Connect with us

Marknadsnyheter

Fantasma Games AB (publ) – delårsrapport Q1 2024

Published

on

Fantasma Games AB (publ) Fantasma Games har idag publicerat Fantasma Games delårsrapport för kvartal 1 år 2024.

Höjdpunkter under första kvartalet

 • Rekord i spelhållning och stark tillväxt i USA
 • Expansion i den amerikanska och på fokusmarknader
 • Fortsatt leverans av högklassiga spel och nya rekord
 • Ökad produktionstakt
 • Stor potential inom Social Casino
 • Stabil kostnadsmassa och skalbarhet

Första kvartalet 2024

 • Spelbehållningen (GGR) uppgick till 151 (150) miljoner kronor under första kvartalet
 • Totala intäkter uppgick till 12,9 (14,5) miljoner kronor och nettoomsättningen uppgick till 10,1 (11,6) miljoner kronor
 • EBITDA för kvartalet uppgick till 2,7 (4,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 27% (39 %)
 • Resultatet för perioden uppgår till -0,7 (2,1) miljoner kronor

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Fantasma Games slår nytt rekord i spelbehållning under ett kvartal
 • Lanserade tre spel under kvartalet, två via Relax och ett via den egna plattformen
 • Lanserade samtliga USA-licensierade spel med Fanduel, en av de ledandeoperatörerna i USA

VD har ordet

REKORD I SPELBEHÅLLNING OCH STARK TILLVÄXT I USA

Vi inledde det första kvartalet år 2024 med ett nytt rekord i spelbehållning. Vi har nu visat på tillväxt tre kvartal i rad, där vi under detta kvartal levererar en spelbehållning om 151 MSEK. Samtidigt är spelbehållningen mer jämnt fördelad över flera spel, där majoriteten av spelbehållningen och intäkterna kommer från reglerade marknader. Sammantaget ser vi stor potential att fortsätta växa i takt med att fler spel lanseras på fler marknader samt givetvis genom nya spellanseringar.

Fortsatt expansion på den amerikanska och fokusmarknader
Vi fortsätter att växa på den amerikanska marknaden och vinner ytterligare marknadsandelar i flertalet delstater, under det första kvartalet stod marknaden för cirka 40 % av totala spelbehållningen. Detta tack vare lyckade lanseringar, bland annat med FanDuel samt exklusiva spelsläpp med BetMGM. Vi ser fortsatt stora tillväxtmöjligheter i USA, och hittills har vi endast lanserat en mindre del av vår portfölj, vår målsättning är att lansera fler spel i ökad takt med ledande aktörer i flera delstater. Vi ser därutöver god utveckling även på andra fokusmarknader, mycket tack vare att vi ständigt utvecklar de befintliga samarbeten vi har med ledande operatörer.

Fortsatt leverans av högklassiga spel och nya rekord
Under kvartalet lanserades tre spel: Wins of Mermaid, Shadow Summoner Elements och Miss Rainbow. Wins of Mermaid och Shadow Summoner Elements lanserades via Relax Gaming och nådde flertalet starka operatörer vid lanseringen på över 100 marknader, vilka mottogs väl av både operatörer och spelare. Båda spelen hade ett spelarengagemang som var över genomsnittet, där Shadow Summoner Elements uppvisade det högsta spelarengagemanget och det högsta antalet snurr per spelare under de första dagarna jämfört med alla våra tidigare spellanseringar, vilket är ytterligare bevis på att vi levererar det som marknaden efterfrågar. Vidare är det glädjande att det är vårt mest framgångsrika spel när det gäller spelomsättning under de första 30 dagarna, vilket speglar det höga spelarengagemanget.

Under första kvartalet nådde vi nya högre nivåer i antalet spelare och slog vårt tidigare rekord med över 20 %, vilket visar att vi kontinuerligt växer vår räckvidd både bland operatörer och spelare.

Ökad produktionstakt samt möjligheter inom Social Casino
Avseende produktionen under första kvartalet, har vi delvis lanserat spel som är i linje med de vi släppte under första kvartalet förra året, där vi har liknande spelmekaniker som har fått mycket god respons från både operatörer och spelare. Vi har visat, och har, en ökad produktionstakt vilket bäddar för fler spelsläpp under året och därefter, med bibehållen kostnadsmassa vilket visar på den inneboende skalbarheten i verksamheten.

Social Casino fortsätter att växa och under kvartalet har vi lanserat spel med fler nya operatörer. Vi ser en fortsatt ökande trend och vi får allt fler förfrågningar om direktintegrationer med oss. Vi har även ingått starka samarbeten med sociala casinon där vi under första kvartalet producerade ett exklusivt spel för ett socialt casino samtidigt som att vi kommer att lansera en unik version av ett befintligt spel för en operatör under andra kvartalet. Detta har möjliggjorts genom vår egen plattform, vilket möjliggör allt fler direktintegrationer med operatörer, vi blir därmed allt mer flexibla i vårt spelskapande och i vår distribution.

Vi ser allt mer trafik som går via vår egen plattform, och under första kvartalet stod plattformen för 15,9 MSEK i spelbehållning, vilket är en ökning med 200% jämfört med fjärde kvartalet. Målsättningen är att betydligt öka dessa intäkter under de kommande kvartalen, vilket leder till starkare marginal.

Stabil kostnadsmassa och skalbarhet
Produktionskostnaderna under kvartalet är mycket lik förra årets, trots att vi ökar produktionstakten under året. Detta visar att vi blir allt effektivare i vår produktion och att vi håller oss till våra mål om att bibehålla en liknande kostnadsmassa framöver, samtidigt som intäkterna från våra spel ökar. Vi förväntar oss att certifieringskostnaderna kommer öka något mer under andra och tredje kvartalet då vi nu kommer att certifiera delar av vår befintliga portfölj som ännu inte är lanserad i USA. Detta för att möjliggöra fortsatt expansion under de kommande kvartalen samt genomföra betydligt fler lanseringar innan årets slut.

Spännande år framöver
Vi har ett intressant år framför oss där vår ambition är att lansera allt fler spel samt en större del av den befintliga portföljen på marknader såsom den amerikanska och andra spännande tillväxtmarknader runt om i världen. Jag är mycket glad och stolt över teamet som gång på gång lyckats överprestera och vi visar att vi kontinuerligt blir bättre i vår produktion och kan leverera spel i absolut världsklass, med en bråkdel av de resurser som våra konkurrenter disponerar.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen besök www.fantasmagames.com eller kontakta Fredrik Johansson på tel. 0730232329 alt. e-post: fredrik@fantasmagames.com

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)
Email: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.

Denna information är sådan som Fantasma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 maj 2024 kl. 07:30 CET

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sista dag för handel med BTU i Miris Holding AB (publ) samt minskning av aktiekapital

Published

on

By

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 (”Units”), som avslutades efter förlängning den 10 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 49,4 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 13,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. Sista dag för handel med BTU är den 3 juni 2024. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 5 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 3. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 10 juni 2024.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MIRIS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Miris initialt att öka med 13 243 563,20 SEK (från 1 913 183 SEK till 15 156 746,20 SEK) och antalet aktier initialt att öka med 132 435 632 aktier (från 19 131 830 aktier till 151 567 462 aktier). Den extra bolagsstämman 4 april 2024 som beslutade att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemission fattade även beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt beslutet fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier (dvs 13 243 563,20 SEK, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde). Minskningen har fastställts till ett belopp om 13 186 369,194 SEK för avsättning till fritt eget kapital. Efter registrering av Företrädesemissionen samt ovanstående minskning kommer aktiekapitalet i Miris att ha ökat med 57 194,006 SEK (från 1 913 183 SEK till 1 970 377,006 SEK). Antalet aktier i Bolaget uppgår till 151 567 462 varefter aktiens kvotvärde uppgår till 0,013 SEK. Styrelsen har också beslutat anta en bolagsordning i enlighet med Alternativ A som antogs av den extra bolagsstämman.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 3 i sammandrag:
Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att löpa från och med den 1 september till och med den 15 september 2025. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 47 298 440 aktier till totalt 198 865 902 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 614 879,72 SEK till 2 585 256,726 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 23,8 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Camilla Myhre Sandberg, VD
Tel: +46 18 14 69 07
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Besök gärna Bolagets hemsida: www.mirissolutions.com

Om Miris Holding AB (publ)
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Miris Holding AB (publ)
Danmarksgatan 26
753 23 Uppsala

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Misen Energy föreslår frivillig likvidation av bolaget och avser att ansöka om avnotering av bolagets aktier med anledning därav

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Misen Energy AB (publ) (”Misen” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 maj 2024 att Bolaget ingått ett aktieöverlåtelseavtal för att avyttra samtliga aktier i Bolagets operativa dotterbolag, Misen Enterprises AB. Styrelsen i Bolaget har idag föreslagit att årsstämman, som ett resultat av försäljningen av Bolagets operativa dotterbolag, beslutar om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att sådant beslut fattas avser styrelsen även att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande. Årsstämman planeras att hållas den 28 juni 2024.

Styrelsens förslag avseende frivillig likvidation av Bolaget är villkorad av att (i) extra bolagsstämman den 12 juni 2024 godkänner försäljningen av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag, Misen Enterprises AB och att (ii) årsstämman, som planeras att hållas den 28 juni 2024, beslutar i enlighet med styrelsens förslag om frivillig likvidation av Bolaget. Under förutsättning att dessa beslut fattas avser styrelsen i Bolaget att ansöka om avnotering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Kallelse till årsstämman med fullständigt förslag om frivillig likvidation kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   
goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se

Denna information utgör insiderinformation så som definierat i (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014 (MAR) och som Misen Energy AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 104/24 Information regarding Zenergy AB’s subscription options ZENZIP TO 2 B

Published

on

By

The trading in Zenergy AB’s subscription option ZENZIP TO 2 B will take place from June 4, 2024. 

One (1) subscription option ZENZIP TO 2 B entitles the owner to subscribe for one (1) new share for the price of 0,0135 SEK 

Please see the company’s webpage for the full terms of the subscription option. 

Information about the subscription option: 
Short name: ZENZIP TO 2 B 
ISIN-code: SE0021628518 
Orderbook-ID: 338379 
CFI: RSSXXR 
FISN: ZENERGY/OPT RTS 20250616 
First day of trading: June 4, 2024 

Last day of trading: June 12, 2025 
Market segment: SPSE 
MIC Code: XSAT  
Tick size: 2 

Stockholm May 29, 2024 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.