Ericsson rapporterar andra kvartalet 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens organiska försäljning ökade med 8% jämfört med samma kvartal föregående år, trots att försäljningen i Kina minskade med SEK -2,5 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år och patent- och licensintäkterna minskade med SEK -0,5 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år. Rapporterad försäljning var SEK 54,9 (55,6) miljarder.
  • Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 43,4% (38,2%), främst driven av operativ hävstångseffekt inom Networks. Andra kvartalet 2020 påverkades negativt av nedskrivning av lager och initial 5G-utbyggnad i Kina. Rapporterad bruttomarginal var 43,4% (37,6%).
  • EBIT exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till SEK 5,8 miljarder (10,6%) från SEK 4,5 miljarder (8,2%) jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av Networks. Rapporterad EBIT var SEK 5,8 (3,9) miljarder.
  • Den organiska försäljningen inom Networks ökade med 11% jämfört med samma kvartal föregående år, driven av ökade marknadsandelar. Försäljningen i Kina minskade med SEK -2,0 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år. Den rapporterade EBIT-marginalen var 21,7% (13,2%).
  • Den organiska försäljningen inom Digital Services var oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år, trots att försäljningen i Kina minskade med SEK -0,5 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år. Rapporterad EBIT var SEK -1,6 (-0,7) miljarder, med påverkan från en nedskrivning på SEK -0,3 miljarder för förkommersiella produktinvesteringar för den kinesiska marknaden.
  • Periodens resultat var SEK 3,9 (2,6) miljarder.
  • Fritt kassaflöde före M&A var SEK 4,1 (3,2) miljarder med stöd från högre inbetalningar av patent- och licensavgifter. Nettokassan 30 juni 2021 var SEK 43,7 (37,5) miljarder.
  • Utsikterna för RAN-marknaden för 2021 har uppdaterats till 10% tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år, mot tidigare 3% tillväxt. Källa: Dell’Oro

 

SEK miljarder

Kv 2
2021
Kv 2
2020
Förändring
årsvis
Kv 1
2021
Förändring
kvartalsvis
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Förändring
årsvis
Nettoomsättning 54,9 55,6 -1% 49,8 10% 104,7 105,3 -1%
 Försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter[1]  –  –  8% –  –  –  –  9%
Bruttomarginal[1]  43,4% 37,6% –  42,8% –  43,1% 38,6% – 
EBIT  5,8 3,9 51% 5,3 11% 11,1 8,2 36%
EBIT-marginal[1]  10,6% 6,9% –  10,6% –  10,6% 7,7% – 
Periodens resultat  3,9 2,6 51% 3,2 23% 7,1 4,9 45%
Vinst per aktie efter utspädning, SEK  1,10 0,74 49% 0,96 15% 2,06 1,39 48%
Finansiella mått exkl. omstr.kostnader[1]
Bruttomarginal exklusive omstruktureringskostnader  43,4% 38,2% –  42,9% –  43,2% 39,3% – 
EBIT exkl. omstr.kostnader  5,8 4,5 29% 5,3 9% 11,2 9,1 22%
EBIT-marginal exkl. omstr.kostnader  10,6% 8,2% –  10,7% –  10,7% 8,7% – 
Fritt kassaflöde före M&A  4,1 3,2 26% 1,6 161% 5,6 5,6 1%
Nettokassa vid periodens slut  43,7 37,5 16% 43,0 2% 43,7 37,5 16%

 

[1] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.

Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD:

Vi hade ett fortsatt starkt resultat, med en organisk försäljningstillväxt[1] på 8% under kvartalet. Detta trots en minskad försäljning i Kina med SEK -2,5 miljarder jämfört med samma kvartal föregående år. Networks fortsatte att vinna marknadsandelar under kvartalet med ett antal betydande vunna kontrakt. Koncernens bruttomarginal[2] ökade till 43,4% (38,2%). Vi är välpositionerade för att utnyttja fortsatt marknads-momentum med vår konkurrenskraftiga 5G-produktportfölj och kostnadsstruktur. Det är dock klokt att räkna med en betydligt lägre marknadsandel i Kina för Networks och Digital Services, eftersom det tidigare beslutet att utesluta kinesiska leverantörer från de svenska 5G-näten kan påverka tilldelningen av marknadsandelar.

Försäljningen[1] inom Networks växte organiskt med 11%, trots lägre volymer på grund av försenad 5G-utbyggnad i Kina. Denna tillväxt avspeglar den fortsatt höga aktiviteten på de flesta marknader. Marknaden i Nordostasien exklusive Kina hade stark tillväxt gällande 5G-volymer. Bruttomarginalen[2] förbättrades till 47,9% (40,5%). Genom proaktiva, kontinuerliga åtgärder för en motståndskraftig leveranskedja har vi ökat takten i produktionen för att tillgodose efterfrågan från kunder, och vi står förberedda för framtida utmaningar. Våra ökade FoU-investeringar har accelererat produktutvecklingen. Vi förstärkte vår Cloud RAN-portfölj ytterligare med stöd för 5G-mellanband och massiv MIMO för ökade nätprestanda. Cloud RAN gör det möjligt för tjänsteleverantörer att sömlöst utveckla sina nät mot molnanpassad teknik och öppna nätarkitekturer, och möta efterfrågan på större flexibilitet i utbyggnaden. Våra framgångar med 5G-kontrakt i Nordamerika fortsätter. Vi har skrivit på ännu ett 5-årigt kontrakt med en ledande kund, med ett värde på USD 8,3 miljarder (SEK 71 miljarder). Detta är det enskilt största avtalet i Ericssons historia.

Inom Digital Services hade vi en fortsatt stark utveckling inom 5G Core, och vi ökar FoU-investeringarna i den molnbaserade 5G-portföljen. Den organiska försäljningen var oförändrad under kvartalet. Exklusive den minskade försäljningen i Kina ökade försäljningen[1] med 5%. Bruttomarginalen[2] sjönk till 37,9% (43,6%) jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av en nedskrivning på SEK -0,3 miljarder relaterad till förkommersiella produktinvesteringar för den kinesiska marknaden. En betydande förlust av marknadsandelar i Kina, som under 2020 stod för 5,4% av försäljningen inom Digital Services, skulle göra att målet för EBIT-marginalen för 2022 skulle fördröjas. En betydligt minskad volym skulle leda till en begränsad förlust under 2022 för Digital Services. Förbättringarna kommer senare under 2022, och vi förväntar oss att se en gradvis ökad omsättning inom Core. Baserat på vår starka portfölj förväntar vi oss att överträffa vårt ursprungliga mål för EBIT-marginalen på 4-7%, eftersom försäljning inom andra marknader över tid kommer att kompensera för bortfallet i Kina. Vi ser stark efterfrågan på våra kärnerbjudanden inom OSS, BSS och 5G, vilket ger oss goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet.

Det nya IPR-avtalet med Samsung bekräftar det betydande värdet i vår patentportfölj, och med detta avtal på plats har vi ett bra utgångsläge för att genomföra pågående och framtida patent-licensförnyelser. Ett ytterligare avtal skrevs på i juli, och det är för närvarande hög förhandlingsaktivitet gällande förnyelser. Allteftersom nya avtal ingås, kommer intäkterna att innefatta retroaktiva betalningar för perioder utan licens innan avtalen slöts.

Samtidigt som många marknader ser en återgång till det normala efter covid-19-pandemin, fortsätter vi att se en ökning av fall i Sydostasien som kan resultera i långsammare återhämtning för de länder som påverkas.

Vi fortsätter att investera i regelefterlevnad för att våra åtaganden inom etisk affärspraxis ska genomsyra alla områden i hela organisationen. Att säkerställa att alla beslut fattas med integritet är en drivande kraft i vår kulturförändring.

Affärsmöjligheterna inom Enterprise gällande 5G är en spännande tillväxtmöjlighet för Ericsson. Med utgångspunkt i vår kärnverksamhets starka grund och kommer vi att fortsätta att stegvis investera i tillväxt inom Dedicated Networks, Sakernas internet och den portfölj med trådlösa produkter som förvärvades med Cradlepoint. Vi förutser 20-30% årlig marknadstillväxt inom Enterprise, med möjligheter inom automation, fjärrstyrning och säkerhetshantering inom hela branscher som smart tillverkning, hamnar och flygplatser, energi, gruvdrift, hälsovård och jordbruk. Användning av 5G för storföretag – och fortsatt tillväxt inom 4G – kommer att driva den digitala transformationen av affärsverksamheter globalt, med de trådlösa nätens kombination av höga prestanda, låga fördröjning och säkerhetsfördelar jämfört med traditionella fasta nät. Vi är övertygade om att trådlöst kommer att vara förstahandsvalet för globala verksamheter i 5G-eran.

Ta hand om er.

Börje Ekholm

Koncernchef och VD

[1] Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter

[2] Exklusive omstruktureringskostnader

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2021/6month21-se.pdf eller www.ericsson.com/investors

Videokonferens för analytiker, investerare och journalister

VD och koncernchef Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 09:00 CEST

För att ansluta till videokonferensen, vänligen gå till www.ericsson.com/investors

För att ställa en fråga, vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685)

Internationellt/UK: +44 (0)333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473)

USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70686)

PIN-kod: 92278406#

Vänligen ring in senast 15 minuter innan videokonferensen startar.

Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06

E-post: [email protected]

Ytterligare kontakter

Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39

E-post: [email protected]

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78

E-post:  [email protected]

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: +46 709 86 02 27

E-post: [email protected]

Media

Kristoffer Edshage, chef Corporate Media
Telefon: +46 722 20 44 46
E-post: [email protected]

Corporate Media
Telefon: 010-719 69 92
E-post:
[email protected]

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 07:00 CEST.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *