Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport I 23/24

Published

on

September 2023 – November 2023, Diamyd Medical AB (publ), räkenskapsåret 2023/2024

Precisionsmedicin för autoimmun diabetes i pivotal fas 3-studie
Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B.
Mer information finns på https://www.diamyd.com

1 september 2023 – 30 november 2023

 • Rörelseintäkter: 1,0 (1,0) MSEK.
 • Periodens resultat: -32,8 (-33,0) MSEK.
 • Resultat per aktie: -0,4 (-0,4) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -27,8 (-27,1) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per 30 november 2023: 176,7 (130,9) MSEK

Väsentliga händelser under första kvartalet, 1 september – 30 november 2023

 • Styrelsen beslutade, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande, om en företrädesemission
 • Diamyd Medical offentliggjorde att det preliminära utfallet i företrädesemissionen uppgick till 78 MSEK

Övriga händelser under det första kvartalet

 • Diamyd Medical ingick samarbete med DiaUnion för rekrytering till preventionsstudie i typ 1-diabetes
 • Uppföljningsstudie tyder på att Diamyd® kan ge fördelar vad gäller att fördröja typ 1-diabetesdiagnos
 • Preliminära resultat från booster-studie med Diamyd® gav ytterligare stöd för intralymfatiska injektioner
 • En extra bolagsstämma beslutade om en företrädesemission
 • Anders Essen-Möller utsågs till styrelseordförande
 • Fas III-studien DIAGNODE-3 i typ 1-diabetes med Diamyd® expanderade till USA

Övriga händelser efter rapportperiodens slut

 • Diamyd Medical informerade om marknadsanalys inför kommersiell strategi i USA
 • Interimsanalys av precisionsmedicinsk fas 3-studie med Diamyd® kommer att presenteras i juli
 • Precisionsmedicinskt patent för förebyggande och behandling av autoimmun diabetes beviljades i Sydkorea

Kommentar av vd Ulf Hannelius

Bästa aktieägare!
När vi nu gått in i 2024 är jag glad att kunna rapportera betydande framsteg i Diamyd Medicals resa mot att göra den första precisionsmedicinska behandlingen någonsin tillgänglig för patienter med typ 1-diabetes.

Analysen över den amerikanska marknaden för Diamyd® som nyligen genomfördes har gett lovande insikter. Den visar på en stark vilja bland läkare och betalare att överväga att förskriva Diamyd® för typ 1-diabetes till de cirka 40 procent av patienterna som identifierats att kunna svara på behandlingen – och detta med ett lättillgängligt, genetiskt test. Det indikativa priset är cirka 200 000 USD per patient för en behandlingsregim med tre injektioner. Det positiva mottagandet är ett bevis på värdet av Diamyd® som en sjukdomsmodifierande, precisionsmedicinsk behandling med stark säkerhetsprofil och med ett enkelt administreringssätt. Dessa nya insikter tillsammans med vår starka kliniska databas stärker min övertygelse om att Diamyd® har potentialen att bli en first- och best-in-class-behandling.

Den pågående, registreringsgrundande fas 3-studien DIAGNODE-3 rekryterar en lättidentifierad genetisk subgrupp av patienter med typ 1-diabetes. Detta fokus på patienter som sannolikt svarar på behandlingen bör väsentligt öka sannolikheten för framgång för DIAGNODE-3 och är nyckeln till skillnaden jämfört med det tidigare fas 3-programmet med Diamyd® som inkluderade alla patienter oavsett genetik. Det är också den viktigaste skillnaden jämfört med hur kliniska studier hittills har genomförts inom typ 1-diabetes. Denna precisionsmedicinska metod – som endast behandlar patienter som sannolikt svarar på behandlingen och besparar icke-responders att exponeras för behandlingen – har ett starkt gensvar bland patienter, läkare, betalare och tillsynsmyndigheter, vilket i sin tur stöder viljan att förskriva och betala behandling med Diamyd®. Vårt tillvägagångssätt stärks ytterligare av den särläkemedelsstatus, Orphan Drug Designation, som sedan tidigare beviljats av FDA, vilket understryker Diamyds® potential att behandla typ 1-diabetespatienter med kvarvarande betacellsfunktion.

DIAGNODE-3 pågår i både Europa och USA och siktar på full rekrytering i slutet av 2024. Med fler kliniker som aktiveras i USA och ytterligare kliniker som planeras gör vi vårt yttersta för att nå detta mål. Under en hektisk årlig JP Morgan Healthcare-vecka med fokus på partneringmöten besökte vi också en DIAGNODE-3-klinik vid Stanford University Hospital, där teamet ivrigt förbereder aktivering och första patientrekrytering. Klinikbesöken är lärorika för oss eftersom de ger oss en direkt information om hur klinikerna uppfattar studien, samt kunskap och lokalt perspektiv på hur Diamyd® kan komma att förskrivas i framtiden.

Vi gav nyligen en uppdatering om fas 3-interimsanalysen i juli 2024 som kommer att inkludera 70-80 patienter som för närvarande har randomiserats i DIAGNODE-3. Analysen kommer att ge insikter i studiens utveckling avseende bevarande av egen insulinproduktion mätt som C-peptid. Analysen är blindad, för att studien ska kunna vara fortsatt registreringsgrundande, och kommer att utvärderas av den oberoende Data Safety and Monitoring Board (DSMB). Interimsanalysen ger en uppskattning av om studien, givet data från patienter som följts under 6 månader och vissa antaganden om resten av patienterna som ska rekryteras och följas upp under totalt 24 månader, fortskrider enligt plan.    

Betydelsen av C-peptid för att hantera blodsockerkontroll kan inte överskattas. Diamyd® har i tidigare studier visat signifikant bevarande av C-peptid. Ny forskning, inklusive våra egna data samt en omfattande metaanalys som nyligen publicerades i den välrenommerade tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology, understryker dess avgörande roll för att kontrollera blodsockernivåerna.

De nya insikterna efter marknadsundersökningen, den pågående fas 3-studien i samarbete med JDRF med viktiga kommande milstolpar och framsteg vid vår biologiska läkemedelsanläggning som vi siktar på att få GMP-certifierad i år, utlovar att kunna göra 2024 till ett viktigt och spännande år för Diamyd Medical och våra aktieägare.

Tack för ert fortsatta stöd!

Stockholm den 24 januari 2024
Ulf Hannelius, vd

Väsentliga händelser under första kvartalet

1 september 2023 – 30 november 2023

Styrelsen beslutade, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma, om en företrädesemission om cirka 243 MSEK
Styrelsen för Diamyd Medical beslutade den 20 september, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma den 10 oktober 2023, om en företrädesemission av högst 28 594 104 units, motsvarande cirka 243 MSEK. Teckningskursen i företrädesemissionen fastställdes till 8,50 SEK per unit. Varje unit innehöll en aktie, av antingen serie A eller B, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 för motsvarande aktieserie samt en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 för motsvarande aktieserie. Den som på avstämningsdagen var införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical hade för varje tre befintliga A- respektive B-aktier, rätt att teckna en ny unit i företrädesemissionen av samma serie. Grundare och styrelseordförande Anders Essen-Möller hade åtagit sig att teckna units motsvarande 7 MSEK och cirka 2,9 procent av företrädesemissionen.

Diamyd Medical offentliggjorde att det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission var cirka 78 MSEK
Bolaget meddelade den 31 oktober att 8,2 miljoner units, motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill hade teckningsanmälningar om cirka 1 miljon units, motsvarande cirka 3 procent av företrädesemissionen mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgjorde teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 32 procent av de erbjudna units. Bolaget tillfördes genom företrädesemissionen en emissionslikvid om cirka 78 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Övriga händelser under första kvartalet

1 september 2023 – 30 november 2023

Diamyd Medical ingick samarbete med DiaUnion för rekrytering till preventionsstudie i typ 1-diabetes
Diamyd Medical ingick ett samarbetsavtal med DiaUnion, ett spetsforskningscenter inom typ 1-diabetes, för att identifiera deltagare till DiaPrecise-studien, en öppen klinisk studie som utvärderar säkerheten, genomförbarheten och immunsvaret av intralymfatiska injektioner av Diamyd® hos barn med risk att få typ 1-diabetes, som också bär på gentypen HLA DR3-DQ2. DiaPrecise-studien har inletts och pågår vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, Malmö, med Markus Lundgren M.D., PhD, som huvudprövare.

Uppföljningsstudie tyder på att Diamyd® kan ge fördelar vad gäller att fördröja typ 1-diabetesdiagnos
En retrospektiv uppföljningsstudie av två tidigare randomiserade placebokontrollerade studier (DiAPREV-IT och DiAPREV-IT2) indikerade numeriska fördelar, även om de inte är statistiskt signifikanta, som gynnar behandling med endast två subkutana injektioner av Diamyd® för att minska förekomsten av typ 1-diabetesdiagnos (Steg 3) hos friska barn med risk för typ 1-diabetes (Steg 1 eller Steg 2) som bär haplotypen HLA DR3-DQ2. Studien, som omfattade totalt 76 barn, varav 40 med haplotypen HLA DR3-DQ2, hade en maximal uppföljningstid på 13 år och utfördes av professor Helena Elding Larsson (Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus).

Preliminära resultat från booster-studie med Diamyd® gav ytterligare stöd för intralymfatiska injektioner
Preliminära resultat från den öppna kliniska studien DIAGNODE-B gav ytterligare stöd för säkerheten och genomförbarheten av intralymfatiska så kallade booster-injektioner av Diamyd® och visade endast en liten nedgång i stimulerad egen insulinproduktion ett år efter den extra injektionen och upp till 8 år från typ 1-diabetes-diagnos.

En extra bolagsstämma beslutade om en företrädesemission
Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 20 september 2023 om nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units. Företrädesemissionen skulle vid full teckning inbringa en emissionslikvid om cirka 243 MSEK före emissionskostnader.

Anders Essen-Möller utsågs till styrelseordförande i Diamyd Medical
Styrelsen i Diamyd Medical AB utsåg Anders Essen-Möller till ny styrelseordförande. Tidigare ordföranden Erik Nerpin utsågs samtidigt till vice ordförande. Syftet med rockaden inom styrelsen var att tydliggöra Anders Essen-Möllers väsentliga roll i bolaget. Anders Essen-Möller fortsätter sitt konsultuppdrag för Diamyd Medical och är således arbetande styrelseordförande. Anders Essen-Möller grundade Diamyd Medical och var tidigare vd och senare styrelseordförande fram till 2015. Erik Nerpin övertog då rollen som styrelseordförande när Anders Essen-Möller under en period återinträdde som vd i Bolaget innan nuvarande vd Ulf Hannelius tillträdde i april 2016. 

Registreringsgrundande fas III-studie i typ 1-diabetes med Diamyd® expanderade till USA
Diamyd Medical meddelade att den första kliniken i USA inom kort var klar att börja rekrytera patienter till den precisionsmedicinska fas III-studien DIAGNODE-3 som pågår i åtta europeiska länder. DIAGNODE-3 är utformad för att bekräfta effekten och säkerheten av den antigenspecifika immunoterapin Diamyd® hos patienter i åldern 12 till 29 år som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiska HLA DR3-DQ2- markören. Målet är att studien ska vara fullrekryterad under andra halvan av 2024.

Övriga händelser efter periodens utgång

Diamyd Medical informerade om marknadsanalys inför kommersiell strategi i USA
Diamyd Medical har låtit genomföra en marknadsanalys som inbegripit intervjuer med amerikanska läkare och betalare inom den amerikanska hälsovårdssektorn. Marknadsanalysen visar att det finns en stark vilja att överväga förskrivning av precisionsläkemedlet Diamyd® till patienter med typ 1-diabetes med en prissättning i storleksordningen 200 000 USD. Diamyd® utvärderas för närvarande i den registreringsgrundande fas 3-studien DIAGNODE-3 i patienter som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär gentypen HLA DR3-DQ2

Interimsanalys av precisionsmedicinsk fas 3-studie med Diamyd® i juli
Den kommande interimsanalysen av den transformativa genbaserade precisionsmedicinska fas 3-studien DIAGNODE-3 för behandling av typ 1-diabetes är planerad till juli 2024. Denna precisionsmedicinstudie utvärderar den antigenspecifika immunoterapin Diamyd®. Interimsanalysen har fokus på bevarandet av egen insulinproduktion mätt som C-peptid vid 6 månaders uppföljning, och innefattar data från 70–80 patienter som för närvarande är inkluderade i DIAGNODE-3. Denna analys är en viktig milstolpe som ger insikter i studiens sannolikhet att uppnå sina primära mål.

Precisionsmedicinskt patent för förebyggande och behandling av autoimmun diabetes beviljades i Sydkorea
Patentet som beviljats av det sydkoreanska patentverket och som gäller till 2035, skyddar tillämpningen av GAD-autoantigen vid behandling eller förebyggande av autoimmun diabetes, särskilt hos individer med HLA DR3-DQ2-genen. GAD är nyckelkomponenten i Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi, som för närvarande utvärderas i den registreringsgrundande fas III-studien DIAGNODE-3. Denna studie rekryterar patienter med nyligen debuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA.

Prövningsläkemedel i klinisk fas

Diamyd® och Remygen® är prövningsläkemedel som riktar in sig på de bakomliggande sjukdomsmekanismerna vid diabetes; dysfunktion och förlust av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.

Diamyd® är en antigen-specifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning för behandling av autoimmun diabetes (typ 1-diabetes och LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults).

Kliniska data indikerar Diamyd®s potential att bromsa in eller stoppa den autoimmuna förstörelsen av insulinproducerande betaceller hos individer som bär HLA DR3-DQ2-genotypen. Effekten uppnås genom antigenspecifik omprogrammering av immunceller med hjälp av administrering av låga doser av Diamyd® i ytliga lymfkörtlar. Genom att bevara den egna insulinproduktionen har Diamyd® potentialen att göra avsevärd skillnad i patienters dagliga liv och minska komplikationerna av typ 1-diabetes. Huvudresultat från fas IIb-studien DIAGNODE-2 har visat en signifikant behandlingseffekt av Diamyd® i en genetiskt fördefinierad patientgrupp. En bekräftande fas III-studie, DIAGNODE-3, pågår.

Remygen® är en GABA-baseradoral regenerativ och immunmodulerande terapi för behandling av autoimmun- och typ 2-diabetes. Säkerheten för Remygen® har visats i en klinisk fas 1/2-studie med Remygen® för patienter som haft typ 1-diabetes i flera år. Utöver säkerhet samlade studien data gällande återskapandet eller stimulering av kroppens insulinproduktion samt att förebygga kraftigt sänkt blodsocker.

Kliniska studier
Typ 1-diabetes är en förödande sjukdom som kräver daglig behandling med insulin för överlevnad. Betydelsen av att finna ett läkemedel som förbättrar utsikterna för diabetespatienter är av yttersta vikt. Effekten av intralymfatisk administrering av Diamyd®, en antigenspecifik immunoterapi med precisionsmedicinsk inriktning som syftar till att stoppa immunsystemets angrepp på de insulinproducerande betacellerna vid autoimmun diabetes, utvärderas i fas III-studien DIAGNODE-3 och i II-studien DiaPrecise.

Pågående kliniska studier

Studie med Diamyd® i lymfkörtel

 • DIAGNODE-3 – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL MED TILLÄGG AV D-VITAMIN

Den placebokontrollerade fas III-studien DIAGNODE-3 omfattar cirka 330 individer i åldrarna 12 till 29 år vilka nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes och som bär den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2. Studien genomförs för närvarande på 50 kliniker i åtta europeiska länder och i USA där närmare hälften av alla individer med typ 1-diabetes beräknas bära den aktuella haplotypen. Efter en inledande månad där samtliga studiedeltagare får D-vitamin, kommer individerna att randomiseras 2:1, dvs två av tre studiedeltagare kommer att få tre intralymfatiska injektioner av Diamyd® och en av tre kommer att få motsvarande placebo med en månads mellanrum, med en primär avläsning 24 månader efter studiestart. Designen ger, baserat på effektdata från tidigare studier på den HLA-begränsade patientpopulationen, stor sannolikhet att nå de primära effektmåtten; bevarande av stimulerad C-peptid och lägre HbA1c. Huvudprövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical.

 • DiaPrecise – DIAMYD® GIVET I LYMFKÖRTEL

DiaPrecise är en öppen klinisk studie där Diamyd® (GAD-alun) ges direkt i en lymfkörtel hos 10 till 16 barn i åldrarna 8 till 18 år som löper hög risk att diagnostiseras med klinisk typ 1-diabetes (så kallat Steg 1- eller Steg 2-typ 1-diabetes), och som också bär på den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2, associerad med kliniskt svar på Diamyd®. Syftet med studien är att utvärdera säkerheten och genomförbarheten av två eller tre intralymfatiska injektioner med Diamyd® samt effekten på immunsystemet och kliniska parametrar inklusive egen insulinproduktion och blodsockerkontroll. Huvudprövare för DiaPrecise är Dr Markus Lundgren, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och överläkare vid Kristianstad sjukhus, Sverige. Sponsor för studien är Diamyd Medical.

Tillverkningsenhet i Umeå
En ny anläggning för tillverkning av biologiska produkter byggs upp i Umeå, Västerbottens läns huvudstad. Det primära syftet är tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva farmaceutiska ingrediensen i prövningsläkemedlet Diamyd®, en antigenspecifik immunterapi som för närvarande är i sent stadium av klinisk utveckling. Det långsiktiga målet är att anläggningen, förutom att producera tillräckligt med GAD65 för att möta marknadens efterfrågan på Diamyd®, också ska vara en nyckelspelare i produktionen av biologiska substanser för andra läkemedelsprojekt. Den 2 200 kvadratmeter stora anläggningen som består av bl a produktionslokaler (renrum), laboratorier, lager och kontorsutrymmen, kommer att underlätta full kontroll, förutsägbarhet och skalbarhet av tillverkningstekniken för den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical har valt Cytivas FlexFactory, en konfigurerbar så kallad ”single-use” plattform, för tillverkningsprocessen som är baserad på baculovirus med expression i insektsceller. Småskalig experimentell produktion av GAD65 har etablerats vid tillverkningsanläggningen och storskalig produktion sätts upp i syfte att ha anläggningen driftsatt under 2024. Ytterligare biotillverkningsprojekt kommer att utvärderas för att fullt ut utnyttja sajten, plattformen, analyslaboratorium och kompetenser.

*** För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad pdf, eller besök https://www.diamyd.com ***

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV KVARTALSRAPPORT 1 2023/2024
Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius intervjuas i samband med bolagets första kvartalsrapport för räkenskapsåret 2023-24 som publiceras den 24 januari.
Presentationen kommer att hållas på svenska

När: Onsdagen den 24 januari klockan 12:00
Direktsänd webbsändning: https://www.youtube.com/live/R4cunhO1TNk?si=NvRAnGw_Kufld4Hd.  

YouTube-chatten är öppen för frågor.
Sändningen produceras av Direkt Studios, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkts redaktion.
Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på www.diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Läs mer på https://www.diamyd.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Hannelius, vd, tel: +46 736 35 42 41
Diamyd Medical AB (publ), Box 7349, SE-103 90 Stockholm
Tel: 08-661 00 26 E-post: info@diamyd.com Org nr: 556242–3797

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 24 januari 2024 kl. 08.15.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Minesto AB (publ)

Published

on

By

Styrelsen i Minesto AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdag den 14 mars 2024 i stället för onsdagen den 13 mars 2024. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Endast datum för stämman, sista dag för anmälan samt aktuella avstämningsdagar har uppdaterats, kallelsen är i övrigt oförändrad. Uppdaterad kallelse återfinns nedan. Den uppdaterade kallelsen publiceras även på bolagets webbplats och ersätter tidigare publicerad version.

Aktieägarna i Minesto AB (publ), org.nr 556719-4914 (”Minesto” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 kl. 13.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 mars 2024, samt
 2. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 mars 2024.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 8 mars 2024 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 8 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast fredagen den 8 mars 2024 anmäla detta till Bolaget antingen:

 1. genom post till Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”), eller
 2. genom e-post till ir@minesto.com.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Minesto AB, J A Wettergrens Gata 14, 421 30 Västra Frölunda (märk kuvertet ”EGM 2024”) i god tid före stämman och gärna senast fredagen den 8 mars 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.minesto.com.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 8. Beslut om justeringsbemyndigande
 9. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 26 februari 2024 om en nyemission om högst 40 183 173 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 009 158,65 kronor, samt en emission av högst 13 394 391 teckningsoptioner av serie TO4, berättigande till teckning av totalt 13 394 391 aktier i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 669 719,55 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och ska genomföras genom utgivande av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger.
 2. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO4.
 3. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
 4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 15 mars 2024.
 5. Teckningskursen per unit ska vara 9,00 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,00 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den eventuella del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptioner av serie TO4 emitteras vederlagsfritt.
 6. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 19 mars 2024 till och med den 2 april 2024. Teckning av units med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under perioden som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för units som tecknats utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 9. För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units:
 • i första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
 • i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som sådana personer anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 • i sista hand tilldelas de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, pro rata i förhållande till deras ställda garantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 14 mars 2025, dock lägst aktiernas kvotvärde och högst 4,50 kronor per aktie.
 2. Varje teckningsoption av serie TO4 ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 18 mars 2025 till och med den 1 april 2025, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 12 nedan.
 3. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4 framgår av de särskilda villkor som kommer att tillgängliggöras inför stämman i enlighet med rubriken ”Övrigt” nedan.
 4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om Företrädesemissionen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de angivna rösterna.

8 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 160 732 694. Bolaget inne­har inga egna aktier.

Övrigt

Fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på J A Wettergrens Gata 14 i Västra Frölunda och på Bolagets webbplats, www.minesto.se, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i februari 2024

Minesto AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef
+46 735 23 71 58
ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 45 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastställd teckningskurs avseende aktier i incitamentsprogram LTIP 2024

Published

on

By

Vid extra bolagsstämma den 20 februari 2024 beslutades det om att införa incitamentsprogram LTIP 2024 för personal i Sverige inom SyntheticMR AB (publ) (nedan kallat ”Bolaget”), samt möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 2. Vidare beslutades det om TO 3 innebärande en möjlighet för en anställd i USA att teckna teckningsoptioner av serie TO 3. LTIP 2024 ger medarbetare i Bolaget möjlighet att teckna aktier, med vidhängande aktierätter, till marknadsvärdet i en riktad emission. Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen har fastställts till 25,04 SEK per aktie.

Teckningskurs för aktier i den riktade emissionen hänförligt till LTIP 2024 motsvarar i enlighet med beslutet den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under handelsperioden 21 februari 2024 till och med den 27 februari 2024.

Teckningskurs för TO 2 och TO 3 publiceras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ulrik Harrysson, VD för SyntheticMR AB (publ).

Telefon: +46 70 529 29 87

E-post: ulrik.harrysson@syntheticmr.com.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa programvarulösningar för magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på engelska). SyntheticMR AB:s produkt SyMRI®levererar flera kontrastbilder samt kvantitativa data från en enda 6 minuter kort scanning sekvens för att förbättra patientgenomströmningen samt ge ett objektivt beslutsstöd för klinker. SyMRI är CE-märkt samt FDA 510(k) godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och i USA. SyntheticMR är listade på aktiemarknaden Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige. För ytterligare information, vänligen besök www.syntheticmr.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Akobo Minerals AB (publ)

Published

on

By

Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 april 2024 kl. 15.00 på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

 

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska:

         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 mars 2024 (tillfällig inregistrering av aktieägare registrerade vid norska värdepapperscentralen, Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) görs av DNB Bank ASA efter anmälan av aktieägare enligt instruktionerna nedan); och

         dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 25 mars 2024. Anmälan ska ske via e-post till ir@akobominerals.com eller via post till Bolaget under adress Akobo Minerals AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

 

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.akobominerals.com.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 21 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 25 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

 

Speciellt för aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo

Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo (tidigare VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 14 mars 2024 kl. 12.00 CET. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller e-mail vote@dnb.no. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr samt antal aktier. DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid bolagsstämman. Aktieägare registrerade vid Euronext Securities Oslo som endast har anmält sig hos Bolaget får delta i bolagsstämman utan rösträtt.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Ändring av bolagsordningen
 7. Beslut om riktad kvittningsemission
 8. Stämmans avslutande.

Punkt 6 – Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra registrering av kvittningsemissionen som avses besluta om under punkt 7 föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Beslut enligt punkt 6 villkoras av att även punkt 7 röstas igenom av extra bolagsstämman.

 

§ 4 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 590 448 kronor och högst 6 361 792 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 759 790 kronor och högst 23 039 160 kronor.

 

§ 5 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 42 800 000 och högst 171 200 000 st.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 155 000 000 och högst 620 000 000.

 

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 7 – Beslut om riktad kvittningsemission

Beslut enligt punkt 7a, 7b och 7c nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. Emissionsbesluten förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut enligt punkterna 7a-c fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 7a – Beslut om riktad kvittningsemission för återbetalning av brygglån ingånget i februari 2024

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, beslutar om en kvittningsemission av högst 7 896 667 NOK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 293 439,610940194 SEK för att kvitta brygglånet offentliggjort av Bolaget genom pressmeddelande den 8 februari 2024 mot aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma långivarna till brygglånet offentliggjort den 8 februari 2024. Långivarna framgår av tabellen nedan:

Tecknare

Total fordran inklusive ränta (NOK)

Antalet aktier

Teckningslikvid (NOK)

Esmar AS

 4 606 389

 4 606 389

 4 606 389

Nautilus Invest AS

 1 316 111

 1 316 111

 1 316 111

Kanoka Invest AS

 658 056

 658 056

 658 056

Predichem AS

 1 316 111

 1 316 111

 1 316 111

Summa:

 7 896 667

 7 896 667

 7 896 667

 

 1. Två av bolagen är närstående till Akobo Minerals styrelse och ledning. Esmar AS ett bolag närstående till styrelseledamoten Carl Eide och Kanoka Invest AS närstående till Bolagets VD Jørgen Evjen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 NOK. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den genomförda riktade nyemissionen som offentliggjordes den 26 februari 2024 och har fastställts genom förhandlingar med långivarna på en armlängds avstånd och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.
 3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknande av teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning samtidigt som teckning.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Handlingar enligt 13 kap. 6–7 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

 

Punkt 7b – Beslut om riktad kvittningsemission för återbetalning av konvertibelt lån ingånget i mars 2023

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, beslutar om en kvittningsemission av högst 29 320 510 NOK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 089 548,16595 SEK för att kvitta det konvertibellån som Bolaget ingick i mars 2023. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma långivarna till konvertibellån som Bolaget ingick i mars 2023 som hr meddelat att de önskar kvitta sin fordran. Långivarna framgår av tabellen nedan:

 

Tecknare

Total fordran inklusive ränta (NOK)

Antalet aktier

Teckningslikvid (NOK)

GH Holding AS

 3 913 750

 3 913 750

 3 913 750

Atoli AS

 3 913 750

 3 913 750

 3 913 750

Bernhd. Brekke A/S

 3 261 458

 3 261 458

 3 261 458

Esmar AS

 2 609 167

 2 609 167

 2 609 167

B Finans AS

 2 609 167

 2 609 167

 2 609 167

Nautilus Invest AS

 2 283 021

 2 283 021

 2 283 021

PIR Invest Holding AS

 1 304 583

 1 304 583

 1 304 583

TURTLE INVEST AS

 1 304 583

 1 304 583

 1 304 583

Ymeblod AS

 1 304 583

 1 304 583

 1 304 583

Scanpipe Engineering AS

 782 750

 782 750

 782 750

Kanoka Invest AS

 782 750

 782 750

 782 750

Eidco AS

 652 292

 652 292

 652 292

Predichem AS

 652 292

 652 292

 652 292

Kgp Invest AS

 652 292

 652 292

 652 292

Alpine Capital AS

 652 292

 652 292

 652 292

Torsen Tankers & Towers AS

 391 375

 391 375

 391 375

Kingfisher AS

 326 146

 326 146

 326 146

Knut Invest AS

 326 146

 326 146

 326 146

Harto Invest A

 326 146

 326 146

 326 146

Astrania AS

 326 146

 326 146

 326 146

Oskar Investment AS

 260 917

 260 917

 260 917

Promin AS

 260 917

 260 917

 260 917

Lasse Halvorsen

 130 458

 130 458

 130 458

Marlea AS

 130 458

 130 458

 130 458

Tobi Invest AS

 97 844

 97 844

 97 844

Tereda Holding AS

 65 229

 65 229

 65 229

Summa:

 29 320 510

 29 320 510

 29 320 510

 

 1. Fyra av bolagen är närstående till Akobo Minerals styrelse och ledning. Esmar AS ett bolag närstående till styrelseledamoten Carl Eide, Promin AS är ett bolag närstående till styrelseledamoten Helge Rushfeldt, PIR Invest Holding AS är ett bolag närstående till styrelseledamoten Hans Olav Torsen och Kanoka Invest AS närstående till Bolagets VD Jørgen Evjen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 NOK. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den genomförda riktade nyemissionen som offentliggjordes den 26 februari 2024 och har fastställts genom förhandlingar med långivarna på en armlängds avstånd och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.
 3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknande av teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning samtidigt som teckning.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Handlingar enligt 13 kap. 6–7 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

 

Punkt 7c – Beslut om riktad kvittningsemission för återbetalning av konvertibelt lån ingånget i augusti 2023

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, beslutar om en kvittningsemission av högst 48 370 222 NOK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 797 434,17378127 SEK för att kvitta det konvertibellån som Bolaget ingick i augusti 2023. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma långivarna till konvertibellån som Bolaget ingick i augusti 2023 som hr meddelat att de önskar kvitta sin fordran. Långivarna framgår av tabellen nedan:

 

Tecknare

Total fordran inklusive ränta (NOK)

Antalet aktier

Teckningslikvid (NOK)

Atoli AS

 10 545 833

 10 545 833

 10 545 833

Gåsø Næringsutvikling AS

 4 921 389

 4 921 389

 4 921 389

Esmar AS

 4 218 333

 4 218 333

 4 218 333

Bernhd. Brekke A/S

 4 218 333

 4 218 333

 4 218 333

B Finans AS

 4 218 333

 4 218 333

 4 218 333

GH Holding AS

 4 218 333

 4 218 333

 4 218 333

Nautilus Invest AS

 1 406 111

 1 406 111

 1 406 111

HILA AS

 2 812 222

 2 812 222

 2 812 222

Pir Invest Holding AS

 1 406 111

 1 406 111

 1 406 111

Kanoka Invest AS

 1 026 461

 1 026 461

 1 026 461

Torsen Tankers & Towers AS

 843 667

 843 667

 843 667

TURTLE INVEST AS

 703 056

 703 056

 703 056

Scanpipe Engineering AS

 703 056

 703 056

 703 056

Predichem AS

 703 056

 703 056

 703 056

JK Vision AS

 703 056

 703 056

 703 056

Araco AS

 703 056

 703 056

 703 056

Eidco AS

 703 056

 703 056

 703 056

Cfs Invest AS

 703 056

 703 056

 703 056

Ymeblod AS

 562 444

 562 444

 562 444

Kingfisher AS

 562 444

 562 444

 562 444

Knut Invest AS

 562 444

 562 444

 562 444

Harto Invest AS

 562 444

 562 444

 562 444

Astrania AS

 351 528

 351 528

 351 528

Simen Sandelien

 281 222

 281 222

 281 222

Archelon Natural Resources AB

 281 222

 281 222

 281 222

Tobi Invest AS

 140 611

 140 611

 140 611

Marlea AS

 140 611

 140 611

 140 611

Arne Tyssø

 98 428

 98 428

 98 428

Terje Berg

 70 306

 70 306

 70 306

Summa:

 48 370 222

 48 370 222

 48 370 222

 

 1. Tre av bolagen är närstående till Akobo Minerals styrelse och ledning. Esmar AS ett bolag närstående till styrelseledamoten Carl Eide, PIR Invest Holding AS är ett bolag närstående till Hans Olav Torsen och Kanoka Invest AS närstående till Bolagets VD Jørgen Evjen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bolaget önskar kvitta skuld mot nya aktier.
 2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,00 NOK. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den genomförda riktade nyemissionen som offentliggjordes den 26 februari 2024 och har fastställts genom förhandlingar med långivarna på en armlängds avstånd och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara marknadsmässig.
 3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknande av teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning samtidigt som teckning.
 5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Handlingar enligt 13 kap. 6–7 §§ aktiebolagslagen har upprättats.

 

Antalet aktier och röster i Bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 53 150 233. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Övrigt

Bolagets aktieägare har rätt att, där styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på bolagsstämman begära att styrelsen lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen (aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§).

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

 

 

Göteborg i februari 2024

Akobo Minerals AB (publ)

Styrelsen

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.