Connect with us

Marknadsnyheter

Komplettering av pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Cline Scientific AB

Published

on

I det pressmeddelande som skickades ut 17 mars 2023 8:30 saknades tiden för Årsmötet. Tiden skall vara 17:00 med inregistrering som startar 16:30. Tiden anges med fetstil detta pressmeddelande som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Kompletteringen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2023 16:40.

 

Aktieägarna i Cline Scientific AB, 556867-8238, (”Cline Scientific” eller ””Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2023 kl. 17:00, med inregistrering som startar kl. 16:30, i bolagets lokaler på Argongatan 2C i Mölndal. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2023 via stämmokommuniké.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 11 april 2023; samt senast måndagen 17 april 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till bolaget på adress Argongatan 2C, 431 53, Mölndal eller till: info@clinescientific.com.

 

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Personuppgifter, som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 11 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 268 784 stycken och antalet röster till 29 042 541. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.  Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.clinescientific.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Argongatan 2C, 431 53, Mölndal, 413 19, Göteborg eller alternativt till: info@clinescientific.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare för stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringspersoner
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om följande:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 3. Val av styrelse och revisor eller revisor
 4. Beslut om emissionsbemyndigande, se förslag nedan
 5. Förslag till ändring i Bolagsordning, se förslag nedan
 6. Beslut om bemyndigande av styrelsen till att göra smärre justeringar för att kunna registrera Bemyndigande samt ny Bolagsordning
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra till sex ledamöter. Styrelsen föreslår att en revisor och en revisors suppleant utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode fortsatt ej utgår.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisor (punkt 12)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de till omval föreslår Patrik Sundh och Johan Bjurquist där Johan Bjurquist verkar som ordförande. Som nyval till styrelsen föreslås Andreas Regell och Karl Corneliusson, se bilaga 1. Torleif Möllerström och Mattias Andrup har avböjt omval.

Till revisor föreslås fortsatt förtroende ges till auktoriserad revisor Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås auktoriserad revisor Markus Hellsten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i protokollet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering så att bemyndigande om emission samt emissioner går att genomföra. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna ha möjligheter att ta in ytterligare kapital för att expandera verksamheten och fortsätta utveckla bolaget.

Förslag till ändring i Bolagsordningen: Förändring av gränser för antal aktier samt aktiekapital (punkt 14)

 

Styrelsen föreslår att gränserna för antal aktier sätts till: Minst antal aktier 19 000 000 st och maximalt antal aktier 76 000 000 st samt att gränserna för aktiekapital följer detta och sålunda sätts till: Minst 1 900 000 kr och maximalt 7 600 000 kr.

Syftet med denna förändring är att framtida emissioner skall kunna rymmas inom dessa gränser.

 

Förslag till smärre justeringar (punkt 15)

 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

_______________________

Styrelsen i mars 2023

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:30 CET den 17 mars 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD   
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com  
Telefon: 0703-585 088    

 

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

 

Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C E-post: info@clinescientific.com

431 53  MÖLNDAL  Hemsida: www.clinescientific.com

 

 

Bilaga 1

 

Förslag till nyval i styrelse:

 

Karl Corneliusson

Karl arbetar idag som produktansvarig för ECO Charge som erbjuder säkra laddskåp för mobiltelefoner, datorer och elcykelbatterier. Han har en bred bakgrund genom ett flertal olika positioner i ledande företag inom IT-, säkerhets- och vitvarubranschen. Dessutom har han startat och drivit ett företag specialiserat på finansiering kring IT-tjänster. Han har en bred erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Han är en av ägarna till startupbolaget Swordhero AB som genom sin AI-coach Relentless Trainer vill förändra träningsvärlden. Styrelseerfarenhet finns från Örgryte IS där han har varit ledamot i såväl huvudstyrelsen som fotbollssektionen. Innan resan inom näringslivet startade så var han professionell fotbollsspelare och har bl.a. representerat Sverige i samtliga landslag, från pojklandslaget hela vägen upp till A-landslaget.

 

Andreas Regell

Andreas har 25 års erfarenhet av sälj och marknad inom främst FMCG livsmedel. Har ansvarat för detaljhandel, food service, export, online, special trade och private label.  Han har utarbetat säljstrategier och drivit genomförandet både med externa partners och egen sälj- och marknadsorganisation. Lanserat nya produkter både i Sverige och på utvalda exportmarknader. Jobbat strategiskt i företagsledning likväl som operationellt. Andreas erfarenhet har främst skett i företag med starkt entreprenörskap och ”can do” attityd vilket har gjort honom starkt lösningsorienterad. Exempel på företag är Almondy AB (tidigare Mandelbageriet, frysta tårtor), Ridderheims och Falbygden AB (nu Atria Deli), Doggy AB. Han har ett stort intresse i entreprenörskap och tillväxt.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

RaySearch fördjupar samarbetet med P-Cure

Published

on

By

RaySearch Laboratories AB (publ) är glada att meddela att samarbetet med P-Cure fördjupas. Syftet är att effektivisera arbetsflödet i P-Cures protonbehandlingssystem genom integration med RaySearchs system RayStation®* och RayCare®*.

Det utökade samarbetet kommer att göra det möjligt för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att använda RayStation och RayCare i en sömlöst integrerad miljö. P-Cures system är ett protonsystem utan gantry, med patienten i sittande postion, utformat för att passa in i vanliga bunkrar för linjäracceleratorer. Systemet har nyligen godkänts av FDA och används kliniskt av Hadassah Medical Center i Jerusalem – den enda protonanläggningen i Mellanöstern – för att behandla cancer i CNS, huvud och hals, bröst och bukspottkörteln.

Partnerskapet är en fortsättning på det befintliga samarbetet, vilket redan resulterat i en integration av RayStation i en studie genomförd vid P-Cures utvecklingscenter som drivs kliniskt av Hadassah Medical Center.

Partnerskapet kommer att möjliggöra för användare av P-Cures protonbehandlingssystem att också dra nytta av automatiseringen och arbetsflödesstödet i RayCare samt funktioner för adaptiv strålbehandling i RaySearchs system.

Dr. Michael Marash, vd, P-Cure: ”Vårt partnerskap med RaySearch, världsledande inom dosplanering, kommer att spela en viktig roll i våra banbrytande insatser för att kunna erbjuda fördelarna med protonbehandling till en betydligt större, global patientpopulation. Jag är glad att vi nu har tagit vårt partnerskap till nästa nivå och jag tror att våra kombinerade teknologier har mycket stor potential.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är stolta över att samarbeta med ett företag som spelar en avgörande roll i en ny era inom protonbehandling. P-Cure är en pioinjär i utvecklingen av upprätt strålbehandling och möjligheten att erbjuda ett protonsystem som kan integreras i befintliga linjäracceleratorsrum har stor potential att expandera protonbehandling.”

För mer information vänligen kontakta: 
Johan Löf, grundare och vd, RaySearch Laboratories AB (publ) 
Tel: +46 (0) 8 510 530 00 
johan.lof@raysearchlabs.com  

Om P-Cure 
P-Cure Ltd., ett företag med bas i Israel, utvecklar och levererar den mest kompakta lösningen för protonbehandling, riktad behandling av cancer med strålning. Sedan år 2007 har P-Cure utvecklat en omfattande protonbehandlingslösning med fokus på patienten, med både kliniska och ekonomiska fördelar. P-Cures mission är att erbjuda protonbehandling med ökad behandlingsprecision, förbättrade kliniska resultat och utökade behandlingsalternativ. Genom att avsevärt minska kapital- och driftskostnader utökar P-Cure tillgängligheten av protonbehandling för alla cancerbehandlingsinrättningar och nya anläggningsutvecklare över hela världen. P-Cures åtagande är att alltid sätta patienten i första rummet. För mer information: p-cure.com.

Om RaySearch 
RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformations-systemet (OIS) RayCare®*. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®*. RayIntelligence är ett molnbaserat analyssystem för onkologi (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation. 

Programvara från RaySearch har sålts till drygt 900 kliniker i över 40 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på raysearchlabs.com. 
 
Om RayStation 
RayStation®* är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som används av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar unika funktioner för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering av behandlingsplaner för HDR-brachyterapi och extern strålbehandling med fotoner, elektroner och protoner samt heliumjoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det möjliggör att all behandlingsplanering kan göras i ett och samma system och att befintlig utrustning kan utnyttjas maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare®*. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapas bättre vård för cancerpatienter över hela världen. 

Om RayCare
RayCare®* onkologiinformationssystem (OIS) är utformat som ett stöd för alla de komplexa logistiska utmaningar som uppstår på moderna cancerkliniker. RayCare är nära integrerat med RayStation och ger en smidig tillgång till alla de kraftfulla planeringsverktyg som finns i RayStation och RayCommand. Systemet koordinerar effektivt de olika aktiviteterna inom strålbehandling och erbjuder avancerade funktioner för automatisering av det kliniska arbetsflödet och adaptiv strålbehandling. RayCare möter klinikernas krav på ett mer användarvänligt och arbetsflödesfokuserat informationssystem som stödjer framtidens cancervård.

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Blick Global Group AB (Publ) skriver ned goodwilltillgångar som ett led i den strategiska översynen.

Published

on

By

Som ett resultat av den tidigare kommunicerade strategiska översynen av bolagets verksamheter har styrelsen idag fattat beslut om att skriva ned bolagets tillgångar i Goodwill.

Efter försäljning av Spelstudion, OMI samt inkråmet och plattformen i Wiget Group AB och tidigare gjorda nedskrivningar (Q2) av osäkra kundfordringar i Brand Legends International AB, skriver nu bolaget ned Goodwill tillgångar om totalt  81 566 260 kr. Goodwill värderas med det, i utgången av årets tredje kvartal till, 10 752 945 kr.

-Styrelsen-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD

E-post: erik@blickglobal.com

Telefon:+46 72 503 35 35

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-01.

Om Blick Global Group AB (publ):

Blick Global är en bolagsgrupp som idag innefattas av två helägda dotterbolag, Blick Wi AB och Brand Legends International AB. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive organisk sökoptimering. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer på bästa sätt för våra aktieägare.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Published

on

By

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
1.10.2023 kl. 11.15 EEST

Fiskarskoncernen har slutfört förvärvet av Georg Jensen

Fiskarskoncernen har idag, den 1 oktober 2023 slutfört förvärvet av det välrenommerade danska lyxlivsstilsvarumärket Georg Jensen genom att förvärva 100 % av aktierna i Georg Jensen Investment APS. Fiskarskoncernen meddelade om förvärvet den 14 september 2023.  

Köpeskillingen var 155 miljoner euro[1] (165 miljoner USD) på en kontantfri och skuldfri basis (enterprise value), med förbehåll för justering efter avslut på basis av rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Förvärvets enterprise value (EV) motsvaras av en EV/EBITDA (rullande 12 månader) multipel om 9.5x på fristående basis och 4.7x med förväntade kostnadssynergier på cirka 18 miljoner euro beaktade och netto av integrationskostnader. Transaktionen finansierades med lån.

Fiskarskoncernen kommer att konsolidera Georg Jensen i sin finansiella rapportering, under verksamhetsenheten Vita, fr.o.m. den 1 oktober 2023. Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen nu när transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Mediekontakter: Medierelationer, press@fiskars.com, tfn +358 40 553 3151
Investerare- och analytikerkontakter: Essi Lipponen, investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

[1] I detta meddelande har enterprice value (EV) 165 miljoner USD konverterats till euro baserat på USD/EUR på 1,0647, som var kursen den 22 september 2023. Förändringar baserade på valutafluktuationer var säkrade.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.