Connect with us

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063

Published

on

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ),  (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 9:e december 2022 kl 09:00 i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införda i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB upprättar per den 1:e december 2022 samt anmäla sitt deltagande per e-post till mbonsib(a)gmail.com med angivande av ”RVN extrastämma” i ämnesraden senast den 7:e december 2022. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt ombud eller biträde.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas i original till Bolaget på adress Humlegårdsgatan 4, 114 46  Stockholm. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.reventures.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att utöva rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 1 december 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 5 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
 

 1. Öppnande av stämman, val av ordförande och protokollförare
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Kompletteringsval av styrelseledamot
 7. Beslut om optionsprogram för styrelsen
 8. Beslut om sakutdelning
 1. Utdelning av det helägda dotterbolaget Renewable Ventures 2 AB
 1. Beslut om optionsprogram för tillträdande styrelse i Renwable Ventures 2 AB
 2. Beslut om bemyndigande att vidta justeringar
 3. Stämmans avslutande

Beslutsförslagen i korthet

Kompletteringsval av styrelseledamot (punkt 6)

Då styrelsen består av tre ledamöter mot stipulerade fyra föreslås Philip Asmar väljas till ny styrelseledamot. 

Beslut om optionsprogram för styrelsen (punkt 7)
Aktieägaren Gerhard Dal föreslår att stämman beslutar om att ge ut högst 65 000 teckningsoptioner till styrelsen enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets styrelse enligt nedan fördelning. Optioner som ej tecknas enligt nedanstående får fördelas fritt inom styrelsen.:

Per Nilsson 30.000

Marcus Bonsib 15.000

Wictor Billström 10.000

Philip Asmar 10.000

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Bolagets intressen genom att bereda Bolagets styrelse ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger möjlighet att ta del av positiv värdeutveckling i Bolaget.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30:e december 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

4. För varje teckningsoption som tecknas och tilldelas, ska den teckningsberättigade betala 0,50 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 31 december 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 10 kronor. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 15 december 2023 till och med den 30 december 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med 110 500 kronor.

7. Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkorsbilaga till teckningsoptionerna.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om sakutdelning (punkt 8)

Styrelsen i Renewable Ventures Nordic AB föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB (RVN2 AB). RVN2 AB är ett bolag som påbörjat sin verksamhet och ingått avtal om att förvärva Scandinavian Astor Technologies AB. Utdelningen är villkorad av att villkoren för förvärvet av Scandinavian Astor Technologies uppfylls.

RVN2 AB har 1.886.200 aktier vilket motsvarar det totala antalet aktier i Renewable Ventures Nordic AB. För en aktie i Bolaget erhålls en aktie i RVN2 AB.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdag för utdelningen som ska ske så snart som möjligt efter det att villkoren för förvärvet av Scandinavian Astor Technlogies i övrigt är uppfyllda.

Beslut om optionsprogram för tillträdande styrelse i Renwable Ventures 2 AB (punkt 9)

En förutsättning för uppfyllandet av köpetavtalet med Scandinavian Astor Technologies är inrättandet av ett incitamentsprogram för tillträdande styrelse och ledande befattningshavare i Renewable Ventures 2 AB (RVN2) om 4,5% maximal utspädning av antalet aktier efter genomförd transaktion.

Eftersom en styrelsemedlem i Renewable Ventures Nordic AB kommer att kvarstå i styrlelsen för RVN2 och omfattas av optionsprogrammet förselår styrelsen för RVN att bolagsstämman i RVN godkänner att RVN2 inrättar optionsprogrammet enligt förslag nedan.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Renewable Ventures Nordic 2s (RVN2) tillträdande styrelse och ledning enligt nedan fördelning. Optioner som ej tecknas enligt nedanstående får fördelas fritt inom styrelsen.:

Odd Werin: 400.000

Lars Granbom: 250.000

Fredrik Lindblom: 50.000

Håkan Ekengren: 50.000

Wictor Billström: 50.000

Ronny Christofferson: 50.000

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Bolagets intressen genom att bereda RVN2s styrelse ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger möjlighet att ta del av positiv värdeutveckling i RVN2.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30:e december 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

4. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i RVN2 till en teckningskurs motsvarande 5,1 kronor. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden.

5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med 110 500 kronor.

6. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkorsbilaga till teckningsoptionerna.

7. Verkställande direktören för RVN2, eller den styrelsen för RVN2 utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande att vidta justeringar (punkt 10)

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar
Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget fr.o.m. den 25 november2022 och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

                                                                   ____________________________
 

Stockholm den 22 november 2022

Renewable Ventures Nordic AB

Styrelsen

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.