Connect with us

Marknadsnyheter

DBP International AB och Vivo Biopharma, LLC ingår en överenskommelse om förvärv av tillgångar och samarbete för att utveckla och marknadsföra en ny behandlingsform för glioblastom

Published

on

  

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (“DBP”) och Vivo Biopharma LLC (“Vivo”), ett helägt dotterbolag till Sauvie Inc. (“Sauvie”), meddelar idag att de har ingått en överenskommelse om förvärv av tillgångar, samarbete och transition av SI-053 och relaterade tillgångar. SI-053 är en lokalverkande sammansättning av temozolomid för behandling av glioblastom som erhöll särläkemedelsstatus av European Medicines Agency 2016. SI-053 har nyligen blivit godkänt av såväl Competent Authority som Ethics Committee för uppstart av fas 1 kliniska studier i två länder i Västeuropa. 

“Det här avtalet är ett naturligt steg i vår strävan att upptäcka och utveckla behandlingar för marknader med stora ouppfyllda behov med hjälp av unika läkemedelstillförselsystem och bevisat effektiva ingredienser, vilket kan påskynda utvecklingen och leverera livsviktiga behandlingar till patienterna snabbt. Båda företagen har nu en enastående möjlighet att revolutionera behandlingen av glioblastom genom att göra det möjligt att tillföra temozolomid, ett bevisat effektivt preparat, lokalt i samband med kirurgi. I och med tecknandet av avtalen kommer DBP att stärka sin affärsstrategi och påbörja ett nytt kapitel i bolagets historia”, säger Igor Lokot, verkställande direktör och grundare av DBP.

“Vi ser framemot att teckna dessa överenskommelser med DBP och kunna ge tillbaka hoppet till patienter som lider av glioblastom. Tack vare Vivos riktade insatser för att utveckla och marknadsföra SI-053 kan Sauvie fortsätta förverkliga sin vision att utveckla och leverera nya revolutionerande behandlingar för att kunna ge livet tillbaka till patienter som lider av cancer”, säger Ken Suh, verkställande direktör för Sauvie Inc.

I och med transaktionen kommer Vivo att förvärva SI-053 med relaterade tillgångar för att driva det kliniska programmet framåt med stöd av och i samarbete med DBP. DBP är berättigat att erhålla mer än 150 miljoner USD i delmåls- och royaltybetalningar från Vivo i samband med att SI-053 når vissa kliniska, regelverksmässiga och kommersiella milstolpar. Slutförandet av transaktionen förutsätter att Vivo slutför finansieringen. Båda parterna är inställda på att slutföra transaktionen under första kvartalet av 2024.

Mer om SI-053: SI-053, en förbättrad variant av Temodex, är en lokalverkande sammansättning av temozolomid. SI-053 erhöll särläkemedelsstatus av European Medicines Agency 2016 and blev under åren 2021-2023 godkänt av Competent Authority och Ethics Committee för uppstart av en fas 1 klinisk studie. I ett koncepttest som genomfördes på människor 2015 stod SI-053 för en betydande förbättring av överlevnad när det administrerades som tillägg till standardbehandligen av glioblastom. Videopresentationhttps://youtu.be/iweOQPq316o

Mer om fas 1 studien på SI-053: en dosupptrappningsstudie i syfte att fastställa MTD (högsta tolererade dos), DLT (doslimiterande toxicitet) och farmakokinetiken hos vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastom efter en enstaka intrakranial administration av SI-053 som tillägg till den existerande standardbehandlingen i vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastom (TARGLIO). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690

Mer om glioblastom: Glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva elakartade formen av alla primära hjärntumörer, drabbar gliacellerna och står för 52 % av alla tumörer i hjärnvävnaden och 20 % av alla tumörer innanför skallbenet. Cirka 12 000 patienter diagnostiseras årligen med glioblastom i USA och ca 250 000 runt om världen.

Standardbehandlingen består i dag av kirurgi följt av strålning och kemoterapi. SI-053 är en ny sammansättning av temozolomid i gelform som administreras direkt i tumörens ställe efter kirurgiskt avlägsnande, och som därigenom garanterar att läkemedlet verkar exakt där det behövs och utan att behöva passera blodhjärnbarriären. Temozolomid är en prodrog som förstör tumörens DNA och orsakar celldöd i cancercellerna. 

Information om Double Bond Pharmaceutical AB:

DBP är ett läkemedelsbolag som främst inriktar sig på utveckling av cancerbehandlingar baserade på företagets egenutvecklade läkemedelstillförselteknologi BeloGal®. Bolaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical förvärvade rättigheterna till Temodex i oktober 2015, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus av EMA för denna sammansättning av temozolomid för behandling av gliom. Preparatet är i detta nu under vidareutveckling inför en registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

Information om Sauvie Inc. och Vivo Biopharma, LLC:

Vivo, ett helägt dotterbolag till Sauvie Inc.: https://sauvieinc.com, riktar in sig på utveckling och marknadsföring av SI-053 i linje med Sauvie Inc:s ambition att utveckla och leverera nya revolutionerande behandlingar för att kunna ge livet tillbaka till patienter som lider av cancer. Sauvie Inc. är en privat biopharmaorganisation som i detta nu genom sitt dotterbolag Sauvie BiKE, LLC håller på att arbeta fram en ny immunoonkologisk teknologi som är baserad på en plattform med bispecifika antikroppar från kamelider och tillämpningsbar för behandling av ett flertal cancersjukdomar. 

  

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-17 11:00 CET.

  

___________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 

För mer information, kontakta:

Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) – Förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 har genomförts

Published

on

By

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 augusti 2023 att Tingsvalvet, genom dotterbolaget RetailFast Karlskoga AB, ingått avtal med Poplanäs Invest AB avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 (”Förvärvet”). Idag, den 2 oktober 2023, genomfördes Förvärvet. Den preliminära köpeskillingen för samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 uppgår till cirka 41,8 MSEK, varav cirka 25,3 MSEK erläggs kontant. Den återstående delen av köpeskillingen om 16,5 MSEK erläggs genom revers, vilken kvittas mot 55 000 nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet till en teckningskurs om 300 kronor per aktie (”Kvittningsemissionen”). Styrelsen för Tingsvalvet har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om en riktad kvittningsemission om 55 000 aktier i Bolaget till Poplanäs Invest AB.

 

Genom förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 förvärvar Bolaget fastigheten Gnosjö Marås 1:26. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst med ett tioårigt triple net-hyresavtal. Direktavkastningen uppgår till 8,66 procent och fastighetsvärdet uppgår till 46,5 MSEK.

 

Den slutliga köpeskillingen, som ska fastställas senast 60 bankdagar från idag, den 2 oktober 2023, ska motsvara eget kapital i Fastighets AB Marås 1:26 (summa eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver och 100 procent av avsättningar för uppskjuten skatt hänförliga till temporära skillnader mellan fastighetens bokförda värden och skattemässiga värden) plus ett belopp motsvarande det överenskomna fastighetsvärdet om 46,5 MSEK minus fastighetens bokförda värden och eventuell uppskjuten skattefordran. Det ska inte göras något avdrag för uppskjuten skatt från köpeskillingen då överenskommet fastighetsvärde redan är satt med hänsyn taget till aktuellt skattemässigt restvärde på fastigheten. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

Skälet till kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Tingsvalvet ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet.

 

Teckningskursen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 300 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Styrelsen för Tingsvalvet anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

 

Säljaren Poplanäs Invest AB har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

 

Kvittningsemissionen i samband med Förvärvet har fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023. Kvittningsemissionen kommer medföra att det totala antalet aktier i Tingsvalvet ökar med 55 000 aktier, från 13 640 000 aktier till 13 695 000 aktier, samt att det totala antalet röster i Tingsvalvet ökar med 5 500, från 7 160 000 röster till 7 165 500 röster. Aktiekapitalet ökar med 55 000 kronor, från 13 640 000 kronor till 13 695 000 kronor. Kvittningsemissionen innebär en utspädning om cirka 0,40 procent av antalet aktier och cirka 0,08 procent av antalet röster, baserat på antalet aktier och röster i Tingsvalvet efter Kvittningsemissionen.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

 

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD 

+46 70 618 24 61    + 46 70 618 24 60

hakan.karlsson@tingsvalvet.se   magnus.falt@tingsvalvet.se

 

 

Informationen lämnades, enligt kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande 2 oktober 2023 kl. 17.00 CEST.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) – Förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 har genomförts

Published

on

By

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 augusti 2023 att Tingsvalvet, genom dotterbolaget RetailFast Karlskoga AB, ingått avtal med Poplanäs Invest AB avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 (”Förvärvet”). Idag, den 2 oktober 2023, genomfördes Förvärvet. Den preliminära köpeskillingen för samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 uppgår till cirka 41,8 MSEK, varav cirka 25,3 MSEK erläggs kontant. Den återstående delen av köpeskillingen om 16,5 MSEK erläggs genom revers, vilken kvittas mot 55 000 nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet till en teckningskurs om 300 kronor per aktie (”Kvittningsemissionen”). Styrelsen för Tingsvalvet har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat om en riktad kvittningsemission om 55 000 aktier i Bolaget till Poplanäs Invest AB.

 

Genom förvärvet av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26 förvärvar Bolaget fastigheten Gnosjö Marås 1:26. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst med ett tioårigt triple net-hyresavtal. Direktavkastningen uppgår till 8,66 procent och fastighetsvärdet uppgår till 46,5 MSEK.

 

Den slutliga köpeskillingen, som ska fastställas senast 60 bankdagar från idag, den 2 oktober 2023, ska motsvara eget kapital i Fastighets AB Marås 1:26 (summa eget kapital plus 79,4 procent av obeskattade reserver och 100 procent av avsättningar för uppskjuten skatt hänförliga till temporära skillnader mellan fastighetens bokförda värden och skattemässiga värden) plus ett belopp motsvarande det överenskomna fastighetsvärdet om 46,5 MSEK minus fastighetens bokförda värden och eventuell uppskjuten skattefordran. Det ska inte göras något avdrag för uppskjuten skatt från köpeskillingen då överenskommet fastighetsvärde redan är satt med hänsyn taget till aktuellt skattemässigt restvärde på fastigheten. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

 

Skälet till kvittningsemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Tingsvalvet ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Marås 1:26. I samband med förvärvet har Bolaget åtagit sig att erlägga en del av köpeskillingen i form av nyemitterade preferensaktier i Tingsvalvet.

 

Teckningskursen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 300 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Styrelsen för Tingsvalvet anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

 

Säljaren Poplanäs Invest AB har tecknat och tilldelats samtliga aktier i Kvittningsemissionen.

 

Kvittningsemissionen i samband med Förvärvet har fattats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023. Kvittningsemissionen kommer medföra att det totala antalet aktier i Tingsvalvet ökar med 55 000 aktier, från 13 640 000 aktier till 13 695 000 aktier, samt att det totala antalet röster i Tingsvalvet ökar med 5 500, från 7 160 000 röster till 7 165 500 röster. Aktiekapitalet ökar med 55 000 kronor, från 13 640 000 kronor till 13 695 000 kronor. Kvittningsemissionen innebär en utspädning om cirka 0,40 procent av antalet aktier och cirka 0,08 procent av antalet röster, baserat på antalet aktier och röster i Tingsvalvet efter Kvittningsemissionen.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

 

Håkan Karlsson, VD    Magnus Fält, vice VD 

+46 70 618 24 61    + 46 70 618 24 60

hakan.karlsson@tingsvalvet.se   magnus.falt@tingsvalvet.se

 

 

Informationen lämnades, enligt kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande 2 oktober 2023 kl. 17.00 CEST.

 

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

 

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 1 juli 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 1,7 miljarder kronor.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lohilo Foods AB (Publ) har genomfört den riktade nyemission som tidigare kommunicerats

Published

on

By

I enlighet med det beslut som Lohilo Foods AB (”Lohilo” eller ”Bolaget”) kommunicerat genom pressmeddelande den 6 september 2023, och genom nyttjande av det emissionsbemyndigande som årsstämman beslutade om den 2 juni 2023 har 9 756 097 nya aktier emitterats mot kontant betalning från Voxson Carl-L Eriksson AB, Sebbot Invest AB samt 247 Group Ventures AB.

Den riktade emissionen fulltecknades, varigenom antalet aktier i Bolaget ökade med 9 756 097 till 32 085 996.

Utspädningen uppgick till 30,4% procent.

Lohilo Foods ABs aktiekapital ökade till 1 347 611,83 kronor.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats förväntas utfall i den pågående företrädesemissionen att offentliggöras kring den 4 oktober.

”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB innehar FNCA Sweden AB uppdraget som Certified Adviser.”

Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.