Connect with us

Marknadsnyheter

Pressmeddelande: Renewable Ventures Nordic AB delårsrapport jan-sep 2022

Published

on

Renewable Ventures Nordic AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.reventures.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar

Även det tredje kvartalet präglades av stor osäkerhet och tillväxtbolag, även noterade sådana, har haft svårt att anskaffa kapital. Vi följer noga de innehav vi har för att kunna stötta dem om det skulle bli nödvändigt. Bolagets största innehav Reliefed Technologies AB, som nu marknadsför sin produkt under Z.trusion, har under det tredje kvartalet fått 2,5 MEUR i bidrag från European Innovation Council för att ytterligare kunna utveckla sin produkt och accelerera sin kommersialisering, vilket vi som ägare tycker är mycket positivt. Läs mer om Reliefed och deras produkter på www.ztrusion.tech.

RVN har som vi tidigare meddelat i kvartalsrapporten för det andra kvartalet, gett ut två brygglån till två noterade bolag om sammanlagt cirka 3,6 MSEK. Ett av brygglånen kommer att betalas tillbaka i sin helhet efter utgången av det tredje kvartalet i år. För det andra brygglånet har RVN ingått avtal om förlängning av halva lånebeloppet samt ingått avtal om att agera emissionsgarant med kvittningsrätt till ett belopp som motsvarar andra halvan av lånet i samband med en kapitalanskaffning. Brygglån ger en god möjlighet att följa utvecklingen av olika bolag och kunna delta i förhoppningsvis, värdeskapande transaktioner.

Även om investerarklimatet är tufft har marknaden ändrat uppfattning om bolag inom försvarsindustrin. Därför är vi glada att vi kunnat presentera förvärvet av Scandinavian Astor Technologies. Astor är ett högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin med goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. Inom affärsområdet Kompositkomponenter har Astor sett en stabil och lönsam tillväxt under de senaste åren. I Astors andra affärsområde Radarstörning representerar det nya systemet Astor IV en betydande potential. Vi är övertygade om att Astor kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö.

Med förvärvet av Astor uppnår vi målsättningen för RVN – att genom en strukturaffär förvärva ett bolag som vill noteras via RVN och kan skapa aktieägarvärde över tid. Teamet bakom Astor har under lång tid visat att de kan utveckla verksamheten såväl organiskt som genom integration av förvärv och är nu redo att ta verksamheten till nästa nivå. Genom noteringen kommer Astor över tid att få en rättvisande värdering som skapar möjligheter för att använda aktien som betalningsmedel vid förvärv och nå institutionella investerare. Vi arbetar nära Astors styrelse och ledning i noteringsarbetet och vi hoppas och tror, att en notering skall kunna ske i december 2022.

Marcus Bonsib
VD Renewable Ventures Nordic AB

Substansvärdet per 30 september 2022

Substansvärdet uppgick per sista september 2022 till 11,1 MSEK (11,3 MSEK per 30 juni 2022). Bolaget har en portfölj av innehav i onoterade och noterade bolag värderat till cirka 4,7 MSEK (oförändrat jämfört med sista juni 2022). Kassan uppgick till cirka 2,3 MSEK (2,8 MSEK per sista mars 2022). RVN har under andra kvartalet investerat i två brygglån som sammanlagt uppgår till cirka 3,8 MSEK inklusive uppläggningsavgift. Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Reliefed Technologies (utgör cirka 32,7 % av substansvärdet), brygglån till två noterade bolag (utgör cirka 34 % av substansvärdet), GC Infra (2,7 %) och Norditek (1,8 %). Substansvärdet per aktie uppgår till 5,85 SEK (6,12 SEK per sista mars 2022). Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen. Noterade innehav värderas till aktuellt aktiepris. Brygglån värderas till lånebelopp inklusive commitment fee om 5 %, men exklusive upplupen ränta.

Koncernens finansiella översikt för perioden juli-september 2022

 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 2,3 MSEK.

 • Rörelsens kostnader uppgick till -382 TSEK.

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -475 TSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 11,1 MSEK.

 • Substansvärdet per aktie uppgick till 5,85 SEK.

  Väsentliga händelser under och efter perioden

  • 26 september signerade RVNs dotterbolag Renewable Ventures Nordic 2 AB avtal om att förvärva försvarsindustrikoncernen Scandinavian Astor Technologies AB med egna aktier. Marknadsvärde efter nyemissionen uppgår till 75 MSEK. Aktieägarna till RVN tillförs ett teoretiskt värde om 7,5 MSEK i samband med transaktionen. Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

  • RVN har kallat till extra bolagsstämma den 9 december 2022 för att besluta om incitamentsprogram, sakutdelning av dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB samt ny styrelseledamot i RVN. Inga övriga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.

Ekonomisk utveckling i sammandrag                                                                      

Juli-Sep Juli-Sep Jan-Sep Jan-Sep
TSEK 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning 0 0 179 88
Rörelseresultat -382 -10 -875 -87

För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib
+46 721827290

[email protected]

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.