Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport, Q1 2023 – CGit Holding AB (publ)

Published

on

Mölndal                                                                                      2023-05-23

Finansiell översikt koncernen

Finansiell översikt koncernen Första kvartalet 2023 Första kvartalet 2022 Helår 2022 Helår 2021
Nettoomsättning 22 246 27 841 156 113 135 569
EBITDA 394 2 629 5 760 4 924
Rörelseresultat -550 1 721 1 972 1 537
Resultat efter skatt -637 1 296 1 281 1 000
Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,40 0,82 0,81 0,63
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

Intäkter kopplat till vår konsultaffär och avtalsaffär levererar helt enligt plan. Det är viktigt att vi är i fas med konsultbenet och avtalsaffären då den är svår att ta igen senare. Leveranstiderna på produkter hänfört till den klassiska IT-infrastrukturaffären är dock fortsatt väldigt lång vilket påverkar vårt Q1 resultat. Men jag känner mig helt trygg med att vi tar igen tappet på produktaffären under året då orderingången är fortsatt god.

• Omsättningen uppgår till 22,3 MSEK (27,8 MSEK samma period föregående år). Just nu befinner sig leveranstiderna på ca 10 månader inom de berörda områdena och jag bedömer att vi till H2 2023, äntligen efter pandemin, ska vara tillbaka på tidigare nivåer kring 6 till 8 veckor från order till leverans. Viktigt att betona att detta berör områden inom produkt/lösning, det gäller inte hela produkt/lösningsaffären! Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa planerad produktvolym på årsbasis. En viktig åtgärd är att vi ser över vilka tillverkare som har leveransförmåga och styr försäljningen mot dem. Vi har även ingått samarbete med ett par nya leverantörer som kan leverera och lever upp till de högt ställda kraven vi har på den arkitektur vi vill bygga moderna plattformar kring.

• Vi har sedan komponentsbristen uppstod kompenserat med en expanderad konsultkår i vår verksamhet. Det går inte att fullt ut kompensera omsättningsmässigt med den affären och det tar tid att få upp maximerad lönsamhet då upparbetningen av konsultuppdrag tar ca 1 till 3 månader vid varje nyrekrytering. Vi har över året vuxit TB-mässigt med 20% jämfört med Q1 2022.

Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökar med 1,5% och uppgår till 6.6 MSEK (6,5 MSEK samma period föregående år).

• Bruttomarginalen för den löpande verksamheten ökar med 28,7 procent och landar på 50,8 procent (39,5 procent).

• EBITDA uppgår till 394 TSEK (2,6 MSEK). Viktigt att ha med sig i dessa jämförelsetal är att Q1 2202 gjorde vi en stororder som skapade en väldigt hög EBITDA. Sett över året är våra förväntningar en ökning.

• Koncernens resultat per aktie Q1 2023 uppgår till -0,40 SEK (0,82 SEK samma period föregående år).

• Under perioden har en tvist hanterats. CGit har riktat en stämning mot oss för varumärkesintrång. Tvisten är pågående och har påverkat vårt resultat negativt under den aktuella perioden. Vi har en förväntan på en positiv lösning inom kort.

VD HAR ORDET

Vi är numer AIXIA. Världen förändras och vi med den. Den digitala transformationen går fortarare än någonsin och allt högre krav ställs på säkerhet, hastighet och tillgänglighet. Vi byter namn men grunden är densamma. Bolaget präglas fortfarande av vårt engagemang, nyfikenhet till innovation och morgondagens teknik.

Med vår kompetens och engagerade medarbetare fortsätter vi att tänka nytt och ifrågasätta gamla normer. Min övertygelse är att utvecklas vi inte så avvecklas man. Det är det som gör oss till de vi är.

AIXIA symboliserar att vi ständigt utmanar oss och vågar utmana det givna. Vi ska vara ledande inom våra områden och peka ut vägen framåt. Vi är trygga i det vi gör och vi fortsätter att bygga vårt kunskapshus.

AIXIA är en sammansättning av termerna AXIOM och AIXI. AXIOM står för självklara sanningar och universellt accepterade principer. Det symboliserar vår pålitlighet och starka grund i principer som vi bygger våra lösningar på. AIXI, en modell som är kapabel att lära och fatta beslut i oändligt komplexa miljöer. Det inspirerar vårt nya namn genom dess betydelse. Det återspeglar vårt fokus på att optimera resultat för våra kunder och anpassa oss till deras behov.

Med vårt nya varumärke stärker vi vår position både lokalt och globalt. Vi är numer AIXIA.

Det har väl inte undgått någon att AI är på allas läppar och det har gått fort! I den allmänna debatten tog det fart i samband med CHatGPT och Microsofts investering. Debatten handlar mycket om vad vi kan göra med AI men också vilka faror som finns kring området. Aixia hade fömånen att delta i Eus konferens om AI och sustainability. Där avhandlades AI´s roll i framtiden, hur hanterar vi AI i sammanhang med Etik och moral men också effektivisering och konkurrens ur ett globalt perspektiv inte minst ur ett klimat och hållbarhetsperspektiv. Här har Aixia en framträdande roll. Det har vi tack vare vår långa erfarenhet inom området. Aixia har arbetat många år med både analys, PoC, tillämpning samt utveckling och förvaltning. Vi har erfarenheten och kompetensen inom hela livscykeln vilket gör oss till en av dem ledande!

Aixia demokratiserar genom AI
Sedan 2017 har Aixia levererat alla versioner av NVIDIAs DGX-plattformar. Vi har designat, implementerat och levererat några av de största AI-fokuserade datacentren i Norden. NVIDIAs DGX-plattform tillhandahåller en fullt supporterad hård- och mjukvarustack, vilket gör det möjligt för företag att koncentrera sig på att skapa värde istället för att lägga tid på att bygga, testa och konfigurera komplex infrastruktur. Aixia har nyligen investerat i sin första DGX H100-enhet. Aixia kommer att göra DGX H100 tillgänglig för alla som är intresserade av att testa och utvärdera denna banbrytande teknologi genom vår egenutvecklade AI-orkestrerade mjukvara, AiQu.

Under det senaste kvartalet har Aixia fortsatt att stärka företag med AI-lösningar, vilket gör det möjligt för dem att uppnå större effektivitet och kostnadsbesparingar. Vårt smarta verktyg för orkestrering, resurs och datahantering, AiQu, underlättar ett framgångsrikt genomförande av AI-projekt inom olika branscher i Sverige.

I våra samarbeten med kunder har vi arbetat nära för att förstå deras affärsmål och för att identifiera möjligheter till förbättringar med hjälp av AI. Eftersom vi inser vikten av förändringsledning har vi prioriterat att sätta delmål och att successivt införa nya arbetssätt, med hänsyn till den potentiella påverkan på medarbetarna.

Våra initiala fokusområden för våra kunder inkluderar automatisk kvalitetskontroll av olika produkter och upprättande av bildbanker för framtida produktdokumentation. Aixias mål är att demokratisera AI och göra den tillgänglig för ett bredare spektrum av företag genom att erbjuda AI as a Service, där vi hanterar allt från datacenterhantering till tillämpad AI.

Vår vision för ”Automated Quality Control”-projekten är att sömlöst integrera AI i våra kunders produktionsprocesser, vilket i slutändan ger följande fördelar:

Ökad kapacitet: Genom att automatisera kvalitetskontrollen strävar vi efter att öka kapaciteten för bearbetning av produkter, bana väg för ytterligare automatisering och göra det möjligt för våra kunder att hantera större volymer av artiklar för återförsäljning och återanvändning.

Ökad kvalitet: Genom att nyttja AI för kvalitetskontroll kommer vi att säkerställa en konsekvent bedömning av använd utrustning vilket leder till färre returer, högre kundförtroende, kostnadsbesparingar och förbättrad kundnöjdhet. Detta kommer att stärka våra kunders varumärken och marknadspositioner.

Förbättrat beslutsfattande: AI-driven dataanalys och insikter kommer att göra det möjligt för våra kunder att fatta bättre beslut baserade på validerad data, optimera processer och hantera utmaningar mer effektivt, vilket ytterligare driver effektivitet och tillväxt.

Förbättrad anpassningsförmåga: AI-lösningar kommer att ge våra kunder möjlighet att reagera snabbt på förändrade marknadsförhållanden och kundbehov, vilket främjar smidighet och flexibilitet i deras affärsverksamhet.

Genom att fokusera på det affärsvärdet AI kan ge, är Aixia engagerad i att hjälpa företag att revolutionera sin verksamhet och uppnå sina strategiska mål.

Aixia hanterar hela ekosystemet från data till visdom. Från tanke till verklighet. Från idé till tillämpad lösning! Det är därför vi är ledande inom AI!

Summerat vill jag säga att vi tillfälligt påverkas av långa leveranstider inom produkt/lösningar men som jag kommenterat tidigare så har vi planerat för det och omsättningsmässigt och resultatmässigt kommer det påverkas under Q1 och Q2 i år men då orderingången följer plan så bör vi kompensera för det under andra halvåret. Tillägg till det så kan jämförelsetalen ”jämfört med samma period föregående år” innebära en utmaning då större produktaffärer kan komma i olika kvartal men utslaget på hela året känner vi ingen oro. Under tiden fortsätter vi att bygga en stabil och kvalitativ leveransorganisation kring konsulttjänster och avtalsintäkter. I Q1 har vi också ökad kost för jurister i samband med tvisteprocessen med CGI samt kostnader för namnbytet. Vi fortsätter att bygga vårt kunskapshus och följer vår långsiktiga plan.

//

Mattias Bergkvist, VD

Väsentliga händelser Q1 2023

2023-01-24, CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,85 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och säkra kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig. Ordern förväntas levereras under början Q2.

2023-02-14, CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera utökad kapacitet till kundens befintlig AI-miljö för att möta en ökad efterfrågan. Kunden, som är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, utvecklar produkter för maskinvisionssystemutveckling och fordonstillämpning.Kunden har beslutat att fortsätta investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och säkra kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

2023-02-17, CGit tar ny order med ny kund, värde 1,5 MSEK.

CGit tar en ny order inom kommunikation och säkerhet. Kund som är verksam inom fordonsindustrin tecknar avtal kring leverans inom kommunikation och säkerhet för att säkerställa kapacitet och möta bolagets behov av nästa generation kommunikation och säkerhet plattform.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2023-04-21, Aixia ingår strategiskt avtal med Svenska Mässan värt minst 12 MSEK.

Aixia (tidigare CGit), en ledande svensk leverantör av IT-infrastrukturlösningar, är stolta att meddela att man ingått ett strategiskt avtal med Svenska Mässan, en av Nordens största mötesplatser. Avtalet, som löper över fem år innebär att Aixia kommer att ansvara för att bygga ut och modernisera Svenska Mässans nätinfrastruktur samt ta ett utökat drift- och supportansvar. Sedan 2010 har Aixia varit en betrodd partner till Svenska Mässan, och nu ska man tillsammans investera i en ny nätinfrastruktur. Det nya nätverket kommer att erbjuda ökad säkerhet, tillgänglighet och kapacitet samt större flexibilitet än tidigare. Första delen i avtalet gäller investeringar runt 10 Mkr och kommer sedan löpa på med en total avtalstid på 5 år, med möjlighet till ytterligare investeringar för ca 40 Mkr. I avtalet ingår även att Aixia kommer att erbjuda nätverksdrift som tjänst samt serverdrift, beredskap och servicedesk.

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-23.

FÖR MER I N FORMATION /

Kontakta bolaget:
Mattias Bergkvist, VD
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

CGit Holding AB
Taljegårdsgatan 11
431 53 Mölndal

Continue Reading

Marknadsnyheter

Cyclezyme AB (publ) kommer tillfälligt erbjuda ledig kapacitet på laboratoriet till externa kunder

Published

on

By

Juni 12, 2024

Cyclezyme AB (publ) har ett färdigställt toppmoderna biotekniskt laboratorium med den senaste tekniken för proteinframställning och analytisk kemi som i dagsläget inte används fullt ut. Bolagets styrelse har därför beslutat att enligt ”Sample as a service-modellen” erbjuda ledig kapacitet till externa kunder.

 Kommentar från VD, Peter Falck:

”Vi kan bättre utnyttja vårt fina laboratorium genom att erbjuda externa kunder att använda laboratoriet. På så sätt kan vi använda den tillfälliga överkapaciteten vi har på labbet och generera intäkter till bolaget under tiden som vi fortsätter arbetet med att kommersialisera vår enzymatiska plaståtervinningsteknik. Erbjudandet kommer bara gälla så länge det råder överkapacitet i laboratoriet, så att det inte ska påverka verksamheten negativt”, säger Peter Falck, VD för Cyclezyme AB.

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

[Denna information är sådan information som Cyclezyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom Peter Falcks försorg, för offentliggörande den 12 juni 2024 klockan 19:40 CET.]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) offentliggör resultatet från återköpserbjudandet avseende bolagets obligationslån med ISIN SE000017769060

Published

on

By

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG

Den 4 juni 2024 offentliggjorde Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda gröna obligationer med löpande ränta och utestående volym om 400 000 000 kronor med ISIN SE0017769060 (”Obligationerna” och ”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut idag kl. 12:00 CEST. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 76,25 miljoner kronor.

 

Emilshus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,3125 procent av nominellt belopp. Bolaget kommer även erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas betalas ut den 26 juni 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com
Telefon: 072 243 30 88

 

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Published

on

By

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 3,00 procentenheter och har slutligt förfall i juni 2027. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av utestående obligationslån samt till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities och Pareto Securities har agerat arrangörer i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2024 kl. 17:15.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.