Connect with us

Marknadsnyheter

Endomines Finland planerar riktad nyemission för att påskynda malmprospektering längs den Karelska guldlinjen

Published

on

Endomines AB (publ), insiderinformation 24.11.2022 kl. 07:00 CET
 

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER SINGAPORE ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLIKATION ELLER SPRIDNING SKULLE STÅ I STRID MED LAGEN.

Endomines Finland Abp (”Endomines Finland” eller ”Bolaget”) planerar en riktad nyemission av aktier om 13 miljoner euro (”Erbjudandet”) för att påskynda malmprospekteringen längs den Karelska guldlinjen. Syftet med Erbjudandet är att möjliggöra omfattande provborrningar längs den Karelska guldlinjen samt att skapa goda förutsättningar för framtida tillväxt och för att fullfölja den tidigare offentliggjorda nya strategin. Målet med Erbjudandet är dessutom att bredda Endomines aktieägarbas, öka kännedomen om Endomines bland investerare samt att stärka Endomines kapitalstruktur och ge möjlighet till mer diversifierade skuldfinansieringslösningar i framtiden.
 
Kari Vyhtinen, verkställande direktör för Endomines Finland:

”Vi har uppnått mycket i år. Vårt bolag har en tydlig strategi med tillhörande mål. Grunden för vår strategi är guldproduktion i Pampalo-området och omgivande guldfyndigheter. Vår ekonomiska ställning är stabil, vi har en stark organisation, våra produktionsvolymer ökar och vårt resultat har förbättrats avsevärt.

Vi samlar nu finansiering i första hand för att fullfölja vår tillväxtstrategi. Denna strategi handlar om långsiktigt utnyttjande av den Karelska guldlinjen och möjligheten att ta oss till nästa nivå som bolag. Området har en hög potential som bygger på konkreta undersökningar som redan genomförts och på bekräftade fyndigheter. Vår avsikt är att bedriva en hållbar verksamhet med stabil tillväxt som tar hänsyn till såväl miljö som människor.

I samband med Erbjudandet har vi beslutat att flytta Endomines säte från Sverige till Finland. Vi är övertygade om att det kommer att gynna våra aktieägare och samtidigt framhäva vårt nya strategiska fokus på finskt guld. Vi välkomnar både befintliga och nya ägare att bygga upp framtidens Endomines med oss.”

 

Information om det planerade Erbjudandet

Erbjudandet ska bestå av en aktieemission om högst 13 miljoner euro, där:

 • Nya aktier i Bolaget ska erbjudas till allmänheten i Finland och Sverige.
 • Nya aktier i Bolaget ska erbjudas till institutionella investerare i EES-området och Storbritannien. Teckningskursen för aktier ska kunna erläggas  antingen genom kontant betalning eller genom kvittning av konvertibla skuldebrev som utfärdats av Bolaget till deras nominella värde, inklusive upplupen ränta och obetalda avgifter.
 • I händelse av överteckning ska Bolaget ha rätt att utöka Börsintroduktionen med högst 5 miljoner euro. Vid överteckning ska Bolagets styrelse ha rätt att tilldela aktier till aktieägare i Endomines AB (publ) (”Endomines AB” , tillsammans med Endomines Finland Abp, ”Endomines”) som tecknat aktier före andra tecknare.
 • Tillsammans med Erbjudandet, nya aktier i Bolaget ska erbjudas till heltid anställda medarbetare i Endomines Finland samt medlemmar i Endomines Finland ledningsgrupp och styrelse.

 

Under november 2022 har Bolaget erhållit teckningsåtaganden om totalt 12,2 miljoner euro från Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta Oy, Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold och några andra investerare att teckna nya Aktier i Bolaget under vissa sedvanliga villkor och under förutsättning att teckningskursen för Bolagets aktie högst uppgår till stängningskursen för Endomines AB:s aktie på Nasdaq Helsinki Oy:s (”Nasdaq Helsinki”) börslista dagen innan beslutet att genomföra Erbjudandet.

Erbjudandet genomförs i samband med den planerade fusionen och är villkorad av att fusionen mellan Endomines AB (publ) och Endomines Finland verkställs.

 

Endomines strategi och mål på medellång sikt

Den 18 augusti 2022 offentliggjorde Endomines AB sin uppdaterade strategi. Arbetet enligt strategin inleddes hösten 2022 med malmprospektering längs den Karelska guldlinjen och produktion vid det östra dagbrottet. Den 13 oktober 2022 offentliggjorde Endomines AB nya operativa mål på medellång sikt, som är:

 • Över 1 miljoner uns guldmineralisering definierad vid den Karelska guldlinjen före utgången av 2025;
 • Årlig guldproduktion på 20 000 uns vid Pampalo före utgången av 2024;
 • Operativ effektivitet och lönsamhet på en god nivå i förhållande till jämförbara bolag;
 • Partnerskapsavtalet i USA överenskommet före utgången av 2023;
 • Bli ett av de ledande gruvbolagen inom ESG-frågor.

 

Endomines styrkor

 • Hög potential att hitta en guldförekomst på över 1 miljon uns vid den Karelska guldlinjen
 • En uppdaterad strategi med inriktning på hållbar guldproduktion i Finland och övergång till en partnerskapsmodell på den amerikanska marknaden
 • Hög kapacitet vid Pampalo anrikningsverk gör det möjligt att utöka verksamheten till andra kända guldfyndigheter vid den Karelska guldlinjen
 • En ny ledningsgrupp med lång erfarenhet av gruvverksamhet och starkt stöd från engagerade aktieägare
 • En hållbar produktionsprocess och ambitionen att bli ett ledande gruvbolag inom ESG-frågor
 • Stabil efterfrågan på guld och möjlighet att sälja guld från Pampalo direkt till konsumenter

 

Flytt av säte till Finland

Den 18 augusti 2022 offentliggjorde Endomines AB beslutet att flytta moderbolagets säte från Sverige till Finland genom en omvänd gränsöverskridande fusion. I fusionen kommer det nuvarande moderbolaget Endomines AB att fusioneras med det helägda dotterbolaget Endomines Finland, som kommer att fortsätta som det överlevande bolaget. En analys som Endomines AB genomfört visar att regelverket som tillämpas på finska publika aktiebolag är mer ändamålsenligt för Endomines, dess verksamhet och ägare. Flytten förväntas även bidra till minskad administrativ komplexitet, ökad effektivitet och lägre administrativa kostnader.

Fusionen påverkar inte Endomines affärsverksamhet, tillgångar, skulder eller anställda. Aktieägarna i Endomines AB får vid fusionen en aktie i Endomines Finland för varje aktie i Endomines AB som de äger. Handeln med Endomines AB:s aktier på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas upphöra vid marknadens stängning den 14 december 2022. Fusionen och flytten av sätet väntas verkställas omkring den 16 december 2022.

 

Tidsplan för Erbjudandet

Endomines Finland avser att publicera ett prospekt avseende Erbjudandet omkring den 28 november 2022. Ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Helsingfors för Endomines Finlands aktier som tecknats i Erbjudandet samt Endomines Finlands aktier som emitteras som fusionsvederlag kommer att lämnas in samtidigt. Handeln med de aktier som tecknats i Erbjudandet samt aktierna som emitteras som fusionsvederlag förväntas inledas på Nasdaq Helsingfors omkring den 20 december 2022.Rådgivare

Lead Manager för Erbjudandet är Aktia Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”). Borenius Advokatbyrå Ab och Advokatfirman Schjødt är legala rådgivare till Endomines. Endomines kommunikationsrådgivare är Miltton Ab.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Kari Vyhtinen, verkställande direktör, [email protected], +358 40 585 0050

Detta meddelande innehåller information som Endomines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24.11.2022 kl. 07:00 CET.

 

Endomines

Endomines är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på guldproduktion. Endomines driver en guldgruva i Pampalo och utövar malmprospektering längs den Karelska guldlinjen i Östra Finland. Endomines har dessutom rättigheter till flera guldtillgångar i USA, där bolaget siktar på att fortsätta utvecklingsarbetet genom partnerskapsavtal.

 

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande och informationen i meddelandet får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore, eller i något annat land där publikation eller spridning skulle stå i strid med tillämplig lagstiftning. Informationen utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA och värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA om de inte har registrerats i enlighet med United States Securities Act från 1933 (inklusive förändringar) eller bestämmelser och föreskrifter med stöd därav, förutom om de omfattas av ett undantag från registreringsskyldigheten. Bolaget har ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet som gäller värdepapperen i USA eller att erbjuda värdepapperen till allmänheten i USA.

Särskilda juridiska eller regulatoriska begränsningar som gäller emission, erbjudande, användning och/eller försäljning av värdepapper förekommer i vissa länder. Bolaget eller ACF har inget ansvar för brott mot sådana begränsningar.

Informationen i detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en begäran att förvärva värdepapper som nämns i meddelandet, eller att erbjuda dem i jurisdiktioner, där det är mot lagen att erbjuda, förvärva eller sälja dem utan registrering eller undantag från registreringsskyldigheten, eller före annat godkännande i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar har mottagits. Investerare ska inte godkänna erbjudandet om eller förvärva värdepapper som avses i detta meddelande utan att basera sitt beslut på informationen i prospektet som publicerats av Bolaget.

Bolaget har inte gett tillstånd att erbjuda värdepapperen till allmänheten i Förenade kungariket eller i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och Sverige. Förutom i Finland och Sverige har inga åtgärder vidtagits och kommer inte att vidtas för erbjudande av värdepapperen till allmänheten i Förenade kungariket eller i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där Prospektförordningen tillämpas (var för sig ”Relevant Medlemsstat”), som skulle förutsätta offentliggörande av prospektet i en Relevant Medlemsstat. Till följd av detta kan värdepapperen i Relevanta Medlemsstater endast erbjudas (a) juridiska personer som uppfyller kraven för kvalificerade investerare i enlighet med Prospektförordningen eller (b) i andra situationer i enlighet med artikel 1 punkt 4 i Prospektförordningen. Uttrycket ”erbjudande av värdepapper till allmänheten” i detta stycke avser ett meddelande till personer, oavsett form och medium, som innehåller tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare ska ha förutsättningar att fatta beslut om att teckna eller förvärva dessa värdepapper. Med ”Prospektförordningen” avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, inklusive ändringar.

Informationen som presenteras här är endast riktad till (i) personer utanför Förenade kungariket eller (ii) personer som är professionella investerare i enlighet med artikel 19 punkt 5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) och (iii) personer som omfattas av artikel 49 punkt 2 i Föreskriften (high net worth entities), eller andra personer som informationen lagligen kan riktas till (hädanefter gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringsåtgärder som avses i detta meddelande är endast tillgängliga för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Övriga än Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på innehållet i detta dokument.

Alla villkor och anvisningar för det planerade Erbjudandet kommer att inkluderas i ett prospekt som Bolaget upprättar i samband med det planerade Erbjudandet. Det finska prospektet och dess inofficiella engelska översättning kommer att publiceras på Endomines webbplats endomines.com.

Investerare uppmanas att läsa om riskerna och fördelarna som presenteras i prospektet före ett eventuellt investeringsbeslut. Finska Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen.

 

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Vissa uttalanden i denna information är ”framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inkluderar uttalande om planer, antaganden, uppskattningar, avsikter, mål, ambitioner, strategier, framtida händelser, framtida intäkter eller betalningar, kapitalutgifter, finansieringsbehov, planer och avsikter i fråga om företagsförvärv, Bolagets konkurrensmässiga styrkor eller svagheter, finansieringsrelaterade planer eller mål, framtida verksamhet eller utveckling, Bolagets affärsstrategi och förväntade trender i den politiska eller legislativa miljön där Bolaget verkar, samt annan information som inte består av historiska fakta. I vissa fall kan sådana identifieras av uttryck som avser framtiden, bland annat ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”vill” eller ”borde”, eller i förekommande fall negationer av dessa eller motsvarande variationer.

Framåtriktade uttalanden i detta meddelande bygger på antaganden. Framåtriktade uttalanden är förenade med väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden, både övergripande och specifika, och det finns risk för att prognoser, förhandsberäkningar, uppskattningar, planer och andra framåtriktade uttalanden inte realiseras. Med hänsyn till dessa risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden uppmanas du att inte förlita dig för mycket på denna typ av framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden som ingår i meddelandet är skrivna utifrån den information som fanns tillgänglig vid prospektets offentliggörande. Bolaget avser och förpliktar sig inte att uppdatera eller korrigera framåtriktade uttalanden i detta meddelande.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nu kommer Coop Mini till Gåvsta nordost om Uppsala

Published

on

By

Coop Butiker och Stormarknader öppnar idag sin tredje Coop Mini. Den första invigdes i Täby i september, den andra som del av Stora Coop Haninge (öppnar inom kort) och den tredje invigs idag i Gåvsta, 1,5 mil nordost om Uppsala.

I Gåvsta nordost om Uppsala har invånarna cirka 1,5 mil fågelvägen till närmaste livsmedelsbutik. Det vill Coop Butiker och Stormarknader ändra på och öppnar idag sitt tredje dygnet-runt-öppna och helt obemannade Coop Mini på platsen. Med hjälp av Coops mobilapp Scan & Pay låser kunden själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut. Butiken på cirka 30 kvadratmeter innehåller flera hundra torra, kylda och frysta varor och tycker man att något saknas, beställs det enkelt online på coop.se och hämtas i skåpet utanför butiken.

Varorna till Coop Mini och hämtaskåpet kommer från Stora Coop Boländerna i Uppsala, en av Coop Butiker och Stormarknaders e-handelsnav som även erbjuder hemleverans i Uppsala med omnejd.

– För den lokala marknadsplatsen och Uppsala kommun har Stora Coop Boländerna gjort det möjligt att förstärka vårt erbjudande och att vi når ut till kunder vi tidigare inte har haft möjlighet att nå ut till med enbart våra traditionella fysiska butiker. Stora Coop Boländerna blir mer än bara en fysisk butik, säger Samir Radjai, försäljningschef online på Coop Butiker & Stormarknader.

Konceptet med dygnet-runt-öppet och obemannat ökar inom Coop Butiker och Stormarknader. I Täby öppnade nyligen ett Coop Mini och i Haninge öppnar inom kort ytterligare ett Coop Mini vid sidan av den befintliga Stora Coop. På Coop Tystberga utanför Nyköping håller större delar av erbjudandet och butiken öppet även efter det att personalen har gått hem. Här låser kunden, på samma sätt som i Coop Mini, själv upp butiken, scannar sina varor, betalar och går ut med hjälp av mobilappen Scan & Pay.

– Med Coop Mini och digifysiska lösningar har vi möjlighet att som i Gåvsta nå ut till kunder och medlemmar i ett område som saknar en livsmedelsbutik, som ligger långt från närmaste butik eller där det inte är praktiskt möjlig att etablera en vanlig fysisk butik. Det är också en möjlighet för oss att testa en ny marknad innan beslut tas om en eventuell permanent etablering, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader och tillägger:

Vi ser ett ökande behov hos våra kunder att kunna handla livsmedel av hög kvalitet på tider och platser som passar olika livsstilar. Med dygnet-runt-öppna obemannade butiker och hybridbutiker kombinerat med vårt e-handelserbjudande där vi erbjuder stormarknadsutbud till stormarknadspriser, hoppas jag att kunderna upplever Coop som en framåtlutad partner och stöd i att få ihop livspusslet på bästa sätt.

För ytterligare information, kontakta:

Bernd Schmitz
PR & kommunikation
Coop Butiker & Stormarknader AB
076-116 80 99
[email protected]

Om Coop Butiker & Stormarknader
Coop Butiker & Stormarknader AB driver cirka 200 livsmedelsbutiker i Stockholms län, Uppsala, Södermanland och Östergötland, har cirka 5 300 medarbetare och omsätter cirka 13 miljarder kronor per år. Bolaget ingår i Konsumentföreningen Stockholm som med cirka 1,2 miljoner medlemmar är Sveriges största konsumentförening. Sveriges 28 konsumentföreningar äger tillsammans Coop i Sverige, som är en av Sveriges största dagligvarukedjor med fler än 800 butiker från Katterjokk i norr till Smygehamn i söder, har 3,7 miljoner medlemmar, över 22 000 medarbetare och omsätter cirka 43 miljarder kronor per år. För mer information se se.linkedin.com/company/coop-butiker-&-stormarknader-ab, www.coop.se och www.kfstockholm.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Catenas riktade nyemission om cirka 1,6 miljarder SEK

Published

on

By

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 1,6 miljarder miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

ABG Sundal Collier och Van Lanschot Kempen agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
[email protected]

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lättare för läkemedelsskadade att erhålla ersättning genom läkemedelsförsäkringen efter yttrande av Läkemedelsskadenämnden

Published

on

By

LO-TCO Rättsskydd AB företräder en medlem i Svenska Elektrikerförbundet om rätt till ersättning för en läkemedelsskada. Medlemmen har ådragit sig en allvarlig hjärnskada vid användande av läkemedel i form av opiater och bensodiazepiner.

I USA förekommer det sedan många år en stor överdödlighet vid användande av läkemedel innehållande opioider. Detta har utöver det personliga lidandet även inneburit ett stort antal rättsprocesser.

Alla som fått läkemedel av en aktör som är ansluten till läkemedelsförsäkringen och som anser sig ha ådragit sig en skada av läkemedlet, har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Om man är missnöjd med deras bedömning kan man begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Läkemedelsskadenämnden behandlar ärenden som överklagas. Såväl den skadelidande som försäkringsgivaren kan lämna ärenden vidare till nämnden. Nämnden är rådgivande. Om försäkringsgivaren och den skadelidande inte blir överens kan talan väckas vid allmän domstol.

Läkemedelsförsäkringen har vid sin prövning av medlemmens rätt till ersättning funnit att det var användandet av läkemedel som orsakat medlemmens personskada, men att personskadan ändå inte utgör en läkemedelsskada. Anledningen till det är att Läkemedelsförsäkringen anser att medlemmen använt läkemedel på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt. Läkemedelsförsäkringen ansåg också att det var medlemmen som har bevisbördan för att han omfattas av försäkringen. Någon rätt till ersättning bedömdes därför inte föreligga.

LO-TCO Rättsskydds uppfattning är att Läkemedelsförsäkringen åberopat ett undantagsvillkor från rätten till ersättning som Läkemedelsförsäkringen har bevisbördan för och detta utan någon bevislättnad. Läkemedelsförsäkringen har inte kunnat styrka att undantagsvillkoret är tillämpligt och därför har medlemmen rätt till försäkringsersättning för den mycket allvarliga personskada han drabbats av.

På förbundets uppdrag överklagade LO-TCO Rättsskydd AB Läkemedelsförsäkringens beslut till Läkemedelsskadenämnden, som nu i ett rådgivande yttrande bedömt hur det aktuella försäkringsvillkoret ska förstås. 

Det aktuella försäkringsvillkoret är enligt Läkemedelsskadenämnden ett undantagsvillkor och Läkemedelsförsäkringen har enligt nämndens bedömning bevisbördan för att undantaget är tillämpligt och detta utan någon bevislättnad.

Svenska läkemedelsförsäkringen har efter nämndens yttrande meddelat att de accepterar att skadan är en läkemedelsskada. Ersättning regleras enligt 5 kapitlet skadeståndslagen. Detta innebär att medlemmen ska erhålla full ersättning för sin personskada beräknad på skadeståndsrättslig grund.

I och med att Läkemedelsförsäkringen har accepterat Läkemedelsskadenämndens bedömning, blir yttrandet vägledande. Det betyder att det bör bli väsentligt mycket lättare för personer som drabbats av läkemedelsskada att erhålla ersättning.

Ombud i målet har varit förbundsjurist Ulf Lejonklou, tel. 08-676 63 57.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.