Connect with us

Marknadsnyheter

Epiroc delårsrapport Kv4 2023

Published

on

•    Orderingången ökade 5% till MSEK 14 388 (13 705). Den organiska tillväxten var 7%. 
•    Intäkterna ökade 12% till MSEK 15 568 (13 936), organisk ökning på 8%.
•    Rörelseresultatet ökade 4% till MSEK 3 349 (3 235). Detta inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK 120 (-67), inklusive en kapitalvinst, omstruktureringskostnader och tilläggsköpeskillingar relaterade till förvärv.*
•    Rörelsemarginalen var 21.5% (23.2) och den justerade rörelsemarginalen var 20.7% (23.7).
•    Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.87 (1.98).
•    Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 435 (1 519).
•    Två förvärv offentliggjordes i kvartalet, inklusive förvärvet av STANLEY Infrastructure med årliga intäkter på runt SEK 4.7 miljarder. 
•    Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.80 (3.40) per aktie att betalas ut i två lika delar.

 

VD-ord 

Blandad efterfrågan i det fjärde kvartalet
I det fjärde kvartalet ökade orderingången till MSEK 14 388 (13 705), motsvarande en organisk tillväxt om 7%. Inom gruvnäringen var aktivitetsnivåerna höga och vi vann flera stora order. En av dessa är en mångårig order för digitala lösningar som kommer att stärka säkerhet och produktivitet vid Codelcos El Teniente koppargruva i Chile. Det totala ordervärdet är MSEK 250, varav MSEK 50 bokades i kvartalet. Det är uppmuntrande att se att efterfrågan på vårt automations- och digitaliseringserbjudande är stark.

Efterfrågan från kunder inom bygg- och anläggning var, å andra sidan, svag, vilket i huvudsak påverkade verksamheten för hydrauliska tillbehör negativt.

På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande gruvefterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att ligga kvar på en hög nivå. Efterfrågan från bygg- och anläggningskunder förväntas fortsätta vara svag.

Höga intäkter  
Vi avslutade året med en stark fakturering och våra intäkter ökade till MSEK 15 568 (13 936), motsvarande en organisk tillväxt om 8%.

Rörelseresultatet ökade med 4% till MSEK 3 349 (3 235), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK 120 (-67).

Den justerade rörelsemarginalen var 20.7% (23.7). Marginalen påverkades positivt av valuta medan vi hade en negativ organisk påverkan. Detta förklaras i huvudsak av en svagare utveckling inom Tools & Attachments samt utspädning från förvärv. Den starka tillväxten för förvärvade bolag påverkade marginalen negativt. I struktur ingår utspädning från förvärv på -0.7 procentenheter.

Förbättrat kassaflöde  
Nettorörelsekapitalet var fortsatt på en hög nivå men minskade sekventiellt, tack vare en stark fakturering av utrustning. Detta ledde i sin tur till ett starkt kassaflöde, vilket ökade med 60% till MSEK 2 435 (1 519).

Investerar för långsiktig tillväxt  
Vi har en solid och kassagenererande verksamhet, vilket möjliggör att vi kan tillvarata möjligheter och investera för lönsam tillväxt på lång sikt. Vi investerar både i organisk tillväxt och gör förvärv.

Vårt kommande förvärv av STANLEY Infrastructure – med årliga intäkter om runt SEK 4.7 miljarder – är ett exempel på hur vi tar vara på möjligheter i utmanande marknadsmiljöer för att bygga vår position för framtiden. Tillsammans kommer vi att bli en starkare leverantör av hydrauliska tillbehör för infrastruktursapplikationer, speciellt på den stora och viktiga amerikanska marknaden, samt kapitalisera på en långsiktig global tillväxttrend inom nedmontering och återvinning.

Stora framsteg 2023
2023 var ett år präglat av stora framsteg. Totalt ökade orderingången 11% till MSEK 59 332 (53 222), med stöd av en stark gruvnäring, medan efterfrågan från bygg- och anläggningskunder var svag.

Vi uppnådde rekordhöga intäkter som uppgick till MSEK 60 343 (49 694), vilket innebär en tillväxttakt på 21%. Vi hade också ett rekordhögt rörelseresultat på MSEK 13 183 (11 147).

Blicka framåt
Som avslutning på 2023 vill jag uttrycka min tacksamhet till alla på Epiroc. Era färdigheter och ert hårda arbete har lett till ännu ett framgångsrikt år. Framöver kommer vi att fortsätta att leverera enligt vår strategi och förse våra kunder med de bästa lösningarna för att förbättra deras säkerhet och produktivitet, minska deras utsläpp och i förlängningen också förbättra deras resultat. Jag vill också passa på att tacka alla kunder och investerare som visar Epiroc sitt förtroende. Vi kommer att göra vårt yttersta för att göra 2024 till ett ännu bättre år. Slutligen, som alltid, var rädda om er!

Helena Hedblom
VD och koncernchef

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.
 


Epiroc Minetruck MT54 S

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och Media 
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Alexander Apell, IR Controller 
010 755 0719
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2024 kl. 11:30.

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 18 200 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Peab Asfalt tar hem tankbeläggningskontrakt om 75 miljoner

Published

on

By

Peab Asfalt har vunnit Trafikverkskontrakt gällande tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg. Avtalen som uppgår till 75 miljoner kronor gäller i två år. Förutom tankbeläggningar omfattar beställningen till Gävleborgs län även markarbeten, djupfräsning och asfalteringsarbeten. Kontraktet ställer även höga krav på att fordonen körs på förnybart bränsle.

Genom att ytbehandla vägen med tankbeläggning förlängs vägarnas livslängd med en metod som dessutom är mer kostnadseffektiv på låg- och medeltrafikerade vägar. Tankbeläggningar har dessutom lägre CO2 utsläpp och minskar samtidigt användningen av naturresurser jämfört med konventionella beläggningsmetoder.

– Tack vare kontrakten stärks vår position inom tankbeläggningar i Jämtland, Västernorrland samt Gävleborgs län. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Trafikverket, där vi nu har möjlighet att aktivt bidra till förbättringar av vägnäten i länen, säger Karl Hillgren, arbetschef Peab Asfalt.

För mer information kontakta Karl Hillgren, arbetschef, Peab Asfalt, 0733-33 90 00 eller Anna-Karin Svantesson, kommunikation, Peab Asfalt, 0733-84 86 31.

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar. Peab Asfalt bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har cirka 2000 anställda. Peab Asfalt ingår i Peabkoncernen.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Tuff start på 2024 – den allmänna pensionens köpkraft minskar

Published

on

By

Enligt nya beräkningar* från Folksam minskade den allmänna pensionens köpkraft i januari 2024 hos samtliga pensionärer med i genomsnitt 95 kronor jämfört med samma period förra året. För kvinnor minskade köpkraften i genomsnitt med 16 kronor i månaden och för män var motsvarande siffra minus 210 kronor i månaden.

Vid årsskiftet höjdes den allmänna pensionen (inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension och inkomstpensionstillägg) med i genomsnitt 638 kronor före skatt tack vare värdesäkring av både den inkomstgrundande pensionen och garantipensionen och till följd av den skattesänkning som genomförts. Efter avdrag för inkomstskatt och justering för inflationen* i januari minskade emellertid den genomsnittliga köpkraften hos Sveriges pensionärer med 95 kronor i månaden jämfört med samma period förra året.

– Återigen inleds ett nytt år med en försämring av den allmänna pensionens köpkraft för Sveriges pensionärer. Den enda ljusning är att kvinnor i 97 kommuner får en mindre ökning av köpkraften och att inflationen förhoppningsvis sjunker under året men stigande matpriser och ökade boendekostnader innebär en tuff start på 2024 för många pensionärer, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Förklaringen till skillnaden i hur köpkraften mellan män och kvinnor påverkas beror på att kvinnors allmänna pension i väsentligt högre utsträckning består av garantipension vilken höjdes med 9,1 procent från årsskiftet. Mäns allmänna pension kommer i större utsträckning från inkomstpension som höjdes med 1 procent.

Så påverkas den allmänna pensionens köpkraft inledningsvis under 2024: 
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade minst i Bergs kommun i Jämtland, minus 3 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft minskade mest i Järfälla kommun i Stockholm, minus 230 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer ökade mest i Tibro kommun i Västra Götalands län, plus 97 kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade minst  i Bergs kommun i Jämtlands län, minus 59 kr i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland kvinnliga pensionärer minskade mest i Järfälla kommun i Stockholms län, minus 139  kronor i månaden.
– Den allmänna pensionens köpkraft bland manliga pensionärer minskade mest i Järfälla  kommun i Stockholms län, minus 347 kronor i månaden.

– De senaste åren har varit tuffa för väldigt många pensionärer och inledningen av 2024 är inget undantag även om en del kvinnliga pensionärer trots nuvarande inflationsnivå får en liten förbättring av sin köpkraft. Det behövs förändringar som långsiktigt och varaktigt höjer den allmänna pensionen från dagens 45 procent av slutlönen till utlovade 60 procent, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se bifogat faktablad med de 10 kommuner med störst respektive minst påverkan av köpkraften totalt samt för män och kvinnor. Bifogat finns även tips som kan minska utgifterna och öka inkomsterna för pensionärer. Även ett Excel-dokument finns bifogat med uppgifter från samtliga kommuner i Sverige över nivån på den allmänna pensionen, totalt samt för män och kvinnor.

*Uppgifter från Pensionsmyndigheten och inkluderar samtliga personer i Sverige som tar ut allmän pension
*Inflationstakt enligt KPI i januari 2024.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Schneider Electric väljer Karlskoga Automation som sin första Industry Service Partner i Sverige

Published

on

By

Schneider Electric och Karlskoga Automation stärker sitt redan långvariga samarbete genom att göra företaget till Schneider Electrics första Industry Service Partner i Sverige. Samarbetet innebär att företagen nu kommer att kunna erbjuda ett mer omfattande kunderbjudande, vilket markerar ett viktigt steg framåt och stärker deras positioner inom industriautomation.

Partnerskapet mellan Karlskoga Automation och Schneider Electric inleddes för 30 år sedan. Karlskoga Automation specialiserar sig på att leverera högkvalitativa speciallösningar inom industriautomation för flertalet branscher. Från verkstadsindustri och försvar till läkemedel och energi, både för privat och offentlig sektor.

I takt med det växande intresset för industriautomation har Karlskoga Automations tjänster blivit alltmer efterfrågade. För att fortsatt ligga i framkant när det kommer till tekniska lösningar och kompetent personal behövs pålitliga partners som delar intresset för innovation. Schneider Electrics breda produktportfölj – med allt från PLC-system, frekvensomriktare, tryckknappar och kontaktorer – har gjort företaget till en mångfacetterad leverantör.

– Genom flera år av framgångsrikt samarbete har vi nu tagit vårt partnerskap med Karlskoga Automation till nästa nivå med gemensamma kunduppdrag. Samarbetsavtalet gör dem till vår första Industry Service Partner vilket innebär att vi nu har en lokal och stabil servicepartner som snabbt kan vara på plats hos våra kunder. På så sätt blir partnerskapet en stor tillgång och trygghet för oss, samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter och kunder för Karlskoga Automation, säger Daniel Bysell, kundansvarig på Schneider Electric Sverige.

Samarbetet har möjliggjort för båda parter att ta sig an större och mer komplexa projekt tillsammans samtidigt som den tekniska expertisen utökats. Detta innovativa branschsamarbete är en av många faktorer som lett till en stark tillväxt för Karlskoga Automation de senaste tio åren. I dag har företaget en omsättning på 55 miljoner kronor och deras starka utveckling gör även att de kan titulera sig som vinnare av Möckelnregionens prestigefyllda pris ”Årets Företag 2023”.

– Vi rör oss inom en bransch som är i ständig rörelse. För att förbli konkurrenskraftiga behöver vi partners som kan förse oss med aktuella lösningar och stötta oss i denna utveckling. Samarbetet med Schneider Electric har gett oss möjligheten att med vår samlade kompetens kunna erbjuda avancerade och kompletta lösningar till våra kunder, säger Per Eriksson, VD på Karlskoga Automation.

Schneider Electric har i och med detta samarbete fått en stark partner som snabbt kan erbjuda service och underhåll till kunder i närområdet. Med deras gemensamma kompetens har de nu både kapacitet och expertis att ta sig an större uppdrag inom automation och industri.

– Just nu står vår bransch inför stora omställningar, både vad gäller digitalisering och de senaste årens framsteg inom AI. I takt med teknikens framfart blir därför samarbetet med Karlskoga Automation extra värdefullt då vi kan möta dessa utmaningar med gemensam expertis och kunskap, säger Daniel Ljungqvist, säljchef på Schneider Electric Sverige.

Läs mer om Schneider Electrics samarbete med Karlskoga Automation

Läs mer om Karlskoga Automation

För ytterligare information och kontakt klicka här.

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On. Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet. Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.