Connect with us

Marknadsnyheter

Smart High Tech AB: Delårsrapport första halvåret 2022

Published

on

Perioden april – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 281 (2 355) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 1 261 (0) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 779 (2 665) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 941 (185) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 827 (194) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 706 (-2 059) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 (-0,02) kronor

Perioden januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 291 (3 216) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning 2 109 (0) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 017 (3 412) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 011 (-148) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 817 (10) TSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 195 (-2 858) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,88 (0,00) kronor

Finansiell översikt

Apr – Jun2022 Apr – Jun 2021 Jan – Jun2022 Jan – Jun2021 Jan – Dec 2021
Nettoomsättning 281 2 355 1 291 3 216 4 726
Aktiverat arbete för egen  räkning 1 261 2 109 2 136
Övriga rörelseintäkter 779 2 664 1 017 3 412 4 102
Summa rörelsekostnader -9 262 -4 834 -16 428 -6 776 -16 730
Rörelseresultat -6 941 185 -12 011 -148 -5 766
Resultat efter skatt -6 827 194 -11 817 10 -4 452
Kassaflöde från den  löpande verksamheten -4 706 -2 059 -7 195 -2 858 -9 955
Resultat per aktie -0,51 -0,02 -0,88 0,00 -0,33
NYCKELTAL 202230/6 2021
30/6
2021
31/12
Soliditet, % 92 36 95
Kassalikviditet, % 911 67 1 878
Medelantal anställda inklusive konsulter, st 27 11 15

Väsentliga händelser under andra kvartalet i kronologisk ordning

 • Tongchang Zhou anställs som projektledare samt forsknings- och utvecklingsexpert för kundprojekt. Tongchang har doktorerat inom polymerkemi vid Lunds universitet och är specialist inom området.
 • Smart High Tech startar ett nytt affärsområde, SHT Retail, som under produktvarumärket FrostSheet ska sälja pads för bättre kylning av elektronikkomponenter till privatpersoner verksamma inom gaming och företag inom crypto mining av crypto currency (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin etc.)
 • Smart High Tech anställer Hongfeng Zhang som vice VD för Kinaverksamheten, för att därigenom bättre serva kunder i Kina och öka effektiviteten och samordning mellan verksamheten i Göteborg och det kinesiska dotterbolaget Shanghai Ruixi New Material High-Tech Ltd.
 • Smart High Tech investerar i grafentillverkning i Kina genom ett nystartat dotterbolag som samägs av moderbolaget och huvudägaren i SHT, XS Consulting, till 55 procent och dotterbolaget Shanghai Ruixi New Material High-Tech Ltd i Shanghai, Kina, till 45 procent. Investeringen möjliggör för koncernen att ha full kontroll över hela förädlingskedjan fram till slutprodukten SHT GT TIM. Orsaken till att XS Consulting går in som delägare är att den lokala policyn kräver det för att det nystarade bolaget ska kunna erhålla ett villkorslöst bidrag till minst 6 miljoner RMB. Smart High Tech AB har dock en option på att förvärva samtliga aktier av XS Consulting AB.
 • Årsstämma hölls i Smart High Tech AB. Utöver sedvanliga stämmobeslut beslutas om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare om 135 000 teckningsoptioner med löptid om fyra år vilka ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 40 SEK per aktie. Incitamentsprogrammet tecknades därefter fullt ut.
 • Smart High Tech erhåller finansiering av två nya forskningsprojekt av Vinnova inom programmet Siografen. Det ena programmet sker tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att utveckla värmeledande grafenförstärkta produktlösningar för tillämpning inom fordonsindustrin. Det andra programmet handlar om att ta fram nya sätt för framställning av grafen som ingående material i kärnprodukten hos Smart High Tech, så kallade TIM. Projektens totala budget är 1,2 MSEK.
 • Smart High Techs kärnprodukt SHT GT tillförlitlighetsverifieras i en vetenskaplig studie. Resultatet visar att bolagets TIM klarar långtidstillförlitlighetstester i form av åldring vid 120 oC, accelererad fukt/temperaturprovning vid 85 oC och 85 procents relativa fukthalt, samt vid temperaturväxling mellan minus 40 och plus 125 oC.
 • Smart High Tech får nytt ledarskap då Lars Almhem utses som VD i bolaget och Thien Laubeck slutar sin anställning efter en förtjänstfull arbetsinsats i bolaget under flera år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Smart High Tech får ytterligare en prototyporder på komprimerbart grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial GT-Pad från HUAWEI Technologies Sweden AB. Prototypprodukten är en modifiering av Smart High Techs basprodukt SHT GT. Det var den femte prototypordern i rad från Huawei och representerar ett mindre värde.
 • Smart High Tech offentliggör att bolaget ska utöka produktionskapaciteten i en ny anläggning i Arendal. Företaget ha skrivit avtal om att från den 1 oktober 2022 hyra en industrilokal om 1 300 kvm fabriksyta. I lokalen kommer bolaget att investera 4 MSEK i skalbar automatisk tillverkningsutrustning samt ugnssystem för höga temperaturer. Med den nya etableringen och investeringen mångdubblas kapaciteten samt säkrar bolaget hela förädlingsprocessen genom egen volymtillverkning i Göteborg.
 • Smart High Tech får möjlighet att deltaga i ett asiatiskt multinationellt elektronikproducents interna inköpskonferens. Elektronikproducenten som är en ny kontakt för Smart High Tech är marknadsledande inom flera segment så som mobiltelefoni och television. På den veckolånga konferensen i augusti får Smart High Tech möjlighet att presentera bolaget och dess produkter inför producentens inköpsorganisation globalt och för samtliga affärsområden.
 • En ledande drönartillverkare i USA lägger en testorder på tre av Smart High Techs kärnprodukt GT-TIM. Tillverkaren som utvecklar och producerar professionella drönare till myndigheter och företag ställer väldigt höga krav på kvalitet och kapacitet.
 • Smart High Tech får en order på silikonfritt grafenförstärkt gränssnittsmaterial från ett företag inom rymdindustrin. Företaget från Göteborg är världsledande inom sitt område och har tidigare testat bolagets produkter med gott resultat. Ordern representerar inget större belopp men är viktig då den visar att produkten klarar kundens extrema krav.
 • Smart High Tech får en verifierande testorder om 50 stycken GT-TIM från ett multinationellt, i många områden ledande IT-leverantör av hård- och mjukvara med bas i USA. Ordern representerar inget stort belopp men potentialen i volym över tid är betydande.
 • Smart High Techs dotterbolag i Kina, Shanghai Ruixi New Material Technology Inc, erhåller en serieleveransorder av GT-TIMÒ från ett kinesiskt företag som tillverkar industrirobotar. Ordervärdet uppgår till cirka 450 TSEK.

Verkställande direktören har ordet

Jag tillträdde som VD i Smart High-Tech i slutet av juni i år, men har varit anställd i bolaget sedan november 2021. Innan jag kom till Smart High Tech har jag bland annat haft ansvar för produktionen inom en effektiv produktionsanläggning för en sekvensleverantör till bilindustrin i Arendal på Hisingen. Den nya tillverkningsenheten vi sätter upp där under hösten, ligger inom samma industriområde och vårt nya produktionssystem byggs med erfarenheter både från automotive såväl som industrialiseringen av vår fabrik i Shanghai i Kina. Maskinerna vi beställt är beprövade och kommer att levereras i oktober för att sedan installeras under hösten så att vi kan ha en högeffektiv, kvalitetssäkrad, tillverkningsanläggning klar när vi går in i 2023.

Beträffande vårt dotterbolag i Kina så är den anläggningen uppe och rullar. De tillverkar en del produkter för moderbolagets kunder samt en hel del prover för nya kunder i Kina. Tyvärr har hårda covidrestriktioner medfört att fabriken har varit stängd en stor del under våren då inte personalen haft möjlighet att resa till jobbet. Det har hindrat både tillverkning och försäljning då stora delar av potentiella kunder haft motsvarande problem. Detta till trots, kunde vi den 16 augusti annonsera en större serieleveransorder från en Shanghai-baserad industrirobotproducent som tecknat order om cirka 450 000 SEK som vårt dotterbolag ska producera.

Vår satsning mot retailmarknaden, försäljning till konsument, har gått framåt och vi har tagit fram förpackningar och installationsanvisningar, reklammaterial med mera för att i början av september på egen hand sälja SHT GT-TIMÒpads under varumärket FrostSheet till privatkunder främst inom Gaming och företag inom Cryptominingindustrin. Registrering av varumärket GT-TIMÒ är genomförd och godkänd. Samma process för FrostSheet pågår. Satsningen på retail innebär även att en ny hemsida, frostsheet.com, sätts upp för att hantera e-commerce. Vi har även valt retailpartner som vi i skrivandes stund för affärsdialog med avseende försäljning och distribution, online och i butik. Jag ser med tillförsikt att satsningen skall leda till ett ökat intresse för våra produkter och därmed också bidraga till att övrig industri såsom telekommunikation, burn-in och halvledarindustrin med flera kommer att se möjligheterna med Smart High Techs produkter. Affärsområdet Retail ger förutom god vinstmarginal, dessutom en ordnad volymuppgång där våra system kan säkras systematiskt.

Under våren var vi i USA på en burn-in mässa, TestConX, i Mesa, Arizona, USA, samt en elektronikmässa Electronics Components and Technology Conference (ECTC) i San Diego, Kalifornien, vilket gav en hel del värdefulla kontakter med elektronikindustrin i USA. I samband med resan till USA:s västkust, passade jag på att besöka ett antal kunder i Silicon Valley. Det resulterade i augusti i en första testorder till ett global ledande multinationellt dataföretag som vill testa våra produkter. Ordern i sig var inte speciellt stor, 50 stycken GT-TIMÒ, men det är ett mycket stort och viktigt steg för oss att bli uppmärksammade av ett så stort företag. De initiala tester de gjort med tidigare prover har visat att våra produkter har en prestanda som överträffar konkurrerande produkter. Att komma in och att kunden testar våra produkter kan på sikt betyda väldigt mycket för oss.

Vårens marknadsaktiviteter har även skapat kontakt med ett amerikanskt företag som är ledande inom professionella drönare, som även de gjort en mindre testorder på tre av våra GT-TIM för att utvärdera om det kan vara lämpliga produkter för att hjälpa dem med värmeavledning i sina drönare.

Det är inte bara till drönare som våra GT-TIMÒ utprovas utan i augusti fick vi även en mindre order från ett Göteborgsföretag som är långt framme inom rymdindustrin som vill använda våra silikonfria GT-TIMÒ. Tidigare analyserande tester som kunden gjort har visat att vår produkt uppnått deras kravspecifikation med tanke på silikonavgasning, och nu ska de gå vidare med användning i rymdmiljö.

Dessa tre orders som vi fick direkt efter vår semester visar att det finns ett stort intresse för våra produkter i Europa och USA vilket gör att det känns helt rätt av oss att bygga upp en högteknologisk elektronikkomponenttillverkning även i Göteborg, trots att en väldigt stor del av marknaden ligger i USA, Kina och Sydostasien. Vi ser givetvis på uppbyggnaden av fabriken som vårt dotterbolag gör i Kina som mycket spännande och kommer säkert att utveckla sig mycket bra, men med en allt oroligare världsordning är den politiska risken inte helt försumbar, vilket gör att det känns klokt att ha två ben att stå på.

Förutom ovanstående spännande testorders, som i dagsläget inte representerar några större pengar, har vi även blivit inbjudna till att delta online på en asiatiskt multinationell elektronikproducents interna inköpskonferens nu under augusti. Det är deras dotterbolag i Europa med placering i Tyskland som håller i konferensen som pågår under en vecka där Smart High Tech ska presentera bolaget och våra produkter inför deras inköpsorganisation, ledning, såväl globalt som för samtliga affärsområden. Elektronikproducenten har på något sätt uppmärksammat oss och våra produkter och ger oss denna chans att komma in i deras organisation vilket är en enorm möjlighet för oss.

Som ni förstår är det en mycket spännande höst vi går till mötes. Framför allt är det mycket som hänt i moderbolaget i Göteborg, men även i Kina är verksamheten i gång och vi ser genombrottet med serieleveranser som en milstolpe. Problemet har framför allt varit de massiva nedstängningarna på grund av covid som sker där.

Som avslutning ger en blick framåt vid handen – att den mängd utestående testorders som inte är omnämnda, det stora intresset kring våra produkter och inte minst kundernas egna tester som visar att våra produkter presterar bättre än testade konkurrenter – ger mig stor tilltro till kraftig affärsutveckling de närmaste kvartalen. Därutöver har Smart High Tech en unik spets inom R&D som borgar för fortsatt ledarskap inom Thermal Management många år framöver.

Lars Almhem

Verkställande direktör
SHT Smart High-Tech AB (publ)

Resultat och finansiell ställning

Perioden andra kvartalet april – juni 2022

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 281 (2 355) TSEK under andra kvartalet 2022. Omsättningsminskningen är en följd av variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen då leveranserna i huvudsak sker till sydostasien i dagsläget.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under andra kvartalet till 1 261 (-) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 779 (2 665) TSEK under det andra kvartalet. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. I övriga rörelseintäkter 2021 ingår en jämförelsestörande post om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent. Bolaget har för avsikt att på sikt gå från att vara ett rent forskningsbolag till att vara ett kommersiellt tillverkande bolag.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 9 262 (4 835) TSEK för andra kvartalet, varav 4 459

(1 990) TSEK avser kostnader för personal, däribland hela uppsägningslönen för tidigare VD.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -6 941 (185) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till -4 706 (-2 059) TSEK.

Under andra kvartalet har koncernen investerat 1 234 (0) SEK i immateriella tillgångar så som patent och forskning och utveckling av nya material. Därutöver har bolaget investerat 713 (797) TSEK i materiella anläggningstillgångar så som maskiner för tillverkning.

Periodens kassaflöde uppgick till -6 446 (23 505) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 32 456 (29 960) TSEK tillgängliga, varav 16 537 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2022 uppgick till 281 (2 347) TSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning under andra kvartalet uppgick till 383 (-) TSEK.

Övriga rörelseintäkter det andra kvartalet uppgick till 779 (2 665) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova. I övriga rörelseintäkter 2021 ingår även en jämförelsestörande post om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Moderbolagets rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 uppgick till -5 602 (1 288) TSEK.

Perioden första halvåret januari – juni 2022

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 1 291 (3 216) TSEK under första halvåret 2022.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under första halvåret till 2 109 (-) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 1 017 (3 412) TSEK under det första halvåret. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova, Formas och EU. För första halvåret 2021 ingår även den tidigare nämnda jämförelsestörande posten om 2 000 TSEK som härrör till som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 16 428 (6 776) TSEK för första halvåret, varav 8 065

(3 095) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för det första halvåret 2022 uppgick till -12 011 (-148) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick det första halvåret till -7 195 (-2 858) TSEK.

Under första halvåret har koncernen tillförts eget kapital med totalt 500 TSEK avseende de teckningsoptioner tidigare VD Thien Laubeck löst in blivit betalda och registrerade. Dessutom togs beslut om på årsstämman 2022 om ett nytt optionsprogram riktat till ledande befattningshavare vilka betalt in 207 TSEK i optionspremier.

Periodens kassaflöde uppgick till -9 858 (28 702) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 32 456 (29 960) TSEK tillgängliga, varav 16 537 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget.

Investeringar

Investeringar har genomförts om totalt 1 166 (797) TSEK under det första halvåret 2022 i maskiner, inventarier, samt förbättringsutgifter i annans fastigheter. Därutöver har det lagts ner 2 204 (0) TSEK i immateriella anläggningstillgångar vilket härrör sig till forskning- o utveckling, och patentkostnader.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det första halvåret uppgick till 1 291 (3 216) TSEK.

Under första halvåret har 383 (-) TSEK redovisats som aktiverat arbete för egen räkning.

Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgick till 1 012 (3 412) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova. Även här ingår under 2021 den jämförelsestörande posten om 2 000 TSEK som härrör till återbetalning av köpeskilling av patent.

Moderbolagets rörelseresultat för det första halvåret 2022 uppgick till -9 584 (979) TSEK.

Övriga upplysningar

Koncernstruktur

Koncernen SHT Smart High Tech består av moderbolaget SHT Smart HighTech AB, samt de helägda dotterbolagen SHT Grafilm AB, och SHT Sinterma AB, alla med hemvist på Johanneberg Science Park i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Därutöver har Smart High Tech ett dotterbolag i Hongkong, SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Management Ltd. Shanghai Juxi Business Management Ltd driver ingen verksamhet utan äger aktierna i Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd, där ägarandelen är 73,64 procent.

Finansiell ställning

Per 30 juni 2022 uppgick koncernens egna kapital till 45 618 (3 763) TSEK och de totala tillgångarna för koncernen uppgick till 49 475 (10 454) TSEK.

Bolagets/koncernens finansiella position bedöms vara tillfredsställande. Under november 2022 förfaller de teckningsoptioner som hösten 2021 emitterades i samband med att moderbolaget genomförde sin IPO. Dessa 2 000 000 teckningsoptioner, TO 1, ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie för varje teckningsoption, vilket kommer att tillföra ytterligare kapital till bolaget.

Framtidsutsikter

Bolaget är i en spännande period där många projekt ligger i en fas som är nära kommersialisering. Uppbyggnaden av en produktionsanläggning i Kina är klar och viss tillverkning har inletts. På grund av nedstängning av samhället med anledning av Covid-pademin har säljarbetet i Kina blivit eftersatt, men det har sakteligen kommit igång under tredje kvartalet. Etableringen av motsvarande produktionsenhet i Göteborg fortskrider och kommer att vara i gång under första kvartalet 2023.

Den satsning som gjorts för att marknadsföra bolagets produkter i framför allt Europa och USA av säljorganisationen i Sverige har börjat ge resultat med ett flertal testorders från etablerade teknikföretag.

För att nå ett snabbare genomslag på marknaden har en web-shop utvecklats som kommer att lanseras i början av september för att därigenom direkt sälja grafenförstärkta pads till privatpersoner inom framförallt gaming, men även till företag som har behov av kylning av sina datorer.

Bolaget lämnar inga ekonomiska prognoser.

Aktier och optionsprogram

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgick per 30 juni 2022 till 675 000 (106 000) kr fördelat på 13 500 000 aktier. Aktierna var per 30 juni 2022 uppdelade på 1 400 000 A-aktier och 12 100 000 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie.

Antalet ägare av SHT Smart High Tech uppgick till cirka 1 595 st per 30 juni 2022. De 10 största aktieägarna ägde aktier motsvarande 81 procent av kapitalet och 90 procent av rösterna.

Företaget har två incitamentsprogram, genom vilka styrelseledamöter och nyckelpersoner har förvärvat 335 000 teckningsoptioner, som vardera ger rätt att teckna en ny aktie.

 • Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot en kontant betalning på 13,50 SEK under perioden mellan 1 juli 2022 till 1 juli 2025. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 14 juni 2021.
 • Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2023 till 1 juli 2026. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 10 maj 2022.
 • Dessutom har tidigare VD Thien Laubeck har ett optionsavtal, och Serie 2019/2023 som löper fram till den 31 januari 2023, om totalt 100 000 teckningsoptioner med rätt att konvertera till B-aktier med ett lösenpris om 5,00 SEK innan omräkning på grund av genomförda emissioner.

Baserat på antalet aktier och antagandet att alla utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer utspädningen till följd av förfallna beslutade program inte att överstiga 3,12 procent.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ett avtal med XS Consulting AB, som ägs av Smart High Techs ordförande Johan Liu. Avtalet avser konsulttjänster avseende strategisk rådgivning och CTO som stöd för bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisas till sidorna 18 och 19 i årsredovisningen för 2021.

Covid-19 har påverkat bolaget inom olika områden med längre responstider från kundernas utvecklingsavdelningar då tester inte kan genomföras lika frekvent på grund av gällande restriktioner. Därutöver har verksamheten i det kinesiska dotterbolaget Ruixi varit under lock down på grund av restriktioner i Shanghai under stora delar av andra kvartalet 2022.

Aktieägarförteckning

SHT Smart High-Tech AB:s aktieägare 2022-06-30            Antal A-aktier               Antal B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
XS Consulting AB / Johan Liu 1 400 000 7 689 000 67,33 % 83,10 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 403 391 2,99 % 1,55 %
Chalmers Ventures AB 363 483 2,69 % 1,39 %
Göran Ofsén 300 000 2,22 % 1,15 %
Jan Bengtsson 194 133 1,44 % 0,74 %
Avanza Pension 155 959 1,16 % 0,60 %
BVJ Group AB / Benjamin von Jahf 112 934 0,84 % 0,43 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB 108 409 0,80 % 0,42 %
Thien Laubeck 100 000 0,74 % 0,38 %
Bill Brox 87 000 0,64 % 0,33 %
Wictor Billström 85 927 0,64 % 0,33 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell 79 682 0,59 % 0,31 %
Stefan Henriksson 68 200 0,51 % 0,26 %
Anders Andersson 66 136 0,49 % 0,25 %
Jin Chen 52 000 0,39 % 0,20 %
Övriga ca 1 580 aktieägare 2 233 746 16,53 % 8,56 %
SUMMA 1 400 000 12 100 000 100,00 % 100,00%

Styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav 2022-06-30

Johan Liu, Styrelseordförande, 1 400 000 A-aktier och 7 689 000 B-aktier via bolag

Anders Andersson, Styrelseledamot, 66 136 B-aktier, 21 536 teckningsoptioner

Mats Augurell, Styrelseledamot, 79 682 B-aktier via bolag, 19 082 teckningsoptioner

Bill Brox, Styrelseledamot, 87 000 B-aktier, 15 400 teckningsoptioner

Henric Rhedin, Styrelseledamot, 40 000 B-aktier privat och via bolag, 10 000 teckningsoptioner

Lars Almhem, VD, 40 409 B-aktier, 18 409 teckningsoptioner

Kommande rapporttillfällen

Rapport för tredje kvartalet 2022, 18 november 2022

Bokslutskommuniké 2022, 17 februari 2023

Rapport för första kvartalet 2023, 11 maj 2023

Årsstämma, 11 maj 2023

Revisorer

Denna delårsrapport har granskats översiktligt av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 19 augusti 2022

Johan Liu                              Anders Andersson                Mats Augurell

Ordförande                          Styrelseledamot                   Styrelseledamot

Bill Brox,                              Henric Rhedin                       Lars Almhem

Styrelseledamot                   Styrelseledamot                   Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

VD Lars Almhem

Mobil nr         +46 70 41 80 000 

Email:             [email protected]

SHT Smart High Tech i korthet

Smart High Tech utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande gränssnittsmaterial, så kallade thermal interfacematerials (TIM), förstärkt med Grafen med fokus på elektronikkylning.  Ökad kylning krävs av industrin för att kunna fortsätta utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer och bättre funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Genom att hjälpa kunder att öka tekniska designmöjligheter och minska energikonsumtionen såsom energibesparing med bibehållen prestanda bidrar Smart High Tech med sin teknologi att möta flera av FNs hållbarhetsmål:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING – KoncernenAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/4-30/6 20211/4-30/6 20221/1-30/6 20211/1-30/6 20211/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 281 2 355 1 291 3 216 4 726
Aktiverat arbete för egen räkning 1 261 2 109 2 136
Övriga rörelseintäkter 779 2 665 1 017 3 412 4 102
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 321 5 020 4 417 6 628 10 964
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -416 -155 -701 -235 -352
Övriga externa kostnader -3 648 -2 640 -6 488 -3 365 -7 788
Personalkostnader -4 459 -1 990 -8 065 -3 095 -8 092
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -715 -35 -1 059 -66 -498
Övriga rörelsekostnader -24 -15 -115 -15 0
Summa rörelsekostnader -9 262 -4 835 -16 428 -6 776 -16 730
Rörelseresultat -6 941 185 -12 011 -148 -5 766
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 149  1 168
Ränteintäkter och liknande resultatposter 114 9 198 9 57
Räntekostnader och liknande poster -0 0 -4 0 -15
Summa finansiella poster 114 9 194 158 1 210
Resultat efter finansiella poster -6 827 194 -11 817 10 -4 556
Resultat före skatt -6 827 194 -11 817 10 -4 556
Skatter 0 0 0 0 104
Periodens / Årets resultat -6 827 194 -11 817 10 -4 452
Övrigt totalresultat
Omräkningsdiff utländska dotterbolag 82 0 74 -12 0
Summa totalresultat för perioden / året -6 745 194 -11 743 -2 -4 452
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -6 499 194 -11 212 -2 -3 665
Innehav utan bestämmande inflytande -329 -605 283 -787

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

BALANSRÄKNINGTillgångarAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/6 202130/6 202131/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 3 250 1 936
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 348 27 386
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 598 27 2 322
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 944 388 1 231
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 630 813 3 394
Inventarier, verktyg och installationer 190 117
Summa materiella anläggningstillgångar 4 764 1 201 4 742
Finansiella anläggningstillgångar
Ägarintressen i övriga företag 134 760 134
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 000 4 000 4 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 134 4 760 4 134
Summa anläggningstillgångar 13 496 5 988 11 198
Omsättningstillgångar
Lager
Råvaror och förnödenheter 268 290
Förskott till leverantör 604 457 290
872 457 580
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 389 536 1 268
Aktuella skattefordringar 176 73 75
Övriga fordringar 1 505 748 1 422
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 581 1 532 422
Summa kortfristiga fordringar 2 651 2 889 3 187
Kassa och bank
Kassa och bank 32 456 29 960 42 315
Summa kassa och bank 32 456 29 960 42 315
Summa omsättningstillgångar 35 979 33 306 46 082
SUMMA TILLGÅNGAR 49 475 39 294 57 280
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/6 202130/6 202131/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 675 507 670
Övrigt tillskjutet kapital 10 586 429 10 091
Annat eget kapital inkl periodens/årets res 27 717 28 362 37 340
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 38 978 29 298 48 101
Innehavande utan bestämmande inflytande 6 640 7 230 6 749
Summa eget kapital 45 618 36 528 54 850
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 7 111 7
Summa avsättningar 7 111 7
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 194 263 156
Leverantörsskulder 492 649 566
Övriga kortfristiga skulder 329 300 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 835 1 443 1 474
Summa kortfristiga skulder 3 850 2 655 2 423
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 475 39 294 57 280

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

Eget kapitalAlla belopp i TSEK om inget annat anges Aktie-kapital Övrigt till-skjutet kapital Annat eget kapitalInk årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Ingående balans per1 januari 2021 106 428 4 127 4 661 4 661
Emission av aktier 464 4 936 5 400 5 440
Delavyttring av dotterföretag* 19 239 19 239 6 947 26 186
Nyemission 100 1 164 20 738 22 002 22 002
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 76 699 775 278 1 053
Övriga justeringar 3 487 -3 798 -311 311 0
Årets resultat -3 665 -3 665 -787 -4 452
Utgående balans per31 december 2021 670 10 091 37 340 48 101 6 749 54 850
Ingående balans per1 januari 2022 670 10 091 37 340 48 101 6 749 54 850
Emission av aktier 5 495 500 500
Optionspremie 207 207 207
Omräkningsdifferens avseende dotterbolag 1 382 1 382 496 1 878
Periodens resultat -11 212 -11 212 -605 -11 817
Utgående balans per 30 juni 2022 675 10 586 27 717 38 978 6 640 45 618

*) I koncernbolaget Shanghai Ruixi New Material Technology Co Ltd har en riktad emission genomförts under 2021 om 19,8 CNY (motsvarande 26,2 MSEK). Nyemissionen har genomförts till innehavare utan bestämmande inflytande utan särskilda villkor, vilket innebär att majoritetsägarna tillförs sin andel av nyemissionen, vilket redovisas inom balanserade vinstmedel.

SHT Smart High-Tech AB – Koncernen

KASSAFLÖDESANALYSAlla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/4-30/6 20211/4-30/6 20221/1-30/6 20211/1-30/6 20211/1–31/12
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -6 941 185 -12 011 -148 -5 766
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 1 827 307 2 937 338 -410
Erhållen ränta 114 11 198 11 57
Erlagd ränta -1 -2 -4 -2 -15
Inkomstskatt -25 -101 -127
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -5 026 501 -8 981 199 -6 301
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbete 503 21 -290
Förändring kundfordringar 400 -164 880 343 -388
Förändring av kortfristiga fordringar -773 -2 192 -555 -952 -277
Förändring leverantörsskulder -85 501 -74 -40 -124
Förändring av kortfristiga skulder 275 -705 1 514 -2 408 -2 576
Summa förändring av rörelsekapital 320 -2 560 1 786 -3 057 -3 655
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 706 -2 059 -7 195 -2 858 -9 955
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 234 -2 204 -2 360
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 2 000
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -713 -797 -1 166 -797 -4 726
Resultat från försäljning mm av finansiella anläggningstillgångar 772 2 418
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 947 -797 -3 370 -25 -2 668
Finansieringsverksamheten
Nyemission 26 361 500 31 585 27 470
Delavyttring av dotterbolag 26 210
Optionspremie 207 207
Kassaflöde finansieringsverksamheten 207 26 361 707 31 585 53 680
Periodens/Årets kassaflöde -6 446 23 505 -9 858 28 702 41 056
Likvida medel vid periodens/årets början 38 902 6 455 42 314 1 258 1 258
Likvida medel vid periodens/årets slut 32 456 29 960 32 456 29 960 42 314

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

Resultaträkning Alla belopp i TSEK om inget annat anges 20221/4-30/6 2021
1/4-30/6
20221/1-30/6 20211/1-30/6 2021
1/1-31/12
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 281 2 347 1 291 3 216 4 726
Aktiverat arbete för egen räkning 383 383 772
Övriga rörelseintäkter 779 2 665 1 012 3 412 5 293
S:a rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 443 5 012 2 686 6 628 10 791
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -361 -155 -954 -235 -353
Övriga externa kostnader -2 701 -2 166 -5 162 -2 867 -6 182
Personalkostnader -3 569 -1 365 -5 546 -2 470 -5 547
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -390 -31 -493 -62 -166
Övriga rörelsekostnader -24 -7 -115 -15 0
Summa rörelsekostnader -7 045 -3 724 -12 270 -5 649 -12 248
Rörelseresultat -5 602 1 288 -9 585 979 -1 457
Finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 149 149
Ränteintäkter mm 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 0 0 0
Summa finansiella poster 0 0 -1 149 149
Resultat efter finansiella poster -5 602 1 288 -9 585 1 128 -1 308
Bokslutsdispositioner 436
Resultat före skatt -5 602 0 -9 585 1 128 -872
Skatter 0 0 0 0 0
Periodens / Årets resultat -5 602 1 288 -9 585 1 128 -872

SHT Smart High-Tech AB – Moderbolaget

BalansräkningTillgångar Alla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/6 2021 30/6 202131/12
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 276 772
Summa materiella anläggningstillgångar 1 276 772
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 294 304
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 803 132 1 496
Inventarier, verktyg och installationer 87 20
Summa materiella anläggningstillgångar 1 890 426 1 820
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 375 1 270 1 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 375 1 270 1 375
Summa anläggningstillgångar 4 541 1 696 3 967
Omsättningstillgångar
Lager
Lager av råvaror och material 258
Summa lager 258
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 388 536 1 268
Fordringar hos koncernföretag 3 045 4 695 3 045
Aktuell skattefordran 176 54 75
Övriga fordringar 813 335 846
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 581 1 532 422
Summa kortfristiga fordringar 5 003 7 152 5 656
Kassa och bank
Kassa och bank 15 472 5 590 23 104
Summa kassa och bank 15 472 5 590 23 104
Summa omsättningstillgångar 20 733 12 742 28 760
SUMMA TILLGÅNGAR 25 274 14 438 32 727
Eget kapital och skulderAlla belopp i TSEK om inget annat anges 202230/6 2021 30/6 202131/12
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 675 570 670
Bunden överkursfond 563 68
Reservfond 20 20 20
Fond för utvecklingsutgifter 1 276 772
Summa bundet eget kapital 2 534 590 1 530
Fritt eget kapital
Överkursfond 28 832 8 093 28 832
Balanserad vinst eller förlust -1 371 572 -200
Periodens / Årets resultat -9 585 1 128 – 873
Summa fritt eget kapital 17 876 9 793 27 759
Summa eget kapital 20 410 10 383 29 289
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 486
Summa obeskattade reserver 486
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 194 263 156
Skulder till koncernföretag 1 064 1 039 1 064
Leverantörsskulder 464 640 548
Aktuella skatteskulder 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 329 184 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 813 1 443 1 443
Summa kortfristiga skulder 4 864 3 569 3 438
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 274 14 438 32 727

Noter till bolagets redovisning

1 Allmän information

SHT Smart High Tech AB (Publ.), org nr 556077-7434 är ett bolag som är registrerat i Sverige och med säte i Göteborg, med adress Kemivägen 6, 412 58 Göteborg, Sverige.

Styrelsen har den 19 augusti 2022 godkänt denna halvårsrapport för offentliggörande.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 Redovisningsprinciper

SHT Smart High Tech AB (Publ.) delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2021 som gäller för moderbolaget och koncernen.

3 Transaktioner med närstående

Belopp i TSEK Apr – Jun2022 Apr – Jun2021 Jan – Jun2022 Jan – Jun2021 Jan – Dec2021
Köp av tjänsterXS Consulting AB 187 187 380 373 740
187 187 380 373 740

Ovanstående transaktioner har bedömts utgöra transaktioner med närstående då huvudmannen i närståendebolaget ingår i bolagets styrelse. Köpta tjänster under perioden består i sin helhet av konsulttjänster.

4 Resultat per aktie

Apr – Jun2022 Apr – Jun2021 Jan – Jun2022 Jan – Jun2021 Jan – Dec2021
KronorResultat per aktie, SEK -0,51 -0,02 -0,88 0,00 -0,33
AntalAntal aktier vid beräkning av resultat per aktie 13 500 000 10 600 000* 13 500 000 10 600 000 13 400 000
* Justerat för aktiesplitt

5 Övriga rörelseintäkter

Belopp i TSEK Apr – Jun2022 Apr – Jun2021 Jan – Jun2022 Jan – Jun2021 Jan – Dec2021
Formas 0 30 0 59 115
EU 0 407 0 722 1 008
Vinnova 779 210 1 012 613 884
Hävt förvärvsavtal gällande patent 2 000 2 000 2 000
Övriga 0 18 0 18 93
779 2 665 1 012 3 412 4 100

6 Långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i TSEK 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31
Anskaffningsvärde
Vid periodens början 4 000 4 623 4 623
Avgående tillgångar -623 -623
Vid periodens slut 4 000 4 000 4 000
Marknadsvärde vid periodens slut 4 258 4 507 4 587

7 Eventualförpliktelser

Minimiroyalty enligt avtal om finansiering av projekt i SHT Sinterma AB 2 917 TSEK (2 917)

För mer information om minimiroyalty hänvisas till årsredovisning 2021, sida 49.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Vicore har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 200 miljoner kronor

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 8 december 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore” eller ”Bolaget”), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), Pareto Securities AB (“Pareto Securities”), Van Lanschot Kempen N.V. (“Van Lanschot Kempen”) och Zonda Partners AB (”Zonda”) som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”).

Den Riktade Emissionen
Styrelsen i Vicore har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2022 och i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande igår, beslutat om en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen per aktie motsvarar en rabatt om cirka 8,7 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 7 december 2022. Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Joint Bookrunners vilket enligt styrelsens bedömning säkerställde teckningskursens marknadsmässighet.

Investerare i den Riktade Emissionen innefattar såväl befintliga som nya aktieägare, såsom HBM Healthcare Investments AG, HealthCap VII L.P., Invus Public Equities LP, Medical Strategy, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden, Cicero Fonder och SEB Investment Management.

Vicore avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att:

 • Finansiera förberedelser inför Bolagets kliniska fas IIb studie inom idiopatisk lungfibros (IPF), inklusive uppskalning och tillverkning, parallellt med slutförandet av IPF AIR-studien.
 • Förbereda kommersiell lansering av ALMEETM, en digital terapi (DTx) för patienter med lungfibros.
 • Accelerera utvecklingen av ATRAG-plattformen (angiotensin II typ 2-receptor agonister) och avancera Bolagets prekliniska pipeline.
 • Allmänna företagsändamål och säkerställa finansiering till Q4 2024.

Inför den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de volatila och utmanande marknadsförutsättningarna, (ii) diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare samt stärka aktiens likviditet, (iii) genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av marknadsvolatiliteten har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva en betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, och (iv) säkerställa en stark balansräkning i rådande marknadssituation. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Vicore, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse. Styrelsen anser således att skälen överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 12,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen). Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 10 000 000 från 71 847 979 till 81 847 979. Aktiekapitalet ökar med cirka 4 999 999,95 kronor från cirka 35 923 989,15 kronor till cirka 40 923 989,10 kronor.

Likviddagen för den Riktade Emissionen beräknas ske omkring den 12 december 2022.1

Lock-up åtaganden
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Vicores styrelseledamöter, aktieägande ledande befattningshavare och Bolagets största aktieägare HealthCap VII L.P., åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Vicore under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.

Rådgivare
Carnegie, Pareto Securities, Van Lanschot Kempen och Zonda Partners har agerat Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge agerade legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: [email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2022 kl. 01:40 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore är ett innovativt svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas som är dedikerade till att utveckla livsförändrande behandlingar vid sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R) spelar en viktig skyddande roll. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04. VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och pulmonell arteriell hypertension (PAH). VP02-programmet bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet utvecklar nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för patienter med lungfibros.

Bolagets aktie (VICO) är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Viktig information:

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande, eller en inbjudan avseende ett erbjudande, att förvärva eller teckna aktier som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller kvalificering under sådan jurisdiktions värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Emissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Information till distributörer:

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

1. 1 400 000 aktier kommer att vara föremål för senarelagd teckning och likviddag till följd av fondadministrativa skäl. Sådan likviddag är beräknad till omkring den 27 december 2022.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
07.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

525 000

 9,92

5 205 847,50

CEUX

410 000

 9,92

4 068 026,08

TQEX

63 000

 9,93

 625 443,36

XSTO

355 000

 9,93

3 525 282,42

XCSE

43 000

 9,93

 426 969,95

Summa

1 396 000

 9,92

13 851 569,31

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8952 och DKK till EUR 7,4376
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 128 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB publicerar informationsbroschyr avseende den föreslagna utdelningen av aktierna i Amasten Fastighets AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kallade den 28 november 2022 sina aktieägare till extra bolagsstämma den 21 december 2022 för att besluta om förslaget att dela ut samtliga SBB:s aktier i det nya fristående bolaget med fokus på bostadsfastigheter, vars moderbolag kommer vara Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), till A- och B-aktieägarna i SBB enligt Lex Asea. Idag har en informationsbroschyr publicerats med information om den föreslagna utdelningen.

Informationsbroschyren innehåller bakgrund och motiv till den föreslagna utdelningen av Bolaget till SBB:s A- och B-aktieägare samt en beskrivning av Bolagets verksamhet. Informationsbroschyren innehåller även finansiell information om Bolaget respektive SBB exklusive Bolaget.

Informationsbroschyren och mer information om extra bolagsstämman finns på https://corporate.sbbnorden.se/sv/utdelning-amasten/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming, IR och Hållbarhetsansvarig, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.