Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Freja eID Group AB (publ) 1 juli – 30 september 2022

Published

on

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • ARR (Annual Recurring Revenue / Årligt återkommande intäkt) för segmentet Freja eID uppgick den 30 september 2022 till 6,3 MSEK, en tillväxt om 99% jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet användare i tjänsten Freja eID uppgick den 30 september 2022 till 737 000st, motsvarande en ökning om 122% jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6,6 (3,6) MSEK
 • Segmentet Freja eIDs nettoomsättning uppgick till 1,8 (0,9) MSEK, vilket var en ökning med 105%
 • Segmentet Fulfilments nettoomsättning uppgick till 4,8 (2,8) MSEK, vilket var en ökning med 72%
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,2 (-10,4) MSEK
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -10,7 (-13,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -10,8 (-15,7) MSEK
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (-13,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57 (-0,83) SEK

Nio första månaderna 1 januari – 30 september 2022

 • ARR (Annual Recurring Revenue / Årligt återkommande intäkt) för segmentet Freja eID uppgick den 30 september 2022 till 6,3 MSEK, en tillväxt om 99% jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet användare i tjänsten Freja eID uppgick den 30 september 2022 till 737 000st, motsvarande en ökning om 122% jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 19,3 (14,8) MSEK
 • Segmentet Freja eIDs nettoomsättning uppgick till 4,9 (2,2) MSEK, vilket var en ökning med 117%
 • Segmentet Fulfilments nettoomsättning uppgick till 14,5 (12,5) MSEK, vilket var en ökning med 15%
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -22,0 (-25,9) MSEK
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -32,3 (-35,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -32,9 (-37,8) MSEK
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,6 (-31,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,74 (-2,16) SEK

ARR (Annual Recurring Revenue / Årligt återkommande intäkt) avser totalt värde av återkommande kontraktsbaserade abonnemangsintäkter under periodens sista månad multiplicerat med 12 (månader) samt förutsatt inga uppsagda abonnemang (“churn”) eller framtida tillkommande nya abonnemang.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

JULI: Sportkedjan Stadium tecknade avtal så att kunder kan legitimera sig med Frejas fysiska ID i mobilen för att få poäng i Stadiums kundklubb vid köp i butik.

JULI: Koncernen informerade om att tillväxten under andra kvartalet fortsatte på de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja eID:s utveckling: ARR (Annual Recurring Revenue), intäkter, avtal, användare och interaktioner.

AUGUSTI: Koncernen firade fem år sedan Freja-tjänsten lanserades och utmanade det som hade utvecklats till en monopolliknande situation på marknaden för e-legitimationer i Sverige.

AUGUSTI: Koncernen meddelade att antalet registrerade användare per den 16 augusti 2022 uppgick till 700 000.

AUGUSTI: Hemelektronikskedjan Kjell & Company avtalade om legitimering med Frejas fysiska ID i mobilen för kundklubbspoäng vid köp i butik.

AUGUSTI: Avtal slöts med SSF Stöldskyddsföreningen om ett samarbete kring tjänsten Säkerhetskollen.se som ger Frejas användare direkt tillgång i appen till aktuella bedrägerivarningar, säkerhetsguider och rådgivning.

AUGUSTI: Koncernen inledde ett innovationssamarbete med AI-bolaget IntuiCell för att utveckla röstigenkänning som en del av en elektronisk identifiering.

SEPTEMBER: Sveriges a-kassor avtalade om att erbjuda 3,9 miljoner medlemmar i landets a-kassor säker elektronisk identifiering med Freja vid inloggning på medlemssidorna i den a-kassa man är medlem.

SEPTEMBER: Avtal slöts med den digitala brevlådan Billo för såväl elektronisk identifiering till tjänsten som integrerade funktioner där Billo-användare kan registrera sig eller kolla sin digitala brevlåda direkt f rån Freja-appen.

SEPTEMBER: Svea Bank tecknade avtal om identifiering med Freja vid inloggning till bankens onlinetjänster för både företags- och privatkunder.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

OKTOBER: Nordiska IT-företaget Knowit slöt återförsäljaravtal och blev därmed del av det nätverk av integratörer som Freja arbetar med.

OKTOBER: Koncernen informerade om att utvecklingen för de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja eID:s utveckling under det tredje kvartalet i huvudsak fortsatte enligt tidigare mönster.

OKTOBER: Koncernen informerade om att man tecknar finansieringsavtal med låneram om 20 MSEK.

Kommentar från VD

STARK ANVÄNDARTILLVÄXT TROTS SEMESTERTIDER

Sommarens värme och lugn är ett minne blott när jag skriver dessa rader. Hösten har dragit igång med en rivstart och med en stark pipeline inför sista kvartalet ser jag framför mig att flera intressanta avtal signeras. Eftersom vi nu i princip uteslutande tecknar fastprisavtal med återkommande månadsintäkter tar vi stadiga steg mot lönsamhet.

Säsongsvariationer börjar märkas
Sommarkvartalet (Q3) har präglats starkt av semestermånaderna. Såväl semestrar för vår egen personal som hos våra kunder har inneburit en lägre takt i nya avtal och därmed också avseende intäkter för kvartalet. Att interaktionerna minskar något under semestertider, när en stor del av användningen är kopplad till e-tjänstelegitimering, är också fullt logiskt. Vad som däremot inte följer denna säsongsvariation är användartillväxten.

Användartillväxt med minskade kostnader
Användartillströmningen trotsade inte bara sommarvärmen, den var också oberörd av att vi minskat våra marknadsaktiviteter kraftigt. Under Q3 2021 lade vi cirka 1,3 miljoner kronor på olika kampanjer. Under Q3 i år hade vi dragit ner detta till cirka 0,2 miljoner kronor. Självklart flackar kurvan något när man drar ner marknadsbudgeten med mer än 80% men styrkebeskedet jag kan ge är att det inte alls var proportionerligt. Den organiska tillväxten av användare har kommit igång vilket visar att Freja börjat uppnå en egen gravitation som attraherar användare i en hög takt.

Större än de största medierna tillsammans
Vid tredje kvartalets utgång hade vi 737 000 användare. Det är en respektabel siffra. För att sätta det i perspektiv är detta fler än antalet digitala prenumeranter som Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet har tillsammans. Under kvartalet tillkom 69 000 användare, varav de flesta alltså upptäckte Freja genom helt andra kanaler än betalda marknadskampanjer. För att sätta också detta i perspektiv är det som att ett helt Karlstad har blivit Freja-användare.

Fler användare attraherar fler tjänster
Flera användare gör att vi attraherar fler tjänster som i sin tur leder till ökad användbarhet och fler fastprisavtal med återkommande månadsintäkter. Vår nya produkt Engage – som hjälper företag nå nya användare – ökar i värde för varje ny individ som börjar använda Freja.

Fler tjänster attraherar fler användare
Med ett ökat antal användare sprids också kunskapen om Freja snabbt bortom de kanaler som vi traditionellt kunnat annonsera i. Varje vecka får jag höra om samtal kring frukostbordet, fikabordet på jobbet, eller i twitterdiskussioner där Freja lyfts fram som nödvändigt, men också för alla de funktioner vi tillför utöver den klassiska e-legitimationen. Engagemanget hos våra användare skall heller inte underskattas. Genom att höra av sig till tjänster och begära stöd för Freja underlättas vårt säljarbete enormt. Inför fjärde kvartalet ser vi en stark pipeline och flertalet intressanta projekt som kommer att kunna bidra till att Freja börjar användas av nya användargrupper. Inte minst ser vi att affärerna inom Business to Business (B2B) ökar kraftigt, där ju e-tjänstelegitimationen är en otroligt stark produkt med få konkurrenter i Sverige.

Johan Henrikson, VD

Freja eID Group AB

Stockholm 9 november 2022

För rapporten i sin helhet, vänligen klicka på denna länk.

För samtliga finansiella rapporter, vänligen klicka på denna länk.

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 07.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: [email protected]

Om Freja eID Group

Om Freja eID Group Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För ytterligare information: www.frejaeid.com  – https://frejaeid.com/finansiell-info/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.