Connect with us

Marknadsnyheter

Idag inleds teckningsperioden i Spermosens AB (publ) företrädesemission av aktier

Published

on

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt via Bolagets (www.spermosens.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com), Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) och Eminovas (www.eminova.se) respektive hemsidor.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen samt plan för kommande tre år

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par världen över är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor (WHO, 2020). Den patenterade teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i mänskliga äggceller år 2018 och dess avgörande betydelse för manlig fertilitet.

 

Den globala marknaden för IVF uppgick till 22 miljarder USD 2021 och den årliga tillväxten beräknas till 6 procent fram till 2030. Det årliga antalet behandlingscykler beräknas uppgå till över 3 miljoner utfört på över 5000 kliniker. I Sverige genomfördes 2019 cirka 20 000 behandlingar (Q-IVF, 2020). Ett annat växande globalt segment är spermabanker som säljer spermiedonationer för IVF-behandlingar och insemination, en marknad som 2018 uppgick till 4,3 miljarder USD. Med hjälp av Spermosens teknologi kan spermans kvalitet bedömas.

 

Idag saknas bra diagnostiska hjälpmedel för att bedöma kvaliteten på den manliga sperman.  Färre än en av fem IVF-behandlingar lyckas. Många behandlingar och långa väntetider ger både ett ökat lidande och ökade kostnader. Förbättrade möjligheter att individualisera valet av behandling förväntas innebära att fertilisering uppnås genom färre behandlingar. Detta medför fördelar för paren som är under behandling, för klinikernas konkurrenskraft och även för samhället i stort.

 

Spermosens noterades på Spotlight i maj 2021 och tillfördes 26,2 MSEK, vilket i kombination med tilläggsoptionen TO1 på 19,7 MSEK i maj 2022 innebär att bolaget tillfördes 45,9 MSEK före emissionskostnader för att ta bolagets första produkt från forskningsstadiet till produktion. Under denna period har bolaget uppnått Proof of Concept, etablerat ett fullgott patentskydd på flera nyckelmarknader och påbörjat arbete tillsammans med två kontraktstillverkare för framtida produktion. Därutöver har Spermosens byggt upp en effektiv avdelning för kvalitet och regulatoriska frågor, som har säkrat europeiska och amerikanska krav för CE-märkning och FDA-godkännande. Den europeiska standarden för medicinsktekniska produkter har utvecklats och förtydligats sedan bolaget noterades, vilket har bidragit till att det regulatoriska arbetet är mer komplext än tidigare uppskattning. Spermosens är i dag certifierat enligt ISO-13485 för kvalitetssäkring vid design och utveckling av medicintekniska produkter.

 

Spermosens har påbörjat arbete tillsammans med de två kontraktstillverkarna OIM Sweden AB avseende JUNO-Checked instrumentet och FlexMedical Solutions Ltd avseende JUNO-Checked kassetten. Samarbetsavtalet med OIM Sweden AB ger Spermosens tillgång till en såväl högkvalitativ som flexibel ISO-certifierad produktionskapacitet. FlexMedical Solutions Ltd har gedigen erfarenhet från hela produktutvecklingens livscykel, och har hjälpt till att få ut flera produkter på marknaden. Genom en flexibel produktionskapacitet säkerställs både kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt som fasta kostnader för produktion optimeras.

 

Baserat på framstegen ovan har Spermosens under 2022 fortsatt arbetet mot kommersialiseringen av bolagets första produkt – JUNO-Checked Systemet och avsiktsförklaringar avseende försäljning för forskningsändamål, (RUO), har tecknats. Genom försäljning för forskningsändamål förväntas Spermosens bland annat erhålla återkoppling från kunder om faktisk användning, samla in värdefulla vetenskapliga data, bygga relationer med kunder, nå en snabbare marknadsacceptans samt erhålla referenskunder. RUO-försäljningen är en mycket viktig språngbräda inför full kommersialisering.

 

Spermosens plan för den fortsatta utvecklingen av bolagets första produkt med sikte på kommande marknadslansering sker i fem steg:

 

 • Steg 1 innebär leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål (RUO) till de tidiga kunder som Spermosens nu har tecknat LOI med, samt till ytterligare intresserade. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande och kosta cirka 17 MSEK.

 

 • Steg 2 är att färdigställa generation 2 av produkten, fortsatt för RUO. Generation 2 planeras sedan används för de studier som ligger till grund för certifiering av JUNO-Checked Systemet och därmed möjliggöra försäljning för användning i diagnostiskt syfte. Intäkterna är fortsatt begränsade. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande och kosta cirka 16 MSEK.

 

 • Steg 3 innebär verifiering och validering av JUNO-Checked Systemet med hjälp av insamlade data för att kunna underbygga våra påståenden och verifiera produkten i kliniska studier. Samtidigt förbereds marknadslanseringen. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande och kosta cirka 17 MSEK.

 

 • Steg 4 innebär designtransfer och förberedelser inför tillverkningen av den första godkända produkten avsedd för allmän användning på IVF-kliniker runt om i världen. Detta steg beräknas ta 2 månader från påbörjande och kosta cirka 7 MSEK

 

 • Steg 5 innebär ansökan om CE-märkning och färdigställande av den dokumentation som regulatoriska myndigheter kräver, vilket innebär att JUNO-Checked Systemet efter godkännande är certifierat för användning i diagnostiskt syfte. Detta steg beräknas ta 7 månader från påbörjande och kosta cirka 10 MSEK.

 

Spermosens mål är att erhålla certifieringar i både EU och USA för att kunna genomföra försäljning av produkter för diagnostisk användning under 2025. Parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet sker RUO-försäljning som inbringar vissa intäkter samt värdefulla data och kundinsikter. När den färdiga produkten når marknaden räknar Spermosens med att 20 procents andel av den skandinaviska marknaden och en försäljning på 8000 kassetter per år räcker för att nå ett positivt kassaflöde. Bolagets ambition är att nå positivt kassaflöde under 2025. Potentialen är avsevärt mycket större än så om bolaget på sikt når målet att bli global standard för IVF-behandlingar. Spermosens planerar att fram till och med 2025 finansiera den löpande verksamheten och den fortsatta utvecklingen av produkten med existerande rörelsekapital samt tillförsel av ytterligare kapital. Totala drift och utvecklingskostnader beräknas till cirka 67 MSEK och enligt styrelsens och ledningens bedömning behöver bolaget tillföras netto cirka 60 MSEK under perioden 2023–2025. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Spermosens cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen inkluderar en teckningsoption med teckning januari/februari 2024, som vid fullteckning kommer att tillföra Spermosens mellan 24 och 73 MSEK före emissionskostnader.

 

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Spermosens, den 15 november 2022, föreslagit att genomföra en Företrädesemission för att fortsätta arbetet mot att färdigställa och kommersialisera JUNO-Checked Systemet. Företrädesemissionen avser att finansiera aktiviteter som syftar till färdigställande och godkännande av CE-märkt produkt, samt att realisera Spermosens fortsatta arbete mot marknadstillträde. Vid bolagsstämma den 19 december 2022 togs beslut om Företrädesemissionen samt utökande av gällande bolagsordnings gränser. Bolaget kan erhålla cirka 24 MSEK före emissionskostnader förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

 

Med likviden avser bolaget att finansiera följande aktiviteter (i prioritetsordning):

 • Förvaltningskostnader relaterade till börsnotering (cirka 6 procent)
 • Löpande omkostnader för verksamheten samt produktutveckling av JUNO-Checked Systemet

för att kunna påbörja försäljning för forskningsändamål: (cirka 90 procent)

 • Kostnader relaterade till innovation och patentskydd (cirka 2 procent).
 • IR/marketing (cirka 2 procent).

 

I det fall Företrädesemission inte fulltecknas kommer bolaget att temporärt sakta ner verksamheten och utvärdera alternativ

 • Intensifiera diskussioner med partners avseende utveckling, kommersialisering och finansiering.
 • Sälj eller licensiera ut IP, huvudsakligen med fokus på aktiviteter som kan möjliggöra tidiga initiala intäkter.

 

Tidsplan för Företrädesemissionen

 

 

teckningsperiod: 9 januari 2023 – 23 januari 2023

 

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 26 januari 2023

 

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att pågå från och med den 9 januari 2023 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen.  

 

 

 

Erbjudandet i sammandrag

 

UNITS

En (1) Unit innehåller en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

 

EMISSIONSBELOPP

Erbjudandet omfattar högst 29 077 889 Units motsvarande en emissionslikvid om cirka 24,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 januari 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 januari 2023.

 

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,84 SEK per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,84 SEK. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

 

TECKNINGSPERIOD

Teckning av Units ska ske från och med den 9 januari 2023 till och med den 23 januari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade uniträtter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

 

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stockmarket under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 18 januari 2023. Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp och försäljning av uniträtter. Den som önskar köpa eller sälja uniträtter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget per avstämningsdagen. Vid överlåtelse av uniträtt överlåts även den subsidiära företrädesrätten till förvärvaren.

 

 

 

Emissionsinstitut:

Eminova Fondkommission AB

www.eminova.se

[email protected]

 

Finansiell rådgivare:

Gemstone Capital A/S

www.gemstonecapital.com

[email protected]

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0)72-888 28 11

[email protected]

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

Published

on

By

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde ­för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

– Med bas i gruvnäring, stål, skog, energi, transport och telekom, har svensk industri lösningar som efterfrågas för världens utmaningar. Den nya Gröna exportkreditgarantin är en pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– Det kan handla om försäljning av elbilar till en utländsk kund eller försäljning av kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Anna-Karin Jatko.

Garantin är den andra gröna garantin som EKN lanserar. Den Gröna exportkreditgarantin som lanseras nu fokuserar specifikt på gröna exportaffärer medan den Gröna kreditgarantin från 2021 utvecklades för gröna investeringar i Sverige.

– De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Med dessa två garantier vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands, säger Anna-Karin Jatko.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning- och anpassning.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: malin.alm-g[email protected]

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Oddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg

Published

on

By

Enligt oddsen från Unibet kommer Jon Henrik Fjällgren och Tone Sekelius lägga beslag på finalbiljetterna när Melodifestivalens första deltävling går av stapeln i Göteborg. Men det är skrällvarning på epadunkdoun Elov & Beny.

I kväll går startskottet för årets upplaga av Melodifestivalen när de första sju bidragen möts i Göteborg. Det blir en härlig mix av rutinerade rävar och oprövade kort.

Jon Henrik Fjällgren är mer eller mindre ett måste för att en Melodifestival ska vara komplett. Den här gången har han slagit sina påsar ihop med sångaren Adam Woods och dj:n Ark North. Enligt Unibets odds kan trion räkna med en finalbiljett.

Tone Sekelius ligger bäst till i oddslistan för att få med sig den andra finalbiljetten, men det går inte att räkna bort Elov & Beny som har gjort succé med sin epadunk. Nu ställer de upp i Mellon med ”Raggen går” – ett fullspäckat nummer där bland annat en korvkiosk och en brinnande klotgrill gör dem sällskap på scenen.

– Elov & Beny blev några av Sveriges mest spelade artister förra året, inte minst tack vare sommarplågan ”Bubbel på balkongen, tillsammans med sångerskan Sofie Svensson.  Oddsen pekar just nu på att Elov & Beny går till andra chansen, men de kan mycket väl vara med och fajtas om en finalbiljett, säger Henrik Holm, oddsexpert på Unibet.

Victor Crone ligger också bra till i oddslistan. Han gjorde Mellodebut 2015 tillsammans Behrang Miri. Då gick duon till andra chansen. 2020 var det dags igen, den här gången som soloartist med låten ”Troubled waters” som gick direkt till final där den hamnade på nionde plats.  Frågan är om det blir tredje gången gillt för Victor Crone?

I startfältet återfinns även Loulou Lamotte. Som en del av The Mamas vann Loulou Melodifestivalen 2020. Nu ställer hon upp på egen hand och ska dessutom sjunga på svenska. Loulou ligger just nu på en femteplats i oddslistan.

Högoddsarna i Göteborg är 16-årige Rejhan Bellani från Uddevalla och den något äldre duon Eva Rydberg & Ewa Roos. Trots sin ringa ålder har Rejhan hållit på med musik länge – redan som 14-åring slog han igenom i Talang med låten ”I’m not the only one”.

Eva Rydberg, 79, och Ewa Roos, 73, gjorde succé med ”Rena rama ding dong” i Melodifestivalen 2021. Nu står duon återigen på scenen, den här gången med låten ”Länge leve livet”. Enligt oddsen blir konkurrensen för tuff och det blir inget avancemang för Melodifestivalens äldsta deltagare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2023

Deltävling 1: Att kvalificera sig för final
Jon Henrik Fjällgren 1.05

Tone Sekelius 1.45
Elov & Beny 5.50
Victor Crone 5.50
Loulou Lamotte 7.50
Eva Rydberg & Ewa Roos 14.00
Rejhan 18.00

För de senaste oddsen:https://www.unibet.se/betting/sports/event/1019225306

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet,
070-875 41 31
[email protected]

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

 • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
 • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.