Connect with us

Marknadsnyheter

Isofol Medical AB (publ) publicerar delårsrapport, januari–september 2022

Published

on

GÖTEBORG, Sverige, 11 november 2022 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets delårsrapport för januari–september 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Tredje kvartalet juli–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 907 TSEK (5 154) och övriga intäkter till 0 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -32 513 TSEK (-51 026)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,32)
 • Likvida medel per den 30 september uppgick till 234 983 TSEK (420 861)

Januari–september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 940 TSEK (17 702) och övriga intäkter till 1 TSEK (0)
 • Periodens resultat uppgick till -134 420 TSEK (-139 081)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,83 SEK (-1,22)

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2022

 • Den 26 juli erhöll Isofol ett patentgodkännande för biomarköranalys.
 • Den 3 augusti presenterade Isofol top-line-resultat för den globala pivotala fas lll-studien, AGENT. Studiedata visade att studien inte nådde det primära effektmåttet, objektiv tumörrespons, eller det prioriterade sekundära effektmåttet, progressionsfri överlevnad.
 • Den 31 augusti tillkännagav Isofol, baserat på ytterligare studiedata, att det inte längre var motiverat att driva AGENT-studien vidare. Slutsatserna kring primärt och sekundärt effektmått kommer inte att ändras. Isofols styrelse beslutade att utvärdera möjliga handlingsalternativ för bolagets framtid.
 • Den 7 september redovisade Isofol ytterligare studiedata som låg till grund för bedömningen att stänga ner studien i förtid. Parallellt fortsätter Isofols styrelse att undersöka möjliga alternativ för att säkra största möjliga värde för aktieägarna i Isofol.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

VD´s kommentar:

Givet det låga kliniska och affärsmässiga värdet av AGENT-studiens resultat för Isofol, inledde vi under kvartalet arbetet med att stänga ner studien. Detta måste ske i linje med gällande etiska aspekter och regulatoriska krav. Detta arbete är omfattande och kommer därför att kräva både tid och resurser under hösten 2022 och början av 2023. Dessutom genomför vi aktiva åtgärder för att minska kostnaderna och därmed värna om bolagets finansiella ställning, den allra viktigaste prioriteringen utöver att hitta eventuella positiva tecken i studiedata och att slutföra studien”, säger vd Ulf Jungnelius.

Audiocast, 11 november kl. 11.00

I anslutning till att delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 publiceras, bjuder Isofol in investerare, analytiker och media till en audiocast den 11 november, kl 11.00. Presentationen hålls av Isofols vd Ulf Jungnelius och CFO Gustaf Albèrt, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Datum och tid
11 november 2022, kl. 11.00

Länk till audiocast
https://ir.financialhearings.com/isofol-medical-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.

SE: +46 8 50 55 83 69
UK: +44 333 300 92 68
US: +1 631 913 1422, PIN: 46897527#

Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand: https://isofolmedical.com/sv/bolagspresentationer/.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, CFO
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-16 83 02

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl. 08:00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utvecklar och förbättrar nuvarande behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol är fokuserat på att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försöker förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.