Connect with us

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALPCOT HOLDING AB (PUBL)

Published

on

Aktieägarna i Alpcot Holding AB (publ), org.nr 559321-7234 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 10.00 på Ingenjörsvetenskapsakademiens Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 0930.

 

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken med avstämningsdag fredagen 20 maj 2022 för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering ska begäras i förväg i enlighet med förvaltarens rutiner och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan rösträttsregistrering som förvaltaren gjort senast tisdagen 24 maj 2022 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt i original utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.alpcot.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsens utfärdande till 133 561 556 aktier och 313 561 556 röster varav 20 000 000 aktier av serie A med 10 röster vardera och 113 561 556 aktier av serie B med 1 röst vardera.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
      a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
      b)  disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
      c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
11. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
12. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
13. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
14. Avslutande av stämman

 

beslutsförslag

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Björn Bringes väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare motsvarande ca 85 % av rösterna har föreslagit att arvoden till styrelse samt revisor ska fastställas enligt förslaget nedan:

Det föreslås att arvoden ska utgå med 150 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enlig godkänd räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare motsvarande ca 85 % av rösterna har föreslagit att antalet styrelseledamöter samt revisorer ska fastställas till:

Det föreslås tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att välja en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare motsvarande ca 85 % av rösterna har föreslagit att styrelsen sak bestå av:

•    Katre Saard, omval
•    Joakim Künstlicher, omval
•    Fredrik Brodin, nyval

Fredrik Brodin

Fredrik Brodin, 54 år, har mycket bred erfarenhet från att leda noterade bolag, både som VD, styrelseordförande och styrelseledamot. Brodin har varit VD i de noterade fastighetsbolagen Stendörren Fastigheter AB och Offentliga Hus i Norden AB. Brodin sitter i styrelsen för Randviken Fastigheter AB (publ) och har suttit i styrelsen för fastighetsbolaget Hembla AB (publ) samt teknikbolaget Raybased Holding AB (publ). Vidare har Brodin även som VD noterat Stendörren på Stockholmsbörsens huvudlista samt noterat ett flertal obligationslån i kapitalmarknaden. Fredrik Brodin innehar en Master of Science från KTH Stockholm. Aktieägarna bakom förslaget vill särskilt framhålla Brodins mycket stora erfarenhet att driva bolag i noterad miljö samt förmågan att attrahera rätt aktieägare till bolagen. Brodin äger 2 000 000 aktier av serie B i Alpcot Holding AB privat och via bolag. Brodin är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets huvudägare.

Vidare föreslås omval av Katre Saard till styrelsens ordförande.

Aktieägare motsvarande ca 85 % av rösterna har föreslagit att omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor, med Nilla Rocknö som huvudansvarig revisor, fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av Bolagets skulder.

Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning om maximalt 50,0 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet nyttjas för första gången vid emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse aktier av serie B.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Godkännande av beslut till nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut den 30 mars 2022 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

  1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 43 468 kronor genom emission av högst 4 346 800 aktier av serie B.
  2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Björn Bringes, Katre Saard samt Alpcot Limited. 
  3. Styrelsen bedömer att behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskera leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvs- och investeringsmöjligheter. Efter noggrant övervägande är det således styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra en riktad nyemission överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. 
  4. För varje tecknad aktie ska erläggas 2,30 kronor vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde efter genomfört anbudsförfarande. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
  5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant inom tre (3) bankdagar efter teckning. 
  6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  8. Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.
     

​​​​​​Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt i förekommande fall styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.alpcot.se senast fr.o.m. tre veckor före bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________

Stockholm i april 2022
Alpcot Holding AB (publ)
Styrelsen

 

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se

+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se.       

Denna information är sådan information som Alpcot Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-02-28 17:30 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Vardag med guldkant – Catarina Königs efterlängtade nya kokbok kommer i september

Published

on

By

Mästarnas mästerkock Catarina König bjuder på över 50 helt nya vardagsrecept i sin nya kokbok Vardag med guldkant som utkommer 5 september. Recepten är såväl lyxiga som enkla och snabba att laga. Fylld till brädden med matglädje och smarta tips lockar Catarina läsaren till att sätta guldkant på middagen alla dagar i veckan.

Catarinas matlagning kännetecknas av det där lilla extra som lyfter en rätt till något utöver det vanliga – något som också fått henne att bli en av Sveriges absolut mest populära matinspiratörer. I nya kokboken Vardag med guldkant bjuder hon in och inspirerar till att lyxa till vardagsmaten med enkla medel samtidigt som hon lär ut genvägar, planerar inköp och preppar matlådorna. Enkla recept med få ingredienser behöver inte betyda en tråkig vardagsmiddag, tvärtom – en liten twist kan förvandla vardagen till en fest!

I Vardag med guldkant delar Catarina även med sig av veckomenyer samt tipsar om smarta basvaror att ha i vardagsskafferiet, olika kökshacks och favoritredskap. Bland recepten återfinns snabba recept som Catarinas smakrika pasta limone och halloumistroganoff, och klassiska rätter som Chili con carne (eller sin carne för vego).

– Med den här kokboken känns det som att jag bjuder hem just dig och alla er som läser boken på vardagsmiddag. För det är precis de här rätterna som vi äter hemma hos oss. Middagarna mitt i veckan ska gå någorlunda snabbt, innehålla få ingredienser som är lätta att hitta i alla matvarubutiker och tillagningen ska förstås vara enkel och smidig, säger Catarina.

Varmt välkommen med intervjuförfrågan eller för förhandsläsning att kontakta: 
SCHYTTBERG PR: jenny@schyttberg.se | 0706-24 30 23

Catarina König vann Sveriges Mästerkock 2016 och blev decenniets mästerkock 2020. Hon är tv-kock i kökets middag. 
Catarina bor i Sigtuna med man och två barn. Vardag med guldkant är hennes femte bok.

ISBN 9789198698817 | matfotografier, recept och styling av Catarina König 
Vardag med guldkant utkommer 5 september.

The Book Affair är ett bokförlag som ger ut både fack- och skönlitteratur och erbjuder författare marknadens mest moderna och flexibla samarbetsavtal för alla format. Förlaget grundades 2018 av Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på kvalitativ utgivning och entreprenörsdrivna upphovsmän. Läs mer på www.thebookaffair.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Regeringen utvidgar uppdraget om ett nationellt professionsprogram

Published

on

By

Regeringen utvidgar uppdraget till Skolverket om ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Det innebär bland annat att Skolverket ska lämna förslag om hur professionsprogrammet kan innehålla ett fördjupande kursutbud för rektorer som med tiden kan ingå i en magister- eller masterexamen i skolledarskap.

– Professionsprogrammet ska bidra till att rektorer, lärare och förskollärare har bättre möjlighet till kompetensutveckling, att yrkena blir mer attraktiva och att undervisningens kvalitet utvecklas. Nu vill vi utöka möjligheterna ytterligare för rektorer att fortbilda sig, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket har i uppdrag att ta fram insatser inom det natio­nella professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare som kommer att träda i kraft den 1 januari 2025. Myndigheten ska bland annat ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling.

Regeringen utvidgar nu uppdraget. Det innebär bland annat att Skolverket ska föreslå ändringar i den insats som idag benämns Fortbildning för rektorer, så att fortbildningen över tid ska kunna ingå i en magister- eller masterexamen inom skolledarskap. Myndigheten ska även föreslå hur insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling bör kvalitetssäkras. Ändringen innebär också att upp­dragstiden för Skolverket förlängs till den 30 april 2024.

Sveriges Skolledare lämnade i mars 2023 in en skrivelse till Utbildningsdepartementet där förväntningar på det nationella professionsprogrammet presenterades. Beslutet om att nu utvidga uppdraget går i linje med Sveriges Skolledares förslag.

Kontakt

Christian Brundu, t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm, 076-139 91 05, christian.brundu@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pripps Blå sjösätter ny reklamfilm i samarbete med artisten Alexander Järvi

Published

on

By

Nu är det dags för Pripps Blå att återigen hissa segel. Den 10 juni är det premiär för en ny reklamfilm från det ikoniska varumärket. Den unga och lovande musikartisten Alexander Järvi och hans låt Blå anemoner tonsätter den nya filmen från Pripps Blå Alkoholfri.

Efter ett drygt decennium seglar nu Pripps Blå ”in i rutan” igen. Den nya satsningen rullas ut från och med 10 juni och kommer att synas online och på sociala plattformar.  När Pripps Blå gör comeback är miljön återigen skärgården på västkusten, närmare bestämt Bohus-Malmön. I filmen får vi följa ett kompisgäng som välkomnar sommaren med bryggbad och skratt. Allt tonsatt av Järvis debutlåt Blå anemoner.

– Vi är stolta över att kunna presentera vår nya kommunikation och vårt nya samarbete med Alexander Järvi. Efter att ha seglat i bakvattnet i många år är det hög tid att hissa seglen och påminna om ett av våra mest folkkära och anrika varumärken som starkt förknippas med sommaren, säger Julia Torstensson varumärkesansvarig för Pripps på Carlsberg Sverige.

Pripps Blå fortsätter att vara ett av Sveriges mest älskade ölvarumärken och i våras uppdaterades designen där bland annat den symboliska pentagonen åter fått en central roll på förpackningen. Genom den nya kommunikationen och samarbetet med Alexander Järvi och Warner Music påbörjas resan mot att stärka varumärket och göra det mer relevant.  

Om Pripps Blå
Pripps bildades 1828 när göteborgaren Johan Albrecht Pripp började brygga sitt eget öl efter att ha blivit inspirerad från sina resor till Tyskland. Med genuin bryggartradition har Pripps bevarat och förfinat sin höga kvalitet. För många är Pripps Blå, som lanserades 1975, för alltid förknippad med svensk sommar och skärgård.

Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=U-o1Gy3QR1c

För mer information, kontakta:
Henric Byström, Kommunikationsdirektör, Carlsberg Sverige
Tel: 070-483 05 48 E-mail:
henric.bystrom@carlsberg.se

Carlsberg Sverige
We are Brewing for a Better Today & Tomorrow
Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.