Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport, Q1 2023 – CGit Holding AB (publ)

Published

on

Mölndal                                                                                      2023-05-23

Finansiell översikt koncernen

Finansiell översikt koncernen Första kvartalet 2023 Första kvartalet 2022 Helår 2022 Helår 2021
Nettoomsättning 22 246 27 841 156 113 135 569
EBITDA 394 2 629 5 760 4 924
Rörelseresultat -550 1 721 1 972 1 537
Resultat efter skatt -637 1 296 1 281 1 000
Resultat per aktie efter skatt (SEK) -0,40 0,82 0,81 0,63
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

Intäkter kopplat till vår konsultaffär och avtalsaffär levererar helt enligt plan. Det är viktigt att vi är i fas med konsultbenet och avtalsaffären då den är svår att ta igen senare. Leveranstiderna på produkter hänfört till den klassiska IT-infrastrukturaffären är dock fortsatt väldigt lång vilket påverkar vårt Q1 resultat. Men jag känner mig helt trygg med att vi tar igen tappet på produktaffären under året då orderingången är fortsatt god.

• Omsättningen uppgår till 22,3 MSEK (27,8 MSEK samma period föregående år). Just nu befinner sig leveranstiderna på ca 10 månader inom de berörda områdena och jag bedömer att vi till H2 2023, äntligen efter pandemin, ska vara tillbaka på tidigare nivåer kring 6 till 8 veckor från order till leverans. Viktigt att betona att detta berör områden inom produkt/lösning, det gäller inte hela produkt/lösningsaffären! Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa planerad produktvolym på årsbasis. En viktig åtgärd är att vi ser över vilka tillverkare som har leveransförmåga och styr försäljningen mot dem. Vi har även ingått samarbete med ett par nya leverantörer som kan leverera och lever upp till de högt ställda kraven vi har på den arkitektur vi vill bygga moderna plattformar kring.

• Vi har sedan komponentsbristen uppstod kompenserat med en expanderad konsultkår i vår verksamhet. Det går inte att fullt ut kompensera omsättningsmässigt med den affären och det tar tid att få upp maximerad lönsamhet då upparbetningen av konsultuppdrag tar ca 1 till 3 månader vid varje nyrekrytering. Vi har över året vuxit TB-mässigt med 20% jämfört med Q1 2022.

Årliga återkommande intäkter (ARR) från den löpande verksamheten ökar med 1,5% och uppgår till 6.6 MSEK (6,5 MSEK samma period föregående år).

• Bruttomarginalen för den löpande verksamheten ökar med 28,7 procent och landar på 50,8 procent (39,5 procent).

• EBITDA uppgår till 394 TSEK (2,6 MSEK). Viktigt att ha med sig i dessa jämförelsetal är att Q1 2202 gjorde vi en stororder som skapade en väldigt hög EBITDA. Sett över året är våra förväntningar en ökning.

• Koncernens resultat per aktie Q1 2023 uppgår till -0,40 SEK (0,82 SEK samma period föregående år).

• Under perioden har en tvist hanterats. CGit har riktat en stämning mot oss för varumärkesintrång. Tvisten är pågående och har påverkat vårt resultat negativt under den aktuella perioden. Vi har en förväntan på en positiv lösning inom kort.

VD HAR ORDET

Vi är numer AIXIA. Världen förändras och vi med den. Den digitala transformationen går fortarare än någonsin och allt högre krav ställs på säkerhet, hastighet och tillgänglighet. Vi byter namn men grunden är densamma. Bolaget präglas fortfarande av vårt engagemang, nyfikenhet till innovation och morgondagens teknik.

Med vår kompetens och engagerade medarbetare fortsätter vi att tänka nytt och ifrågasätta gamla normer. Min övertygelse är att utvecklas vi inte så avvecklas man. Det är det som gör oss till de vi är.

AIXIA symboliserar att vi ständigt utmanar oss och vågar utmana det givna. Vi ska vara ledande inom våra områden och peka ut vägen framåt. Vi är trygga i det vi gör och vi fortsätter att bygga vårt kunskapshus.

AIXIA är en sammansättning av termerna AXIOM och AIXI. AXIOM står för självklara sanningar och universellt accepterade principer. Det symboliserar vår pålitlighet och starka grund i principer som vi bygger våra lösningar på. AIXI, en modell som är kapabel att lära och fatta beslut i oändligt komplexa miljöer. Det inspirerar vårt nya namn genom dess betydelse. Det återspeglar vårt fokus på att optimera resultat för våra kunder och anpassa oss till deras behov.

Med vårt nya varumärke stärker vi vår position både lokalt och globalt. Vi är numer AIXIA.

Det har väl inte undgått någon att AI är på allas läppar och det har gått fort! I den allmänna debatten tog det fart i samband med CHatGPT och Microsofts investering. Debatten handlar mycket om vad vi kan göra med AI men också vilka faror som finns kring området. Aixia hade fömånen att delta i Eus konferens om AI och sustainability. Där avhandlades AI´s roll i framtiden, hur hanterar vi AI i sammanhang med Etik och moral men också effektivisering och konkurrens ur ett globalt perspektiv inte minst ur ett klimat och hållbarhetsperspektiv. Här har Aixia en framträdande roll. Det har vi tack vare vår långa erfarenhet inom området. Aixia har arbetat många år med både analys, PoC, tillämpning samt utveckling och förvaltning. Vi har erfarenheten och kompetensen inom hela livscykeln vilket gör oss till en av dem ledande!

Aixia demokratiserar genom AI
Sedan 2017 har Aixia levererat alla versioner av NVIDIAs DGX-plattformar. Vi har designat, implementerat och levererat några av de största AI-fokuserade datacentren i Norden. NVIDIAs DGX-plattform tillhandahåller en fullt supporterad hård- och mjukvarustack, vilket gör det möjligt för företag att koncentrera sig på att skapa värde istället för att lägga tid på att bygga, testa och konfigurera komplex infrastruktur. Aixia har nyligen investerat i sin första DGX H100-enhet. Aixia kommer att göra DGX H100 tillgänglig för alla som är intresserade av att testa och utvärdera denna banbrytande teknologi genom vår egenutvecklade AI-orkestrerade mjukvara, AiQu.

Under det senaste kvartalet har Aixia fortsatt att stärka företag med AI-lösningar, vilket gör det möjligt för dem att uppnå större effektivitet och kostnadsbesparingar. Vårt smarta verktyg för orkestrering, resurs och datahantering, AiQu, underlättar ett framgångsrikt genomförande av AI-projekt inom olika branscher i Sverige.

I våra samarbeten med kunder har vi arbetat nära för att förstå deras affärsmål och för att identifiera möjligheter till förbättringar med hjälp av AI. Eftersom vi inser vikten av förändringsledning har vi prioriterat att sätta delmål och att successivt införa nya arbetssätt, med hänsyn till den potentiella påverkan på medarbetarna.

Våra initiala fokusområden för våra kunder inkluderar automatisk kvalitetskontroll av olika produkter och upprättande av bildbanker för framtida produktdokumentation. Aixias mål är att demokratisera AI och göra den tillgänglig för ett bredare spektrum av företag genom att erbjuda AI as a Service, där vi hanterar allt från datacenterhantering till tillämpad AI.

Vår vision för ”Automated Quality Control”-projekten är att sömlöst integrera AI i våra kunders produktionsprocesser, vilket i slutändan ger följande fördelar:

Ökad kapacitet: Genom att automatisera kvalitetskontrollen strävar vi efter att öka kapaciteten för bearbetning av produkter, bana väg för ytterligare automatisering och göra det möjligt för våra kunder att hantera större volymer av artiklar för återförsäljning och återanvändning.

Ökad kvalitet: Genom att nyttja AI för kvalitetskontroll kommer vi att säkerställa en konsekvent bedömning av använd utrustning vilket leder till färre returer, högre kundförtroende, kostnadsbesparingar och förbättrad kundnöjdhet. Detta kommer att stärka våra kunders varumärken och marknadspositioner.

Förbättrat beslutsfattande: AI-driven dataanalys och insikter kommer att göra det möjligt för våra kunder att fatta bättre beslut baserade på validerad data, optimera processer och hantera utmaningar mer effektivt, vilket ytterligare driver effektivitet och tillväxt.

Förbättrad anpassningsförmåga: AI-lösningar kommer att ge våra kunder möjlighet att reagera snabbt på förändrade marknadsförhållanden och kundbehov, vilket främjar smidighet och flexibilitet i deras affärsverksamhet.

Genom att fokusera på det affärsvärdet AI kan ge, är Aixia engagerad i att hjälpa företag att revolutionera sin verksamhet och uppnå sina strategiska mål.

Aixia hanterar hela ekosystemet från data till visdom. Från tanke till verklighet. Från idé till tillämpad lösning! Det är därför vi är ledande inom AI!

Summerat vill jag säga att vi tillfälligt påverkas av långa leveranstider inom produkt/lösningar men som jag kommenterat tidigare så har vi planerat för det och omsättningsmässigt och resultatmässigt kommer det påverkas under Q1 och Q2 i år men då orderingången följer plan så bör vi kompensera för det under andra halvåret. Tillägg till det så kan jämförelsetalen ”jämfört med samma period föregående år” innebära en utmaning då större produktaffärer kan komma i olika kvartal men utslaget på hela året känner vi ingen oro. Under tiden fortsätter vi att bygga en stabil och kvalitativ leveransorganisation kring konsulttjänster och avtalsintäkter. I Q1 har vi också ökad kost för jurister i samband med tvisteprocessen med CGI samt kostnader för namnbytet. Vi fortsätter att bygga vårt kunskapshus och följer vår långsiktiga plan.

//

Mattias Bergkvist, VD

Väsentliga händelser Q1 2023

2023-01-24, CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,85 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera nästa generations nätverksinfrastruktur till en befintlig kund. Kunden, som är verksam inom den globala telekommarknaden, har beslutat att investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och säkra kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig. Ordern förväntas levereras under början Q2.

2023-02-14, CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3 MSEK.

CGit har fått förtroendet att leverera utökad kapacitet till kundens befintlig AI-miljö för att möta en ökad efterfrågan. Kunden, som är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, utvecklar produkter för maskinvisionssystemutveckling och fordonstillämpning.Kunden har beslutat att fortsätta investera i ny teknologi för att möta verksamhetens krav och säkerhet och säkra kapacitet. Med den nya teknologin som CGit levererar säkerställer kunden att informationen alltid är säker och tillgänglig.

2023-02-17, CGit tar ny order med ny kund, värde 1,5 MSEK.

CGit tar en ny order inom kommunikation och säkerhet. Kund som är verksam inom fordonsindustrin tecknar avtal kring leverans inom kommunikation och säkerhet för att säkerställa kapacitet och möta bolagets behov av nästa generation kommunikation och säkerhet plattform.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2023-04-21, Aixia ingår strategiskt avtal med Svenska Mässan värt minst 12 MSEK.

Aixia (tidigare CGit), en ledande svensk leverantör av IT-infrastrukturlösningar, är stolta att meddela att man ingått ett strategiskt avtal med Svenska Mässan, en av Nordens största mötesplatser. Avtalet, som löper över fem år innebär att Aixia kommer att ansvara för att bygga ut och modernisera Svenska Mässans nätinfrastruktur samt ta ett utökat drift- och supportansvar. Sedan 2010 har Aixia varit en betrodd partner till Svenska Mässan, och nu ska man tillsammans investera i en ny nätinfrastruktur. Det nya nätverket kommer att erbjuda ökad säkerhet, tillgänglighet och kapacitet samt större flexibilitet än tidigare. Första delen i avtalet gäller investeringar runt 10 Mkr och kommer sedan löpa på med en total avtalstid på 5 år, med möjlighet till ytterligare investeringar för ca 40 Mkr. I avtalet ingår även att Aixia kommer att erbjuda nätverksdrift som tjänst samt serverdrift, beredskap och servicedesk.

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-23.

FÖR MER I N FORMATION /

Kontakta bolaget:
Mattias Bergkvist, VD
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

CGit Holding AB
Taljegårdsgatan 11
431 53 Mölndal

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Essity avyttrar sin ryska verksamhet

Published

on

By

Hygien- och hälsobolaget Essity avyttrar bolagets verksamhet i Ryssland. Essity har tecknat ett avtal med en köpare och transaktionen har nu godkänts av ryska myndigheter. Transaktionen förväntas avslutas vid erhållen slutlikvid under andra kvartalet 2023.  

I april 2022 inledde Essity ett arbete för att lämna den ryska marknaden och under 2022 gjorde bolaget en nedskrivning av dess tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Essitys nettoomsättning i Ryssland 2022 motsvarande cirka 2 procent av koncernens totala nettoomsättning. 
Resultateffekt kommer att redovisas vid avslutad transaktion men bedöms inte ha materiell finansiell påverkan. 

För ytterligare information, kontakta:
Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, 0733 – 13 30 55, per.lorentz@essity.com
Karl Stoltz, Media Relations Director, 0709 – 426 338, karl.stoltz@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2022 var cirka 156 miljarder kronor (15 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

FDA:s rådgivande kommitté bekräftar enhälligt den kliniska nyttan av Leqembi® (lecanemab-irmb) som behandling av tidig Alzheimers sjukdom

Published

on

By

Stockholm den 10 juni 2023 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) partner Eisai tillkännagav idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s rådgivande expertkommitté (Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee, PCNS) enhälligt bekräftat den kliniska nyttan av Leqembi. Kommitténs beslut baseras på resultaten från den kliniska fas 3-studien Clarity AD med Leqembi[1] i Alzheimers sjukdom. Den 6 januari 2023 godkände FDA Leqembi för behandling av tidig Alzheimers sjukdom i USA via det accelererade förfarandet. Eisais ansökan om fullt godkännande i USA genomgår en prioriterad granskning och FDA har angett 6 juli som senaste beslutsdatum, så kallat PDUFA action date.

Kommittéledamöterna bekräftade även den övergripande risk-nyttabedömningen[2] och den kliniska nyttan av Leqembi, samt diskuterade dess användning i specifika subgrupper, inklusive patienter som är ApoE4-homozygoter[3], patienter som samtidigt behandlas med blodförtunnande läkemedel och patienter med cerebral amyloidangiopati[4].

Det enhälliga beslutet av den oberoende expertkommitté baserades på den kompletterande registreringsansökan (sBLA) som innehåller data från Eisais stora globala bekräftande kliniska fas 3-studie Clarity AD. Clarity AD-studien uppfyllde sitt fördefinierade primära effektmått och visade en hög statistiskt signifikant minskning av kognitiv och funktionell försämring (27 %, p=0,00005) jämfört med placebo över 18 månader. Höga statistiskt signifikanta behandlingseffekter observerades också för alla sekundära effektmått som utvärderade kognition och funktionella förändringar med hjälp av andra validerade skalor. De vanligaste biverkningarna (>10%) i lecanemab-gruppen var infusionsreaktioner (lecanemab: 26,4%; placebo: 7,4%), ARIA-H (cerebrala mikroblödningar, cerebrala makroblödningar och ytliga järninlagringar; lecanemab: 17,3%; placebo: 9,0%), ARIA-E (svullnad/ödem; lecanemab: 12,6%; placebo: 1,7%), huvudvärk (lecanemab: 11,1%; placebo: 8,1%) och fall (lecanemab: 10,4%; placebo: 9,6%). Infusionsreaktionerna var i stort sett milda till måttliga (grad 1–2: 96%) och inträffade vid den första dosen (75%). Resultaten från Clarity AD-studien presenterades vid Alzheimer-konferensen CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease) och publicerades samtidigt i den referentgranskade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Leqembi är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga (protofibriller[5]) och olösliga former av amyloid beta (Aβ), erhöll ett accelererat godkännande den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari 2023. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och fortsatt godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i den bekräftande Clarity AD-studien. Den rådgivande kommittén var enig om att Clarity AD verifierade den kliniska nyttan.  Ett besked gällande ansökan om fullt godkännande förväntas att lämnas senast den 6 juli 2023.

Eisai ansvarar för utvecklingen och regulatoriska interaktioner avseende lecanemab globalt, och samarbetar med Biogen avseende marknadsföring och kommersialisering av produkten, där Eisai är den slutgiltiga beslutsfattaren. BioArctic har rättigheter att kommersialisera lecanemab i de nordiska länderna och för närvarande förbereder BioArctic och Eisai en gemensam kommersialisering i dessa länder.

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2023, kl. 01.00 CET.

I den engelska versionen av detta pressmeddelande, ”FDA Advisory Committee votes unanimously to confirm clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the treatment of early Alzheimer’s disease”, återfinns även en text avseende indikation, dosering och administrering, samt säkerhet relaterat till det accelererade godkännandet av lecanemab i USA, enligt amerikanska myndighetskrav. För läsare som vill ta del av denna information hänvisar vi till förskrivningsinformationen i USA som kan läsas här (engelska).

För mer information, vänligen kontakta
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om lecanemab
Lecanemab (varumärkesnamn i USA: Leqembi™) är resultatet av ett strategiskt forskningssamarbete mellan BioArctic och Eisai. Lecanemab är en humaniserad IgG1 (immunglobulingamma 1) monoklonal antikropp riktad mot aggregerade lösliga och olösliga former av amyloid beta (Aβ). I USA godkändes Leqembi i USA under det accelererade förfarandet av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) den 6 januari 2023 och lanserades i USA den 18 januari, 2023. Leqembi är godkänt för behandling av Alzheimers sjukdom i USA. Behandling med Leqembi bör inledas hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom, det vill säga den population som studerades i de kliniska studierna. Det saknas säkerhets- och effektdata om behandling påbörjas tidigare eller senare i sjukdomsförloppet än det som studerats. Det accelererade godkännandet baserades på data från fas 2b-studien som visade att lecanemab minskade mängden amyloida plack i hjärnan, ett kännetecken på Alzheimers sjukdom, och lecanemabs fortsatta godkännande kan vara beroende av att klinisk nytta verifieras i en bekräftande studie. FDA har fastställt att Clarity AD-studien kan tjäna som bekräftande studie för att verifiera den kliniska nyttan av lecanemab. 

Se Information kring förskrivning för Leqembi i USA (på engelska).

Eisai lämnade in en ansökan om marknadsgodkännande till den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) den 16 januari 2023. Den japanska ansökan tilldelades prioriterad granskning av den japanska myndigheten för hälsa, arbete och välfärd (MHLW) den 26 januari 2023. Eisai nyttjade en PMDA-process som kallas ”prior assessment consultation” i syfte att förkorta granskningstiden för lecanemab. Den 9 januari 2023 lämnade Eisai in en ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsgodkännande (MAA) i Europa, vilken accepterades den 26 januari 2023. Eisai påbörjade inlämnandet av registreringsansökan för lecanemab till den kinesiska läkemedelsmyndigheten (NMPA) i december 2022 och prioriterad granskning beviljades den 27 februari 2023. I Kanada ansökte Eisai om marknadsgodkännande (New Drug Submission) hos läkemedelsmyndigheten Health Canada den 31 mars, 2023 och ansökan accepterades den 15 maj i år. I juni 2023 lämnade Eisai in en ansökan om marknadsgodkännande i Sydkorea.

Eisai har genomfört en fas 1-studie för subkutan dosering av lecanemab och den subkutana formuleringen utvärderas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Underhållsbehandling har studerats som en del av Fas 2b-studien och den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Kompletterande registreringsansökningar för subkutan och underhållsbehandling kommer att lämnas in till FDA vid slutet av det första kvartalet 2024.

Sedan juli 2020 pågår fas 3-studien AHEAD 3-45 för individer med preklinisk (asymtomatisk) Alzheimers sjukdom, vilket innebär att de kliniskt sett är normala, men har medelhöga eller förhöjda nivåer av Aβ i hjärnan. AHEAD 3-45-programmet bedrivs som offentlig-privat samverkan mellan med Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC), finansierat av United States National Institute on Aging som är en del av National Institutes of Health, och Eisai. Sedan januari 2022 pågår Tau NexGen-studien för individer med dominant ärftlig Alzheimers sjukdom där lecanemab ges som anti-amyloid-bakgrundsbehandling i kombination med olika behandlingar riktade mot tau. Tau NexGen är en klinisk studie som bedrivs av konsortiet Dominantly Inherited Alzheimer Network Trials Unit (DIAN-TU), under ledning av Washington University School of Medicine i St. Louis, USA.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen lecanemab som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar lecanemab. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har rätt att kommersialisera lecanemab i Norden och för närvarande förbereder Eisai och BioArctic en gemensam kommersialisering i regionen. BioArctic har inga utvecklingskostnader för lecanemab inom Alzheimers sjukdom och har rätt till betalningar i samband med myndighetsgodkännanden och försäljningsmilstolpar samt royalties på den globala försäljningen.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

[1] Leqembi (lecanemab-irmb) 100 mg/ml injektion vid intravenös användning

[2] En risk-nyttabedömning bedömer förhållandet mellan risken av att ta ett läkemedel med den kliniska nyttan läkemedlet i fråga ger

[3] Mutationer i ApoE4-genen är den vanligaste ärftliga riskfaktorn för att utveckla Alzheimers sjukdom. Risken ökar om individen är homozygota (har två uppsättningar av genen)

[4] Ett medicinskt tillstånd som ger upphov till avlagring av amyloid i väggarna till småkärl i hjärnbark och hjärnhinnor

[5] Protofibriller är stora lösliga aggregerade former av amyloid-beta på 75–5 000 Kd

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.06.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.06.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

51 055

9,73

496 714,10

CEUX

116 916

9,74

1 138 322,58

XSTO

54 094

9,73

526 481,68

XCSE

13 343

9,72

129 667,39

Summa

235 408

9,73

2 291 185,75

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6484 och DKK till EUR 7,4520
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 897 512 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.