Delårsrapport januari till juni 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Pressmeddelande, Stockholm, 16 juli 2021

TagMaster visar rekordomsättning med förbättrat resultat

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 29,2% till 88,9 MSEK (68,8)
 • Justerad EBITDA ökade under andra kvartalet med 68,9% till 10,7 MSEK (6,3), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,0% (9,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (-12,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3% (-18,2)
 • Periodens resultat uppgick till 4,0 MSEK (-12,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,27 (-0,85) SEK1
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 MSEK (5,5)
 • TagMaster förvärvade Citilog SAS med en årsomsättning om ca 5,8 M€ tillträde den 30 april 2021.
 • Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades om sammanläggning av aktier av serie B 1:25. 6 maj var första dag för handel efter sammanläggningen. Antal aktier av serie B uppgår efter sammanläggningen till 14 647 526 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 1,25 SEK per aktie.

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen ökade under första halvåret med 10,6 % till 163,3 MSEK (147,7)
 • Justerad EBITDA ökande under första halvåret med 55,3% till 20,5 MSEK (13,2), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,6% (8,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,6 MSEK (-16,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,8% (-11,1)
 • Periodens resultat uppgick till 8,4 MSEK (-21,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,58 (-1,44) SEK1
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 MSEK (8,0) 
Belopp i TSEK 2021
april-juni
2020
april-juni
2021
jan-juni
2020
jan-juni
R12M
juli-juni
2020
Helår
Nettoomsättning 88 933 68 834 163 338 147 695 302 096 286 453
Nettoomsättningstillväxt, % 29,2 29,5 10,6 52,3 -3,7 8,9
Bruttomarginal, % 62,4 63,6 64,4 64,6 65,6 65,7
Justerad EBITDA 10 661 6 311 20 526 13 216 34 639 27 329
Justerad EBITDA-marginal, % 12,0 9,2 12,6 8,9 11,5 9,5
Soliditet, % 49,2 53,1 55,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek 14,4 5,5 17,8 8,0 37,3 27,4
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) 0,5 -0,2
Antal anställda vid periodens utgång 144 108

 

Se sidorna 21 – 22 för beskrivning och avstämning av nyckeltal

1Justerat retroaktivt för sammanläggningen 1:25

 

VD kommentar

Under det gångna kvartalet har en successiv öppning skett på våra europeiska huvudmarknader. Det har bidragit till att TagMaster kan redovisa den högsta omsättningen hittills för ett enskilt kvartal med ett förbättrat EBITDA resultat. Vi har under kvartalet fortsatt att öka satsningen på datalösningar för Smarta Städer baserat på avancerad sensorteknologi. Via förvärvet av Citilog i april har vi adderat ytterligare kompetens inom AI och Deep learning. Våra lösningar bidrar till den nödvändiga omställningen till ett effektivare och hållbarare transportsystem, vilket ger oss en mycket intressant position då de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA i stora stycken inriktas på gröna investeringar och satsningar på infrastruktur.

Med proaktiva och kontinuerliga åtgärder för en bibehållen robust leveranskedja har vi hittills kunnat hantera den globala bristen på halvledare utan alltför stora störningar på kundleveranserna. Vi förväntar oss, accelererande, fortsatta utmaningar under de kommande kvartalen och vi kommer därför att proaktivt genomföra åtgärder för att begränsa påverkan.

Vi fortsätter att investera i teknikledarskap inom intelligenta transportsystem (ITS) för att ytterligare öka vår konkurrenskraft. Fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem där analys, AI och Deep learning spelar en allt viktigare roll och som därmed tar oss upp i värdekedjan.

Förvärvet av Citilog följer denna logik och vässar TagMasters erbjudande på tekniksidan men adderar även värde rörande synergier på sälj- och kundsidan. Citilog var 1997 först i världen med att introducera ett videobaserat system för automatisk detektion av trafikincidenter. Under 2019 introducerade Citilog den första analyshanteringsmodulen för incidenthantering baserad på Deep learning-teknik. Citilog har idag en bred portfölj av avancerade algoritmer, baserade på AI teknik, som kan användas som edgelösningar eller molnbaserade lösningar. Citilog fokuserar på tre applikationsområden – incidenthantering, trafikeffektivitet och trafikstatistik och har mer än 45 000 kameror och sensorer installerade i över 60 länder i hela världen.    

Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till rekordhöga 88,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 29,2 procent jämfört med samma period förra året, varav den organiska tillväxten stod förr 8,2 procent. Vår Traffic Solutions-affär uppgick till 69,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 19,5 procent jämfört med motsvarande period 2020.  Utöver den organiska tillväxten förklaras övrig ökning av förvärvet av Citilog vilket slutfördes per den sista april. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 78 procent av försäljningen medan Rail Solutions stod för 22 procent.

Kvartalet visar på en bruttomarginal om 62,4 procent med ett justerat EBITDA-resultat på 10,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,0 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 miljoner kronor med en soliditet på 49,2 procent. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har fortsatt varit framgångsrikt och lagret har under kvartalet minskat med cirka 10 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt bra förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att vi arbetar med att förbättra och effektivisera trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss en mycket bra position inför de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA och som i stora stycken inriktas på gröna investeringar och satsningar på infrastruktur. Våra satsningar på tillväxt via innovation, kommersiellt fokus och förvärv gör att vi har en mycket positiv syn på bolagets utveckling för de kommande åren.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Granskning av revisorer

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer

Finansiell kalender

27 oktober 2021:                              Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

3 februari 2022:                               Bokslutskommuniké 2021

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, [email protected]

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli, 2021 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA – under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks – med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: [email protected] , www.tagmaster.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *