Connect with us

Marknadsnyheter

Kraftig ökning av andel svenskar som skyddar sin data

Published

on

Andelen svenskar som använder krypterade meddelandetjänster har fördubblats bara under det senaste året. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas attityder till digital integritet som har genomförts för tionde året i rad.

Undersökningen har tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med Integritetsskyddsmyndigheten, Karlstads universitet, Malmö universitet och Dataföreningen Sverige. Resultaten visar hur allt fler tar till aktiva åtgärder för att skydda sig mot att deras information samlas in.

Andelen som säger sig använda krypterade meddelandetjänster har ökat, från elva procent 2023 till 25 procent i år. Andelen som säger sig avvisa kakor har ökat med tolv procentenheter under samma period. Fler säger sig också ställa in sina appar, för att de inte ska få tillgång till information eller funktioner på telefonen. Hela sju av tio svarar att de till och med har avstått från att använda en digital tjänst för att användarvillkoren gjort för stort intrång i deras personliga integritet (69 %).

Det är endast nio procent som ser insamlingen av personlig information i samhället som positivt, vilket är den lägsta siffran i undersökningens tioåriga historia, och en minskning med 16 procentenheter sedan 2017.

 Vi kan se att allt fler tar till åtgärder för att skydda sig mot datainsamling, och att detta minskar oron för
att ens information ska användas på ett otillbörligt sätt, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Undersökningen visar också att:

• Majoriteten av svenskarna är positiva till polisens utökade möjligheter att avlyssna
telefoner eller installera dold programvara för övervakning (57 %).

• BankID och Swish ses som de integritetsmässigt säkraste tjänsterna. Facebook och Tiktok
ses som mest osäkra.

• Andelen som är positiva till att dela personlig information digitalt inom vården har ökat.

• En majoritet har upplevt att de lever i en filterbubbla (61 %).

Undersökningen baseras på svar från 1 000 personer i Sverige mellan 16 och 70 år som under januari 2024 intervjuats av Verian genom Sifopanelen som är en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Undersökningen är riksrepresentativ för Sverige. Samtliga resultat finns sammanfattade i rapporten ”Delade Meningar”. För mer information om undersökningen och rapporten: kontakta Klas Frykhammar Davidson på 0736 75 70 98 eller Klas@strandberghaage.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Stayble Therapeutics AB (publ) offentliggör utfall i riktad emission av units

Published

on

By

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I STAYBLE THERAPEUTICS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Stayble Therapeutics AB (publ) (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emission av units till vissa externa investerare (Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson), dels den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB som styrelsen den 11 juni 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 4 000 000 units, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2, tecknades och styrelsen i Bolaget har därför beslutat om tilldelning av samtliga units i den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget beslutade den 11 juni 2024 med stöd av emissionsbemyndigande om en riktad emission av 4 000 000 units, där varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2 i Bolaget, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsberättigade i den Riktade Emissionen var ett begränsat antal externa investerare, däribland Fredrik Åhlander, Gerhard Dal, Jens Miöen, Jens Olsson, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se), John Moll, Niklas Estensson, Nils Berg och Stefan Hansson, och den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB. Skälet till att den befintliga aktieägaren Chalmers Ventures AB inkluderats bland de teckningsberättigade var att Chalmers Ventures AB uttryckt och visat intresse för långsiktigt ägande i Bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare.

 

Under teckningsperioden tecknades och tilldelades samtliga 4 000 000 units, motsvarande totalt 12 000 000 aktier och 8 000 000 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen per unit uppgick till 0,75 kronor, motsvarande 0,25 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 maj 2024 till och med den 4 juni 2024. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt 3 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

 

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 13 januari 2025 till och med den 30 januari 2025. En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,25 kronor och högst 0,375 kronor. Teckningskursen får dock aldrig sättas lägre än aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget, beroende på teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna, ytterligare cirka två (2) till tre (3) miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 12 000 000, från 31 720 903 till 43 720 903, och aktiekapitalet ökar med 1 560 000 kronor, från 4 123 717,39 kronor till 5 683 717,39 kronor, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 27,5 procent.

För det fall att samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas kommer antalet utestående aktier öka med ytterligare 8 000 000, från 43 720 903 till 51 720 903, och aktiekapitalet öka med 1 040 000 kronor, från 5 683 717,39 kronor till 6 723 717,39 kronor. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 15,5 procent och en total utspädningseffekt om cirka 38,7 procent.

 

Rådgivare

HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Efter övertygande data från tidigare prekliniska och kliniska studier (fas 1b och 2b) inom degenerativ disksjukdom, vilka visar på en volymminskning av diskarna genomför Bolaget just nu en fas 1b-studien för behandling av diskbråck.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Stayble Therapeutics i någon jurisdiktion, varken från Stayble Therapeutics eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner. 

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Stayble Therapeutics har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Pressinbjudan: Civilministern tar emot utredning om säker och tillgänglig digital identitet

Published

on

By

Måndag den 17 juni bjuder civilminister Erik Slottner in till en pressträff tillsammans med särskild utredare Henrik Ardhede. Vid pressträffen redovisar utredningen sitt slutbetänkande om en digital identitetsplånbok och andra anpassningar som följer av den reviderade EU-förordningen eIDAS.

Tid: 17 juni 2024 kl. 09.00
Plats: Föranmälda journalister kan delta på plats i Lilla pressrummet, ingång Rödbodgatan 6.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast 17 juni kl. 07.30 via e-post till Elias Aneheim Ulvenäs, se presskontakt. Ange namn, redaktion och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation. Inpassering från kl. 08.30. Deltagande sker i mån av plats.

Sändningen går även att följa direkt på regeringen.se.

Presskontakt:
Elias Aneheim Ulvenäs
Presskommunikatör
Tel 076 142 72 52
elias.aneheim.ulvenas@regeringskansliet.se

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Tel 076 648 65 48
erika.svanstrom@regeringskansliet.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Emilshus förvärvar två fastigheter i Linköping för 74 miljoner kronor samt tillträder nyproducerad fastighet

Published

on

By

Förvärv
Emilshus har förvärvat två fastigheter i industri- och handelsområdet Tornby i Linköping med en total uthyrningsbar area om 7 842 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 5,8 år. Årligt

hyresvärde uppgår till 7 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda med Karamello Sverige AB och Werksta Sweden AB som största hyresgäster. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2024.

 

Tillträde nyproducerad industrifastighet

Emilshus har idag efter färdigställande tillträtt en nyproducerad industrifastighet i Linköping för 67 miljoner kronor. Förvärvet kommunicerades den 26 maj 2023. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 4 000 kvm med industrilokaler och är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal till Ionbond, ett bolag med högteknologisk produktion inom globala IHI Group. Årligt hyresvärde uppgår till 5 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.