Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB

| 5 september, 2022 | 0 kommentarer

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB, org.nr. 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma. 

Tid och plats: Fredag den 7 oktober 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på adress Brogatan 9, 252 66, Helsingborg.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 29 september 2022. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: JS Security Technologies Group AB; Brogatan 9, 252 66 Helsingborg eller via e-post: [email protected]

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 29 september 2022, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande & sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av revisor
  8. Stämmans avslutande

 
Styrelsens förslag till punkten 7

Punkt 7

Styrelsen föreslår nyval av Fineasity AB med Ben Behnam Mahajerzadeh-Heidari som huvudansvarig revisor. 
 
Majoritetskrav för beslut 

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 934 412 stycken.  
 
Fullständiga handlingar 

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Brogatan 9, 252 66, Helsingborg senast två veckor före stämman. Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 
September 2022 i Helsingborg
JS Security Technologies Group AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
[email protected]

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.