Connect with us

Marknadsnyheter

Haldex delårsrapport, januari – mars 2022

Published

on

Genomförda prishöjningar ledde till omsättningstillväxt och förbättrad bruttomarginal

FÖRSTA KVARTALET 2022

  • Omsättningen ökade till 1 272 (1 080) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 9 procent, till stor del driven av de prishöjningar som infördes under föregående år för att hantera de ökade kostnaderna i försörjningskedjan.
  • Bruttomarginalen uppgick till 27,7 (31,1) procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2021 ökade bruttomarginalen med 2,9 procentenheter.
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 75 (112) MSEK, vilket motsvarar en marginal på 5,9 (10,4) procent. Jämförelsestörandeposter om netto -5 (-3) MSEK påverkade resultatet.
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 80 (115) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,3 (10,6) procent.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,04 (1,44) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -60 (-30) MSEK.
  • Försörjningskedjan är fortsatt ansträngd på grund av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledarbrist.
  • I mars tecknades ett långsiktigt avtal med KRONE Commercial Vehicle Group för leverans av den fjärde generationens plattform för elektroniska bromssystem (EBS), vilket är ett strategiskt viktigt kontrakt för Haldex.
  • Haldex har stoppat handeln med Ryssland och Belarus efter den militära attacken mot Ukraina. Då Haldex försäljning i Ryssland och Belarus är begränsad är den direkta påverkan minimal.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

  • Haldex har refinansierat sin skuld. Se sidan 5.

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef, kommenterar

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 272 MSEK (1 080), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 9 procent. Region Amerika och region EMEA rapporterade organisk försäljningstillväxt på 16 respektive 7 procent, till stor del drivet av de prishöjningar som infördes under föregående år för att hantera de ökade kostnaderna i försörjningskedjan. Region APAC hade en organisk försäljningsminskning på 20 procent, där omsättningen påverkades negativt av den fortsatta marknadsnedgången i Kina samt leveranssvårigheter till följd av nya covid-19 utbrott i landet. Både Eftermarknadssegmenet och Trailersegmentet ökade jämfört med föregående år, med en organisk tillväxt om 7 respektive 19 procent. Omsättningen i Trucksegmentet under kvartalet var på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år, med en organisk minskning på 1 procent. Enligt vår analys av externa marknadsdata fortsätter vi globalt sett att ta marknadsandelar. Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 7 procent.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 80 MSEK (115), vilket motsvarar en marginal på 6,3 procent (10,6). Jämfört med föregående kvartal ökade den justerade rörelsemarginalen med 1,3 procentenheter. Detta visar att vi lyckats höja priserna för att hantera de ökade kostnaderna för bland annat råmaterial, halvledare och frakt, dock med en utspädande effekt på marginalen. Löpande hantering av prissättning till kund vid ökade leverantörskostnader kommer att förbli ett fokusområde framöver. Den rapporterade rörelsemarginalen uppgick till 5,9 (10,4) procent. Den ökade omsättningen tillsammans med störningar i försörjningskedjan ledde till högre kapitalbindning och således ett svagt kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -60 (-30) MSEK.

Det är glädjande att vi tecknat samt förlängt flera långsiktiga kundavtal under kvartalet. Ett långsiktigt avtal tecknades med KRONE Commercial Vehicle Group, en ledande tillverkare av släpvagnar, för leverans av den fjärde generationens plattform för elektroniska bromssystem (EBS). Detta avtal förlänger ett befintligt långvarigt samarbete med KRONE och är ett viktigt steg för att utöka Haldex marknadsandel inom detta segment och ytterligare stärka vår position inom marknaden för släpvagnar. Under kvartalet annonserade vi även att vi har förnyat ett långsiktigt avtal för våra automatiska bromshävarmar (ABA) med Daimler Truck. Vid utgången av den nya avtalsperioden kommer Haldex att ha levererat samma produkt till denna kund i 60 år. Att kunna bibehålla affären under så lång tid visar styrkan i Haldex produkterbjudande. Haldex har dessutom tecknat två avtal för ABA i Kina och Sydostasien, vilket stärker vår redan starka position för detta produkterbjudande i Asien.

Med vår storlek har vi en fördel av att vara flexibla som gör att vi snabbt kan reagera på förändringar. Vi vill maximera denna potential och ser över vilka förändringar som kan genomföras för att bli ännu mer agila. Vi strävar efter att fortsätta att optimera vår affärsmodell och vi ser ytterligare möjligheter inom driften av vår verksamhet. Genom ett flertal initiativ, till exempel förbättrade processer kring lagerhantering, tar vi steg mot att förbättra vår operativa effektivitet.

Med anledning av den pågående militära attacken mot Ukraina har Haldex stoppat handeln med Ryssland och Belarus. Då Haldex försäljning i Ryssland är begränsad är den direkta påverkan minimal. Haldex har ökat fokus på efterlevnad av handelsregler och sanktioner för att säkerställa att vi hanterar denna ökade risk på ett bra sätt. Kriget i Ukraina kan påverka framtidsutsikterna för oss och våra kunder samt leda till ytterligare råvaru- och elprishöjningar och fortsatta utmaningar i den redan påverkade försörjningskedjan. Dessutom är det osäkert hur situationen med covid-19 i Kina kommer att påverka både oss och våra kunder framöver. Vi övervakar noggrant utvecklingen i omvärlden och dess påverkan både på vår verksamhet och våra anställda och kommer att fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder.  

Sammanfattningsvis var första kvartalet 2022 ett steg i rätt riktning och flera milstolpar uppnåddes, trots den fortsatta påverkan av utmaningarna i försörjningskedjan och den geopolitiska situationen. Vi fortsätter med vår strategiska plan att finjustera och optimera den nuvarande affärsmodellen samtidigt som vi fångar de strategiska möjligheterna för framtiden. Vår strategi har tagits emot väl, och återkopplingen från våra kunder bekräftar att vi är på rätt väg. Vi hoppas kunna dela med oss av fler spännande nyheter under de kommande månaderna. Haldex är väl positionerat för att fortsätta utveckla bromslösningar som möter kundernas utmaningar och överträffar deras förväntningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef
Lottie Saks, CFO
Jenny Boström, Investarrelationer

Telefon: 0418-47 60 00
Email: ir@haldex.com

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 april 2022 kl. 07:20.

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/ eller på https://news.cision.com/se/haldex

Investerarpresentation
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten torsdagen den 28 april kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.

Länk till webbsändningen och nummer till telefonkonferensen: 
https://financialhearings.com/event/43490

Webbsändningen finns även tillgänglig i efterhand, och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nivika har genomfört riktad nyemission av B-aktier om cirka 750 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pressmeddelande

27 mars 2023

Styrelsen i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om riktad nyemission av 19 736 842 aktier till en teckningskurs om 38 SEK per aktie (”Emissionen”). Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 750 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”), Arctic Securities AS, filial Sverige (”Arctic Securities”), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”), tillsammans (”Joint Bookrunners”). Ett antal professionella och institutionella investerare deltog i Emissionen, däribland Swedbank Robur, Öhman Fonder, Weland, Santhe Dahl, VD Niclas Bergman, Benny Holmgren och Håkan Eriksson. Emissionen är föremål för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma (”Extrastämman”), och en separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort.

Nivikas styrelse (”Styrelsen”) har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om riktad nyemission om 19 736 842 aktier till en teckningskurs om 38 SEK, villkorat av Extrastämmans efterföljande godkännande, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 750 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 5,7% i förhållande till stängningskursen den 27 mars 2023. Bolagets största aktieägare Santhe Dahl, VD Niclas Bergman, Benny Holmgren och Håkan Eriksson, som tillsammans innehar 47,1% av aktiekapitalet och 78,8% av rösterna, har deltagit i Emissionen med ett belopp om 327 MSEK. Vidare har dessa ägare samt ytterligare befintliga ägare, som tillsammans utgör 75,6% av aktiekapitalet och 95,0% av rösterna, åtagit sig eller lämnat sin avsikt att rösta för Emissionen vid Extrastämman. Den existerande ägaren Weland ämnar att rösta för Emissionen samt har deltagit i Emissionen med 300 MSEK. Givet Welands kapitalåtagande i Emissionen har vissa av huvudägarna i Nivika åtagit sig att byta delar av Welands B-aktier mot existerande A-aktier, vilket efter det planerade bytet kommer innebära att Weland kommer äga 11,6% av kapitalet och 11,4% av rösterna.

Nivika bedömer, baserat på den oförutsedda och snabba förändringen i räntemiljön och marknadens bedömda räntebana, att Nivikas tillväxtambitioner utmanas av högre finansiella kostnader samt osäkerheten kring kommande obligationsförfall. Styrelsen anser därför att det är prioriterat att stärka balansräkningen och räntetäckningsgraden, förbättra kassaflödet samt öka den finansiella flexibiliteten genom Emissionen. Vidare upplever Nivika en stark hyresmarknad med god efterfrågan från befintliga och nya hyresgäster på både bostäder och lokaler och har som ambition att fortsatt jobba mot en stärkt balansräkning.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom riktad nyemission. En företrädesemission skulle leda till högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium, särskilt i rådande volatila marknad. Vidare skulle en företrädesemission ta betydligt längre tid vilket skulle ha negativ påverkan på Bolagets handlingsförmåga och finansiella situation och därmed bidra till en generellt högre risknivå i rådande, volatila, finansieringsmarknad där Styrelsens och Bolagets ambition är att stärka den finansiella ställningen. Vidare så skulle en företrädesemission troligen leda till högre utspädning för ej deltagande aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt, i detta specifika fall, överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Bolagets obligationslån uppgår idag till totalt 1 250 MSEK med första förfall i september 2023. Nivika avser att använda nettoemissionslikviden från Emissionen till att lösa obligationslånen upp till motsvarande belopp samt avser att inleda en dialog med obligationsinnehavarna om villkorsändringar. Sammantaget skulle detta innebära väsentligt lägre finansiella kostnader, en större finansiell flexibilitet samt en stärkt långsiktig finansiell ställning för Bolaget.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och har beslutats av Styrelsen villkorat av godkännande från Extrastämman som planeras hållas omkring den 2 maj 2023 men senast 11 maj 2023 och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 23 maj 2023. Bolaget avser upprätta prospekt avseende upptagande till handel av de nya aktierna av serie B som emitteras (”Prospektet”). Prospektet behöver godkännas av Finansinspektionen. En separat kallelse till Extrastämman kommer att publiceras inom kort. Som majoritetskrav för Emissionens godkännande vid Extrastämman kommer gälla minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Extrastämman. Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier av serie B fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Joint Bookrunners. Upptagande till handel av de nya aktierna av serie B planeras till efter godkännande från Extrastämman samt Finansinspektionens godkännande av Prospektet. Genom att teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med professionella och institutionella investerare är det Styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen gör därmed bedömningen att emissionskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts.

Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, i förhållande till Joint Bookrunners åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra några aktier i Nivika under en period om 180 kalenderdagar efter den första likviddagen i Emissionen.

Deltagare i Emissionen var ett antal professionella och institutionella investerare, däribland Swedbank Robur, Öhman Fonder, Weland, Santhe Dahl, VD Niclas Bergman, Benny Holmgren och Håkan Eriksson.

Emissionen innebär att antalet aktier i Nivika ökar med 19 736 842, från 58 170 205 till 77 907 047, antalet röster ökar med 19 736 842, från 282 133 405 till 301 870 247 och att aktiekapitalet ökar med 9 868 421 SEK, från 29 085 102,50 SEK till 38 953 523,50 SEK, vilket medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 25,3% baserat på det totala antalet aktier i Nivika efter Emissionen och cirka 6,5% baserat på det totala antalet röster i Nivika efter Emissionen.

Rådgivare
ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank och SEB är Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Born Advokater är legal rådgivare till Bolaget i samband med Emissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Niclas Bergman, VD
Telefon: +46 70 516 75 22
E-post: niclas@nivika.se

Kristina Karlsson, CFO & IR
Telefon: +46 70 614 20 20
E-post: kristina@nivika.se

Denna information utgör insiderinformation som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 23.00 CET.

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. Per den 30 november 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 10 810 MSEK varav 90% är förvaltningsfastigheter. Fastighetsportföljen består till cirka två tredjedelar av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager, kontor och samhällsfastigheter och cirka en tredjedel av bostadsfastigheter.

Läs gärna mer på www.nivika.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget, Joint Bookrunners eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Nivikas aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nivikas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nivikas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nivikas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla in.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nivikas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Nivikas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen startar utredning av Klaria Pharmas hantering och offentliggörande av insiderinformation

Published

on

By

Finansinspektionen har idag underrättat Klaria Pharma Holding AB (”Klaria” eller ”Bolaget”) om att Finansinspektionen har beslutat att starta en utredning om Bolaget har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 17 och artikel 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (”Mar”) i samband med den företrädesemissionen av aktier i Bolaget som avslutades den 21 december 2022. Av den underrättelse Bolaget idag mottog framgår vidare att Finansinspektionen utreder om myndigheten ska ingripa mot Bolaget i enlighet med kap. 2 § p. 2, p. 3 och p. 4 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till Mar. Bolaget kommer, i enlighet med Finansinspektionens underrättelse, inkomma med yttrande till Finansinspektionen senast den 20 april 2023.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)

investor.relations@klaria.com

Tel: 08-446 42 99

Denna information är sådan information som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl.20:15 CEST.

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt börsnoterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi – en film som fäster i munslemhinnan – med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Rizzo Group AB den 27 mars 2023

Published

on

By

Rizzo Group AB (”Bolaget”) höll idag den 27 mars 2023 extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Kungsholmstorg 6b, 1 tr, 112 21 i Stockholm varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varigenom bestämmelserna om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningens § 4 respektive § 5 ändras enligt följande:

Tidigare lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 7 590 814 kronor och högst 30 363 256 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 126 513 574 och högst 506 054 296.

Aktie skall kunna utges av tre slag, dels av serie A med tio röster per aktie, dels av serie B med en röst per aktie, samt serie C med en röst per aktie.

Aktier av serie A och serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela antalet aktier i bolaget. Aktier av serie C kan utges till ett högsta antal om 26 784 231 aktier.

Ändrad lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 86 346 924 kronor och högst 345 387 698 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 1 439 115 401 och högst 5 756 461 604.

Aktie skall kunna utges av tre slag, dels av serie A med tio röster per aktie, dels av serie B med en röst per aktie, samt serie C med en röst per aktie.

Aktier av serie A och serie B kan utges till ett antal motsvarande högst hela antalet aktier i bolaget. Aktier av serie C kan utges till ett högsta antal om 304 675 602 aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om villkorsändring i låneavtal

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 22 februari 2023 om att ingå ett tilläggsavtal till avtalet med Zenith Management AB (”Zenith”) om upptagande av lån om 30 MSEK (”Konvertibellåneavtalet”), varigenom i) konverteringskursen i Konvertibellåneavtalet justerades ned från 0,5 kronor per aktie till 0,15 kronor per aktie, ii) Bolaget åtagit sig att påkalla kvittning av lånebeloppet under Konvertibellåneavtalet med tillägg av den del av räntan som ska läggas till det utestående lånebeloppet, varmed konverteringen ska beslutas på och genomföras i samband med den extra bolagstämman den 27 mars 2023 i enlighet med de justerade villkoren i Konvertibellåneavtalet, och iii) betalning av övrig ränta enligt Konvertibellåneavtalet och ränta enligt ett brygglåneavtal om 50 MSEK med Zenith påbörjas från och med den 1 januari 2024 med ett belopp om 1 miljoner kronor per månad.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 22 februari 2023 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 12 951 662,481900 kronor genom riktad emission av 215 861 040 B-aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktier ska tillkomma Zenith. För mer information om den riktade emissionens huvudsakliga villkor, se Bolagets pressmeddelande från den 22 februari 2023.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut den 22 februari 2023 om att öka Bolagets aktiekapital med lägst 78 000 000,493235 kronor och högst 91 816 165,240602 kronor genom nyemission av lägst 1 300 000 000 och högst 1 530 269 411 B-aktier i Bolaget.

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att företrädesemissionen har ett lägsta och högsta belopp (en så kallad ”lägsta-emission”). För att företrädesemissionen ska genomföras förutsätts att antalet aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med ett visst lägsta antal respektive belopp. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås kommer företrädesemissionen inte att genomföras. Om den lägsta gränsen inte skulle uppnås skulle vidare BTA annulleras och all likvid som erläggs för teckning av aktier i företrädesemissionen att återbetalas till tecknarna. NOTERA ATT VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLÄGGS FÖR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE SKULLE ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR TECKNINGSRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR TECKNINGSRÄTTERNA.

För mer information om företrädesemissionens huvudsakliga villkor, se Bolagets pressmeddelande från den 22 februari 2023.   

Nedan följer den preliminära tidplanen för företrädesemissionen:

27 mars 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 mars 2023 Godkännande av extra bolagstämma att genomföra företrädesemissionen
28 mars 2023 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 mars 2023 Avstämningsdag för företrädesemissionen
30 mars 2023 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende företrädesemissionen
31 mars – 14 april 2023 Teckningsperiod
31 mars – 11 april 2023 Handel i teckningsrätter
14 april 2023 Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen
18 april 2023 Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen
21 april 2023 till och med att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket Handel i BTA (förutsatt att den lägsta gränsen i företrädesemissionen uppnås)

För vidare information, vänligen kontakta:
Helena Morland, tillförordnad VD, tel: +46 (0) 8 508 99 200, email: helena.morland@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.20:10 CET den 27 mars 2023.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
info@rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.