Kallelse till extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB
Notice of extraordinary shareholders’ meeting of Nord Insuretech Group AB

Aktieägarna i Nord Insuretech Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 januari klockan 15:00 på bolagets kontor, Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm.
The shareholders of Nord Insuretech Group AB (publ) are hereby summoned to an extraordinary shareholders’ meeting on Wednesday 19 January at 3.00 p.m. at the company’s office, Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 januari, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 14 januari klockan 16.00.
Shareholders who wish to attend the shareholders’ meeting must be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on Wednesday 12 January, and must also notify the Company of their intention to attend the Shareholders’ Meeting no later than Friday, January 14 at 4.00 p.m.

Anmälan ska ske skriftligen till Nord Insuretech Group AB (publ), Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.
The notification must be made in writing to Nord Insuretech Group AB (publ), Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, or by e-mail to [email protected]. The notification must state the shareholder’s name, personal identity number/registration number, shareholding, address, day time telephone number and information about the attendance of any assistants (maximum two) and, if applicable, information about any proxies.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt registreringsbeviset eller behörighetshandlingen för juridisk person bör i god tid före bolagsstämman skickas per post till till Nord Insuretech Group AB (publ), Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, eller via e-post till [email protected] Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.nordinsuretechgroup.se.

Shareholders represented by proxy must submit a power of attorney for such proxy. If the power of attorney is executed by a legal entity a certificate of registration or equivalent document for the legal entity, verifying its authority to submit the power of attorney, should be attached. The original power of attorney and the certificate of registration or equivalent document for a legal entity should be sent by post to Nord Insuretech Group AB (publ), Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, or by e-mail to [email protected] well in advance of the shareholders’ meeting. A proxy form is available on the company’s website www.nordinsuretechgroup.se.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 12 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 12 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
To be entitled to participate in the general meeting, in addition to providing notification of participation, a shareholder whose shares are held in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Wednesday 12 January 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and in such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed not later than the second banking day after Wednesday 12 January 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

I bolaget finns totalt 132 695 428 aktier och röster.
There are a total of 132 695 428 shares and votes in the company.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar / Number of shares and votes

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Nord Insuretech Group AB (publ), Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, eller via e-post till [email protected]

Shareholders are reminded of their right to, at the general meeting, obtain information from the Board of Directors and CEO in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act. Shareholders wishing to submit questions in advance may do so by sending post to Nord Insuretech Group AB (publ), Industrigatan 4A, 112 46, Stockholm, or by e-mail to [email protected].

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ratihabering av låneavtal
 8. Beslut om nyemission av aktier
 9. Beslut om ratihabering av konverteringsavtal
 10. Beslut om nyemission av aktier
 11. Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission
 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 13. Stämmans avslutande
 1. Opening of the meeting
 2. Appointment of chairman of the meeting
 3. Preparation and approval of the voting list
 4. Approval of the agenda
 5. Election of one or two persons to approve the minutes
 6. Determination of whether the meeting has been duly convened
 7. Resolution to ratify loan agreement
 8. Resolution to issue new shares
 9. Resolution to ratify agreement on conversion
 10. Resolution to issue new share
 11. Resolution to authorise the Board of Directors to decide to issue new shares
 12. Resolution on adoption of new articles of association
 13. Closing of the meeting

Ärende 7 – Beslut om ratihabering av låneavtal / Item 7 – Resolution to ratify loan agreement

Bakgrund till förslaget / Background for the proposal

Aktieägare som representerar mer än tio (10) procent i Bolaget föreslår att bolagsstämman i efterhand godkänner, ratihaberar, det konvertibla låneavtal som Bolaget ingick den 16 juli 2021 med bland andra, Bolaget som låntagare och Noria Group AS, Strategic Investments A/S och Vikna Invest som långivare (”Låneavtalet”). I Låneavtalet beslutades att Bolaget skulle konvertera utestående skuld till långivarna till aktier i Bolaget vid det tidigaste av (i) datumet för Private Placement och (ii) den 16 juli 2022. Bolaget och långivarna är överens om att Private Placement enligt Låneavtalet har inträffat i och med utnyttjandet av 10 129 982 teckningsoptioner i Bolaget den 29 oktober 2021 och att konverteringsrätt i enlighet med Låneavtalet därmed föreligger. Grunden för teckningskursen är det pris som överenskommits mellan Bolaget och långivarna och är baserad på den aktiekurs om en (1) krona som tillämpades i det ovan nämnda teckningsoptionsprogrammet med en rabatt om tjugo (20) procent. Skälet till att bolagsstämman i efterhand föreslås godkänna Låneavtalet är att långivarna under Låneavtalet bland annat består av juridiska personer med kopplingar till styrelseledamöterna. Förslaget att bolagsstämman beslutar om ratihabering av Låneavtalet baseras vidare på Bolagets ekonomiska situation var sådan att det var nödvändigt att ta upp lånen. Vidare bedöms den aktuella konverteringskursen enligt Låneavtalet som försvarlig mot bakgrund av Bolagets behov att attrahera långivare.

Shareholders representing more than ten (10) per cent of the shares proposes that the general meeting ratify the convertible loan agreement that the Company entered into on 16 July 2021 with, among others, the Company as borrower and Noria Group AS, Strategic Investments A/S and Vikna Invest as lenders (the “Loan Agreement”). In the Loan Agreement it was resolved that the Company would convert the outstanding debt to the lenders into shares in the Company at the earliest of (i) the date of the Private Placement and (ii) July 16, 2022. The Company and the lenders agree that Private Placement in accordance with the Loan Agreement has occurred through the exercise of 10,129,982 warrants in the Company on 29 October 2021 and that conversion rights in accordance with the Loan Agreement thereby exist. The basis for the subscription price is the price agreed between the Company and the lenders and is based on the share price of SEK 1 (1) that was applied in the above-mentioned warrant program with a discount of twenty (20) percent. The reason the general meeting is proposed to ratify the Loan Agreement is that the lenders under the Loan Agreement consist of, among others, legal entities with strong links to the board members. The shareholders proposal that the general meeting resolves to ratify the Loan Agreement is further based on that the Company’s financial position was such that it was necessary to raise the loans. Furthermore, the current conversion rate according to the Loan Agreement is considered justifiable in light of the Company’s need to attract lenders.

Styrelesens redogörelse i enlighet med kap. 16 a aktiebolagslagen / The board of directors’ report in accordance with Chapter 16a of the Swedish Companies Act

Låneavtalet utgör väsentliga närståendetransaktioner i enlighet med kap. 16 a aktiebolagslagen och upptagandet av dessa är därmed föremål för godkännande av bolagsstämman.

The loan agreement constitutes a significant related party transaction in accordance with Chapter 16a of the Swedish Companies Act and the entry into the loan agreement is thus subject to approval by the general meeting.

Styrelsen har en skyldighet att för sådana transaktioner avlämna en redogörelse för transaktionerna, vilka avser ingåendet av ett konvertibelt låneavtal med Median Holding AS, Noria Group AS (ägt av styrelseledamot Jo Arnstad), Strategic Investment A/S (ägt av styrelseledamot Kim Mikkelsen), Klaus Zwisler, Brede A. Haglund, GSG Holding AS och Vikna Invest AS (ägt av styrelseledamot Ivar Williksen), som ingicks den 16 juli 2021 till ett sammanlagt värde om 6 000 000 kronor.

 The board of directors has an obligation to submit a report for such transactions, which relate to the conclusion of a convertible loan agreement with Median Holding AS, Noria Group AS (owned by board member Jo Arnstad), Strategic Investment A/S (owned by board member Kim Mikkelsen), Klaus Zwisler, Brede A. Haglund, GSG Holding AS and Vikna Invest AS (owned by board member Ivar Williksen), which was entered into on 16 July 2021 to a total value of SEK 6 000 000.

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut enligt punkten 7 är giltig om det biträds av aktieägare som innehar minst hälften av de angivna rösterna representerade på stämman.
A resolution pursuant to item 7 shall be valid only where supported by shareholders holding not less than half of the shares represented at the general meeting.

____________________

Ärende 8 – Beslut om nyemission av aktier / Item 8 – Resolution to issue new shares

Aktieägare, som representerar mer än tio (10) procent i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 7 700 548 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med högst
1 540 109,6 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Shareholders representing more than ten (10) per cent of the shares proposes that the general meeting carry out a private placement in respect of no more than 7 700 548 shares, entailing an increase in the share capital of, no more than SEK 1 540 109,6. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Median Holding AS, Noria Group AS (ägt av styrelseledamot Jo Arnstad), Strategic Investment A/S (ägt av styrelseledamot Kim Mikkelsen), Klaus Zwisler, Brede A. Haglund, GSG Holding AS och Vikna Invest AS (ägt av styrelseledamot Ivar Williksen). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är det låneavtal som beskrivs ovan under ärende 7.

The right to subscribe for the new shares shall vest in Median Holding AS, Noria Group AS (owned by board member Jo Arnstad), Strategic Investment A/S (owned by board member Kim Mikkelsen), Klaus Zwisler, Brede A. Haglund, GSG Holding AS and Vikna Invest AS (owned by board member Ivar Williksen). The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is the loan agreement described above under item 7.

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,80 kronor. Grunden för teckningskursen är det pris som överenskommits mellan Bolaget och Långivarna och är baserad på den aktiekurs om en (1) krona som tillämpades i det ovan nämnda teckningsoptionsprogrammet med en rabatt om tjugo (20) procent. Betalning ska ske genom kvittning av fordran som aktietecknaren har på bolaget.

A subscription price of SEK 0.80 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price is the price agreed between the Company and the lenders and is based on the share price of SEK one (1) that was applied in the above-mentioned warrant program with a discount of twenty (20) percent. Payment shall be made by way of set-off against the claim on the company.

 1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

 1. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

Subscription for the newly-issued shares shall take place within one week of the date of the resolution to issue new shares. Payment for the shares subscribed for shall be made at the time of subscription by signing the subscription list.

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

 1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut enligt punkten 8 är giltig endast om det biträtts av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de angivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna.
A resolution pursuant to item 8 shall be valid only where supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

____________________

Ärende 9 – Beslut om ratihabering av låneavtal / Item 9 – Resolution to ratify loan agreement

Bakgrund till förslaget / Background for the proposal

Vissa aktieägare, som representerar mer än tio (10) procent i Bolaget, lämnade den 17 december 2021 förslag till beslut om att i efterhand godkänna, ratihabera, det konverteringsavtal som Bolaget ingick den 24 augusti 2021 med bland andra, Bolaget och Bolagets styrelseledamöter Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen och Kim Mikkelsen (”Konverteringsavtalet”). Enligt Konverteringsavtalet ska Bolaget konvertera utestående skuld till aktier i Bolaget inom fem (5) månader från avtalets ingående. Grunden för kursen är det pris som överenskommits mellan Bolaget och Långivarna och är baserad på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under de tre (3) handelsdagar som omedelbart föregick ingåendet av Konverteringsavtalet. Skälet till att bolagsstämman i efterhand föreslås godkänna Konverteringsavtalet är att långivarna som berörs av Konverteringsavtalet utgörs av bolagets styrelseledamöter. Förslaget att bolagsstämman beslutar om ratihabering av Konverteringsavtalet baseras vidare på Bolagets ekonomiska situation var sådan att det var nödvändigt att konvertera lånen till aktier. Vidare bedöms den aktuella konverteringskursen enligt Låneavtalet som försvarlig mot bakgrund.

Certain shareholder, representing more than ten (10) per cent of the shares, proposed, on 17 December 2021, that the general meeting ratify the conversion agreement that the Company entered into on 24 August 2021 with, among others, the Company’s board members Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen and Kim Mikkelsen (the “Conversion Agreement”). According to the Conversion Agreement, the Company must convert the outstanding debt into shares in the Company within five (5) months of the conclusion of the agreement. The basis for the price is the price agreed between the Company and the lenders and is based on the volume-weighted average share price for the Company’s share on Nasdaq First North during the three (3) trading days immediately preceding the conclusion of the Conversion Agreement. The reason the general meeting is proposed to ratify the Conversion Agreement is that the lenders whose loans are subject of the Conversion Agreement are the board members of the Company. The shareholders’ propose that the general meeting resolves on ratification of the Conversion Agreement as it was necessary to convert the loans into shares in the Company due to the financial position of the Company. Furthermore, the conversion rate according to the Conversion Agreement is considered justifiable.

Styrelesens redogörelse i enlighet med kap. 16 a aktiebolagslagen / The board of directors’ report in accordance with Chapter 16a of the Swedish Companies Act

Konverteringsavtalet utgör väsentliga närståendetransaktioner i enlighet med kap. 16 a aktiebolagslagen och upptagandet av dessa är därmed föremål för godkännande av bolagsstämman.

The conversion agreement constitutes a significant related party transaction in accordance with Chapter 16a of the Swedish Companies Act and the entry into the conversion agreement is thus subject to approval by the general meeting.

Styrelsen har en skyldighet att för sådana transaktioner avlämna en redogörelse för transaktionerna, vilka avser ingåendet av det konvertibla låneavtalet med Noria Group AS (ägt av styrelseledamot Jo Arnstad), Skaidi AS (ägt av styrelseledamot Ole Morten Settevik), Kathryn Baker, Louise Dedichen, John Bjørnsen, Mats Wennberg samt Bolagets styrelseledamöter Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen och Kim Mikkelsen, som ingicks den 24 augusti 2021 till ett sammanlagt värde om 5 818 769,57 kronor.

 The board of directors has an obligation to submit a report for such transactions, which relate to the conclusion of a convertible loan agreement with med Noria Group AS (owned by board member Jo Arnstad), Skaidi AS (owned by board member Ole Morten Settevik), Kathryn Baker, Louise Dedichen, John Bjørnsen, Mats Wennberg and the board members Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen and Kim Mikkelsen, which was entered into on 24 August 2021 to a total value of SEK 5 818 769,57.

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut enligt punkten 9 är giltig om det biträds av aktieägare som innehar minst hälften av de angivna rösterna representerade på stämman.
A resolution pursuant to item 9 shall be valid only where supported by shareholders holding not less than half of the shares represented at the general meeting.

____________________

Ärende 10 – Beslut om nyemission av aktier / Item 10 – Resolution to issue new shares

Vissa aktieägare, som representerar mer än tio (10) procent i Bolaget lämnade den 17 december 2021 förslag till beslut om en riktad nyemission av 7 656 273 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 1 531 254,6 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Certain shareholder, representing more than ten (10) per cent of the shares, proposed, on 17 December 2021, that the general meeting carry out a private placement in respect of no more than 7 656 273 shares, entailing an increase in the share capital of, no more than SEK 1 531 254,6. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Noria Group AS, Skaidi AS, Kathryn Baker, Louise Dedichen, John Bjørnsen, Mats Wennberg samt styrelseledamöterna: Ivar S. Williksen, Ole Morten Settevik, Kim Mikkelsen, Jo Arnstad och Stein Ole Larsen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är det konverteringsavtal som beskrivs ovan under ärende 9 (”Konverteringsavtalet”).

The right to subscribe for the new shares shall vest in Noria Group AS Noria Group AS, Skaidi AS, Kathryn Baker, Louise Dedichen, John Bjørnsen, Mats Wennberg and the board members of the Company: Ivar S. Williksen, Ole Morten Settevik, Kim Mikkelsen, Jo Arnstad and Stein Ole Larsen. The reason for not applying the shareholders’ pre-emption rights is the conversion agreement described above under item 9 (the “Conversion Agreement”).

 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,76 kronor. Grunden för kursen är det pris som överenskommits mellan Bolaget och Långivarna och är baserad på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under de tre (3) handelsdagar som omedelbart föregick ingåendet av Konverteringsavtalet. Betalning ska ske genom kvittning av fordran som aktietecknaren har på bolaget.

A subscription price of SEK 0.76 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the price is the price agreed between the Company and the lenders and is based on the volume-weighted average share price for the Company’s share on Nasdaq First North during the three (3) trading days immediately preceding the conclusion of the Conversion Agreement. Payment shall be made by way of set-off against the claim on the company.

 1. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

 1. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

Subscription for the newly-issued shares shall take place within three weeks of the date of the resolution to issue new shares. Payment for the shares subscribed for shall be made at the time of subscription by signing the subscription list.

 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.

 1. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.

 1. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut enligt punkten 10 är giltig endast om det biträtts av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de angivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna.
A resolution pursuant to item 10 shall be valid only where supported by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

____________________

Ärende 11 – Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission / Item 11 – Resolution to authorise the Board of Directors to decide to issue new shares

Styrelsen har lämnat förslag om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The Board of Directors has proposed that the general meeting authorize the Board of Directors to, within the framework of the Company’s Articles of Association for the current limits for shares and share capital, on one or more occasions, during the period until the next Annual General Meeting, decide on a new issue of shares, convertibles and / or warrants with or without preferential rights, for the shareholders. Such a resolution may contain provisions on non-cash, set-off or cash payment. The total issue proceeds in issues decided on the basis of the authorization may not exceed SEK 50,000,000. The purpose of the authorization and the reason for any deviation from the shareholders’ preferential rights is that issues should be able to take place in a time-efficient manner to reduce indebtedness, finance company acquisitions or investments in new or existing operations and to meet the Company’s capital needs. The Board, or the person appointed by the Board, is authorized to make the minor adjustments to the authorization that may be shown to be necessary in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut enligt punkten 11 är giltig om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
A resolution pursuant to item 11 shall be valid only where supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

____________________

Ärende 12 – Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning / Item 12 – The Board’s proposal to resolve on adoption of new articles of association

Styrelsens har lämnat förslag om bolagstämman antar en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1.
The Board of Directors has proposed that the general meeting adopts new articles of association accordance with Appendix 1.

Majoritetskrav / Majority requirements

Beslut enligt punkten 12 är giltig om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
A resolution pursuant to item 12 shall be valid only where supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

_____________________

Bilaga 1 / Appendix 1

N.B. The English text is an in-house translation.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för / for

Nord Insuretech Group AB (publ.)
(org.nr / Reg. No. 559077-0748)

Antagen på extra bolagstämma den 19 januari 2022.
Adopted at the extraordinary shareholders’ meeting on 19 January 2022.

 1. § Företagsnamn / Name
  Bolagets företagsnamn är Nord Insuretech Group AB (publ.).
  The company’s name is Nord Insuretch Group AB (publ.).
 2. § Säte / Registered office
  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
  The company’s registered office shall be situated in Stockholm, Sweden.
 3. § Verksamhetsföremål / Object of the company’s business
  Bolaget ska, direkt eller genom hel-eller delägda dotterbolag, utveckla, marknadsföra och tillhandahålla tjänster för interaktiv förmedling av försäkringstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
  The company shall, directly or through subsidiaries, develop, market and provide services for interactive mediation of insurance services and any other activities compatible therewith.
 4. § Aktiekapital och aktier / Share capital and shares
  Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 8 200 000 kronor och till högst 47 800 000. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 41 000 000 och till högst 239 000 000.
  The share capital shall be not less than SEK 8,200,000 and not more than SEK 47,000,000. The number of shares shall be not less than 41,000,000 and not more than 239,000,000.
 5. § Avstämningsbolag / Euroclear company
  Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
  The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).
 6. § Räkenskapsår / Financial year
  Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
  The company’s financial year shall be the calendar year.
 7. § Styrelse / Board of directors
  Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

The board of directors elected by the shareholders’ meeting shall consist of not less than three (3) members and not more than eight (8) members without alternate members.

 1. § Revisor / Auditor
  Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
  The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) with or withour alternate auditors. As auditor and, when applicable, alternate auditor, shall an authorised public accountant or a registered public accounting firm be elected.
 2. § Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders’ meeting
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet.
  Notices of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and Svenska Dagbladet.
 3. § Anmälan om deltagande i bolagsstämma / Notice of participation in shareholders’ meetings
  En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
  A shareholder, who wants to participate in a shareholders’ meeting must notify the company not later than on the day specified in the notice of the meeting. The day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the shareholders’ meeting the number of counsels must be stated in the notice of participation.

____________________

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: [email protected]se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.