KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I YTRADE GROUP AB (PUBL)

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Ytrade Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 13 maj 2022 årsstämma i Stockholm. Årsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om disposition av bolagets resultat och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade årsstämman att till stämmans förfogande disponibla medel om 1 744 633,37 kronor balanseras i ny räkning.

Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval av David Knape, Flora Berglund, Oscar Salén, Henrik Hobik och Stefan Alvarsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare om nyval av Luca Di Stefano som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Den auktoriserade revisorn Thomas Kullman omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets bolagsordning, varvid bland annat företagsnamnet ändrades till Spherio Group AB (publ) samt gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ändrades.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Kompletta förslag

Förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida, https://investors.yaytrade.com/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 70 999 90 09

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Ytrade Group
Ytrade Group (Ytrade) är en svensk fashion tech och eCom-grupp som driver marknadsplatsen Yaytrade. Sedan februari 2022 ingår även e-handelsbolaget Re/Way i Ytrade Group. Den första versionen av Ytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017. Gruppen har sitt säte i Stockholm, Sverige.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”. Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.investor.yaytrade.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.