Connect with us

Marknadsnyheter

Ellen Aktiebolag beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 6,65 MSEK

Published

on

Styrelsen för Ellen Aktiebolag (”Ellen” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 6 647 119 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 6,65 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen genomförs med syftet att tillföra Bolaget rörelsekapital för möjliggörande av Bolagets affärsplan och fortsatta tillväxt. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemission av högst 6 647 119 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 6,65 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser om totalt cirka 3,05 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 3,6 MSEK har erhållits och Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 6 april 2023 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2023.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Bakgrund och motiv

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Bolaget bildades år 2000 och år 2002 lanserades den första produkten med probiotika. Ellen tillhandahåller innovativa och naturliga premiumprodukter inom intimhälsa som hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet och förbättrar kvinnors intimhälsa genom livets alla faser. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett internationellt nätverk av distributörer samt i egen regi.

Ellens övergripande fokus är att driva tillväxt med målsättning att i närtid nå lönsamhet för Bolaget. Under 2022 har Bolaget bland annat implementerat en ny affärsstrategi, lanserat en ny varumärkesidentitet och uppgraderade produkter i Norden och Tyskland. Ellen levererar en försäljningstillväxt om 27,2 procent och en minskad förlust för 2022, detta trots utmanande tider.

För att möjliggöra en fortsatt tillväxtresa gör Ellens styrelse och ledningsgrupp bedömningen att nytt kapital krävs för att fortsätta den positiva utvecklingen av Bolaget. Genom Företrädesemissionen möjliggörs satsningar enligt Ellens affärsplan inom ett antal strategiskt viktiga områden, såsom utökad distribution och tillgänglighet av Ellens produktportfölj, en nyligen lanserad webb-shop i Sverige för ökad tillgänglighet av Ellens produktportfölj, harmonisering av Ellens varumärke på fler marknader, markandsinvesteringar för att stärka kännedomen och produktutveckling. Ca 1,6 MSEK av emissionslikviden ska användas till amortering av ett kortfristigt brygglån.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Ellen har beslutat om Företrädesemissionen, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma, i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Företrädesemission av 6 647 119 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 6,65 MSEK före emissionskostnader.
 • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen för Företrädesemissionen erhålls tre (3) teckningsrätter. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs om 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 6 april 2023 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2023 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2023.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas löpa från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.
 • För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande prioritetsordning:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I sista hand ska tilldelning ske till dem som har ingått garantiåtaganden, i proportion till sådant garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Aktier och utspädning

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 2 625 000,49 SEK från 1 750 000,46 SEK till 4 375 000,94 SEK och att antalet aktier kan ökas med högst 6 647 119 aktier från 4 431 413 aktier till 11 078 532 aktier. För aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen medför ökningen i aktier och aktiekapital en utspädning om cirka 60 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsåtaganden om totalt cirka 3,05 MSEK och garantiåtaganden om totalt cirka 3,6 MSEK har erhållits i samband med Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Garantiåtagandena har erhållits från Bolagets större aktieägare tillika styrelseledamöter Mikael Lövgren (genom bolag) och Sven Mattsson.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Teckningsåtagandena har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning i form av kontanter om tio (10) procent av det garanterade beloppet.

Om företrädesemissionen inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan Mikael Lövgren, privat och genom bolaget Lövgren & Partners Holding AB (gemensamt ”Lövgren & Partners”), genom infriande av sitt tecknings- och garantiåtagande enligt ovan bli innehavare till aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, högst cirka 37,25 procent, vilket skulle medföra skyldighet för Lövgren & Partners att lämna ett budpliktsbud i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Lövgren & Partners dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i händelse av att Lövgren & Partners infriar teckningsåtagandet och garantiåtagandet. Ett villkor för dispensen från budplikt till följd av infriande av garantiåtagandet är att extra bolagsstämmans beslut om godkännande av företrädesemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Lövgren & Partners.

Extra bolagsstämma

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget inför att teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 mars 2023 Extra bolagsstämma
5 april 2023 Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
4 april 2023 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 april 2023 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
6 april 2023 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
11 april 2023 – 20 april 2023 Handel i teckningsrätter
11 april 2023 – 25 april 2023 Teckningsperiod
Omkring 28 april 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Ellen Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 kl. 18.30.

Kontaktperson:
Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB

Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett globalt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Uppdaterad ägarbild i TH1NG efter genomförd företrädesemission

Published

on

By

TH1NG har fått en uppdaterad ägarbild efter genomförd företrädesemission och publicerar nu en uppdaterad ägarlista. Utöver tidigare kommunicerade riktade nyemissionen till Skellefteå Kraft, vilka idag är största aktieägare i TH1NG, har bland annat befintliga ägaren Måns Flodberg ökat sitt innehav i nyemissionen och är nu bolagets fjärde största ägare. Måns Flodberg är en entreprenör och investerare med fokus på primärt mindre och medelstora noterade tillväxtbolag och arbetar i SaaS-bolaget Modular Finance, där han är en av bolagets grundare och huvudägare. 

– Jag har varit ägare i TH1NG sedan 2021 men valde i samband med nyemissionen att rejält öka mitt innehav. Att Skellefteå Kraft, utöver att vara kund, också gått in som största ägare i TH1NG är en kvalitetsstämpel i mina ögon och det validerar verkligen bolaget och dess teknik. Det är kittlande när man tänker på potentialen för olika applikationsområden och kunder för TH1NGs kraftfulla IoT-plattform, säger Måns Flodberg 

 – Det är mycket glädjande att vi genomfört en lyckad emissionsrunda och fått flera nya aktieägare, samt att Måns Flodberg valt att utöka sin investering i TH1NG. Måns har visat ett stort intresse för bolaget, och är mycket kunnig på SaaS lösningar och har bra förståelse för vår affärsmodell, säger Klas Westholm, VD på TH1NG 

Baserad på tillgängliga uppgifter med bearbetning av Monitor by Modular Finance AB
Ägare Antal aktier      Andel Verifierat
Skellefteå Kraft AB 5000000 19,22   2023-03-02
Nils Andersson gm bolag 4834878 18,59 2023-03-02
Westholm Invest AB 2018109 7,76 2023-03-02
Måns Flodberg 2000000 7,69 2023-03-10
Kim Liljegren gm bolag 1180120 6,72 2023-03-02
Miradot AB 1749080 4,54 2023-03-02
Avanza Pension 845756 3,25 2023-03-02
Robert Eklann 457281 1,76 2023-03-02
Eastmountain Invest AB 399000 1,53 2023-03-02
Paul Rundkvist Invest AB 396270 1,52 2023-03-02
Nordea Liv & Pension 320502 1,23 2023-03-02
Mark Hauschildt 318181 1,22 2023-03-02
Nordnet Pensionsförsäkring 306794 1,18 2023-03-02
Silvia Gomes 181818 1,01 2022-12-28
Daniel Källenfors 233100 0,90 2023-03-02
Totalt 15st 20240889 78,12
Övriga ca 1066st  5768807 21,88
Totalt antal aktier 26009696 100

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB lanserar filmserien Unstoppable för att framhäva kvinnor i industrin och hylla mångfalden

Published

on

By

 • Filmserien ska lyfta fram betydelsen av mångfald och inkludering för att uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik
 • Tre chefer från Sappi, Copperstone Resources och Tata Steel berättar hur de har rivit barriäer i olika branscher
 • Siffror från en bransch visar att mindre än en fjärdedel av rollerna för närvarande innehas av en kvinna

ABB kan med stolthet lansera sin nya filmserie Unstoppable. Serien syftar till att främja mångfald och visar tre inspirerande kvinnliga chefer inom gruvindustrin, massa och papper och metallindustrin.

Unstoppable lyfter fram dessa tre kvinnors inspirerande berättelser. De har rivit barriärer och betytt mycket för sina respektive branscher. Med denna serie vill ABB fästa uppmärksamheten på betydelsen av mångfald och inkludering och uppmuntra fler kvinnor att välja karriär inom områdena vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM).

Genom att belysa starka kvinnliga roller i branscher med de största olikheterna vill ABB med Unstoppable inspirera andra att träda fram och spela en roll. Regissörerna för serien hoppas kunna göra en positiv skillnad och överbrygga könsgapen. Enligt World Economic Forum utgör kvinnor endast 22 procent av arbetskraften inom den globala gruvindustrin, vilket understryker vikten av att främja mångfald och inkludering inom denna och många andra traditionellt mansdominerade sektorer.

”Vi gör inte tillräckligt mycket för att säkerställa mångfald i våra branscher, trots att vi vet att det finns många dynamiska karriärvägar som står öppna för kvinnor”, säger Joanne Woo, global kommunikationschef på ABB Process Industries. ”Det är därför som vi är stolta över att presentera filmserien Unstoppable, som lyfter fram kvinnors fantastiska bedrifter inom branschen.”

”Det gamla ordspråket gäller: Om du kan se det kan du besegra det. Att göra kvinnor mer synliga inom branschen är avgörande för att bryta ned könsstereotyper och visa på inspirerande roller. Med vår serie vill vi tända en gnista som ska uppmuntra andra att hoppa på tåget mot en mer inkluderande arbetsplats med större mångfald.”

”Som samhälle måste vi bli bättre på att skapa samma möjligheter för alla. Vi behöver arbeta aktivt för att skapa inkluderande arbetsplatser som värderar mångfald och ger förutsättningar för att lyckas. Det är inte bara det rätta att göra, det är det smarta att göra för våra branscher och för samhället i stort”, säger Torbjörn Ottosson, Local Business Line Manager på ABB Process Industries i Sverige.

Den första filmen i serien handlar om Marjorie Boles, Chief Information Officer på Sappi. Hon är en visionär inom massa- och pappersindustrin som har omvandlat sitt företag genom sin passion för digitalisering.

Den andra filmen visar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources, en banbrytare inom gruvindustrin som har ägnat sin karriär åt att främja hållbarhet och innovation inom sektorn. 

”Jag känner mig hedrad över att få medverka i serien Unstoppable och dela med mig av min berättelse. Jag hoppas att vi genom denna serie kan inspirera och uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom gruvindustrin och driva på hållbara innovationer. Jag anser att mångfald är nyckeln för att släppa fram potentialen i alla branscher, och jag är stolt över att vara en del av ett företag som värderar och främjar inkludering”, säger Tove Thelin Täckdal, anrikningschef på Copperstone Resources.

I den sista filmen ser vi Chithra Sharma, Chief Commercial, Engineering and Projects for Capital Procurement på Tata Steel, ett ledande företag inom metallindustrin som har förflyttat gränser och utmanat status quo för att driva på tillväxt och konkurrenskraft.

För mer information om ABB och filmserien Unstoppable, besök landningssidan.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Published

on

By

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Syftet med utredningen är att bistå staten med ett underlag till ett nytt avtal som långsiktigt bidrar till en läkarutbildning av hög kvalitet, internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utveckling av en kunskapsbaserad, effektiv och modern hälso- och sjukvård.

Staten är ansvarig för läkarutbildningen och för forskningen medan det är regionerna som är huvudmän för hälso- och sjukvården. En utgångspunkt för utredningen är att staten och regionerna har ett gemensamt intresse och ansvar att erbjuda klinisk forskning, utbildning och utveckling för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige. Ett nytt ALF-avtal ska också syfta till en god nationell samordning av klinisk utbildning av läkare, forskning och utveckling, inklusive transparens och effektivitet i användning av resurser inom ramen för ALF-samarbetet.

– För att Sverige ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, modern och jämlik vård behöver utbildning, klinisk forskning och utveckling ses som en strategisk resurs. Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år finns det goda skäl att se över det nuvarande ALF-avtalet, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredare blir Bertil Lindahl som är överläkare och professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Uppsala universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Kontakt

Agnes Eklund, pressekreterare hos Mats Persson, 076-1426378, agnes.eklund@regeringskansliet.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.