Connect with us

Marknadsnyheter

Crown Energy AB: HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

Published

on

FÖRSTA KVARTALET – APRIL-JUNI  2022

 • Omsättningen uppgick till 10 334 (5 683) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 467 (-8 461) TSEK.
 • Finansnetto uppgick till 2 328 (5 925) TSEK.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 2 931 (-5 891) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 207 (-8 426) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till -17 509 (-8 669) TSEK, motsvarande -0,04 (-0,02) SEK per aktie.

HALVÅRET – JANUARi-JUNI 2022

 • Omsättningen uppgick till 17 647 (10 562) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 149 (-11 770) TSEK.
 • Finansnetto uppgick till -46 479 (1 142) TSEK.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 11 653 (-17 330) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -49 975 (-27 958) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till -11 107 (-25 412) TSEK, motsvarande -0,13 (-0,05) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER rapporteringsperioden jAnuari – JUNI 2022

 • Den 3 mars 2022 meddelade Crown Energy att joint venture Block 2B offshore i Sydafrika har tecknat ett avtal om en halvt nedsänkbar rigg, Island Innovator, för att borra en brunn vid Gazania-1 senast i oktober 2022.
 • Crown Energy meddelade den 21 april 2022 att den andra delbetalningen om USD 8 miljoner betalats till Bolagets konto i enlighet med avtalet om avyttring av majoriteten av dess olje- och gastillgångar som undertecknades den 20 oktober 2021. Det totala belopp som erhållits i enlighet med avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 83 miljoner USD.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER  rapporteringsperioden

 • Efter periodens slut har bolaget meddelat att Island Innovator-riggen har mobiliserats och är på väg till bårplatsen

VD har ordet

Bästa Aktieägare och Investerare,                                                                                  

Under det andra kvartalet 2022 har Crown Energy fortsatt arbetet mot sin långsiktiga målsättning – att göra en vältajmad exit från olje- och gasindustrin och gå in i en mer socialt ansvarsfull riktning. Bolagets kortsiktiga fokus ligger kvar på att utveckla nuvarande olje- och gastillgångar för att göra denna exit så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för bolaget och dess aktieägare. 

Crown Energys kassa förbättrades ytterligare under kvartalet då Bolaget fick en första delbetalning på 8 miljoner USD i april, i enlighet med det avtal som tecknades med köparen av bolagets olje- och gastillgångar i oktober 2021. Crown Energy kommer att fortsätta att ta emot betalningar på 97 miljoner USD under de kommande fem åren, med möjlighet att erhålla betydande ytterligare milstolpesbetalningar som tilläggsköpeskilling. Vid slutet av det andra kvartalet hade Crown Energy en fri kassa på över 807 miljoner kronor. 

Asset Development and Management

Crown Energy fortsätter att se en förbättrad och mer stabil ekonomisk situation i Angola, vilket bör fortsätta under 2022. Uthyrningsgraden för våra fastigheter ökar och den angolanska kwanzan har hållit sig stabil mot den amerikanska dollarn. Allt detta har positiva konsekvenser för Crown Energys verksamhet i Angola, vilket stärker affärsområdets ekonomiska utsikter. 

Under det andra kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 102 procent jämfört med samma period förra året. Det beror såväl på en 6 % ökning av intäkter i lokal valuta som att den angolanska kwanzan stärkts mot den svenska kronan. Samtidigt har även fastighetskostnaderna för rapportperioden ökat och uppgick till -10 858 TSEK (-4 254). Periodens rörelseresultat blev

 -15 149, tusen (-11 734) SEK. 

Energy

Olje- och gaspriserna ligger kvar på höga nivåer som en konsekvens av osäkerheten kring Ryssland och potentiella leveransstörningar framöver. Priset på råolja har sjunkit från toppnivåerna tidigare i år, men vi förväntar oss fortsatt höga energipriser under överskådlig framtid.  

Under kvartalet har det skett positiva operativa uppdateringar gällande Crown Energys joint venture Block 2B i Sydafrika från operatören Eco Atlantic. Vi ser fram emot att påbörja borrningen av Gazania-1-borrningen som förväntas inledas i september 2022. Borrningarna förväntas pågå i 25 dagar. 

Uppdatering gällande ny inriktning

Crown Energy vill växa sin verksamhet inom socialt ansvarsfulla områden och så småningom lämna sin olje- och gasverksamhet. Strategin är att växa till snabbväxande segment som CO2-avskiljning, medicinteknik och telemedicin. 

Vi fokuserar för närvarande på ett litet antal nya och spännande investeringsmöjligheter inom dessa områden. Och vi känner oss fortsatt trygga med att de kommer att skapa betydande tillväxt och stora ekonomiska möjligheter för Crown Energy. 

Yoav Ben Eli

VD, Crown Energy

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19 22:00 CET.

MER INFORMATION

Yoav Ben-Eli, vd Crown Energy AB +46 763 12 97 93

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.