Kommuniké från årsstämma den 9 juni 2022 i Respiratorius AB (publ)

| 9 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 9 juni 2022, hölls årsstämma i Respiratorius AB (publ). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att i ny räkning överföres 4 504 094 kronor. Det beslutades vidare om utdelning av bolagets samtliga aktier i dotterbolaget Arcede Pharma AB, varvid femtio (50) aktier i Respiratorius AB (publ) per avstämningsdagen för utdelningen berättigar till en (1) aktie i Arcede Pharma AB. Det beslutades slutligen att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Arcede Pharma AB.  

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden 1 januari – 30 april 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kristina Drott, Anna Törner, Niklas Prager och Peter Buhl Jensensom styrelseledamöter samt att omvälja Niklas Prager som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Det noterades att årsstämman den 2 maj 2022 valde Crowe Osborne AB till revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 maj – 30 april, till kalenderår. I samband därmed beslutades det även ändra bestämmelsen avseende bolagets räkenskapsår i bolagsordningen samt att ändra bolagets verksamhetsföremål.

Beslut om antagande av instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en instruktion för valberedningen inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 32 400 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Beslut om riktade nyemission av aktier (utjämningsemission)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 50 för att kunna genomföra utdelningen av aktierna i Arcede Pharma AB, att öka bolagets aktiekapital med högst 1,45 kronor genom nyemission av högst 29 aktier. För varje aktie ska betalas ett belopp motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under tio handelsdagar omedelbart före årsstämman den 9 juni 2022. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Fårö Capital AB. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 10 juni 2022.

Lund den 9 juni 2022

Respiratorius AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
[email protected]

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2022.

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av agressiv lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.