Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport januari-mars 2024 Cabonline Group Holding AB (publ)

Published

on

JANUARI – MARS

  • Intäkterna uppgick till 1 287 MSEK (1 450 MSEK januari-mars 2023), en minskning med 11%. Organiskt minskade intäkterna med 10%.
  • Justerad EBITA uppgick till 48 MSEK (58) och EBITA-marginal till 3,7% (4,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 43 MSEK (57), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -1 MSEK (6).
  • Periodens resultat uppgick till -26 MSEK (-9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -50 MSEK (56).

Väsentliga händelser inom rapportperioden

Per 1 januari 2024 har fusion skett av Norges Taxi Öst AS, Norges Taxi Nord AS och Norges Taxi Vest AS in i Cabonline Norge AS i Norge. Efter fusionen äger Cabonline endast ett legalt bolag i Norge, Cabonline Norge AS.

Den 29 februari 2024 tillkännagavs att Cabonline Group har nått en överenskommelse om att sälja sin verksamhet i Danmark till det danska taxiföretaget Taxa Syd Gruppen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 2 april 2024 meddelade styrelsen i Cabonline Group Holding AB att de utsett Charlotta Söderlund, operativ chef i bolaget, till tillförordnad VD och koncernchef. Dag Kibsgaard-Petersen lämnade därmed bolaget.

Den 3 april 2024 meddelade Bolagsverket tillstånd att fusionera bolagen Taxi Helsingborg Aktiebolag och Taxi Skåne Aktiebolag att uppgå i Cabonline Region Syd AB.

Den 4 april 2024 meddelade Cabonline Group att Erik Skånsberg blivit utsedd till CFO och efterträder Fredrik Lundqvist som lämnar bolaget. Erik Skånsberg tillträdde den 15 april.

VD har ordet

Fortsatta marknadsutmaningar – hög investeringstakt bygger för framtiden och milstolpe i hållbarhet

Kvartalet präglades av fortsatta marknadsutmaningar för privatresekundgruppen (B2C). Vår strategi och styrkan i vår affärsmodell med tre övergripande kundgrupper B2P (offentliga), B2B (företag) och B2C (privat) har hjälpt oss att navigera genom dessa utmaningar för att minska resultatpåverkan. Kvartalsresultatet påverkades också av kapacitetsbrist av fordon samt hög investeringstakt i digital utveckling för framtiden.

Under det första kvartalet uppnådde Cabonline en omsättning på 1 287 MSEK jämfört med 1 450 MSEK samma kvartal föregående år och ett rörelseresultat på 43 MSEK jämfört med 57 MSEK, en minskning med 24%. Justerat EBITDA-resultat minskade med 14% under första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Utveckling under kvartalet
Vårt fokus på kvalitet uppskattas av våra resenärer. App-resenärsnöjdheten under kvartalet nådde 4,62 på en 5-gradig skala, en ökning från 4,59 jämfört med samma period föregående år. Det visar på styrkan i vårt kunderbjudande och förstärker våra konkurrensfördelar.

Vår satsning på affärsresekundgruppen (B2B) har gett resultat. Under kvartalet har vi sett en fortsatt uppgång, vilket lett till en omsättningstillväxt på 21% jämfört med samma period föregående år. Även med påskens inverkan att beakta, har vårt unika Flygtaxi-koncept visat sig stabilt med en omsättningsökning på 1% jämfört med samma kvartal föregående år.

Makroekonomiska utmaningar fortsätter att påverka privatresandet (B2C). Trenden med minskat privatresande fortsatte för fjärde kvartalet i rad. Vi hade en minskning av B2C-resandet med 36% jämfört med samma period föregående år, medan minskningen när vi exkluderar Danmarks siffror för mars landade på 29%. Dessa siffror speglar konjunkturens inverkan på vår verksamhet. Även kapacitetsbristen av bilar under kvartalet har påverkat resultatet.

Under kvartalet har vi fortsatt vinna offentliga upphandlingar (B2P), vilket visar på förtroendet för Cabonline. Exempel på dessa är skolskjuts Mölndal Stad i Sverige och förnyat förtroenden att köra skolskjuts Malmö Stad, serviceresor i Region Sörmland och skolskjuts Umeå kommun.

Förberedelserna för implementeringen av vår nya boknings- och trafikledningsplattform har fortsatt under kvartalet. Processen har tagit längre tid än beräknat, vilket vi aktivt hanterar genom noggranna kvalitetskontroller och optimering av arbetsflöden. Vårt mål är att samla alla våra varumärken på en och samma boknings- och trafikledningsplattform under 2024-2025, vilket förväntas öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. På lång sikt är vi övertygade om att våra investeringar i digital utveckling kommer att erbjuda betydande fördelar och öppna upp nya möjligheter för Cabonline.

Milstolpe i hållbarhet och ansvarstagande
I vår strävan att leda vägen mot en mer hållbar framtid har Cabonline uppnått en betydande milstolpe. Vi är stolta över att bli det första taxibolaget i norra Europa med klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradiga mål, godkända av Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi har skapat ett ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål för företag och organisationer. För godkännande måste företagen kartlägga utsläpp i hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) och sätta mål som motsvarar eller överträffar Parisavtalets ambitioner.

Cabonlines klimatmål omfattar alla utsläpp i värdekedjan, både uppströms från leverantörer och nedströms från egen verksamhet. Merparten av utsläppen genereras av anslutna taxibilar. Företagets mål, att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål, godkändes i april 2024.

Under första kvartalet ökade andelen elbilar till 29% av totala flottan och andelen av personbilsflottan som är fossilbränsleoberoende (el eller biogasfordon) ökade till 57%.

Förändringar i ledningsgruppen
Den 2 april 2024 utsågs Charlotte Söderlund till tillförordnad VD och koncernchef. Dag Kibsgaard-Petersen har därmed lämnat bolaget. Charlotta rekryterades till Cabonline Group 2017. Hon kommer fortsatt ha sin tidigare roll som COO och fördela ansvar och arbetsuppgifter inom den operativa delen av Cabonline.

Magnus Creutz tillträdde som Chief Commercial Officer (CCO) den 8 april 2024. Han har en gedigen kommersiell bakgrund inom B2B- och B2C-segmenten, senast som Director B2B Nordics på Allente.

Den 15 april tillträdde Erik Skånsberg som ny CFO. Han har en mångsidig bakgrund inom affärsplanering, M&A samt corporate och managerial finance.

Verksamheten i Danmark såld
Den 29 februari 2024 sålde Cabonline sin danska verksamhet Taxi 4×27 till Taxa Syd Gruppen som ett led i strategiska affärsplanen att fokusera på verksamheterna i Finland, Norge och Sverige. I affären ingick Cabonline Danmark ApS och Taxi 4×27 A/S och Taxa Syd tog över alla anställda och kontrakt.

Framåtblick
Jag är ödmjuk och tacksam för att ha fått möjligheten att ta över rollen som tillförordnad VD för Cabonline Group. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tätt tillsammans med alla fantastiska kollegor för att fortsätta driva Cabonline framåt och stärka vår position på den nordiska marknaden.

Denna rapport understryker vikten av att intensifiera vårt arbete med ny boknings- och trafikledningsplattform och vikten av att lösa våra kapacitetsutmaningar. Dessa åtgärder är avgörande för att säkerställa vår konkurrenskraft och förmåga att möta kundernas behov effektivt.

I takt med att vi rör oss genom 2024, ser vi att förutsättningarna fortsatt är osäkra och präglas av makroekonomiska marknadsutmaningar. Vi möter därför resten av året med stor ödmjukhet och fokuserar på det vi själva kan påverka.

Slutligen vill jag uttrycka min djupa tacksamhet till vårt team, våra förare, och åkare för deras outtröttliga arbete och engagemang. Ert arbete är kärnan i vår framgång. Till våra resenärer och kunder, ert förtroende är vår största tillgång. Tillsammans bygger vi en starkare och mer hållbar framtid.

Stockholm maj 2024
Charlotta Söderlund
tf VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotta Söderlund, tf VD, tel +46 70 453 77 70, charlotta.weigel@cabonline.com
Erik Skånsberg, CFO, tel +46 79 062 38 84, erik.skansberg@cabonline.com

Om Cabonline Group:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 200 anslutna åkerier och cirka 4 100 bilar i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen, Fixu Taxi  och Flygtaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2023 cirka 5,6 Mdr SEK. För mer information: cabonlinegroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

WntResearch presenterar ad hoc-observationer från NeoFox-studien på ESMO GI

Published

on

By

WntResearch meddelar att en poster på de tidigare kommunicerade positiva ad hoc-observationerna från den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox kommer att presenteras på ESMO Gastrointestinal Cancer Congress (ESMO GI), den ledande europeiska kongressen för gastrointestinal cancer som hålls mellan den 26-29 juni i München, Tyskland. 

Postern som presenteras på ESMO GI redogör för ad hoc-observationer från 110 patienter i den pågående NeoFox-studien, vilket indikerar att en tre veckors preoperativ behandling med Foxy-5 snabbt minskar lokal tumörspridning av tjocktarmscancer. Dessutom innehåller postern nya data avseende tumörstadieindelning. NeoFox är en öppen, randomiserad fas 2-studie i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som jämför preoperativ behandling med Foxy-5 med en obehandlad kontrollgrupp.  

Resultat i korthet: 

Preoperativ behandling med Foxy-5 uppvisade en gynnsam säkerhetsprofil. 

Histopatologisk undersökning av bortopererad vävnad indikerade att Foxy-5 minskade den lokala spridningen av primärtumörerna inom 3-4 veckors behandling: 

  • Färre patienter hade perineural invasion av cancerceller 

  • Färre patienter hade venös invasion av cancerceller 

  • Patienter i Foxy-5-kohorten associerades med minskad lokal tumörbörda, s.k. TN(M)-downstaging.  

Betydelsen av de histologiska fynden stöds av en indirekt jämförelse med effekten av neoadjuvant cytostatika (FOLFOX). 

Titeln på postern är: “Positive ad hoc results from neoadjuvant Foxy-5 treatment of colon cancer patients in the ongoing phase 2 NeoFox study.” 

WntResearch har justerat studien efter de positiva observationerna för att fokusera på de tidiga preoperativa effekterna i patienter med tjocktarmscancer i stadium III, och planerar att presentera initiala effektdata mot slutet av 2024. Slutliga resultat förväntas under 2H 2025. För vidare upplysningar: 

Per Norlen vd 
E-post: per.norlen@wntresearch.com  

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium III. 

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Carbiotix AB meddelar utfall av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3

Published

on

By

Den 19 juni 2024 avslutades nyttjandeperioden för Carbiotix AB:s (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande cirka 39 procent av det totala antalet teckningsoptioner, innebärande att Bolaget tillförs cirka 0,83 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Under perioden 5-19 juni 2024 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 3 haft rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. En (1) teckningsoption av serie TO 3 gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Carbiotix till en teckningskurs fastställd till 0,04 SEK. Totalt har 20 796 181 teckningsoptioner av serie TO 3 nyttjats, motsvarande teckning om 831 847,24 SEK. Nyttjandet medför en utspädning om cirka 10,3 procent. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske omkring den 4 juli 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Efter registrering på Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att ha ökat med 20 796 181 aktier och uppgå till totalt 201 022 976 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 311 942,715 SEK och således uppgå till 3 015 344,64 SEK.

För mer information om TO 3, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Erik Deaner, VD
Telefon: +46 (0)73-867 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom upcyclad prebiotika. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som heter NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediensoch foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till funktionella produkter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ellos Group Nordic AB (publ) emitterar nya seniora och superseniora säkerställda obligationer

Published

on

By

Pressmeddelande, Borås, 20 juni 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Ellos Group AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att dess dotterbolag Ellos Group Nordic AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya seniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 1 100 000 000 kronor (de ”Seniora Obligationerna”) och nya superseniora säkerställda inlösenbara obligationer med löpande ränta till ett belopp om 400 000 000 kronor (de ”Superseniora Obligationerna” och tillsammans, ”Obligationerna”), båda med en löptid om tre år. De Seniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 900 baspunkter och de Superseniora Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 600 baspunkter. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Bolagets utestående seniora säkerställda inlösenbara obligationerna med löpande ränta och utestående volym om 1 500 000 000 kronor med ISIN SE0012827996 och Bolagets utestående superseniora säkerställda inlösenbara obligationerna med fast ränta och utestående volym om 250 000 000 kronor med ISIN SE0021486917.

Emittenten avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm, för vilket ändamål Emittenten kommer att upprätta, och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av, ett noteringsprospekt.

ABG Sundal Collier AB agerade som arrangör och bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier AB och Advokatfirman Cederquist KB agerade legal rådgivare till Bolaget och Emittenten i samband med emissionen av Obligationerna.

För ytterligare information:
Johan Stigson, CFO, Tel. +46 (0)33 16 08 05

OM ELLOS GROUP 

Ellos Group är en ledande nordisk shoppingdestination för heminredning och mode med onlinebutikerna Ellos, Jotex och Homeroom samt betalvarumärket Elpy. I nära relation med våra miljontals kunder utvecklar vi attraktiva och hållbara erbjudanden för kvinnan mitt i livet, hennes familj och hem. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått, och alltid med kunden i fokus. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa. Ellos Group har ca 550 medarbetare och omsätter runt 3,4 miljarder SEK.

www.ellosgroup.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.