Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT 3 2022 JULI – SEPTEMBER

Published

on

Kvartalsrapport 30 september 2022

 • Northbaze Group uppnår en omsättning under det tredje kvartalet 2022 på 41,0 mkr, (25,8 mkr). Bolaget visar ett positivt EBITDA resultat med 5,0 mkr (0,2 mkr). Underliggande EBITDA exklusive Shieldpatrol China är 6,6 mkr.
 • Koncernens totala kassaflöde är positivt och uppgår till 12,8 mkr för perioden, motsvarande period förra året var kassaflödet – 4,9 mkr.
 • Omsättningen per affärsområde fördelar sig enligt; Adiantes 17,1 mkr (12,4 mkr), Smart Mobility 16,3 mkr (7,3 mkr) och Audio & Sound 6,2 mkr (7,1 mkr). 
 • Förvärvet av Copter AB som genomfördes i början av året bidrar i kvartalet med både tillväxt och resultat i linje med koncernens långsiktiga mål.
 • Adiantes visar en försäljningsökning med 38% i kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen kopplad till dels nya kunder men också en stabil tillväxt från befintliga partners.
 • Smart Mobility visar en kraftigt ökad försäljning i kvartalet jämfört med föregående år. Copter AB ingår numera i affärsområdet och förutom Copter visar affärsområdet en mindre minskning jämfört med föregående år. Minskningen kommer från minskad försäljning utanför Sverige.
 • Audio & Sound uppnår en omsättning på 6,2 mkr i det andra kvartalet 2022. För Q3 2021 visade Audio & Sound 7,1 mkr.
 • Bruttomarginalen för koncernen i sin helhet ökar från 46,3% till 53,8% i kvartalet. En stor del av ökningen kommer från Copter AB men även övriga delar bidrar.
 • Orderboken för koncernen uppgick i slutet av kvartalet till 18,5 mkr (18,5 mkr). Fördelningen är Adiantes mkr 3,5 mkr (10,0 mkr) Audio & Sound 10,5 mkr (2,0 mkr) och Smart Mobility 4,5 mkr (6,5 mkr).  
 • Soliditeten uppgår till 61,2% per den 30 september i år jämfört med 46,4% föregående år.

Starkt resultat

Återigen levererar vi på våra långsiktiga finansiella mål trots de utmaningar och makrofaktorer marknaden innehåller. Omsättningsökningen för kvartalet uppgår till hela 60% varav 23% är organisk.

Koncernen levererar en rejält förbättrad EBITDA för kvartalet om 5,0 mkr jämfört med 0,2 mkr för motsvarande period förra året. Underliggande EBITDA utan jämförelsestörande poster uppgår till 6,6 mkr. Vi ser att både den långsiktiga strategin och det kortsiktiga arbetet med att integrera vårt förvärv av Copter AB har fungerat väl under kvartalet. Tillväxten drivs både av nya kunder samt tillväxt från befintlig kundstock.

Adiantes har under kvartalet haft en stabil produktion och uppvisar en kraftig försäljningsökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen under kvartalet var 17,1 mkr, (12,4 mkr). Ökningen om 38% drivs dels av breddat produktutbud, ökning från befintliga partners och nya kunder. Trots signaler kring en mattad försäljning av smartphones globalt och en potentiellt minskad efterfrågan på grund av lägre köpkraft ser vi positivt på affärsområdets utveckling. Satsningar inom utveckling av en effektivare produktion ger önskade resultat tack vare vårt kompetenta team på plats.

Affärsområdet Mobility växer med 123%, en stor del av ökningen kommer från förvärvet av Copter AB, som fr.o.m., i år ingår i affärsområdet. Copter har under året fortsatt sin tillväxtresa och ökar i kvartalet sin omsättning med drygt 20%. Jag vill påstå att vi har ett unikt koncept med en hållbar produktion i Kumla. Både återförsäljare och konsumenter ställer högre krav på dessa parametrar vilket borgar för en fortsatt mycket god utveckling.

Ett annat viktigt bidrag till försäljningsökningen inom området kommer från utvecklingen av produkter inom private label, där vi producerar och levererar produkter till kundens egna varumärke.

Affärsområdet Audio & Sound fortsätter att påverkas av komponentbrist och logistikutmaningar, som en direkt följd av detta ser vi också en något lägre omsättning jämfört med föregående år. Vi kan dock se goda resultat gällande införsäljning med en orderbok om drygt 10M SEK. Affärsområdet påverkas så klart av att vi inte fullföljt leveranser av smarta högtalare till vår lokala partner på grund av kriget i Ukraina. En tydlig strategi för en fungerande omni kanal har tagits fram, vi vill nå konsumenten via egen web, marknadsplatser och i samarbeten med återförsäljare. Senast i raden av dessa satsningar är Zalando som utgör en stor försäljningspotential.

Hittills under året har Northbaze lyckats hantera vår oroliga omvärld väl. Hur den långsiktiga påverkan från inflationen, energipriserna och den svaga svenska kronan kommer att vara är svårbedömt men vi står redo att ta de åtgärder vi ser krävs från tid till annan. Branschen ser generellt en pressad tillvaro, för Northbaze betyder det att vi måste fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra såväl processer som produkter. Vår affärsmodell och strategi har visat sig fungera väl även i en svag ekonomisk konjunktur, så väljer vi aktivt att se nya affärsmöjligheter framför oss.

Ett flertal nya samarbeten som påbörjats under 2022 kommer också att hjälpa till att ge en fortsatt positiv utveckling. Flera av dessa är drivna av synergier mellan bolagen i gruppen vilket gläder mig extra.

Koncernen strävar ständigt efter att renodla verksamheten och prioritera resurserna rätt. Med detta som riktlinje togs beslutet att avyttra aktierna i Shield Patrol China. Dessa aktier ingick i förvärvet av Copter AB. Aktierna förvärvades av bolagets VD och tidigare minoritetsägare. Transaktionen har belastat resultatet under det tredje kvartalet. Resultatet från Copter AB har också påverkats av ett negativt driftsresultat under året med 1,6 mkr. Några ytterligare negativa faktorer föreligger inte.

Vi är idag unika på marknaden med en så stor del egenproduktion kombinerat med starka varumärken som vårt team kontinuerligt utvecklar.

Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina medarbetare avsluta ett starkt 2022.

Göteborg 24 november 2022

Henrik Andersson

VD

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: [email protected]

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e November 2022, klockan 08.30 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.