Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2021

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2021

Rörelseresultat för kvartalet                                        – 2 339  KSEK  (- 1 677)

Resultat efter finansiella poster för kvartalet             – 2 339  KSEK  (- 1 678)

Resultat per aktie för kvartalet                                    – 0,10 SEK     (-0,07)

DELÅRET 1 SEPTEMBER 2020 till 31 MAJ 2021

Rörelseresultat för perioden                                        – 5 545  KSEK  (- 4 969)

Resultat efter finansiella poster för perioden             – 5 545  KSEK  (- 5 181)   

Resultat per aktie för perioden                                    – 0,25  SEK       (-0,23)

Bolagets soliditet uppgår till                                          65,1 %            (94,3)

Bolagets strategiska inriktning

Bolaget planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG, och försörja i första hand regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Ett alternativ till LNG är att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som gör det möjligt att avlasta atmosfären från växthusgaser. Igrene undersöker alla möjligheter för miljöneutral vätgasproduktion.

Väsentliga händelser under kvartalet

Bergsstaten avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession

Igrene ansökte i juni 2019 hos Bergsstaten om bearbetningskoncession (produktionstill-stånd) för utvinning av naturgas inom det s.k. Morafältet i Siljansringen. Efter omfattande kompletteringar senast i augusti 2020 avvisade i mars månad 2021 Bergsstaten Igrenes ansökan utan vidare kommunikation i ärendet.

Bergsstaten har under sju månader inte kommunicerat med Igrene och inte velat ha några personliga möten.

Igrene överklagar Bergsstatens beslut angående bearbetningskoncession

Igrene instämmer inte i Bergsstatens bedömningar och påpekar att prospektering efter naturgas skiljer sig väsentligt från prospektering efter mineraler. Detta har stor betydelse vid bedömning av om fyndigheten är brytvärd (s.k. malmbevisning). De krav som uppställs för s.k. malmbevisning för mineraler i Minerallagen är svåra att översätta och tillämpa för naturgas. Med anledning härav har Igrene kompletterat underlaget i två omgångar samt erbjudit sig att vid möte med Bergsstaten föredra materialet och svara på eventuella frågor. Bergsstaten har dock inte medgivit Igrene möjligheter att kommunicera sin ansökan och

myndigheten har heller inte presenterat någon handläggare med erfarenhet av djupgas.

Vidare konstaterar Igrene i överklagandet att Bergsstatens hantering av bolagets ansökan inte skett på ett vederbörligt sätt och strider på flera punkter mot Minerallagens och Förvaltningslagens regler.

Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå.

Finansiering

Som förberedelse till ett mycket aktivt 2021 tog Igrene under andra kvartalet upp ett så kallat brygglån om 5 MSEK bland annat med stöd från befintliga aktieägarna Ragnar Krefting och Mats Budh med bolag. Detta lån avses i en senare företrädesemission konverteras till aktier.

Igrene avsåg att använda detta kapital för att med kraft driva bolagets ansökan om utvinnings- och miljötillstånd, att förbereda fördjupning av två påbörjade produktionsbrunnar samt att förbereda finansieringen av en produktionsanläggning och utveckla det tekniska underlaget för denna.

Genom Bergsstatens beslut har bolaget tvingats till återhållsamhet med bland annat utgifter för fältarbeten.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

Länsstyrelsens rättsenhet har stoppat alla vidare undersökningar i fält

Redan i juni 2020 har Miljönämnden beslutat stoppa alla vidare fältarbeten (undersöknings-) enligt den rätt Igrene har enligt gällande undersökningstillstånd. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsens rättsenhet, som beslöt att inhibera (stoppa) beslutet varmed arbetena kunde fortsätta.

I juni 2021 har Länsstyrelsens rättsenhet ånyo tagit upp frågan och avslår Igrenes överklagande och meddelar samtidigt att dess beslut om inhibition upphäves.

Igrenes arbete för att bli en klimatneutral betydande producent av vätgas försvåras allvarligt  av föreliggande beslut.

Igrene överklagar Länsstyrelsens beslut

I överklagande i juli 2021 till Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt yrkar Igrene att Länsstyrelsens beslut skall inhiberas, dvs. att Mark- och Miljödomstolen ska besluta att förbudet inte gäller innan beslutet vunnit laga kraft. Vidare har bolaget yrkat att beslutet skall upphävas.

Det saknas enligt Igrenes mening grund att förbjuda verksamheten. Djupborrning och testutvinning är anmäld enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och Miljönämnden har i beslut 2018-08-16 godkänt anmälan. Verksamheten bedrivs i enlighet med anmälan. Endast det faktum att bolaget parallellt har inlämnat en tillståndsansökan omfattande en mer omfattande utvinning av naturgas, innebär inte skäl för Länsstyrelsen att undanröja ovan beslut om godkännande och nu förbjuda verksamheten.

Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, MPD

Igrenes ansökan till MPD att enligt Miljöbalkens regler pröva Igrenes rätt till produktion av naturgas inom Morafältet har varit föremål för kungörelse och remiss till berörda samhällsinstanser.

Något beslut i ärendet har ännu inte fattats.

Periodens resultat

Bolaget redovisar 1 KSEK i intäkter. Kostnaderna uppgår till 1 745 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för fältarbeten.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 595 KSEK (215).

Bolagets resultat för perioden motsvarar – 0,10  (-0,07) SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 31 maj 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 2 445 KSEK (5 484). Bolaget hade vid rapportdatumet 8 794 KSEK  (1 437) i kortfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 31 maj 2021 uppgick Bolagets eget kapital till 16 398 KSEK varav 2 252 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 13 028 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick till 65,1 %.

Anställda

Bolaget har tre (3) personer anställda. Därutöver finns en inhyrd tillförordnad vd och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är fördelat på 22 524 220 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

18 oktober 2021                                      Bokslutskommuniké 2021

Vid ytterligare frågor, kontakta tf vd Mats Budh, [email protected], 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget undersöker också förutsättningarna för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2021-03-01- 2020-03-01- 2020-09-01-    2019-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2021-05-31 2020-05-31 2021-05-31   2020-05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
Rörelseintäkter 1 4 33   4
Summa intäkter 1 4 33   4
Rörelsens kostnader
Externa kostnader        -1 249 -730 -2 588 -2 434
Personalkostnader -496 -736 -1 744 -1 964
Avskrivningar/nedskrivningar -595 – 215 -1 246  –  575
Summa rörelsens kostnader -2 340 -1 681 – 5 578 -4 973
Rörelseresultat -2 339 -1 677 -5 545 -4 969
Finansiella poster
Finansiella poster        0    -1         0 –  212
Resultat efter finansiella poster                                                                                                              -2 339 -1 678 -5 545 -5 181
Årets resultat -2 339 -1 678 -5 545 -5 181
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2021-05-31    2020-05-31   2020-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar       255      326       306
Materiella anläggningstillgångar 22 060 19 133 21 923
Finansiella anläggningstillgångar        50             50        50
Summa anläggningstillgångar 22 365 19 509 22 279
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    382    277        761    
Kassa och bank 2 445 5 484 2 780
Summa omsättningstillgångar 2 827 5 761 3 541
Summa tillgångar    25 192       25 270        25 820
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   3 370   3 347   3 370
Fritt eget kapital 13 028 20 486 18 574
Summa eget kapital 16 398 23 833 21 944
Skulder
Kortfristiga skulder   8 794    1 437 3 876
Summa skulder   8 794    1 437 3 876
Summa skulder och eget kapital 25 192  25 270        25 820
AB Igrene (publ)
2021-03-01- 2020-03-01-  2020-09-01-    2019-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)     2021-05-31 2020-05-31 2021-05-31   2020-05-31
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
Rörelseresultat -2 339 -1 678         -5 545 -5 181
Avskrivningar och nedskrivningar     595     215 1 246     575
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet                 0        0        0        0
Betald ränta       0        0        0                0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar     -64      96     378      12
Ökning/minskning av kortfristiga skulder      69     41    – 82 – 647
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 739       -1 326 -4 003          -5 241
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar    0      0        0         0
Investering i materiella anläggningstillgångar       0 -806 -1 332 -2 499
Sålda materiella anläggningstillgångar    0      0         0         0
Kassaflöde från investeringsverksamheten     0 -806 -1 332 -2 499
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader                  0      0         0          12 713
Amortering av lån                  0      0               0     -6 000
Upptagna lån           500      0          5 000            6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                                                                                  500      0          5 000 12 713
Periodens kassaflöde                                                                                                                                    -1 239       -2 132  -335  4 973
Likvida medel vid periodens början 3 684 7 616 2 780     511
Likvida medel vid periodens slut    2 445 5 484 2 445 5 484

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *