Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport januari 2022 – september 2022

Published

on

”Fortsatt tillväxt trots ihållande leveransutmaningar”

Sammanfattning av perioden juli 2022 – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 244 TSEK (14 907), en tillväxt om 96,2 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 456 TSEK (1 336), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,4 procent (9,0)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -826 TSEK (226)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (0,00)
 • Soliditet 43,4 procent (50,4)

Sammanfattning av perioden januari 2022 – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 94 146 TSEK (44 395), en tillväxt om 112,1 procent
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10 197 TSEK (7 113), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,8 procent (16,0)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 565 TSEK (4 597)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,01 kr (0,00)

Händelser under perioden juli 2022 – september 2022

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats under perioden.

VD har ordet

Fortsatt tillväxt trots ihållande leveransutmaningar

Under årets tredje kvartal märks påverkan av leveransstörningar tydligt och vi påverkas både positivt och negativt av en svag valuta. EBITDA-marginalen för Q3 landade på 8,4 procent som inte riktigt når upp till det långsiktiga målet om en EBITDA-marginal på tolv procent. Positivt är att den organiska tillväxten var 17,8 procent vilket är i linje med vårt långsiktiga mål om 10-25 procent. Summerar vi årets tre första kvartal så landar EBITDA-marginalen på 10,8 procent vilket är strax under målet. Vi ser denna nivå som tillfällig och bedömer att marginalen kommer att öka när leveranssituationen normaliseras.

Trots fortsatta utmaningar med leveranser i ett par av våra bolag så växer orderböckerna och där syns ännu ingen avmattning. Sammanlagt hade bolagen per den 30 september en orderstock på ca 65 MSEK. Störst utmaning med leveranser ser vi fortsatt hos bolagen Elpro och EWF Eco, även om det blivit bättre avseende flera ingående komponenter. I EWF Eco har man även drabbats av ytterligare leveransstörningar kopplat till ett byte av kontraktstillverkare hos underleverantör, något som nu är genomfört. Man har i våra bolag blivit duktiga på att hantera den nya typ av vardag vi befinner oss i, men det skapar merarbete och viss frustration. Vi ser dock fram emot när leveranssituationen på marknaden normaliseras vilket vi hoppas sker under första halvåret 2023. I de fall vi köper in produkter från utlandet i utländsk valuta drabbas vi av den svagare kronan, som till exempel i fallet med EWF Eco som köper in det mesta i USD. Dollarn har i år stärkts med cirka 20 procent gentemot kronan. Å andra sidan har våra exporterande bolag EHC Teknik och EnviroClean en fördel av den svagare kronan.

I september överläts kvarvarande verksamhet inom säkra laddskåp internt inom koncernen från dotterbolaget Vindico Security till EWF Eco där verksamheten nu drivs vidare som ECO Charge och passar väl in i EWFs produktutbud inom Smart City. I och med överlåtelsen kvarstår inte längre någon verksamhet i Vindico Security.

Vi tittar fortsatt på hur vi skall växa i befintliga dotterbolag och hur vi kan komplettera med nya bolagsförvärv där vi kan finna synergier. Den befintliga kassagenererande verksamheten ger oss möjligheter att investera med egen kassa. I kombination med banklån samt en stark ägarkrets så ser vi goda chanser att genomföra intressanta bolagsförvärv då bolagsvärderingarna börjar bli allt mer attraktiva.

I dessa mer turbulenta tider känner jag en trygghet i att vi har lönsamma dotterbolag som fortsätter att växa och leverera resultat i koncernen. Efter ett resultatmässigt svagt Q3, som är direkt kopplat till de tillfälliga leveransproblemen, ser jag med försiktig optimism fram emot slutet av året och början på 2023 för våra bolag.

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 08:30 CET.

För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
[email protected]

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
– EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
– Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
– EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.