Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport jan-sept. 2022

Published

on

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 37.817 (25.815) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,928 (0,841) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,059 (0,172) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.417 (5.851) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.104.255 (710.740) kubikmeter
 • Omsättningen var 1.943 (670) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 1.174 (280) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 836 (5.620) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 2.181 (5.716) TEUR

Delårsrapport jan-sept. 2022

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 37.817 (25.815) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,928 (0,841) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,059 (0,172) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.417 (5.851) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.104.255 (710.740) kubikmeter
 • Omsättningen var 1.943 (670) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 1.174 (280) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 836 (5.620) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 2.181 (5.716) TEUR

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i länder runt Östersjön. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter i stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.417 (5.851) hektar. Av dessa var 6.099 (4.318) skog och 1.319 (1.534) annan mark inklusive 866 (1.105) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca. 1.105.000 (711.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar. Av totalt 7.417 hektar och 1.105.000 kubikmeter virkesbestånd, ägde bolaget 5.964 hektar med 786.000 kubikmeter virkesbestånd i Lettland och 1.453 hektar med 318.000 kubikmeter i Litauen vid utgången av det tredje kvartalet.

På de sammanlagt 6.099 hektar skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period, uppskattas virkesförrådet till ca.1.105.000 kubikmeter. Bolagsledningen bedömer att 310.000 kubikmeter kan slut avverkas idag. Virkesförråd som kan avverkas under kommande 10 år uppskattas till ca. 465.000 kubikmeter. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 181 m3 växande skog per hektar skogsmark. Nästan 71 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA (G36), I (G32) och II (G28). På endast 1,2 % av bolagets innehav är skötselåtgärder förbjudna med anledning av naturskyddsrestriktioner. Över 78 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran.

(Karta över den befintliga fastighetsinnehaven)

Under det tredje kvartalet har sammanlagt ca 953 TEUR investerats i 12 enskilda fastigheter på 194 hektar och med ett virkesförråd om ca 28.154 kubikmeter. Det genomsnittliga förvärvspriset var 33 EUR/m3 virkesbestånd. Det genomsnittliga virkesförrådet var ca. 209 kubikmeter per hektar skogsmark. Bolagets ledning har bedömt att det fortfarande är fördelaktiga villkor för förvärv av enskilda fastigheter som ett resultat av att en del utländska fastighetsägare anser att det är gynnsamma förutsättningar att lämna den lettiska marknaden. 

Avverkning och röjning

Under det tredje kvartalet har bolaget avverkat 9.930 kubikmeter. Det genomsnittliga avverkningspriset var 48 EUR per kubikmeter med en inkomst motsvarande 476 TEUR. Bolaget har röjt 10 hektar och genomfört plantering på 5 hektar under det tredje kvartalet. Sammanlagt har 38 hektar röjts och planterat 80.000 granplantor på 41 hektar under de nio månaderna.

(Bolaget har köpt ek, gran och björk planteringar i Litauen)

Omsättning och resultat

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 493,0 (241,3) TEUR och avser intäkter från avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter, samt arrendeinkomst från jordbruksmark. Den sammanlagda omsättningen för de första nio månaderna har varit 1.943,1 (669,8) TEUR. Kostnader för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande även med hänsyn till den höga inflationstakten. En ökning av externa kostnader förklaras med kostnader relaterade till förberedelse och analys av de eventuella nya förvärvsmöjligheterna. Det operativa rörelseresultatet var 1.173,7 (280,1) TEUR för de nio månaderna. Det operativa resultatet var 216,1 (114) TEUR för det tredje kvartalet. Under de nio månaderna var årets resultat 2.181,1 (5.716) TEUR.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 37.817,6 (25.8154) TEUR. Bolagets styrelse har beslutat att ändra diskonteringsräntan till 7,25 % från den tidigare antagna 6,75 %. Beslutet har fattats mot bakgrund av att styrelsen valt att anpassa diskonteringsräntan till mera marknadsmässiga avkastningskrav bland företag som investerar i reala tillgångar. Det leder till att tillgångarna omvärderas till ett mera aktuellt marknadsvärde.  Dessutom kan värdeökningen hänföras till att bolaget förvärvat nya fastigheter, samt uppskattning av den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Bolagsledningen anser att den kraftiga prisuppgången som orsakats av den höga inflationstakten i början av året skall återspeglas i den långsiktiga prisnivån som bolaget använder vid framtagande av nuvärde av biologiska tillgångar. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 september, 2022. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 7,25 % (6,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport med mera. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner med mera har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaderna för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen följer hur marknaden utvecklas för virke och massaved. Den globala virkesmarknaden har varit mycket volatil under de senaste åren och särskild under 2022. Handeln med timmer på NASDAQ börsen började med ca. 1329 USD/1000 MBFT i januari 2022. I slutet av det tredje kvartalet har priset stabiliserats kring 410 USD/MBFT. Detta motsvarar prisnivån av timmer på NASDAQ innan coronapandemin.

Samma tendenser kan observeras även på de Lettiska och litauiska marknaden med inköpspriset för barr timmer 155 EUR/m3 i mitten på juni med en snabb nedgång till motsvarande 100 EUR/m3 i början av september. Denna framtidsutsikt pekar på att priserna på barr timmer skall justeras ned ytterligare.

Utvecklingen på den lettiska massavedsmarknaden har varit otrolig. Ett exempel, medan inköpspriset för en kubikmeter lövträdsmassaved var ca. 58,28 EUR i januari 2022 så hade det i slutet av september stigit till 125 EUR per kubikmeter.

Efterfrågan på björkfanerstockar, och som en konsekvens även priset, har nått rekordnivåer motsvarande 232 EUR per kubikmeter av premieklass sortiment i början av september 2022. Det kan dock förutspås att dessa rekordpriser inte kommer att vara ett långvarigt fenomen.

Den geopolitiska oron har som mest återspeglats i prisnivån för energived bland annat råvara för flis. När under 2021 priset för grenar var runt 8 EUR/kubikmeter, steg det till toppsiffra av 25 EUR per kubikmeter. Det kan dock påverkas av en mild vinter som leder till kraftig korrektion i prisnivån.

Med hänsyn till allt ovannämnda har priserna på skogsfastigheter påverkats och säljarna börjar att förvänta mera aggressiva värderingarna för fastigheter. Detta kan observeras både i Lettland och Litauen. Emellertid har LFC:s lyckats att förvärva nya fastigheter, eftersom bolagsledningen aktivt använder sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris.

Finansiering

Under det tredje kvartalet har inga lån tagits eller nyemissioner genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.610 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.125.400 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.

(Avverkningen av 12.000 m3 i Nica har slutförts i Q3)

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2022 är planerad att offentliggöras den 20 februari 2023.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2022-11-24

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, EUR YTD 2022 YTD 2021 Q3 2022 Q3 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 1 943.1 669.8 493.0 241.3 862.6
Övriga intäkter 14.8 0.0 0.0 0.0 0.4
Summa intäkter 1 957.9 669.8 493.0 241.3 863.0
Råvaror och förnödenheter -268.1 -132.0 -93.2 -37.5 -195.0
Övriga externa kostnader -491.8 -253.9 -159.4 -87.0 -428.4
Personalkostnader -24.3 0.0 -24.3 0.0 -25.6
Avskrivningar och nedskrivningar -1.0 0.0 -1.0
Övriga kostnader -2.8 -2.8 -36.6
Operativt rörelseresultat 1 173.7 280.1 216.1 114.0 176.4
Reavinster fastighetsförsäljningar 418.1 0.0 0.0 0.0
Rörelseresultat 1 591.8 280.1 216.1 114.0 176.4
Finansiella intäkter 159.9 15.2 6.6 0.0 53.7
Finansiella kostnader -354.7 -199.1 -75.1 -14.5 -368.0
Finansnetto -194.8 -183.9 -68.5 -14.5 -314.3
Värdeförändring skog 836.1 5 620.1 503.7 4 589.5 4 845.1
3 530.9
Resultat före skatt 2 233.1 5 716.3 651.3 4 689.0 8 238.1
Aktuell skatt 0.0 18.5
Uppskjutna skatter -52.0 -25.6 0.0 0.0
ÅRETS RESULTAT 2 181.1 5 716.3 625.7 4 689.0 8 256.6
AKTIEDATA 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
Genomsnittligt antal aktier 36 663 521 33 330 474 33 330 474
Antal aktier 36 663 521 33 330 474 33 330 474
Resultat per aktie, euro 0.059 0.172 0.248
Eget kapital per aktie, euro 0.928 0.841 0.914 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro 0.030 0.045 0.035
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1 januari 2021 2 297.3 0.0 12 061.2 14 358.5
Periodens resultat 8 256.6 8 256.6
Eget kapital 31 december 2021 3 733.1 6 184.4 20 546.8 30 464.3
Eget kapital 1 januari 2022 3 733.1 6 184.4 20 546.8 30 464.3
Periodens resultat 1 032.9 1 032.9
Eget kapital 30 juni 2022 4 106.4 8 169.6 21 125.0 33 401.0
Eget kapital 1 juli 2022 4 106.4 8 169.6 21 125.0 33 401.0
Korrigering av uppskjuten skatt 0.0 0.0
Valutadifferens -0.3 -0.3
Periodens resultat 625.7 625.7
Eget kapital 30 september 2022 4 106.4 8 169.6 21 750.4 34 026.4
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark 8 660.2 8 209.6 8 696.4
Biologiska tillgångar, växande skog 28 723.8 16 526.8 26 670.6
Fastigheter under inköp + lager 121.2 739.1 123.8
Nyttjanderättigheter 2.8 0.0
Långfristig fordran 21.4 331.8 465.8
Depositioner och handpenningar 291.0 5.3 5.3
Summa anläggningstillgångar 37 817.6 25 815.4 35 961.9
Kundfordringar 247.4 255.7 147.5
Kortfristiga fordringar 100.7 96.0 139.4
Likvida medel 3 249.8 4 785.3 1 251.8
Summa omsättningstillgångar 3 747.5 5 213.5 1 538.7
SUMMA TILLGÅNGAR 41 565.1 31 028.9 37 500.6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 34 026.4 28 023.0 30 464.3
Avsättningar nyttjanderättigheter 148.3 2.8 212.6
Räntebärande långfristiga fordringar 4 971.4 5 016.8
Räntebärande kortfristiga skulder 1 322.4 1 024.0 1 491.5
Uppskjuten skatteskuld 692.1 2.1
Leverantörsskulder 93.3 214.6 30.6
Skatteskuld 1.3
Förskott från kunder 0.2 36.8
Övriga skulder, ej räntebärande 48.0 1 587.8 8.8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 263.0 176.7 235.8
Summa skulder 7 390.4 3 003.1 6 823.7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 41 565.1 31 028.9 37 500.6
Ställda säkerheter 0.0 0.0 0.00
Soliditet 81.9% 90.3% 81.2%
Skuldsättningsgrad 0.22 0.11 0.22
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
Rörelseresultat 1 173.7 280.1 -609.8
Justeringsposter:
 – Avskrivningar anläggningstillgångar 1.0 6.6
 – Erhållna räntor och reavinst aktier dotterbolag 56.3 0.0 5.4
 – Betalda räntor -201.7 -99.6 -39.7
Realiserade valutaförändringar -37.1 -92.0 130.2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 991.2 89.5 -507.3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 100.1 1 422.5 -519.2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 091.3 1 512.0 -1 026.5
Investeringsverksamheten
Försäljning/Inköp av mark +/- 36.2 -1 295.3 -1 411.8
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- -1 130.4 -1 414.3 -4 614.4
Ökning av långa fordringar -64.3 -736.5 -301.4
Depositioner 0.0 114.5
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 158.5 -3 446.1 -6 213.1
Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 703.7 8 038.8
Förändring av lån -328.5 -1 910.4 2 934.4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 065.2 6 128.4 2 934.4
ÅRETS KASSAFLÖDE 1 998.0 4 194.3 -4 305.2
Likvida medel vid årets ingång 1 251.8 651.0 4 956.2
Valutaförändring i likvida medel -60.0 -4 305.2
Årets kassaflöde enligt ovan 1 998.0 4 194.3 0.0
Likvida medel vid periodens utgång 3 249.8 4 785.3 651.0
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR YTD 2022 YTD 2021 Q3 2022 Q3 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0
Övriga intäkter 45.8 30.0 15.8 30.0
Övriga externa kostnader -182.7 -133.4 -65.9 -80.8 -213.7
Personalkostnader -24.3 -24.3 -25.6
Övriga kostnader 0.0 0.0 -0.8
Rörelseresultat -161.2 -103.4 -74.4 -50.8 -195.1
Finansiella intäkter 206.2 28.5 95.7 35.7 77.5
Finansiella kostnader -234.4 -127.7 -67.3 -48.0 -829.7
Finansnetto -28.2 -99.2 28.4 -12.3 -752.2
Resultat efter finansiella poster -189.4 -202.6 -46.0 -63.1 -947.3
PERIODENS RESULTAT -189.4 -202.6 -46.0 -63.1 -947.3
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 11 552.5 8 655.7 11 552.5
Fordran koncernföretag 8 105.9 6 756.7 7 569.5
Depositioner 5.3 5.3 5.3
Summa anläggningstillgångar 19 663.7 15 792.7 19 127.3
Kortfristiga fordringar 36.8 5.3 44.8
Kassa och bank 2 009.2 4 438.9 424.8
Summa omsättningstillgångar 2 062.0 4 483.2 469.6
SUMMA TILLGÅNGAR 21 725.7 20 275.9 19 596.9
EGET KAPITAL OCH SKULDER 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
Eget kapital 20 160.6 18 744.7 17 991.7
Räntebärande kortfristiga skulder 1 477.4 1 462.5
Övriga skulder 1 381.6 1.7 13.8
Upplupna kostnader 182.1 49.8 128.9
Summa skulder 1 565.1 1 531.2 1 605.2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 725.7 20 275.9 19 596.9
Soliditet 92.8% 92.4% 91.8%
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021
Rörelseresultat -161.2 -103.4 -195.1
Justeringsposter:
 – Erhållna räntor 102.6 19.1 46.1
 – Reavinst vid försäljning av andelar i dotterföretag -657.4
 – Erlagda räntor -81.4 -92.9 -144.2
 – Realiserade valutaförändringar -49.6 3.3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -48.1 -434.5 -361.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -237.7 -611.7 -1 308.3
Investeringsverksamheten
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- 0.0 -17.6 -2 914.4
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0.0 -392.6 -2 914.4
Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 358.5 7 628.5 7 620.2
Utdelning till aktieägarna 0.0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 822.1 4 884.9 4 063.8
ÅRETS KASSAFLÖDE 1 584.4 3 880.6 -158.9
Likvida medel vid årets ingång 424.8 583.7 583.7
Årets kassaflöde enligt ovan 1 584.4 3 880.6 -158.9
Valutakursförändring likvida medel -25.4 0.0
Likvida medel vid periodens utgång 2 009.2 4 438.9 424.8
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

Published

on

By

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020. Även sett till antalet timmar med minuspriser blev det en rekordmånad. En annan ovanlighet är att årets tillrinning till de nordiska vattenmagasinen nästan kan liknas med vårfloden. Men elpriserna är extremt väderberoende och oförutsägbara.

Den hydrologiska balansen, det vill säga måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig i hela Norden. Det för årstiden varma vädret i kombination med nederbörd i områden med vattenkraft har bidragit till god tillrinning till vattenmagasinen. Nästan i linje med vårfloden som infaller under snösmältningsperioden.

Man skulle kunna säga att det vi upplever är en höstflod istället. Just nu är elpriserna låga i alla elområden och utöver de gynnsamma väder- och energiförutsättningarna så har värmen gjort att vi behövt använda mindre el. Men efter de senaste åren vet vi att det kan ändras snabbt, så det är fortsatt viktigt att vara aktiv och se över sitt elavtal, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Under september var det minuspriser under 46 timmar, såväl nätter som dagar, vilket är ovanligt. Det har bidragit till att det rörliga elpriset som baseras på ett månadsmedel blev rekordlågt för september.

Medelspotpriset på Nord Pool i elområde 3 (Södra Mellansverige) blev 24,32 öre/kWh för september, att jämföras med ifjol då priset var nära tio gånger så högt, 228,63 öre/kWh. 

Bränslepriserna varierar, priset på gas och kol ligger på lägre nivåer medan priset på olja är nästan på samma nivå som i fjol. De europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda och den avblåsta strejken i Australien vid två LNG-anläggningar (flytande naturgas) har lugnat marknaden och därmed även stabiliserat elpriset.

–  Priset på fastpriskontrakt har också kraftigt minskat, särskilt i jämförelse med förra årets extremt höga priser. Vattenfall erbjuder olika avtalslängder. Är du osäker kan du till exempel välja ett sexmånadersavtal, så vet du vad du får betala per kilowattimme över vintern. Fördelen med fastpris är just förutsägbarheten, säger Jonas Stenbeck.   

September 2023 (medelspotpris)   September 2022 (medelspotpris)  
Elområde 1, Norra Sverige      10,89 öre/kWh  100,71 öre/kWh 
Elområde 2, Norra Mellansverige      10,89 öre/kWh  101,12 öre/kWh 
Elområde 3, Södra Mellansverige      24,32 öre/kWh  228,63 öre/kWh 
Elområde 4, Södra Sverige      51,33 öre/kWh  241,67 öre/kWh 

Se dagsaktuella timpriser på elbörsen Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.  

Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu

För ytterligare information kontakta: 

Heidi Stenström, pressekreterare Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lanserar nya produkter – tar Rototilt Control till ännu fler grävmaskiner

Published

on

By

Rototilt Control är ett nytt produktkoncept från Rototilt med tiltrotatorer, joysticks och ett nytt användarvänligt styrsystem. Nu avslöjar de att konceptet utökas, för ännu fler grävmaskiner. Härnäst med den kompakta tiltrotatorn RC3.

”Även de mindre grävmaskinerna blir allt mer avancerade. Nyheterna i Rototilt Control kan ha stora fördelar för just dessa maskiner” berättar produktchef Sven-Roger Ekström.

Rototilt Control lanserades förra året med styrsystemet RC System, handtagen RC Joysticks och tiltrotatorserien RC Tiltrotators. Den nya appen RC Connect som också ingår i konceptet gör det även möjligt att få fjärrsupport ute på fält. Sedan lanseringen 2022 har det utökats med fler och fler modeller. Nu berättar Rototilt att tiltrotatorn RC3, för grävmaskiner mellan 6-12 ton, också läggs till i uppställningen.

 

”Nästa steg för produktplattformen Rototilt Control är för kompaktmaskiner, där RC3 är först ut” berättar produktchef Sven-Roger Ekström. ”Kompaktsegmentet har växt allt mer under de senaste åren. Med dedikerad plats för grävsystemet och förbättrad hydraulik kan RC3 erbjuda ännu större precision för just mindre grävmaskiner.”

 

De nya tiltrotatorerna i RC-serien används tillsammans med styrsystemet RC System. Den nya displayen och funktioner för säkerhetslås kan få särskilt stora fördelar menar Sven-Roger, speciellt då säkerhetslösningen SecureLock ingår som standard.

 

”Säkerhet på arbetsplatsen är A och O. SecureLock bygger på en patenterad lösning med elektroniska sensorer i säkerhetslåset, och uppfyller de högt ställda säkerhetskraven i EN474” berättar han. ”Att SecureLock ingår som standard i RC-serien och att displayen i RC System har inbyggda knappar för hantering av säkerhetslåset är ett viktigt steg i vår produktutveckling.”

 

Säljstart för RC3 är planerad till 6 oktober 2023, och enligt Rototilt finns fler lanseringar att vänta framöver.

 

”Vi jobbar ständigt på att utveckla vårt produkterbjudande, oavsett om det handlar om serviceredskap eller tiltrotatorer. Nästa steg för Rototilt Control är redan under utveckling” avslutar Sven-Roger.

 

Sven-Roger Ekström
Product Manager
sven-roger.ekstrom@rototilt.com

Rototilt® förvandlar grävmaskiner till effektiva redskapsbärare. Vi utvecklar maskinfästen, tiltrotatorer, styrsystem, redskap och tekniska lösningar som gör det möjligt för grävmaskinister världen över att jobba med högre säkerhet, effektivitet, precision och ett bättre resultat. Rototilts huvudkontor och största produktionsenhet finns i Vindeln, Sverige, där vi har vårt ursprung, men vi är etablerade med egna bolag på marknader över hela världen.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Clas Ohlson förvärvar Spares – accelererar närvaro inom tillbehör och reservdelar för elektroniska produkter

Published

on

By

Clas Ohlson AB (publ) (”Clas Ohlson”) har idag ingått avtal om att förvärva cirka 91% av aktierna i Spares Europe AB (”Spares”), ett ledande företag inom reservdelar och tillbehör för elektronikprodukter samt batterier. Förvärvet stärker Clas Ohlsons kärnaffär och skapar nya tillväxtmöjligheter inom ett växande marknadssegment. Clas Ohlson bedömer att förvärvet vid tillträdet kommer bidra till att öka vinsten per aktie. Köpeskillingen motsvarar en värdering om cirka 500 Mkr på kassa och skuldfri basis (EV), samt en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till 225 Mkr.

Clas Ohlsons vd och koncernchef, Kristofer Tonström, kommenterar:

”Jag är mycket glad att vi i och med förvärvet av Spares tar nästa steg i att vidareutveckla vårt erbjudande och gör en offensiv satsning inom ett för Clas Ohlson prioriterat tillväxtområde. Förvärvet stärker vår position när det gäller både tillbehör för elektronik och reservdelar som förlänger livslängden på kundernas produkter. Med Spares adderar vi dessutom batterier till mer än 200 000 elektroniska apparater och kan flytta fram vår position som batteridestination. Spares har en imponerande historik av lönsam tillväxt och verkar med en hållbar affärsmodell i en intressant del av marknaden, med exponering mot såväl privatkunder som företag och organisationer.”

En allt större efterfrågan på cirkularitet och ”rätten att reparera” väntas vara en stark och bestående strukturell drivkraft för detaljhandeln framöver. Marknaden för återanvändning av elektronik är i dag relativt underutvecklad i Norden, med betydande potential för tillväxt i takt med att fler konsumenter och företag väljer reservdelar, reparation och återanvändning framför att köpa nya enheter. Detta möjliggör för kunder att agera mer hållbart samtidigt som de kan sänka sina kostnader.

Genom att förvärva en utpräglad expert inom onlineförsäljning stärks även Clas Ohlsons e-handelsaffär mot såväl privat- som företagskunder. Kombinationen av Clas Ohlsons starka varumärke, marknadsposition och inköpsorganisation med Spares produktportfölj, prissättningsmodell och snabbhet bedöms över tid generera värdeskapande synergier mellan bolagen.

Spares – entreprenörsdriven kategoriexpert

Bolaget grundades 2012 av bröderna Talal och Michel Alshammari. Talal är idag VD och Michel Chief Operating Officer. Verksamheten växte fram utifrån ett identifierat behov av en onlinebaserad expert inom reservdelar och tillbehör för elektroniska produkter. Sedan start har bolaget vuxit med lönsamhet genom att vara väl positionerat på den växande marknaden för reservdelar och återanvändning av elektronik, samt mot skiftet till batteridrivna produkter. Med tillgång till mer än fem miljoner reservdelar, batterier till 200 000 elektroniska apparater och ett starkt fokus på prisvärdhet och relevans har bolaget etablerat ett högt förtroende bland sina privat- och företagskunder. Inom Spares finns försäljningskanaler som Teknikdelar och Batteriexperten. Huvudsakliga försäljningsmarknader är Sverige, Norge, Danmark och Finland, men närvaro finns även i Tyskland och Nederländerna. Därutöver distribuerar bolaget reservdelar och andra produkter till mindre företagskunder i Europa via Spares och Zand. Verksamheten har omkring 75 anställda, med huvudkontor och logistikcenter i Malmö.

Talal Alshammari, VD och grundare av Spares, kommenterar:

”Vi är oerhört glada över att bli en del av Clas Ohlson. Utöver mina medgrundare Michel och Marwan El Chidiac vill jag tacka Ola Jarvi och resten av vårt fantastiska team, som bidrar till att minska globala utsläpp genom att förlänga livslängden på över 1,6 miljoner smartphones och elektronikprodukter varje år, och till Daniel Ahlstrand på Verdane för ett produktivt samarbete medan vi vuxit till omkring 75 anställda och cirka 820 Mkr i omsättning. Att bli en del av Clas Ohlson kommer innebära nya möjligheter att växla upp verksamheten, dra nytta av Clas Ohlsons storlek men också bidra med det vi kan bäst och som gjort att vi byggt upp en ledande kategoriexpert inom tillbehör, reservdelar och batterier. Vi befinner oss i ett spännande skifte, där allt fler efterfrågar möjligheter att reparera, återanvända och förlänga produkters livstid. Tillsammans kommer Spares och Clas Ohlson kunna driva på den utvecklingen och samtidigt leverera ett konkurrenskraftigt erbjudande som underlättar vardagen och håller nere kostnader för våra kunder”.

Spares har en solid historik av lönsam tillväxt och attraktiv kassaflödesgenerering. Under den oreviderade tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2023 omsatte Spares cirka 820 Mkr med ett justerat EBITA-resultat på cirka 49 Mkr, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6% (för koncernen proforma). Försäljningen av egna varumärken, främst genom SiGN och Nextbatt, uppgår till omkring 20% av försäljningen och är växande.

Transaktionen

Den initiala köpeskillingen för 91% av aktierna i Spares motsvarar cirka 430 Mkr. Därutöver tillkommer en tilläggsköpeskilling på upp till 225 Mkr som baseras på att vissa tillväxt- och lönsamhetsmål uppfylls under en period som slutar som tidigast 31 maj 2024 och som senast 31 juli 2024. Vid full tilläggsköpeskilling kan multipeln som mest uppgå till 10.5x Spares EBITA-resultat. Den initiala köpeskillingen ska erläggas vid tillträde, vilket förväntas ske i november 2023. Finansiering sker genom banklån och likvida medel.

Spares kommer fortsätta driva verksamheten som separat bolag enligt en decentraliserad struktur, och kommer att konsolideras inom Clas Ohlson-koncernen.

Säljare är Verdane, som varit huvudägare i bolaget sedan 2018, samt vissa mindre aktieägare inklusive ledningen. I samband med transaktionen återinvesterar bolagets VD Talal Alshammari och flera nyckelpersoner en väsentlig del av sina aktieinnehav.

Transaktionen förutsätter sedvanliga myndighetsgodkännanden samt uppfyllelse av andra avtalade tillträdesvillkor.

Carnegie Investment Bank (publ) (M&A), Advokatfirman Lindahl (legal), ARC (kommersiell/digital) och PwC (finansiell/skatt) har agerat rådgivare till Clas Ohlson.

Webbsänd presentation idag kl. 08.30

Vd och koncernchef Kristofer Tonström och Ekonomi- och finansdirektör Pernilla Walfridsson kommenterar förvärvet idag kl. 08.30 i en webbsänd presentation. Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund.

Om du önskar delta via webcasten gå in på länken nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://about.clasohlson.com/webbsandning

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007942

Efter presentationen kommer inspelad version finnas tillgänglig på https://about.clasohlson.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Carlsson, kommunikations- och IR-chef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se

Denna information är sådan som Clas Ohlson är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.00 den 2 oktober 2023.

Om Clas Ohlson

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 9 miljarder kronor. Clas Ohlsons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi vill hjälpa människor att fixa sina hem med praktiska och hållbara lösningar till attraktiva priser. Läs mer om hur vi gör hemmafixet tillgängligt, hållbart och roligt för alla på about.clasohlson.com/sv/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.