Kommuniké från årsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II (publ) den 24 november 2020

| 24 november, 2020 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2019/2020 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2019/2020 fastställdes och styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2019/2020 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 73 759 612 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 478 093 996 kronor, totalt 551 853 608 kronor, överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 därmed inte utbetalas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets ska ha en revisor, utan suppleanter.

Maria Rankka, Brian Hatch, Peter Wikström, Lars Strannegård, Carola Lemne och Robert Clark omvaldes och Shaun Heelan nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carola Lemne omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Håkan Reising kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 950 000 kronor, fördelat enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Brian Hatch och Shaun Heelan avstod frivilligt från hälften av sitt arvode. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att Internationella Engelska Skolan ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom Internationella Engelska Skolan ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Rörlig ersättning ska inte förekomma.

Emissionsbemyndigande

Mot bakgrund av bolagets kommande avnotering från Nasdaq Stockholm röstade årsstämman emot styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Mot bakgrund av bolagets kommande avnotering från Nasdaq Stockholm röstade årsstämman emot styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på Internationella Engelska Skolans webbplats senast två veckor efter årsstämman.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: +46 768 511 540
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 kl 17:45 CET.

 

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 28 000 elever i 39 skolor samt ca 4 600 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 28:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Cirka 1 000 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 20% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2019/2020, som avslutades den 30 juni 2020, uppgick till 3 082 Mkr, vilket är en ökning med cirka 11 procent från föregående år. I kön för att få en plats i de svenska skolorna under nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2020 cirka 223 800 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan har sedan 2016 varit noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *