Connect with us

Marknadsnyheter

Ellen Aktiebolag beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 6,65 MSEK

Published

on

Styrelsen för Ellen Aktiebolag (”Ellen” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 6 647 119 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 6,65 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen genomförs med syftet att tillföra Bolaget rörelsekapital för möjliggörande av Bolagets affärsplan och fortsatta tillväxt. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemission av högst 6 647 119 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 6,65 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,05 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 3,6 MSEK har erhållits och Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 6 april 2023 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2023.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Bakgrund och motiv

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Bolaget bildades år 2000 och år 2002 lanserades den första produkten med probiotika. Ellen tillhandahåller innovativa och naturliga premiumprodukter inom intimhälsa som hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet och förbättrar kvinnors intimhälsa genom livets alla faser. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett internationellt nätverk av distributörer samt i egen regi.

Ellens övergripande fokus är att driva tillväxt med målsättning att i närtid nå lönsamhet för Bolaget. Under 2022 har Bolaget bland annat implementerat en ny affärsstrategi, lanserat en ny varumärkesidentitet och uppgraderade produkter i Norden och Tyskland. Ellen levererar en försäljningstillväxt om 27,2 procent och en minskad förlust för 2022, detta trots utmanande tider.

För att möjliggöra en fortsatt tillväxtresa gör Ellens styrelse och ledningsgrupp bedömningen att nytt kapital krävs för att fortsätta den positiva utvecklingen av Bolaget. Genom Företrädesemissionen möjliggörs satsningar enligt Ellens affärsplan inom ett antal strategiskt viktiga områden, såsom utökad distribution och tillgänglighet av Ellens produktportfölj, en nyligen lanserad webb-shop i Sverige för ökad tillgänglighet av Ellens produktportfölj, harmonisering av Ellens varumärke på fler marknader, markandsinvesteringar för att stärka kännedomen och produktutveckling. Ca 1,6 MSEK av emissionslikviden ska användas till amortering av ett kortfristigt brygglån.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Ellen har beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemission av 6 647 119 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 6,65 MSEK före emissionskostnader.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 6 april 2023 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2023.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.
 • För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande prioritetsordning:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I sista hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i proportion till sådant garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktier och utspädning

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 2 625 000,49 SEK från 1 750 000,46 SEK till 4 375 000,94 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 6 647 119 aktier från 4 431 413 aktier till 11 078 532 aktier. För aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen medför ökningen i aktier och aktiekapital en utspädning om cirka 60 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden om totalt cirka 3,05 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 3,6 MSEK har erhållits i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Garantiåtagandena har erhållits från Bolagets större aktieägare tillika styrelseledamöter Mikael Lövgren (genom bolag) och Sven Mattsson.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsåtagandena har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning i form av kontanter om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Om företrädesemissionen inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan Mikael Lövgren, privat och genom bolaget Lövgren & Partners Holding AB (gemensamt ”Lövgren & Partners”), genom infriande av sitt tecknings- och garantiåtagande enligt ovan bli innehavare till aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, högst cirka 37,25 procent, vilket skulle medföra skyldighet för Lövgren & Partners att lämna ett budpliktsbud i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Lövgren & Partners dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i händelse av att Lövgren & Partners infriar teckningsåtagandet och garantiåtagandet. Ett villkor för dispensen från budplikt till följd av infriande av garantiåtagandet är att extra bolagsstämmans beslut om godkännande av företrädesemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Lövgren & Partners.

Extra bolagsstämma

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget inför att teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 mars 2023 Extra bolagsstämma
5 april 2023 Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
4 april 2023 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 april 2023 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
6 april 2023 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
11 april 2023 – 20 april 2023 Handel i teckningsrätter
11 april 2023 – 25 april 2023 Teckningsperiod
Omkring 28 april 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Ellen Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 kl. 18.30.

Kontaktperson:
Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB

Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro Group announces strategic partnership with Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, which offers the AI platform Collabs for effective and transparent influencer marketing, today announces that the company has signed a strategic partnership with Ninetone Group AB, a premier influencer marketing agency. This partnership will utilize Collabs’ innovative platform to enhance Ninetone’s operational efficiency and open new revenue streams by expanding brand collaborations for their talents.

“We are thrilled to partner with Ninetone, as they embody the type of serious market actor Collabs was designed to support,” said Ebbe Damm, CEO of Syncro Group.

 

“With Collabs, we can not only streamline our existing operations but also expand into new areas by effectively matching our creators with ideal brand opportunities,” said Patrik Frisk, CEO of Ninetone Group.

 

The collaboration will begin in May 2024, with both companies actively working to integrate and optimize their joint operations.

 

Key Partnership Objectives:

 1. CRM Integration: Ninetone will leverage Collabs as a Customer Relationship Management (CRM) tool to manage communications and collaborations more efficiently for the talents they represent.

 2. Commercial Engagements Expansion: Utilizing Collabs’ infrastructure, Ninetone will streamline its engagements with brands, enhancing its ability to connect creators not only signed by the agency but also those outside its exclusive roster. This approach will allow Ninetone to explore new revenue opportunities by finding more relevant brand partnerships for their creators.

 

For further information, please contact:

Ebbe Damm, CEO, Syncro Group
Phone:  +46 70 546 46 00

Email:   ebbe.damm@syncro.group

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarter in Stockholm.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Syncro tecknar strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB

Published

on

By

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar idag att bolaget tecknat ett strategiskt partnerskap med Ninetone Group AB, en ledande influencer marketing-byrå. Detta partnerskap kommer att använda Collabs innovativa plattform för att förbättra Ninetones operativa effektivitet och öppna nya intäktsströmmar genom att utöka varumärkessamarbeten för deras talanger.

”Vi är glada över att samarbeta med Ninetone, eftersom de förkroppsligar den typ av seriösa marknadsaktörer som Collabs är designade att stödja”, säger Ebbe Damm, vd för Syncro Group.

 

”Med Collabs kan vi inte bara effektivisera vår befintliga verksamhet utan också expandera till nya områden genom att effektivt matcha våra kreatörer med idealiska varumärkesmöjligheter”, säger Patrik Frisk, vd för Ninetone Group.

 

Samarbetet påbörjas i maj, 2024, och bägge företag aktivt arbetar för att integrera och optimera sin gemensamma verksamhet.

 

Huvudmål för partnerskapet:

 1. CRM-integration: Ninetone kommer att utnyttja Collabs som ett CRM-verktyg (Customer Relationship Management) för att hantera kommunikation och samarbeten mer effektivt för de kreatörer som de representerar.

 2. Expansion av kommersiella engagemang: Genom att använda Collabs infrastruktur kommer Ninetone att effektivisera sina engagemang med varumärken, vilket förbättrar Nintones förmåga att koppla samman kreatörer som inte bara har kontrakt med byrån utan även externa kreatörer. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för Ninetone att utforska nya intäktsmöjligheter genom att hitta mer relevanta varumärkespartnerskap för sina kreatörer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD, Syncro Group
Telefon:  070 546 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hoist Finance under vecka 16, 2024

Published

on

By

Hoist Finance AB (publ) (LEI-kod: 549300NPK3FB2BEL4D08) (”Hoist Finance”) har under perioden 15 april 2024 – 19 april 2024 återköpt sammanlagt 185 000 egna aktier (ISIN: SE0006887063) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 000 SEK som Hoist Finance offentliggjorde den 6 februari 2024. Återköpsprogrammet, som löper under perioden från och med den 8 februari 2024 intill årsstämman den 7 maj 2024, genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till att skapa ett ökat värde för Hoist Finance aktieägare. Avsikten är att de aktier som återköps ska dras in genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Aktier i Hoist Finance har återköpts enligt följande:

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

15 april 2024

40 000

49,6061

1 984 244

16 april 2024

40 000

48,9543

1 958 172

17 april 2024

40 000

50,5608

2 022 432

18 april 2024

35 000

50,1106

1 753 871

19 april 2024

30 000

50,3204

1 509 612

Totalt ackumulerat under vecka 16 2024

185 000

 

9 228 331

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

1 880 022

 

88 589 397

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hoist Finance räkning.

Efter ovanstående förvärv uppgår Hoist Finance innehav av egna aktier per den 19 april 2024 till 1 880 022. Det totala antalet aktier i Hoist Finance, inklusive de egna aktierna, uppgår till 89 303 000 och antalet utestående aktier, exklusive de egna aktierna, uppgår till 87 422 978.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För vidare information vänligen kontakta:

Christian Wallentin, CFO och Vice VD

ir@hoistfinance.com
+46 8 55 51 77 90

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 25 år har vi fokuserat på att investera i och förvalta skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut i hela Europa och förvärvar portföljer av förfallna lån. Vi är också en partner till privatpersoner och små och medelstora företag som befinner sig i en skuldsituation och vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dem att omvandla förfallna skulder till skulder som betalas av. Vi finns på 13 marknader i Europa och aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök hoistfinance.com.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.