Erbjudandehandling avseende Terveystalo Healthcares rekommenderade budpliktserbjudande till aktieägarna i Feelgood offentliggjord

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Pressmeddelande, 10 juni 2021

Den 8 juni 2021 offentliggjorde Terveystalo Healthcare Oy (“Terveystalo Healthcare”), ett bolag indirekt helägt av Terveystalo Oyj (“Terveystalo”), ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ) (“Feelgood”) att överlåta samtliga sina aktier i Feelgood till Terveystalo Healthcare för ett vederlag om 5,70 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Acceptperioden för Erbjudandet startar den 11 juni 2021 och slutar den 12 juli 2021. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 19 juli 2021.

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på svenska på Terveystalo Healthcares webbplats (www.terveystalo-erbjudande.se), på Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (”SEB”) webbplats (www.sebgroup.com/prospectuses) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Erbjudandets anmälningssedel finns tillgänglig på Terveystalo Healthcares och SEB:s webbplatser. En kopia av erbjudandehandlingen och en förtryckt anmälningssedel kommer att skickas till aktieägare i Feelgood vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 10 juni 2021, förutom till aktieägare med hemvist i länderna som exkluderas (se ovan).

Terveystalo Healthcare har förbehållit sig rätten att ändra acceptperioden, liksom datumet för redovisning av likvid. Meddelande om sådan ändring kommer att offentliggöras av Terveystalo Healthcare genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Kontakt och information om Erbjudandet

Kati Kaksonen, Vice President, Communications & IR & CR
+358 10 345 2034
[email protected]

Liisa-Maija Seppänen, IR Manager
+358 50 314 4455
[email protected]

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på Terveystalo Healthcares webbplats för Erbjudandet: http://www.terveystalo-erbjudande.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Terveystalo Healthcare lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nasdaq Stockholms Takeover-regler. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 11:30 (CEST).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Terveystalo Healthcares kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Terveystalo Healthcare har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *