DNA Damage response(1) och på så sätt utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller kronisk inflammation. Oxcia har för närvarande två läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 befinner sig i tidig klinisk utveckling mot solida och hematologiska cancrar. OXC-201 utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

(Note (1): DNA Damage Response, DDR– kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.