Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2022

| 4 november, 2022 | 0 kommentarer

Perioden i sammandrag

 • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 116,8 (79,2) MSEK.
 • Driftnettot uppgick till 86,5 (59,6) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet var -5,9 (8,1) MSEK.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 24,0 (45,7) MSEK.
 • Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med 294,6 (-44,8) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt var 298,5 (-4,4) MSEK, varav 1,5 (-) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -12,4 (16,0) MSEK.
 • Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 339,9 (1 203,1) MSEK.
 • Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 3 357,0 (2 993,1) MSEK.
 • NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 110,5 (108,4) procent. NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden, se även definition sidorna 22-23.
 • De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,8 (9,9) år.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

Belopp i miljoner kronor 2022 jan-sep 2021 jan-sep 2021 jan-dec
Hyresintäkter 116,8 79,2 112,8
Driftnetto 86,5 59,6 82,0
Förvaltningsresultat -5,9 8,1 8,1
Totalresultat 298,5 -4,4 6,1
Förvaltningsfastigheter 3 357,0 2 637,2 2 993,1
Skulder till kreditinstitut 1 977,9 1 604,9 1 822,0
Emitterat kapitalandelslån 1 252,2 1 007,0 1 252,2
Eget kapital 399,3 51,4 84,3
Balansomslutning 3 560,6 2 856,6 3 343,2
Nyckeltal
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98 99 99
Överskottsgrad, % 74 74 73
Hyresvärde, MSEK 162,4 129,7 148,4
Hyresduration, år 9,8 9,9 10,1
Direktavkastning, % 4,1 4,2 4,2
Medelränta kreditinstitut, % 2,32 1,83 1,74
Belåningsgrad, % 58,9 60,9 60,9
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 2,0 3,1 2,8
Justerad soliditet, % 39,6 39,0 41,6
Ränta kapitalandelslån, % 4,00 4,00 4,00
NAV-värde, % 110,5 108,4 109,0
Marknadskurs kapitalandelslån, % 80,6 105,0 104,2

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, CEO på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post [email protected]

Per Torpare, Head of Fundraising and Business Development, telefon 070 922 10 88, e-post [email protected]

För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter/

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *