Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i BrightBid Group AB (publ)

Published

on

Aktieägarna i BrightBid Group AB (publ), org.nr 556710–8757 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 juli 2024 klockan 10.00 hos Setterwalls Advokatbyrå på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.45.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 15 juli 2024, samt
 • dels senast onsdagen den 17 juli 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till BrightBid Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Brunnsgatan 11, 111 38 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@speqta.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 17 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.speqta.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: BrightBid Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Brunnsgatan 11, 111 38 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@speqta.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2024/2027 genom a) emission av teckningsoptioner till Bolaget och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktör och nyckelpersoner
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2024/2027 genom a) emission av teckningsoptioner till Bolaget och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktör och nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2024/2027”) för nuvarande och framtida verkställande direktör och nyckelpersoner (gemensamt benämnda ”Deltagarna” och var för sig som ”Deltagare”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer att det är angeläget och Bolagets och i alla aktieägares intresse att skapa större delaktighet för Deltagarna i Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2024/2027 samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande, och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 6 på dagordningen kommer de 1 600 000 teckningsoptionerna som emitterades inom ramen för det incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2024 inte att tilldelas till deltagarna och således inte heller kunna utnyttjas för teckning av aktier.

Det maximala antalet tillkommande aktier kommer att uppgå till högst 1 600 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 4,2 procent, förutsatt att samtliga emitterade teckningsoptioner förvärvas av Deltagarna och förutsatt fullt utnyttjande av samtliga förvärvade teckningsoptioner. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission, med utgångpunkt i det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för detta förslag.

A. Emission av teckningsoptioner till Bolaget

Emissionen, vilken omfattar högst 1 600 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027, vilken vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 22 400 kronor (med beaktande av minskning av aktiekapitalet som registrerades hos Bolagsverket den 29 maj 2024, vilken per dagen för detta förslag ännu inte är verkställd av Bolagsverket) i enlighet med följande villkor.

 1. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan.
 2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske av Bolaget till och med den 31 oktober 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 2 augusti 2027 fram till och med den 31 december 2027, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Intjänandeperioden ska inte understiga tre år och kommer att regleras i särskilda teckningsoptionsavtal mellan Bolaget och respektive Deltagare.
 6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 1 juli 2024. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde (med beaktande av minskning av aktiekapitalet som registrerades hos Bolagsverket den 29 maj 2024, vilken per dagen för detta förslag ännu inte är verkställd av Bolagsverket). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överskursfonden.
 7. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 8. För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2024/2027 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att Bolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkten B nedan.
 9. De nya aktier som utges vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 10. Sedvanliga omräkningsvillkor tillämpas för teckningsoptionerna.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna

1. Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer nuvarande och framtida verkställande direktör och nyckelpersoner. Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptioner kräver att Deltagaren ej sagt upp sig eller blivit uppsagd som medarbetare samt ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget. Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner till Deltagarna.

Kategori Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare
Verkställande direktör 500 000
Nyckelpersoner 500 000

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser för Bolaget.

Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut, inkluderande men inte begränsat till vad som anges under Pris och betalning m.m. nedan.

2. Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 24 juli 2024 till och med den 6 augusti 2024. Styrelsen äger dock rätt att förlänga eller senarelägga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

3. Anmälan och tilldelning

Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 100 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 100 teckningsoptioner.

4. Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska förvärvas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån bedömt marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av ett oberoende värderingsinstitut. Optionspremien fastställs per dagen för överlåtelse av teckningsoptioner från Bolaget till Deltagarna.

För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag i samband med förvärv av teckningsoptionerna. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag.

5. Villkor för tilldelning m.m.

Eftersom teckningsoptionerna kommer att förvärvas av Deltagarna till bedömt marknadsvärde, tillämpas inga prestationsvillkor för tilldelning eller rätt att behålla eller utnyttja teckningsoptionerna. Som nämns är dock rätten att förvärva teckningsoptioner villkorad av att Deltagarna ingår avtal angående bland annat hembudsskyldighet och intjänandeperioder med Bolaget.

C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen m.m.

1. Utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2024/2027 kan upp till 1 600 000 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,2 procent. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission, med utgångspunkt i det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag. Vid full teckning ökar Bolagets aktiekapital med 22 400 kronor (med beaktande av minskning av aktiekapitalet som registrerades hos Bolagsverket den 29 maj 2024, vilken per dagen för detta förslag ännu inte är verkställd av Bolagsverket).

2. Beräkning av marknadsvärdet

Eftersom teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna inte kan fastställas förrän teckningsoptionerna har överlåtits till någon av Deltagarna har en fiktiv teckningskurs om 6,60 kronor använts i Black & Scholes-beräkningarna. Varje teckningsoption har därigenom värderats till 0,984 kronor.

3. Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m.

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris är Bolagets bedömning att inga sociala avgifter kommer att uppkomma för Bolaget i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogram 2024/2027 i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt praktisk hantering av incitamentsprogrammet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

4. Beredning av ärendet

Principerna för Incitamentsprogram 2024/2027 har arbetats fram av styrelsen med stöd av externa rådgivare. De styrelseledamöter som också är anställda i Bolaget och som har för avsikt att delta i Incitamentsprogram 2024/2027 har inte deltagit i styrelsens beredning av förslaget.

5. Utestående program

Det finns 280 000 utestående teckningsoptioner genom två aktierelaterade incitamentsprogram, av vilket Incitamentsprogram 2022/2025 A (”2022/2025 A”) omfattar 70 000 teckningsoptioner och Incitamentsprogram 2022/2025 B (”2022/2025 B”) omfattar 210 000 teckningsoptioner. Till följd av den utdelningen som Bolaget genomförde under 2023 berättigar de 280 000 teckningsoptionerna till teckning av 378 000 aktier till ett lösenpris om 11,53 kronor per aktie. Teckningsoptionerna i incitamentsprogrammen 2022/2025 A och 2022/2025 B kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 9 juli 2025 till och med den 9 oktober 2025.

Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 6 på dagordningen kommer de 1 600 000 teckningsoptionerna som emitterades inom ramen för det incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2024 inte att tilldelas till deltagarna och således inte heller kunna utnyttjas för teckning av aktier.

Total utspädning för incitamentsprogrammen 2022/2025 A och 2022/2025 B vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 1,0 procent. Beräkningarna baseras på antal aktier och röster som högst kan komma att emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådana emissioner, med utgångspunkt i det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag.

6. Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens 9§ i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§9 Kallelse §9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 36 435 405 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen, vilken tillsammans med dokumentation enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen också finns tillgänglig på Bolagets kontor på Brunnsgatan 11 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

­­­­______________

Stockholm i juni 2024

BrightBid Group AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024, kl. 21:00 CET.

För mer information:
Gustav Westman
CEO Speqta AB (publ)
gustav.westman@speqta.com
+46 73 400 50 27

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sileon offentliggör utfall i genomförd företrädesmission

Published

on

By

Läs original

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Sileon AB (publ), (”Sileon” eller ”Bolaget”), har slutfört den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som offentliggjordes den 17 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Förträdesemissionen var på förhand säkerställd till 90,8 procent genom teckningsförbindelser om cirka 29,6 procent och ett toppgarantiåtagande om cirka 61,2 procent. Totalt tecknades emissionen till 61,2 procent, varav cirka 60,2 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 1,0 procent utan stöd av teckningsrätter. Slutligen kommer 44 197 477 aktier, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen, tecknas av Rieber & Søn AS som lämnat en toppgaranti. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningskursen i företrädesemissionen var 0,50 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Sileon cirka 57 MSEK före emissionskostnader vilket finansierar återbetalning av Bolagets konvertibla lån samt fortsatta kommersialiseringsaktiviteter.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Sileon med 28 513 352,25 SEK, genom emission av 114 053 409 aktier, och uppgår därefter till 41 185 953,75 SEK fördelat på 164 743 815 aktier.

Handel med BTA

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SILEON BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 30, 2024.

Tilldelning

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 1 juli 2024.

Minskning av aktiekapital

Extra bolagsstämman den 19 juni 2024 beslutade att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier för att justera kvotvärdet på Bolagets aktie till 0,01 SEK, beräknat på aktiekapitalet och antalet aktier efter Företrädesemissionen. Den totala minskningen av aktiekapitalet var därför beroende av utfallet i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen har fulltecknats har styrelsen fastställt aktiekapitalsminskningen till 39 538 515,60 SEK, vilket innebär att Bolagets aktiekapital efter registreringen av Företrädesemissionen och aktiekapitalsminskningen vid Bolagsverket kommer att uppgå till 1 647 438 SEK.

Rådgivare

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Sileon i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Kent Hansson, VD, Sileon AB
E-post: kent.hansson@sileon.com

Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 18 juli 2024 kl. 19:00 CEST.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Continue Reading

Marknadsnyheter

MoveByBike Europe AB (publ) har tillträtt aktierna i Chainge ApS och genomför tidigare aviserad kvittningsemission till säljarna

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget tillträtt aktierna i det danska logistikbolaget Chainge ApS (”Chainge”), i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 juli 2024. Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad kvittningsemission av 23 745 717 aktier till säljarna av Chainge. Samtliga aktier som emitterats genom den riktade kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats. Bolagen slutför därmed samgåendet och påbörjar arbetet med att realisera tillväxtmöjligheter och synergier, vilket är ett viktigt steg i den gemensamma affärsplanen.

 

”Detta är ett viktigt steg i arbetet mot att bli en lönsam logistikaktör inom hållbara transporter,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Den 1 juli 2024 ingick MoveByBike avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Chainge för en köpeskilling om cirka 19 MSEK, som erlagts av MoveByBike genom utställande av revers till respektive säljare. De utställda reverserna, motsvarande köpeskillingsbeloppet, kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen till teckningskursen 0,80 SEK per aktie (”Vederlagsaktierna”). Efter registreringen av Vederlagsaktierna kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 73 611 723 och aktiekapitalet kommer uppgå till cirka 7 361 177,5 SEK. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär en utspädning om cirka 32 procent av rösterna och kapitalet i MoveByBike.

 

Enligt beslutet ökar aktiekapitalet med 2 374 571,70 kronor. Eftersom aktiekapitalet idag är 4.986.603,940 blir aktiekapitalet efter ökning 7 361 175,64 kr.

 

Chainge är ett väletablerat logistikbolag som opererar med eltransportcyklar i Köpenhamn. Verksamheten är uppbyggd med en liknande affärsmodell som MoveByBike, med gemensamma och kompletterande kunder, vilket skapar goda förutsättningar för framtida arbete. Chainge har cirka 60 anställda och har haft en omsättning på 4,9 MSEK med EBITDA på -0,75 MSEK för perioden januari till maj 2024. Eget kapital uppgick till cirka -4 MSEK vid utgången av maj 2024. Under 2023 omsatte Chainge cirka 8,4 MSEK och gjorde ett resultat på cirka -4,8 MSEK. I maj 2024 har Chainge varit kasseflödesneutrala.

 

Genom detta förvärv kan MoveByBike nu expandera sin verksamhet till den danska marknaden, vilket är en del av Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. De främsta synergierna förväntas uppnås genom samutnyttjandet av kunder, fysiska resurser och mjukvara, samt en bättre förståelse för hur en effektiv och lönsam verksamhet ska drivas.

 

”Vi ser fram emot att arbeta nära och tillsammans med Chainge. Vi kompletterar varandra mycket bra när det gäller kunder, geografier och kompetens. Tillsammans kan vi skapa ännu mer effektiva och hållbara transportlösningar för våra kunder på den nordiska marknaden,” säger interim VD Fredrik Videlycka.

 

Teckningsberättigade i den riktade kvittningsemissionen var:

 

WBA Holding ApS

 

Ejlersen ApS

 

Omstillingen ApS

 

Winther & Aabo ApS

 

Astrid Haug ApS

 

TAKBTC ApS
 

EIT KIC Urban Mobility S.L

 

MJU Invest ApS

 

Kim Junge

 

Styrelsens överväganden

Inför beslutet att ingå avtal om att förvärva Chainge genom utställande av revers till respektive säljare, vilka i sin helhet kvittas mot nyemitterade aktier i MoveByBike genom den riktade kvittningsemissionen, har Bolagets styrelse noggrant utvärderat olika alternativ för att finansiera förvärvet. Styrelsens bedömning, givet rådande marknadsförhållanden, var att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med den flexibilitet som följer därav, var det mest lämpliga alternativet då det möjliggör för Bolaget att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och till fördelaktiga villkor, inom uppsatt tidsram förvärva Chainge. Styrelsens samlade bedömning var således att skälen för att ingå avtal om att förvärva Chainge och att genomföra den riktade kvittningsemissionen till säljarna i Chainge på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med avtalet därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

 

Teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, fastställts till 0,80 SEK per aktie. Beräkningsgrunden för teckningskursen i den riktade kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med säljarna i Chainge och är definierad utifrån en due diligence som genomförts av båda bolagen. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen genom detta förfarande återspeglar ett rättvist värde på MoveByBikes verksamhet.

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Fredrik Videlycka, Interims VD

Telefon: +46 (0) 739 46 26 20

E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den riktade emissionen.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den riktade emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i My Beat AB (publ), org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 11.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MY BEAT AB (PUBL)

Aktieägarna i My Beat AB (publ), org.nr. 556988-7556, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 augusti 2024 kl. 11.00, Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 juli 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 2 augusti 2024 skriftligen till My Beat AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka. Anmälan kan också göras per e-post till jens@mybeat.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ombud, eller biträde (högst 2), lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 31 juli 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 2 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Beslut om kvittningsemission av aktier som betalning för lån.
 7. Beslut om a) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB b) kvittningsemission av aktier som betalning av förvärvet.
 8. Beslut om val av ny styrelseledamot
 9. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
 10. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om emission av aktier som betalning för lån (punkt 6)

Aktieägaren Dan Vegard Pedersen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (kvittningsemission) av högst 29 687 499 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 068 749,96 kronor. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 26,17 procent. För beslutet ska följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Advisum AS, Moat AS, Tallhaga Invest AB och Ida Bakken AS (gemensamt ”Fordringsägarna”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i avtal mellan Fordringsägarna och Bolaget, enligt vilka Fordringsägarna äger rätt att kvitta utestående lånebelopp mot aktier i Bolaget (”Konvertibelavtalen”).

Konvertibelavtalen ingicks i slutet av maj 2024 och information om detta offentliggjordes av Bolaget i pressmeddelande den 24 maj 2024. Bolaget var vid tidpunkten när Konvertibelavtalen träffades i en ekonomiskt utsatt situation och lånen var nödvändiga för att säkra Bolagets fortsatta drift. Villkoren för Konvertibellånen har, efter sondering bland olika kreditinstitut, bedömts som marknadsmässiga av styrelsen under rådande bransch- och marknadsförhållanden. Konvertibellånen löper med en månatlig ränta om två (2) procent.

Långivare Lånebelopp Antal aktier Närstående
Advisum AS 850 000 11 067 708 Kontrolleras av styrelseordförande Olav Kalve
Moat AS 780 000 10 156 250 Kontrolleras av styrelseledamot Steffen Kalve
Ida Bakken AS 600 000 7 812 500 Kontrolleras av Ida Bakken, vilken är närstående till styrelseledamot Steffen Kalve
Tallhaga Invest AB 50 000 651 041 Kontrolleras av styrelseledamot Daniel Lindström
Totalt 2 280 000 29 687 499

Fordringsägarnas respektive lånebelopp, motsvarande antal aktier i den föreslagna kvittningsemission samt närståenderelation till Bolaget framgår av tabellen nedan.

Fordringsägarna har meddelat att de, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, kommer att ingå avtal med Bolaget om ett lock up-åtagande om nittio (90) dagar räknat från dagen för emissionsbeslutet. Åtagandet innebär att Fordringsägarna inte får sälja aktier under denna period. Därutöver har Fordringsägarna meddelat att, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, ränta inte ska utgå på lånen.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,0768 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd i Konvertibelavtalen och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden mellan den 13 och den 17 maj 2024 med avdrag för 10 procents rabatt.

Förslagsställaren bedömer att rabattens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i sådan utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort sedan ingåendet av Konvertibelavtalen i slutet av maj 2024. Med hänsyn till Bolagets likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till Bolagets behov av att omedelbart stärka balansräkningen, anser således Förslagsställaren att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

 1. Emissionsförslaget innebär en avvikelse mot aktieägarnas företrädesrätt. Förslagsställarens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare och Bolaget att Bolagets skuldsättning minskar, att det egna kapitalet och likviditeten stärks och att Bolaget följer sina åtaganden i enlighet med Konvertibelavtalen. Vidare innebär nyemissionen en lägre skuldsättning än vad som skulle vara fallet om lånen skulle återbetalas kontant då endast kapitalbeloppet för respektive lån kvittas mot nya aktier, utan krav på betalning av ränta.
 1. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknarna. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet.
 1. Betalning om 0,0768 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
   
 2. Eventuell överkursfond ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om a) godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB och b) kvittningsemission av aktier som betalning för förvärvet (punkt 7)

7. a) Godkännande av styrelsens beslut om förvärv av Telemarketing & Customerservice Silverstone AB

Bolaget ingick den 10 juli 2024 ett bindande avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om att förvärva 100 procent av aktierna i Telemarketing & Customerservice Silverstone AB (”TMC Silverstone”), ett bolag verksamt inom försäljning av abonnemang och säkerhetstjänster. Genom förvärvet kommer My Beat att stärka sin sälj- och kundserviceorganisation genom att addera expertis inom försäljning och kundhantering.

TMC Silverstone är en framstående callcenterverksamhet med fokus på hållbarhet och nära kundrelationer. I TMC Silverstone finns en omfattande erfarenhet av försäljning och kundservice inom telekom samt tillhörande tilläggstjänster.

Köpeskillingen uppgår till 5 172 000 kronor och föreslås erläggas genom emission av aktier (kvittningsemission) enligt punkten 7. b) nedan.

Under kalenderåret 2023 genererade TMC Silverstone en bruttoförsäljning om cirka 7,56 miljoner kronor. Förvärvet förväntas att bidra till My Beats kommunicerade mål om en försäljningstillväxt på 100 procent under det innevarande räkenskapsåret.

7. b) Beslut om kvittningsemission av aktier som betalning för förvärvet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission (kvittningsemission) av högst 12 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 427 808,28 kronor. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 12,53 procent. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Nålen utbildning & konsulting AB (”Nålen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla villkoren och fullfölja Bolagets åtaganden som anges i avtal mellan Nålen och Bolaget (”Förvärvsavtalet”), enligt vilket Nålen äger rätt att kvitta (köpeskillingen om 5 172 000 kronor) mot aktier i Bolaget (”Vederlagsaktierna”).

Nålen har ingått ett lock-up-åtagande som innebär att det, för det fall emissionsförslaget bifalls på stämman, avstår från rätten att sälja eller på annat sätt avyttra 10 000 000 av Vederlagsaktierna under en period om 365 dagar från dagen för beslutet om emission.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 0,431 kronor per aktie. Teckningskursen är fastställd i Förvärvsavtalet och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden mellan den 4 och den 8 juli 2024 med avdrag för 10 procents rabatt.

Styrelsen bedömer att rabattens storlek i förhållande till den senaste stängningskursen är motiverad med hänsyn till att Bolagets finansiella ställning inte bedöms ha förändrats i sådan utsträckning som Bolagets aktiekurs har gjort sedan avtalet om att förvärva TMC Silverstone ingicks den 10 juli 2024. Med hänsyn till Bolagets likviditet och Bolagets finansiella ställning, i relation till Bolagets behov av att stärka balansräkningen, anser således styrelsen att teckningskursen får bedömas som marknadsmässigt säkerställd.

 1. Emissionsförslaget innebär en avvikelse mot aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverar då det bedöms vara till fördel för samtliga aktieägare att Bolaget följer sina åtaganden och genomför förvärvet i enlighet med Förvärvsavtalet. Vidare innebär nyemissionen en lägre skuldsättning än vad som skulle vara fallet om förvärvet skulle betalats kontant.
 1. Teckning ska ske på teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknaren. Teckning ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet.
 1. Betalning om 0,431 kronor per aktie ska erläggas genom kvittning vid teckning.
 1. Eventuell överkursfond ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. Styrelsen, Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägaren Advisum AS föreslår att bolagsstämmans beslutar att välja Jens Pettersson till ordinarie styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Jens Pettersson är sedan den 19 april 2024 tillförordnad VD för My Beat.

Jens Pettersson har mer än 22 års erfarenhet från telekombranschen. Jens var med och byggde upp Comviq som en av de allra första oberoende operatörerna i Sverige. Han deltog i sammanslagningen av Comviq och Tele2 och har därefter arbetat på Tele2 med ansvar för produkter och B2C-marknaden. Jens har stor erfarenhet av arbete inom mobiltelefoni med fokus på produkter och tjänster kombinerat med ledande roller inom strategi och förändringsinitiativ.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka, och på bolagets hemsida www.mybeat.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till My Beat AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka eller per e-post till jens@mybeat.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 83 737 289. Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Kopparberg i juli 2024

My Beat AB

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.